FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Flexiloges

Dr. Loges Nordics

Filmdragerad tablett
(Beige till ljusbrun, avlång filmdragerad tablett)

Medel för sjukdomar i rörelseapparaten

ATC-kod: M09AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Flexiloges, Filmdragerade tabletter 

2 VAD INNEHÅLLER FLEXILOGES?

Innehållsdeklaration:

Den aktiva substansen är 480 mg extrakt (som torrt extrakt) från Harpagophytum procumbensD.C. (djävulsklo) radix, motsvarande 2,1 - 2,4 g rot av djävulsklo.


Extraktionsmedel: etanol 60 % (v/v).


Övriga innehållsämnen är: Laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, magnesiumstearat, talk, titandioxid (E171), makrogol 6000, gul järnoxid (E172) och brun järnoxid (E172).

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

Dr. Loges + Co. GmbH

21423 Winsen (Luhe) Tyskland

Telefon + 49 4171 / 707-0

Fax: + 49 4171 / 707-100

E-post: info@loges.de

5 VAD ANVÄNDS FLEXILOGES FÖR?

Flexiloges är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av smärta vid lätt ledförslitning (artros).


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

6 NÄR SKA FLEXILOGES INTE ANVÄNDAS?

Använd inte om:


-du är allergisk mot djävulsklo eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. -om du tidigare har haft eller har magsår eller sår på tolvfingertarmen.

-om du är gravid eller ammar.


Flexiloges innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör därför inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR FLEXILOGES ANVÄNDS:

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Flexiloges, om du har gallstensproblem eller hjärt-kärlsjukdom.


Om dina ledsmärtor åtföljs av svullnad, svår rörelsesmärta, rodnad eller feber, bör en läkare utreda den bakomliggande orsaken till smärtorna.


Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


Flexiloges rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

GRAVIDITET

I brist på tillräckliga data bör Flexiloges inte användas av gravida.


Säkerheten för foster har inte bekräftats.

AMNING

I brist på tillräckliga data bör Flexiloges inte användas av ammande kvinnor.


Det är inte känt om extrakt från djävulsklo överförs till bröstmjölk.


Säkerheten för spädbarn som ammas har inte bekräftats

TRAFIKVARNING

I sällsynta fall kan denna produkt orsaka yrsel. Om detta händer dig, ska du undvika att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

7 HUR SKALL DU ANVÄNDA FLEXILOGES

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om du har glömt att ta Flexiloges, ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonaleller sjuksköterska.

BRUKSANVISNING

Rekommenderad dos är: 1 tablett morgon och kväll. Intas i samband med måltid och lämpligen med ½ glas vatten. Tabletterna bör sväljas hela.


Du bör tala med en läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 4 veckor.

VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN FLEXILOGES GE?

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Diarré, illamående, kräkningar och magsmärtor har rapporterats liksom yrsel, huvudvärk och allergiska hudreaktioner.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

9 HUR SKA FLEXILOGES FÖRVARAS?

Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apotek för förstöring.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR FLEXILOGES ?

3 år

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2020-08-01
Hitta direkt i texten
Av