FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oxycodone Depot Lannacher

G.L. Pharma Nordic

Depottablett 10 mg
(Vita, runda och bikonvexa filmdragerade tabletter. Diameter: 7,1 mm. Tjocklek: 3,4 mm.)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskilt läkemedel

Narkotiskt analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AA05
Läkemedel från G.L. Pharma Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Oxycodone Depot Lannacher 5 mg depottabletter
Oxycodone Depot Lannacher 10 mg depottabletter
Oxycodone Depot Lannacher 20 mg depottabletter
Oxycodone Depot Lannacher 40 mg depottabletter
Oxycodone Depot Lannacher 80 mg depottabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Oxycodone Depot Lannacher 5 mg depottabletter

En filmdragerad tablett innehåller 5 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 4,48 mg oxikodon.

Hjälpämne med känd effekt:

Sojalecitin 0,105 mg per tablett


Oxycodone Depot Lannacher 10 mg depottabletter

En filmdragerad tablett innehåller 10 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 8,97 mg oxikodon.

Hjälpämne med känd effekt:

Sojalecitin 0,210 mg per tablett


Oxycodone Depot Lannacher 20 mg depottabletter

En filmdragerad tablett innehåller 20 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 17,93 mg oxikodon.

Hjälpämne med känd effekt:

Sojalecitin 0,105 mg per tablett


Oxycodone Depot Lannacher 40 mg depottabletter

En filmdragerad tablett innehåller 40 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 35,86 mg oxikodon.

Hjälpämne med känd effekt:

Sojalecitin 0,210 mg per tablett


Oxycodone Depot Lannacher 80 mg depottabletter

En filmdragerad tablett innehåller 80 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 71,72 mg oxikodon.

Hjälpämne med känd effekt:

Sojalecitin 0,525 mg per tablett

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Depottablett


Oxycodone Depot Lannacher 5 mg depottabletter

Ljusgrå, runda och bikonvexa filmdragerade tabletter.

Diameter: 5,1 mm

Tjocklek: 2,9 mm


Oxycodone Depot Lannacher 10 mg depottabletter

Vita, runda och bikonvexa filmdragerade tabletter.

Diameter: 7,1 mm

Tjocklek: 3,4 mm


Oxycodone Depot Lannacher 20 mg depottabletter

Blekrosa, runda och bikonvexa filmdragerade tabletter.

Diameter: 5,1 mm

Tjocklek: 3,8 mm


Oxycodone Depot Lannacher 40 mg depottabletter

Beige, runda och bikonvexa filmdragerade tabletter.

Diameter: 7,1 mm

Tjocklek: 4,47 mm


Oxycodone Depot Lannacher 80 mg depottabletter

Blekgröna, runda och bikonvexa filmdragerade tabletter.

Diameter: 11,1 mm

Tjocklek: 4,47 mm

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Svår smärta, som kräver opioidanalgetika för tillräcklig analgetisk effekt.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Dosen beror på smärtans intensitet och patientens individuella känslighet för behandlingen.

För doser som inte är realiserbara/praktiskt genomförbara med denna styrka, finns läkemedel i andra styrkor tillgängliga.


Följande allmänna doseringsrekommendationer gäller:

Vuxna och ungdomar 12 år och äldre

Dostitrering och dosjustering

Initialdosen för opioidnaiva patienter är vanligtvis 10 mg oxikodonhydroklorid administrerat med 12 timmars intervall. En del patienter kan ha nytta av en startdos på 5 mg för att minimera förekomsten av biverkningar.


Patienter som redan får opioider kan, med hänsyn till deras erfarenhet av tidigare opioidbehandling, påbörja behandlingen med högre doser.


Enligt välkontrollerade kliniska studier motsvarar 10–13 mg oxikodonhydroklorid ungefär 20 mg morfinsulfat, båda med formuleringen depottabletter.


På grund av individuella skillnader i känslighet för olika opioider, rekommenderas att patienter startar försiktigt med Oxycodone Depot Lannacher efter byte från andra opioider, med 50–75 % av den beräknade dosen.


Efter en dosökning från 10 mg till 20 mg var 12:e timme, skall dosjusteringar göras i steg om ungefär en tredjedel av den dagliga dosen. Målet är en patientspecifik dos två gånger dagligen som ger adekvat smärtlindring med tolerabla biverkningar och så lite akutmedicin som möjligt så länge smärtbehandlingen behövs.

För de flesta patienter är jämn fördelning (samma dos morgon och kväll) enligt ett fastställt schema (var 12:e timme) lämplig. För en del patienter kan det vara fördelaktigt att fördela doserna ojämnt. I allmänhet bör den lägsta effektiva analgetiska dosen väljas. För behandling av icke-malign smärta är det vanligtvis tillräckligt med en daglig dos på 40 mg, men högre doser kan behövas. Patienter med cancerrelaterad smärta kan behöva doser på 80 till 120 mg som i individuella fall kan ökas till upp till 400 mg. Om ännu högre doser behövs, skall dosen bestämmas individuellt och effekten vägas mot toleransen och risken för biverkningar.


En del patienter som tar Oxycodone Depot Lannacher depottabletter efter ett fastställt schema, behöver smärtstillande medel med snabb frisättning som akutmedicin för kontroll av genombrottssmärta. Oxycodone Depot Lannacher är inte avsedda för behandling av akut smärta och/eller genombrottssmärta. En dos av akutmedicinen skall motsvara en sjättedel av den ekvianalgetiska dygnsdosen av Oxycodone Depot Lannacher depottabletter. Om akutmedicinen används fler än två gånger dagligen, tyder det på att dosen av oxykodonhydroklorid depottabletter behöver höjas. Dosen bör inte höjas oftare än en gång varje eller varannan dag tills en stabil dos två gånger dagligen uppnås.


BEHANDLINGENS LÄNGD

Oxycodone Depot Lannacher depottabletter skall inte tas längre än nödvändigt. Om långtidsbehandling är nödvändig på grund av sjukdomens art och svårighetsgrad, behövs noggrann och regelbunden övervakning för att avgöra om och i vilken utsträckning behandlingen skall fortsätta. Om opioidbehandling inte längre är motiverad, kan det vara tillrådligt att successivt trappa ner den dagliga dosen för att förebygga utsättningssyndrom.


UTSÄTTNING AV BEHANDLING

När en patient inte längre behöver behandling med oxikodon kan det vara lämpligt att gradvis minska dosen för att undvika utsättningssymptom.


Särskilda populationer

Äldre patienter

Äldre patienter utan kliniska tecken på nedsatt lever- och/eller njurfunktion kräver vanligtvis inga dosjusteringar.


Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Dosinitiering bör följa en konservativ hållning hos dessa patienter. Den rekommenderade vuxna startdosen bör minskas med 50% (till exempel en total daglig dos på 10 mg oralt till opioidnaiva patienter) och varje patient ska titreras till adekvat smärtkontroll enligt deras kliniska situation.

Pediatrisk population

Säkerhet och effeckt för Oxycodone Depot Lannacher för barn under 12 år har inte fastställts. Oxycodone Depot Lannacher rekommenderas inte till barn undre 12 år.


ADMINISTRERINGSSÄTT

Oral användning.

Depottabletterna måste sväljas hela med tillräcklig mängd vätska. De får inte tuggas, delas eller krossas. Depottabletterna kan tas med eller oberoende av måltider.

4.3 Kontraindikationer

• överkänslighet mot oxikodon, soja, jordnötter eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


Oxycodone Depot Lannacher får inte användas i någon situation då opioider är kontraindicerade:

• allvarlig andningsdepression med hypoxi och/eller hyperkapni

• förhöjd koldioxidnivå i blodet

• allvarlig kronisk obstruktiv lungsjukdom

• cor pulmonale

• svår bronkialastma

• paralytisk ileus

akut buk, fördröjd magsäckstömning.

4.4 Varningar och försiktighet

Försiktig bör iakttas hos

• äldre eller försvagade patienter

• patienter med gravt nedsatt lung-, lever- eller njurfunktion

myxödem, hypotyreoidism

Addisons sjukdom (binjureinsufficiens)

• intoxikationspsykos (t.ex. alkohol)

prostatahypertrofi

• alkoholism, känt opioidberoende

delirium tremens

pankreatit

• gallvägssjukdomar, gall- eller uretärkolik

• tillstånd med förhöjt hjärntryck

• störningar i regleringen av cirkulationen

epilepsi eller benägenhet för krampanfall

• patienter som tar MAO-hämmare.


Opioider kan påverka hypotalamus-hypofys-binjure- eller gonad-axeln. Märkbara förändringar inkluderar ökning av serumprolaktin och minskning av plasmakortisol och testosteron. Kliniska symtom kan uppstå från dessa hormonella förändringar.


Andningsdepression

Den huvudsakliga risken med överdrivet opioidintag är andningsdepression. De patienter som behöver särskild försiktighet - se ovanstående punktlista - kan vara mer mottagliga för andningsdepression.


Sömnrelaterade andningsstörningar

Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar såsom central sömnapné och sömnrelaterad hypoxemi. Risken för central sömnapné ökar med dosen. Överväg att minska den totala opioiddosen till patienter med central sömnapné.


Risker med samtidig användning av sedativa läkemedel, såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel:
Samtidig användning av Oxycodone Depot Lannacher och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av dessa risker förbehålls samtidig förskrivning av dessa sedativa läkemedel till patienter för vilka andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva Oxycodone Lannacher samtidigt med sedativa läkemedel, ska lägsta effektiva dos användas och behandlingstiden ska vara så kort som möjligt. Patienterna ska följas noga avseende tecken och symtom på andningsdepression och sedering.

I detta avseende är det starkt rekommenderat att informera patienten och dess vårdgivare om att vara uppmärksamma på dessa symtom (se avsnitt 4.5).


Tolerans och beroende

Patienten kan utveckla tolerans mot läkemedlet vid långvarig användning och kräva allt högre doser för att upprätthålla smärtkontroll.


Oxycodone Depot Lannacher depottabletter har en primär beroendepotential.

Långvarig användning av Oxycodone Depot Lannacher kan leda till fysiskt beroende och ett utsättningssyndrom kan förekomma efter abrupt avbrott av behandlingen. När en patient inte längre behöver behandling med oxikodon är rekommendationen att trappa ner dosen gradvis för att förhindra utsättningssymtom. Utsättningssymptom kan inkludera gäspning, mydriasis, lakrimation, rinorré, tremor, hyperhidros, ångest, oro, kramper och sömnlöshet.


Hyperalgesi som inte svarar på ytterligare dosökning av oxikodon kan förekomma vid mycket sällsynta tillfällen, särskilt vid höga doser. En dosreduktion av oxikodon eller byte till en alternativ opioid kan behövas.


Opioidbrukssyndrom (missbruk och beroende)

Tolerans och fysiskt och/eller psykologiskt beroende kan utvecklas bid upprepad administrering av opioider som oxikodon. Det är känt att iatrogent beroende efter terapeutisk opioidanvändning kan uppkomma.


Upprepad användning av Oxycodone Depot Lannacher kan leda till opioidbrukssyndrom. Missbruk eller avsiktlig felanvändning av Oxycodone Depot Lannacher kan resultera i överdos och/eller dödsfall. Risken för att utveckla opioidbrukssyndrom är förhöjd hos patienter med en personlig anamnes eller familjeanamnes (föräldrar eller syskon) på drogberoende (inklusive alkoholberoende), hos patienter som använder tobak eller hos patienter med andra psykiska sjukdomar i anamnesen (t.ex. egentlig depression, ångest och personlighetsstörningar).


Patienterna ska övervakas för tecken på drogsökande beteende (t.ex. för tidiga önskemål om påfyllning). Detta inkluderar en genomgång av opioider och psykoaktiva läkemedel (såsom bensodiazepiner) som används samtidigt. Hos patienter med tecken och symtom på opioidbrukssyndrom ska konsultation med en beroendespecialist övervägas.


Missbruk

Missbruk av orala läkemedelsformer genom parenteral administrering kan förväntas resultera i allvarliga biverkningar som kan vara livshotande.


Depottabletterna måste sväljas hela och får inte sönderdelas, krossas eller tuggas. Intag av sönderdelade, tuggade eller krossade oxikodon depottabletter leder till snabb frisättning och absorption av en potentiellt dödlig dos av oxikodon (se avsnitt 4.9).


Kirurgiska ingrepp

Oxycodone Depot Lannacher bör användas med försiktighet efter bukkirurgi eftersom opioider är kända för att sätta ner tarmmotiliteten och bör inte användas förrän läkaren är säker på att tarmfunktionen är normal. Användning av Oxycodone Depot Lannacher rekommenderas inte före eller under de första 12-24 timmarna efter kirurgiska ingrepp. Om ytterligare behandling med oxikodon är indicerad, bör dosen anpassas till de nya postoperativa förhållandena.


Särskild försiktighet bör iakttas när oxikodon används hos patienter som genomgår tarmkirurgi. Opioider skall ges postoperativt först när tarmfunktionen har normaliserats.

Säkerheten vid användning av Oxycodone Depot Lannacher före kirurgiska ingrepp har inte fastställts och kan därför inte rekommenderas.


Patienter med gravt nedsatt leverfunktion

Patienter med gravt nedsatt leverfunktion bör övervakas noga.


Alkohol

Samtidig användning av alkohol och Oxycodone Depot Lannacher kan ge ökad risk för biverkningar av läkemedlet; samtidig användning skall undvikas. Samtidig användning av alkohol påskyndar dock inte oxikodon frisättningen.


Barn

Oxycodone Depot Lannacher depottabletter har inte studerats hos barn under 12 års ålder. Tabletternas säkerhet och effekt har inte fastställts. Oxycodone Depot Lannacher rekommenderas inte till barn under 12 år.


Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s är näst intill "natriumfritt".

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Alkohol kan förstärka de farmakodynamiska effekterna hos Oxycodone Depot Lannacher; samtidig användning skall undvikas.


CNS-dämpande medel (t.ex. sedativa, hypnotika, antipsykotika, anestetika, antidepressiva medel, muskelrelaxerande medel, antihistaminer, antiemetika) och andra opioider kan förstärka den CNS-depressiva effekten av oxikodon, särskilt andningsdepression.


Samtidig administrering av oxikodon och serotonerga läkemedel, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller serotonin- och noradrenalin- återupptagshämmare (SNRI), kan orsaka serotonintoxicitet. Symtom på serotonintoxicitet kan innefatta förändrat mentalt tillstånd (t.ex. agitation, hallucinationer, koma), autonom instabilitet (t.ex. takykardi, labilt blodtryck, hypertermi), neuromuskulära rubbningar (t.ex. hyperreflexi, inkoordination, stelhet) och/eller gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Oxikodon ska användas med försiktighet och dossänkning kan behövas hos patienter som använder dessa läkemedel.


Sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel:

Samtidig användning av opioider med sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av den additiva CNSdepressiva effekten. Dosering och duration av samtidig användning ska begränsas (se avsnitt 4.4).


Antikolinergika (t.ex. antipsykotika, antihistaminer, antiemetika läkemedel mot parkinson kan öka de antikolinergiska biverkningarna av oxikodon (såsom förstoppning, muntorrhet och urineringssvårigheter).


Cimetidin kan hämma oxikodons metabolism.


Monoaminooxidas (MAO) hämmare är kända för att interagera med opioida analgetika och framkallar excitation eller depression i centrala nervsystemet med hyper- eller hypotensiv kris. Oxikodon bör användas med försiktighet av patienter som samtidigt får MAO-hämmare eller som fått MAO-hämmare under de senaste två veckorna (se avsnitt 4.4).


Kliniskt relevanta förändringar i INR-värdet (International Normalized Ratio) i båda riktningarna har observerats hos individer som har använt kumarinantikoagulantia tillsammans med oxikodon.


Oxikodon metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4 med bidrag av CYP2D6. Aktiviteterna av dessa metaboliska vägar kan hämmas eller induceras av olika läkemedel eller kosttillskott som administreras samtidigt.


CYP3A4 hämmare, såsom makrolidantibiotika (t.ex. klaritromycin, erytromycin och telitromycin), antisvampmedel av azoltyp (t.ex. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol och posakonazol), proteashämmare (t.ex. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir och saquinavir), cimetidin och grapefruktjuice kan orsaka ett minskat clearance av oxidodon vilket kan leda till en ökning av oxikodons plasmakoncentration. Därför kan det vara nödvändigt att justera oxikodondosen i motsvarande grad.


Några specifika exempel ges nedan:

• Itrakonazol, en potent CYP3A4-hämmare, som gavs i dosen 200 mg oralt i fem dagar ökade AUC av oralt oxikodon. I genomsnitt var AUC ca 2,4 gånger högre (intervall 1,5–3,4).

• Vorikonazol, en CYP3A4-hämmare, som gavs i dosen 200 mg 2 gånger dagligen i fyra dagar (400 mg gavs som de första två doserna) ökade AUC av oralt oxikodon. I genomsnitt var AUC ca 3,6 gånger högre (intervall 2,7-5,6).

• Telitromycin, en CYP3A4-hämmare, som gavs i dosen 800 mg oralt i fyra dagar ökade AUC av oralt oxikodon. I genomsnitt var AUC ca 1,8 gånger högre (intervall 1,3-2,3).

• Grapefruktjuice, en CYP3A4-hämmare, som gavs i dosen 200 ml 3 gånger dagligen i fem dagar ökade AUC av oralt oxikodon. I genomsnitt var AUC ca 1,7 gånger högre (intervall 1,1-2,1).


CYP3A4-inducerare såsom rifampicin, karbamazepin, fenytoin och johannesört kan öka metabolismen av oxikodon och öka clearance av oxikodon vilket kan leda till en minskning av oxikodons plasmakoncentration. Oxikodondosen kan behövas justeras i motsvarande grad.


Några specifika exempel ges nedan:

Johannesört, en CYP3A4-inducerare, som gavs i dosen 300 mg 3 gånger dagligen i femton dagar minskade AUC av oralt oxikodon. I genomsnitt var AUC ca 50% lägre (intervall 37-57%).

• Rifampicin, en CYP3A4-inducerare, som gavs i dosen 600 mg 1 gång dagligen i sju dagar minskade AUC av oralt oxikodon. I genomsnitt var AUC ca 86% lägre.


Aktiva substanser som hämmar CYP2D6 aktiviteten såsom paroxetin och kinidin kan ge en minskad clearance av oxikodon vilket kan leda till en minskning av oxikodons plasmakoncentration.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Användning av detta läkemedel bör undvikas så långt som möjligt hos patienter som är gravida eller ammande.


Graviditet

Det finns begränsade data från användning av oxikodon hos gravida kvinnor. Spädbarn vars mödrar har fått opioider under de sista 3 till 4 veckorna före förlossningen bör övervakas för andningsdepression. Utsättningssymtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som behandlas med oxikodon.


Amning

Oxikodon kan utsöndras i bröstmjölk och kan leda till andningsdepression hos det nyfödda barnet. Oxikodon bör därför inte användas av ammande mödrar.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Oxikodon kan försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Vid stabil behandling är det inte nödvändigt med ett generellt förbud mot fordonskörning. Den behandlande läkaren måste bedöma den individuella situationen.

4.8 Biverkningar

Oxikodon kan orsaka andningsdepression, mios, bronkospasm och spasmer i glatt muskulatur och kan dämpa hostreflexen.


De biverkningar som anses åtminstone eventuellt relaterade till behandlingen anges nedan efter organsystem och absolut frekvens. Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.


Mycket vanliga ≥1/10

Vanliga ≥1/100, <1/10

Mindre vanliga ≥1/1 000, <1/100

Sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta <1/10 000

Ingen känd frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data


Blodet och lymfsystemet

Sällsynta: lymfadenopati


Immunsystemet

Mindre vanliga: överkänslighet

Ingen känd frekvens: anafylaktiska reaktioner


Endokrina systemet

Mindre vanliga: inadekvat ADH-sekretion (SIADH)


Metabolism och nutrition

Vanliga: minskad aptit

Mindre vanliga: dehydrering


Psykiska störningar

Vanliga: ångest, förvirringstillstånd, depression, sömnlöshet, nervositet, onormalt tänkande

Mindre vanliga: agitation, affektlabilitet, euforisk sinnesstämning, hallucinationer, minskad libido, läkemedelsberoende (se avsnitt 4.4)

Ingen känd frekvens: aggression


Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga: somnolens, yrsel, huvudvärk

Vanliga: tremor

Mindre vanliga: amnesi, kramper, muskelhypertoni, hypoestesi, ofrivilliga muskelsammandragningar, talstörningar, svimning, parestesi, dysgeusi

Sällsynta: krampanfall, särskilt hos epileptiska patienter eller patienter med tendens till kramper, muskelkramper

Ingen känd frekvens: hyperalgesi


Ögon

Mindre vanliga: synnedsättning, mios


Öron och balansorgan

Mindre vanliga: yrsel


Hjärtat

Vanliga: sänkt blodtryck, i sällsynta fall med sekundära symtom såsom palpitationer, synkope, bronkospasm

Mindre vanliga: palpitationer (i samband med utsättningssymtom), supraventrikulär takykardi


Blodkärl

Mindre vanliga: vasodilatation

Sällsynta: hypotension, ortostatisk hypotension


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga: dyspné

Mindre vanliga: andningsdepression, ökad hosta, faryngit, rinit, röstförändringar

Ingen känd frekvens: centralt sömnapnésyndrom


Magtarmkanalen

Mycket vanliga: förstoppning, illamående, kräkningar

Vanliga: muntorrhet, i sällsynta fall med törst och sväljningssvårigheter, buksmärtor, diarré, dyspepsi

Mindre vanliga: dysfagi, munsår, gingivit, stomatit, flatulens, rapningar, ileus

Sällsynta: tandköttsblödning, ökad aptit, tjärartad avföring

Ingen känd frekvens: tandkaries


Lever och gallvägar

Mindre vanliga: ökning av leverenzymer

Ingen känd frekvens: kolestas, gallkolik


Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga: klåda

Vanliga: utslag, hyperhidros

Mindre vanliga: torr hud

Sällsynta: urtikaria, manifestationer av herpes simplex, ökad ljuskänslighet

Mycket sällsynta: exfoliativ dermatit


Njurar och urinvägar

Mindre vanliga: urineringsstörningar (urinretention, men även ökat urineringsbehov)

Sällsynta: hematuri


Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga: minskad libido, erektil dysfunktion

Ingen känd frekvens: amenorré


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: svettning, asteniska tillstånd

Mindre vanliga: frossbrytningar, sjukdomskänsla, olycksrelaterade skador, smärta (t.ex. bröstsmärta), ödem, perifert ödem, migrän, fysiskt beroende med utsättningssymtom, läkemedelstolerans, törst

Sällsynta: viktförändringar (ökning eller minskning), celluliter

Ingen känd frekvens: Utsättningssyndrom hos nyföddaRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Symtom

Akut överdosering med oxikodon kan visa sig genom mios, andningsdepression, somnolens som utvecklas till stupor eller koma, reducerad tonus i skelettmuskulaturen, blodtrycksfall och död. I svåra fall kan cirkulationskollaps, bradykardi och icke-kardiogent lungödem förekomma; missbruk av höga doser av starka opioider såsom oxikodon kan leda till döden.


Behandling

Primär uppmärksamhet skall ges till att upprätta fria luftvägar och insättning av assisterad eller kontrollerad ventilering.


I överdoseringsfall kan intravenös administrering av en opioidantagonist (t.ex. 0,4–2 mg naloxon intravenöst) vara befogad. Administrering av engångsdoser måste upprepas beroende på den kliniska situationen i intervall om 2 till 3 minuter. Intravenös infusion av 2 mg naloxon i 500 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) eller 50 mg/ml (5 %) glukoslösning (motsvarande 0,004 mg naloxon/ml) kan ges. Infusionshastigheten bör justeras efter tidigare bolusinjektioner och patientens svar.


Ventrikelsköljning kan övervägas. Aktivt kol (50 g för vuxna, 10–15 g för barn) kan, under förutsättning att luftvägarna kan hållas fria, övervägas om högst en timme har gått sedan en stor mängd har intagits. Det kan vara befogat att anta att sen administrering av aktivt kol kan vara fördelaktigt när det gäller preparat med fördröjd frisättning, men det finns emellertid inga bevis till stöd för detta.


För att påskynda passagen kan det vara bra att ge ett lämpligt laxermedel (t.ex. en PEG-baserad lösning).


Understödjande åtgärder (konstgjord andning, syretillförsel, administrering av vasopressorer och infusionsbehandling) skall vid behov vidtas vid behandling av en åtföljande cirkulationschock. Vid hjärtstillestånd eller hjärtarytmier kan hjärtmassage eller defibrillering vara indicerat. Vid behov, assisterad ventilation samt underhåll av vätske- och elektrolytbalans.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Analgetika; opioder, Naturliga opiumalkaloider

ATC-kod: N02AA05


Oxikodon visar affinitet för kappa-, my- och delta-opioidreceptorer i hjärnan och ryggmärgen. Det påverkar dessa receptorer som en opioidagonist utan antagonistisk effekt. Den terapeutiska effekten är främst analgetisk och sedativ. Jämfört med oxikodon som frisätts snabbt, antingen ensamt eller i kombination med andra substanser, ger depottabletterna smärtlindring under en märkbart längre period utan ökad förekomst av biverkningar.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Den relativa biotillgängligheten för oxikodon depot är jämförbar med biotillgängligheten för oxikodon som frisätts snabbt. Maximala plasmakoncentrationer uppnås efter ungefär 3 timmar efter intag av depottabletterna jämfört med 1 till 1,5 timmar. Maximala plasmakoncentrationer och variationer i koncentrationerna av oxikodon är jämförbara för depottabletter och beredningsformer med snabb frisättning när de ges i samma dagliga dos i intervaller om 12 respektive 6 timmar.


Depottabletterna får inte krossas, delas eller tuggas, eftersom detta leder till snabb oxikodonfrisättning och absorption av en potentiellt dödlig dos av oxikodon på grund av att depotegenskaperna förstörs.


Distribution

Den absoluta biotillgängligheten för oxikodon är ungefär två tredjedelar i förhållande till parenteral administrering. Vid steady state är distributionsvolymen för oxikodon 2,6 liter/kg, plasmaproteinbindningen 38–45 %, eliminationshalveringstiden 4 till 6 timmar och plasmaclearance 0,8 liter/minut. Eliminationshalveringstiden för oxikodon är 4–5 timmar och steady state uppnås i genomsnitt efter ett dygn.


Metabolism

Oxikodon metaboliseras i tarmen och levern via cytokrom P450-systemet till noroxikodon och oximorfon samt flera glukuronidkonjugat. In vitro-studier tyder på att terapeutiska doser av cimetidin sannolikt inte har någon relevant effekt på bildningen av noroxikodon. Hos människan reducerar kinidin produktionen av oximorfon medan oxikodons farmakodynamiska egenskaper till stor del förblir opåverkade. Metaboliternas bidrag till den allmänna farmakodynamiska effekten är irrelevant.


Eliminering

Oxikodon och dess metaboliter utsöndras via urin och feces. Oxikodon passerar placenta och påträffas i bröstmjölk.


Linjäritet/icke-linjäritet

I dosintervallet 5 mg till 80 mg har linjäritet i plasmakoncentrationen visats med avseende på absorptionshastighet och absorptionsgrad.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det finns otillräckliga data om oxikodons reproduktionstoxiska egenskaper och det finns inga tillgängliga data på fertilitet och postnatala effekter efter intrauterin exponering. Oxikodon orsakade inte missbildningar hos råtta och kanin vid doser som var 1,5 till 2,5 gånger den humana dosen 160 mg/dag, baserat på mg/kg.


Långtidsstudier på karcinogenicitet har inte genomförts.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Oxycodone Depot Lannacher 5 mg depottabletter

Tablettkärna

Kollidon SR (bestående av poly(vinylacetat), povidon (K=27,0–32,4), natriumlaurylsulfat, kiseldioxid)

Mikrokristallin cellulosa

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Vegetabiliskt magnesiumstearat


Tablettdragering

Polyvinylalkohol

Talk (E 553b)

Titandioxid (E 171)

Makrogol 3350

Lecitin (soja) (E 322)

Gul järnoxid (E 172)

Svart järnoxid (E 172)

Indigokarmin, aluminiumlack (E 132)


Oxycodone Depot Lannacher 10 mg depottabletter

Tablettkärna

Kollidon SR (bestående av poly(vinylacetat), povidon (K=27,0–32,4), natriumlaurylsulfat, kiseldioxid)

Mikrokristallin cellulosa

Kolloidal vattenfri kiseloxid

Vegetabiliskt magnesiumstearat


Tablettdragering

Polyvinylalkohol

Talk (E 553b)

Titandioxid (E 171)

Makrogol 3350

Lecitin (soja) (E 322)


Oxycodone Depot Lannacher 20 mg depottabletter

Tablettkärna

Kollidon SR (bestående av poly(vinylacetat), povidon (K=27,0–32,4), natriumlaurylsulfat, kiseldioxid)

Mikrokristallin cellulosa

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Vegetabiliskt magnesiumstearat


Tablettdragering

Polyvinylalkohol

Talk (E 553b)

Titandioxid (E 171)

Makrogol 3350

Lecitin (soja) (E 322)

Gul järnoxid (E 172)

Svart järnoxid (E 172)

Röd järnoxid (E 172)


Oxycodone Depot Lannacher 40 mg depottabletter

Tablettkärna

Kollidon SR (bestående av poly(vinylacetat), povidon (K=27,0–32,4), natriumlaurylsulfat, kiseldioxid)

Mikrokristallin cellulosa

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Vegetabiliskt magnesiumstearat


Tablettdragering

Polyvinylalkohol

Talk (E 553b)

Titandioxid (E 171)

Makrogol 3350

Lecitin (soja) (E 322)

Gul järnoxid (E 172)

Svart järnoxid (E 172)

Röd järnoxid (E 172)


Oxycodone Depot Lannacher 80 mg depottabletter

Tablettkärna

Kollidon SR (bestående av poly(vinylacetat), povidon (K=27,0–32,4), natriumlaurylsulfat, kiseldioxid)

Mikrokristallin cellulosa

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Vegetabiliskt magnesiumstearat


Tablettdragering

Polyvinylalkohol

Talk (E 553b)

Titandioxid (E 171)

Makrogol 3350

Lecitin (soja) (E 322)

Gul järnoxid (E 172)

Svart järnoxid (E 172)

Indigokarmin, aluminiumlack (E 132)

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Blister av PVC/PVdC/aluminium innehållande 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 och 100 depottabletter.

Endosblister med 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 och 100x1 depottabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Österrike

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg: 41898
10 mg: 41899
20 mg: 41900
40 mg: 41901
80 mg: 41902

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2010-07-02

Förnyat godkännande: 2013-03-31

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2022-06-30

Hitta direkt i texten
Av