FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Folacin®

Pfizer

Tablett 1 mg
(Gula tabletter med brytskåra och prägling FA på ena sidan och Pfz på andra sidan. Diameter 6-7 mm)

Folsyra och derivat

Aktiv substans:
ATC-kod: B03BB01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Folacin® Tablett 1 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Burk 100 tablett(er) (vnr 067222)
Utbytbara läkemedel:
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
Folsyra EQL Pharma (Tablett 1 mg) Burk 105 tablett(er) (vnr 188447)
Folsyra Orifarm (Tablett 1 mg) Blister 100 tablett(er) (vnr 544170)
Folsyra Vitabalans (Tablett 1 mg) Burk 100 tablett(er) (vnr 596149)
Folvidon (Tablett 1 mg) Burk 100 tablett(er) (vnr 589250)
Startdatum: 2021-10-07
Prognos för slutdatum: 2022-03-11
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Folacin

1 mg tabletter
folsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Folacin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Folacin
3. Hur du använder Folacin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Folacin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Folacin är och vad det används för

 

Folacin tabletter innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning. I de flesta fall får man tillräckling mängd folsyra via födan, men vid vissa tillstånd behövs ett extra tillskott. Långvarig brist på folsyra kan yttra sig som en speciell sorts blodbrist.


Folacin ges för att bota eller förebygga folsyrabrist. Folsyrabrist kan exempelvis uppkomma vid behandling med vissa läkemedel och vid vissa tarmsjukdomar eller andra tillstånd då man inte kan tillgodogöra sig folsyra i kosten. Extra tillskott av folsyra kan behövas under graviditet och amning.


Folsyra som finns i Folacin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du använder Folacin

Använd inte Folacin

  • om du är allergisk mot folsyra eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

  • Använd inte Folacin utan läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12

  • Folacin bör användas med försiktighet vid vissa tumörsjukdomar.Rådgör med din läkare om du behandlas för någon tumörsjukdom innan du börjar använda Folacin.


Andra läkemedel och Folacin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingeffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Detta gäller särskilt om du använder vissa läkemedel mot epilepsi, depression eller diabetes, samt kolestyramin (mot höga blodfetter), p-piller, levodopa (vid Parkinsons sjukdom) och vissa antibiotika.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Folacin går över i modersmjölken men påverkar troligen inte barn som ammas.


Körförmåga och användning av maskiner

Folacin påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Folacin innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.3. Hur du använder Folacin

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar och endast på läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Doseringen av Folacin är olika beroende av vad du behandlas för. Dos och behandlingstid bestäms av din läkare.


Rekommenderad dos vid förebyggande av folsyrabrist hos vuxna: 1 tablett dagligen.


Rekommenderad dos vid konstaterad folsyrabrist hos vuxna: 2 tabletter 2-3 gånger per dag i ca 2 veckor. Därefter kan dosen vanligtvis minskas till 1 tablett dagligen.


Vid förebyggande behandling före och under graviditet samt under amning ska Folacin tas enligt läkares föreskrift.


Användning för barn och ungdomar

Rekommenderad dos vid folsyrabrist hos barn och ungdomar 10-18 år: 1 tablett dagligen.


Om du använt för stor mängd av Folacin 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Folacin

Om du glömmer att ta en dos ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att använda Folacin

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Klåda, hudutslag, nässelfeber.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): 

Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Folacin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är folsyra. En tablett innehåller 1 mg folsyra.

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Folacin 1 mg är en gul tablett. Den har brytskåra och är präglad med FA på ena sidan och Pfz på andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Förpackningsstorlekar:

Plastburk innehållande 98, 100 och 1000 (för dosdispensering) tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08 – 550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare 

Farmasierra Manufacturing S.L.

Madrid, SpanienDenna bipacksedel ändrades senast 2020-06-30

Hitta direkt i texten
Av