Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Simidon

ReceptstatusFörmånsstatus
SanoSwiss

Filmdragerad tablett 80 mg
(Mörkt rosafärgad, avlång, filmdragerad tablett med brytskåra på ena sidan. Kan delas i två lika stora delar)

HMG-CoA-reduktashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: C10AA01
Läkemedel från SanoSwiss omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Simidon

80 mg filmdragerade tabletter
simvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Simidon  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Simidon
3. Hur du använder Simidon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Simidon  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Simidon  är och vad det används för

 

Simidon är ett läkemedel som används för att sänka kolesterolvärdet, ”dåligt” kolesterol (LDL-kolesterol) och fettämnen som kallas triglycerider i blodet. Dessutom ökar Simidon nivåerna av ”bra” kolesterol (HDL-kolesterol). Du ska stå på en kolesterolsänkande diet när du tar detta läkemedel. Simidon tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner.


Kolesterol är ett av flera fetter som finns i ditt blod. Ditt totalkolesterol består huvudsakligen av LDL- och HDL-kolesterol.


LDL kolesterol kallas ofta det "onda" kolesterolet eftersom det orsakar fettinlagring i dina kärlväggar och bildar plack. Denna plack-inlagring kan så småningom leda en till förträngning av dina kärl. Denna förträngning kan minska eller blockera blodflödet till viktiga organ som hjärta och hjärna. Blockad av blodflödet kan resultera i en hjärtinfarkt eller stroke.


HDL kolesterol kallas ofta det "goda" kolesterolet eftersom det hjälper till att förhindra det "onda" kolesterolet från att lagras in i kärlen och skyddar mot hjärtsjukdom.


Triglycerider är en annan typ av fett i blodet som kan öka risken för hjärtsjukdom.


Simidon används tillsammans med din kolesterolsänkande diet om du har:

 • ett förhöjt kolesterolvärde i blodet (primär hyperkolesterolemi) eller förhöjda fettmängder i blodet (blandad hyperlipidemi).

 • en ärftlig sjukdom (homozygot familjär hyperkolesterolemi) som ökar kolesterolvärdet i blodet. Du kan också få andra behandlingar.

 • kranskärlssjukdom eller löper stor risk att få kranskärlssjukdom (eftersom du har diabetes, tidigare slaganfall eller annan sjukdom i blodkärlen). Simidon kan förlänga ditt liv genom att det minskar risken för problem med hjärtsjukdom, oavsett kolesterolvärdet i blodet.

Hos de flesta personer finns inga omedelbara symtom på högt kolesterol. Läkaren kan mäta kolesterolvärdet med ett enkelt blodprov. Besök läkaren regelbundet, håll reda på ditt kolesterolvärde och diskutera dina mål med läkaren.


Simvastatin som finns i Simidon kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Simidon

Ta inte Simidon:

 • om du är allergisk mot simvastatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du för närvarande har leverbesvär.

 • om du är gravid eller ammar.

 • om du samtidigt tar ett eller flera av följande läkemedel:

 • itrakonazol, ketokonazol, posakonazol eller vorikonazol (läkemedel vid svampinfektioner)

 • erytromycin, klaritromycin eller telitromycin (antibiotika vid infektioner).

 • HIV-proteashämmare som indinavir, nelfinavir, ritonavir och saquinavir (läkemedel vid HIV-infektioner).

 • boceprevir eller telaprevir (används vid behandling av hepatit C virusinfektion)


 • nefazodon (ett läkemedel mot depression)

 • gemfibrozil (ett kolesterolsänkande läkemedel)

 • ciklosporin (ett läkemedel som ofta används till organtransplanterade patienter).

 • danazol (ett tillverkat hormon som används vid behandling av endometrios) ett tillstånd där livmoderslemhinnan växer utanför livmodern).

 • om du tar, eller de senaste 7 dagarna, har tagit eller givits ett läkemedel som kallas fusidinsyra (används för att behandla bakteriella infektioner)

Tala med din läkare om du är osäker på ifall ditt läkemedel står listat ovan.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Simidon.

 • Informera din läkare om alla dina medicinska besvär, även allergier.

 • Tala om för din läkare om du har en hög alkoholkonsumtion.

 • Tala om för din läkare om du har eller tidigare har haft någon leversjukdom. Simidon kanske inte är rätt läkemedel för dig.

 • Tala om för din läkare om du ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Behandlingsuppehåll med Simidon kan behöva göras under en kortare tid.

Din läkare bör ta ett blodprov innan du börjar ta Simidon. Detta blodprov tas för att kontrollera din leverfunktion.


Din läkare kan också behöva ta ett blodprov för att kontrollera din leverfunktion efter att du börjat ta Simidon.


Medan du tar detta läkemedel kommer din läkare att göra noggranna kontroller om du har diabetes eller om det finns risk att du utvecklar diabetes. Det finns risk att du utvecklar diabetes om du har höga nivåer av socker och fetter i ditt blod, är överviktig och har högt blodtryck.


Tala om för din läkare om du har någon allvarlig lungsjukdom.


Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.


Kontakta omedelbart läkare om du drabbas av oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet i musklerna. I sällsynta fall kan muskelproblem vara allvarliga, inklusive muskelnedbrytning som resulterar i njurskada; i mycket sällsynta fall med dödlig utgång.


Risken för nedbrytning av muskler är större vid högre doser av Simidon, särskilt med dosen 80 mg. Risken för nedbrytning av muskler är även större för speciella patientgrupper. Tala om för din läkare om något av följande gäller:

 • du konsumerar stora mängder alkohol

 • du har njurproblem

 • du har sköldkörtelproblem

 • du är 65 år eller äldre

 • du är kvinna

 • du någon gång har haft muskelproblem under behandling med kolesterolsänkande läkemedel (s k statiner eller fibrater)

 • du eller någon nära familjemedlem har en ärftlig muskelsjukdom.

Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt har studerats hos pojkar i åldern 10 – 17 år och hos flickor som haft menstruationer under minst ett år (se avsnitt 3 Hur du tar Simidon).


Simidon har inte studerats hos barn under 10 års ålder. För ytterligare information, kontakta läkare.

Andra läkemedel och Simidon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att informera läkaren om du använder något av nedanstående läkemedel. Att ta Simidon tillsammans med något av dessa läkemedel kan öka risken för muskelproblem (en del av dessa har redan nämnts ovan under rubriken ”Ta inte Simidon”).

 • Ciklosporin (läkemedel som används för att undertrycka immunsystemet och ofta används av patienter som genomgått organtransplantation). Danazol (ett tillverkat hormon som används för att behandla endometrios), ett tillstånd där livmoderslemhinnan växer utanför livmodern).

 • Läkemedel med ett aktivt innehållsämne som itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol eller vorikonazol (läkemedel mot svampinfektioner).

 • Fibrater med ett aktivt innehållsämne som gemfibrozil, bezafibrat (kolesterolsänkande läkemedel).

 • Erytromycin, klaritromycin, telitromycin eller fusidinsyra (läkemedel mot bakterieinfektioner).

 • Ta inte fusidinsyra under tiden du använder detta läkemedel. Se även avsnitt 4 i denna bipacksedel

 • HIV-proteashämmare såsom indinavir, nelfinavir, ritonavir och sakvinavir (läkemedel för behandling av aids).

 • boceprevir eller telaprevir (används vid behandling av hepatit C virusinfektion)

 • Nefazodon (läkemedel vid depression).

 • Amiodaron (ett läkemedel som används vid oregelbunden hjärtrytm).

 • Verapamil, diltiazem eller amlodipin (läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, bröstsmärta i samband med hjärtsjukdom och andra hjärtsjukdomar).

 • Kolkicin (läkemedel för behandling av gikt).


Liksom för de läkemedel som är nämnda ovan, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Du bör i synnerhet tala om för läkaren om du tar:

 • läkemedel som förebygger blodpropp såsom warfarin, fenprokumon och acenokumarol (antikoagulantia)

 • fenofibrat (ett annat kolesterolsänkande läkemedel)

 • niacin (ett annat kolesterolsänkande läkemedel)

 • rifampicin (antibiotika vid behandling av tuberkulos)

Tala även om för din läkare om du tar niacin (nikotinsyra) eller en produkt som innehåller niacin och är av kinesiskt ursprung.

Tala även om för läkaren som förskriver nya läkemedel till dig att du tar Simvastatin.

Simidon med mat och dryck

Grapefruktjuice innehåller en eller flera beståndsdelar som kan förändra hur kroppen tar upp vissa läkemedel, inklusive Simidon. Undvik att inta grapefruktjuice.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Ta inte simvastatin om du är gravid, försöker att bli gravid eller tror att du kan vara gravid. Om du blir gravid medan du använder simvastatin, sluta omedelbart att ta Simidon och kontakta läkare.

Ta inte Simidon om du ammar eftersom det är okänt ifall läkemedlet utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Simvastatin förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Emellertid bör det tas i beaktning att vissa personer upplever yrsel efter att ha tagit Simidon.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Simidon innehåller hjälpämnen

Tabletterna Simidon innehåller bland annat laktosmonohydrat. Om din läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Simidon

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Du bör fortsätta med kolesterolsänkande diet under tiden du tar Simidon.


Dosen är en tablett Simidon 5mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg en gång dagligen. Tabletten ska sväljas.


Dosen 80 mg rekommenderas endast till vuxna patienter med mycket höga kolesterolvärden och som löper stor risk för hjärt-kärlsjukdom och som inte har uppnått sina behandlingsmål på lägre doser.


Din läkare bestämmer vilken dos som är lämplig för dig, beroende på ditt tillstånd, din pågående behandling och din personliga riskprofil.


Ta Simidon på kvällen. Simidon kan tas med eller utan mat. Den vanligaste startdosen är 10 mg, 20 mg eller i vissa fall 40 mg dagligen. Din läkare kan, efter minst 4 veckor, behöva justera din dos till maximalt 80 mg per dag. Ta inte mer är 80 mg per dag. Din läkare kan förskriva lägre doser, särskilt om du tar vissa läkemedel listade ovan eller har vissa njurbesvär. Fortsätt att ta Simidon om inte din läkare har sagt till dig att sluta.


Om läkaren har ordinerat Simidon tillsammans med en gallsyrabindare (ett annat läkemedel som sänker kolesterolhalten, t ex kolestyramin) ska du ta Simidon minst två timmar före eller fyra timmar efter det att du tog gallsyrabindaren.

Användning för barn och ungdomar

För barn (10-17 år) är den vanliga rekommenderade startdosen 10 mg dagligen på kvällen. Maximal rekommenderad dos är 40 mg per dag.


Tabletten kan delas i två lika stora doser. Med simvastatin 80 mg tabletter kan doser på 80 mg och 40 mg (= halv tablett) uppnås. För att uppnå lägre doseringar finns tabletter om 5, 10 eller 20 mg tillgängliga.

Om du använt för stor mängd av Simidon  

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har tagit för stor mängd av Simidon.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Simidon

Ta inte en extra dos om du har glömt att ta Simidon, utan ta din vanliga dos Simidon vid den tidpunkt du brukar ta din dos nästa dag.

Om du slutar att använda Simidon

Om du slutar att ta Simidon kan ditt kolesterolvärde stiga igen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande sällsynta biverkningar har rapporterats (kan påverka upp till 1 av 1000 användare):

Om någon av dessa allvarliga biverkningar inträffar, sluta att ta läkemedlet och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning.


 • muskelsmärta, ömhet, svaghet eller kramp. I sällsynta fall kan dessa muskelproblem vara allvarliga, inklusive nedbrytning av muskler som resulterar i njurskada; mycket sällsynta dödsfall har förekommit

 • Överkänslighet (allergiska reaktioner) innefattande:

 • Svullnad i ansiktet, tunga och hals, vilket kan leda till andningssvårigheter

 • Svår muskelsmärta vanligtvis i skuldra och höft

 • Hudutslag med svaghet i lemmar och nackmuskler

 • Smärta eller inflammation i leder (reumatisk polymyalgi)

 • Inflammation i blodkärl (vaskulit)

 • Ovanliga blåmärken, hudutslag och svullnader, (dermatomyosit), nässelfeber, känslighet för solljus, feber, hudrodnad

 • Andfåddhet (dyspné) och allmän sjukdomskänsla

 • Lupus-liknande sjukdomsbild (inklusive utslag, ledproblem och påverkan på blodkropparna).

- inflammation i levern med gulaktig färg av hud och ögon, klåda, mörkfärgad urin eller blek avföring.

- inflammation i bukspottkörteln, ofta med svåra buksmärtor.


Följande mycket sällsynta biverkning har rapporterats (kan påverka upp till 1 av 10 000 användare).

Om denna allvarliga biverkning inträffar, sluta ta medicinen och kontakta omedelbart läkare eller närmaste akutmottagning.

- leversviktFöljande sällsynta biverkningar har också rapporterats (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare):

 • lågt blodvärde (anemi)

 • domning eller svaghet i armar och ben

 • huvudvärk, stickande känsla, yrsel

 • störningar i matsmältningskanalen (magsmärtor, förstoppning, gaser, dålig matsmältning, diarré, illamående, kräkningar)

 • utslag, klåda, håravfall

 • svaghet


Följande mycket sällsynta biverkningar har också rapporterats (kan påverka upp till 1 av 10 000 användare):

 • sömnsvårigheter

 • dåligt minne, minnesförlust, förvirring


Följande biverkningar har även rapporterats, (påverkar ett okänt antal användare):

 • erektionsbesvär

 • depression

 • inflammation i lungorna som orsakar andningsbesvär inkluderande ihållande hosta och/eller andnöd eller feber

 • seninflammation

 • problem med senorna, ibland förvärrat av senbrott

 • muskelsvaghet som är ihållande


Ytterligare möjliga biverkningar som har rapporterats med vissa statiner:

 • sömnstörningar inkluderande mardrömmar

 • sexuella problem

 • diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Laboratorievärden

Förhöjda värden av leverfunktionen och ett muskelenzym (kreatininkinas) har observerats.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Simidon  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvara tabletterna i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt. Förvaras vid högst 30° C. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. De två första siffrorna anger månaden, de sista siffrorna anger året.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är: simvastatin, 80 mg per tablett.

- Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad majsstärkelse, butylhydroxianisol (E320), askorbinsyra (E300), citronsyra (E330), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), talk (E553b), magnesiumstearat (E470b).

Dragering: hypromellos (E464), röd järnoxid (E172), trietylcitrat (E1505), titandioxid (E171), talk (E553b), povidon K-30.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Simidon 80 mg är en mörkt rosafärgad, avlång, filmdragerad tablett med brytskåra på ena sidan.

Tabletterna är förpackade i blisterförpackningar som ligger i en kartong innehållande 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 98 eller 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Ombud:

SanoSwiss UAB

Aukstaiciu str. 26A

LT-44169 Kaunas

Litauen

+370 700 01320

info@sanoswiss.comDenna bipacksedel ändrades senast 2019-03-27

Hitta direkt i texten
Av