FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nicotinell Peppermint

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Medicinskt tuggummi 2 mg
(Dragerat tuggummi, benvit färg, rektangulärt)

Medel vid nikotinberoende

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nicotinell Peppermint tuggummi

2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal.


• Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

• Vänd dig till din läkare eller apotekspersonal om du behöver mera information eller råd.

• Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nicotinell Peppermint tuggummi är och vad det används för
2. Innan du använder Nicotinell Peppermint tuggummi
3. Hur du använder Nicotinell Peppermint tuggummi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nicotinell Peppermint tuggummi ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Nicotinell tillhör en grupp läkemedel som används för att göra det lättare för dig att sluta röka.

 

Nicotinell Peppermint tuggummi innehåller den aktiva substansen nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Vid tuggning avges nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munnen. Detta läkemedel används för att minska nikotinbegäret och abstinensbesvären hos nikotinberoende personer. Det kan därigenom:

- motverka återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta, eller

- underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.


Råd och stöd förbättrar vanligtvis chansen med att lyckas sluta röka.

Nicotinell Peppermint är till för rökare över 18 år.2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI

Använd inte Nicotinell Peppermint tuggummi

• om du är allergisk mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

• om du är icke-rökare.

Var särskilt försiktig med Nicotinell Peppermint tuggummi

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Nicotinell Peppermint om du har

• hjärtproblem, såsom nyligen haft en hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt eller bröstsmärta (kärlkramp bl.a. Prinzmetal's angina). Om du får ökade hjärtproblem medan du använder denna produkt bör användningen minskas eller avbrytas.

• fått en stroke

• högt blodtryck

• problem med blodcirkulationen

diabetes, du ska kontrollera dina blodsockernivåer oftare än vanligt när du börjar använda nikotintuggummin. Ditt behov av insulin eller medicinsk behandling kan förändras.

• överaktiv sköldkörtel (hypertyreos)

• binjuretumör (feokromocytom)

• nedsatt njur- och/eller leverfunktion

inflammation i matstrupen (esofagit), magkatarr (gastrit) eller magsår

• haft epilepsi


Om du har något av dessa tillstånd kanske det inte är lämpligt att du använder Nicotinell Peppermint.


Personer som har problem med leden i käken eller använder tandproteser kan ha svårt att tugga tuggummit. I dessa fall rekommenderas därför att du använder andra former av nikotinersättningsmedel än tuggummi. Vid tuggning kan Nicotinell Peppermint lossa fyllningar eller tandimplantat.


När du använder Nicotinell Peppermint ska du

inte röka eftersom det kan leda till att nikotinkoncentrationen blir så hög att du mår dåligt.


Barn och ungdomar

Nicotinell ska inte användas av personer mellan 12-17 år utan recept från hälso- och sjukvårdspersonal.

Nikotindoser som tolereras av vuxna rökare under behandling kan orsaka allvarliga förgiftningssymptom hos små barn och leda till dödsfall. Därför är det viktigt att Nicotinell Peppermint alltid förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Nicotinell Peppermint ska inte användas av barn under 12 år.Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, och att du håller på att sluta röka.


Det är inte känt att Nicotinell Peppermint tuggummi skulle påverka eller påverkas av intag av andra läkemedel. Effekten av andra läkemedel kan dock påverkas av att man slutar röka. Detta är särskilt viktigt om man använder läkemedel som innehåller

• teofyllin (används vid behandling av astma)

• takrin (används vid behandling av Alzheimers sjukdom)

• olanzapin och clozapin (används vid behandling av schizofreni).

Intag av Nicotinell Peppermint tuggummi med mat och dryck

Kaffe, syrliga drycker och läskedrycker kan minska upptaget av nikotin. Du bör därför undvika dessa drycker 15 minuter före användning av Nicotinell Peppermint. Ät eller drick inte medan du har ett tuggummi i munnen.

Graviditet och amning

Graviditet

Det är väldigt viktigt att sluta röka under graviditet eftersom det kan resultera i dålig tillväxt av ditt barn. Det kan också leda till för tidig födsel och dödfödsel. Det bästa är om du kan sluta röka helt utan användning av läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar av detta, ska Nicotinell Peppermint endast användas efter kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal.


Amning

Nicotinell Peppermint bör undvikas under amning eftersom nikotin passerar över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Om hälso-och sjukvårdspersonal har rekommenderat dig att använda Nicotinell Peppermint under amning, bör tuggummit tuggas strax efter amningen och senast två timmar före amning.


Fertilitet

Rökning ökar risken för infertilitet hos kvinnor och män. Effekterna av nikotin på fertilitet är inte känd.


Körförmåga och användning av maskinerNicotinell Peppermint har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner om man använder det enligt doseringsanvisningar.Kom ihåg att rökavvänjning kan påverka beteendet.

Viktig information om några innehållsämnen i Nicotinell Peppermint tuggummi

Nicotinell Peppermint innehåller sorbitol, som är en källa till fruktos. Om du inte tål vissa sockerarter, eller om du har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


Ett tuggummi innehåller 0,1 g sorbitol, vilket omvandlas till 0,02 g fruktos i kroppen. Kalorivärdet för ett tuggummi är 1,2 kcal.


Tuggummit innehåller butylhydroxitoluen (E 321) vilket kan ge irritationer i munslemhinnan. Ett Nicotinell Peppermint tuggummi innehåller 11 mg natrium. Detta bör beaktas av personer som ordinerats saltfattig kost.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tuggummi, d.v.s. det är nästintill ”natriumfritt”.3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipackssedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Tuggummistyrkan skall väljas med utgångspunkt från ditt nikotinberoende. Använd Nicotinell Peppermint 4 mg tuggummi om

• du är rökare med starkt nikotinberoende

• du tidigare misslyckats med att sluta röka efter att ha använt tuggummi med styrkan 2 mg.

I övriga fall ska Nicotinell Peppermint 2 mg tuggummi användas.

Se tabell för optimal styrka:


Svagt till måttligt nikotinberoende

Måttligt till starkt nikotinberoende

Starkt till mycket starkt nikotinberoende

Mindre än 20 cigaretter/dag

Mellan 20-30 cigaretter/dag

Mer än 30 cigaretter/dag

Låg dos (2 mg tuggummi) är att föredra

Låg dos (2 mg tuggummi) eller hög dos (4 mg tuggummi) beroende på användarens tycke och smak

Hög dos (4 mg tuggummi) är att föredra

Om du upplever biverkningar efter att ha börjat med en hög dos (4 mg), använd en lägre dos (2 mg).


För att undvika obehag (t.ex. hicka eller halsbränna) är det viktigt att tuggummit tuggas på rätt sätt.


Bruksanvisning:


Svälj inte tuggummit.


1. Tugga 1 tuggummi tills en kraftig smak förnims.

2. Låt sedan tuggummit vila mellan kinden och tandköttet .

3. Börja tugga igen när smaken mattas av.

4. Upprepa detta förfaringssätt under cirka 30 minuter.


Undvik att dricka kaffe, sura drycker eller läsk 15 minuter innan tuggummit används eftersom det kan minska absorptionen av nikotin. Ät eller drick inte när du har tuggummit i munnen.


Dosering för vuxna över 18 år

Ta ett tuggummi när du känner starkt behov av att röka.


Vid behandlingens början kan vanligen 1 tuggummi tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 tuggummin per dag tillräckligt, oavsett tuggummits styrka. Största dygnsdos vid användning av 2 mg medicinskt tuggummi är 24 tuggummin och av 4 mg medicinskt tuggummi 15 tuggummin. Använd inte mer än ett tuggummi per timme.


Rökavvänjning:

Behandlingen är individuell, men vanligtvis pågår den i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet tuggummin per dag. Behandlingen bör avbrytas när dosen minskats till 1-2 tuggummin per dag.


Nicotinell Peppermint tuggummin ska inte användas mer än 12 månader utan att kontakta hälso- och sjukvårdspersonal.


Rådgivning ökar chanserna för att lyckas sluta röka.


Rökreduktion:

Nicotinell Peppermint används mellan rökperioder för att förlänga de rökfria perioderna och i syfte att dra ned på rökningen så mycket som möjligt. Om du inte lyckats dra ned på antalet cigaretter per dag efter 6 veckor bör du söka professionell hjälp. Försök att sluta röka så snart du känner dig redo, men inte senare än 6 månader efter behandlingens början. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader efter behandlingens början bör du söka professionell hjälp.


Rådgivning ökar chanserna för att lyckas sluta röka.Om du använt för stor mängd av Nicotinell Peppermint tuggummi 

Vid användning av för många tuggummin kan man få samma symtom som vid för mycket rökning. Symtom på överdosering är svaghetskänsla, blekhet, svettning, ökad salivutsöndring, halsbränna, illamående, kräkningar, diarré, magsmärta, syn- och hörselstörningar, huvudvärk, hjärtklappning eller andra störningar i hjärtrytmen, andnöd, yrsel, skakningar och förvirring.


Vid stora överdoser kan dessa symtom följas av utmattning, lågt blodtryck, cirkulationskollaps, koma, svårigheter att andas och krampanfall.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Kontakta omedelbart läkare om ett barn misstänks vara förgiftat. Även små mängder nikotin är farliga och eventuellt livshotande för barn och kan leda till allvarliga symtom eller död.

Om du har glömt att ta Nicotinell Peppermint tuggummi

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor kring användandet av denna produkt, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Symtom som kan uppträda under de första dagarna är yrsel, huvudvärk och sömnstörningar. Dessa kan vara abstinenssymtom som hör ihop med rökavvänjningen och kan bero på för låg tillförsel av nikotin. Andra möjliga abstinenssymtom kan vara sömnlöshet, hosta, svaghet, trötthet, allmän sjukdomskänsla eller influensaliknande symtom.


Sluta använda Nicotinell Peppermint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaktiskreaktion)

 • svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalg och/eller svårigheter att svälja eller nässelutslag. Dessa biverkningar är sällsynta.


Andra biverkningar:


Mycket vanliga (kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare)

 • illamående


Vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • inflammation i munslemhinnan, obehag i munnen

 • ont i halsen

 • kräkningar

 • obehag i magen, magsmärta

 • diarré

 • matsmältningsbesvär/halsbränna

 • väderspänning

 • hicka

 • förstoppning

 • yrsel och huvudvärk

 • sömnlöshet

 • hosta

 • muntorrhet

 • värk i munnen, halsen och käkmusklerna Mindre vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • hjärtklappning

 • rodnad i huden (erytem)

 • kliande hudutslag (nässelutslag).


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

• störningar i hjärtrytmen

överkänslighetsreaktioner.


Ingen känd frekvens

 • ökad salivutsöndring

 • sväljsvårigheter

 • rapningar

 • skakningar

 • inflammation i munslemhinnan

 • andnöd

 • svaghet

 • trötthet

 • allmän sjukdomskänsla

 • influensaliknande symptom

Munsår kan uppträda när man försöker sluta röka, men sambandet med nikotinbehandling är oklar.


I mycket sällsynta fall kan tuggummit fastna i tandproteser eller tandbryggor och skada dem.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR NICOTINELL PEPPERMINT TUGGUMMI SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 °C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kasta läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Nicotinell Peppermint medicinskt tuggummi finns i två styrkor.


Den aktiva substansen är nikotin.


Ett Nicotinell Peppermint tuggummi innehåller 2 mg eller 4 mg nikotin (motsvarande av 10 mg eller 20 mg nikotinpolakrilin (1:4)).


Övriga innehållsämnen är

 • tuggummibas (innehåller butylhydroxitoluen (E 321)), acesulfamkalium (E 950), polakrillin, kalciumkarbonat (E 170), glycerol (E 422), levomentol, naturligt mintsmakämne, mint millicaps, sukralos, natriumkarbonat (vattenfritt), natriumvätekarbonat, sorbitol (E 420) 101,8 mg (2 mg) eller 93,8 mg (4 mg), xylitol, mannitol (E 421), gelatin, titandioxid (E 171), karnaubavax och talk.

Nicotinell Peppermint medicinskt tuggummi är sockerfritt.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Det dragerade tuggummit har benvit färg och är rektangulärt.


Tuggummina är förpackade i blisterförpackningar med 12 tuggummin i varje. Blisterkartorna förpackas i kartonger som innehåller 12, 24, 84, 96 respektive 204 tuggummin.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, Postboks 61,

2610 Rødovre, Danmark


Tillverkare

FAMAR S.A., 48th km National Road Athens-Lamia, 19011, Avlonas, Attiki, Grekland

Novartis Sverige AB, Kemistvägen 1, 183 11 TÄBY

Fertin Pharma A/S, Dandyvej 19, DK-7100, Danmark

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2021-09-15

Hitta direkt i texten
Av