Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Irinotecan Ebewe

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2017-11-30 (Tillhandahålls ej) (Klar, färglös till svagt gul lösning, pH 3,0 – 3,8. )

Övriga cytotoxiska medel.

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XX19
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Irinotecan Ebewe

20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
irinotekanhydrokloridtrihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Irinotecan Ebewe  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Irinotecan Ebewe
3. Hur du använder Irinotecan Ebewe
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Irinotecan Ebewe  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Irinotecan Ebewe  är och vad det används för

 

Irinotecan Ebewe tillhör en grupp läkemedel som kallas för cytostatika (läkemedel mot cancer). Irinotecan Ebewe används för behandling av cancer i tjocktarmen och ändtarmen hos vuxna, ensamt eller i kombination med andra läkemedel (såsom läkemedel med 5-fluorouracil/folsyra, bevacizumab, cetuximab eller capecitabin).


Irinotekan som finns i Irinotecan Ebewe kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Irinotecan Ebewe

Använd inte Irinotecan Ebewe

Använd inte Irinotecan Ebewe

- om du är allergisk (överkänslig) mot irinotekanhydrokloridtrihydrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- om du har någon annan tarmsjukdom eller haft stopp i tarmen (tarmobstruktion)

- om du ammar

- om du har förhöjd nivå av bilirubin i blodet (mer än 3 gånger normalvärdet)

- om du har svår benmärgspåverkan

- om du har gravt nedsatt allmäntillstånd (utvärderat med hjälp av en internationell standard)

- om du använder naturpreparat med johannesört (Hypericum perforatum)


Du ska inte vaccineras mot gula febern under den tid du behandlas med Irinotecan Ebewe.

Läs bipacksedeln för cetuximab, bevacizumab eller capecitabin som används i kombinationsbehandling för information om när dessa läkemedel inte får användas

Varningar och försiktighet

Detta läkemedel är endast avsett för vuxna. Kontrollera med läkare om detta läkemedel ordinerats till ett barn.

Försiktighet ska iakttas när detta läkemedel ges till äldre personer.


Eftersom Irinotecan Ebewe är ett läkemedel mot cancer kommer det att ges på en speciell vårdenhet under översyn av läkare med specialitet kring användning av cytostatika (läkemedel mot cancer). Personalen kommer att förklara vad du behöver tänka på under och efter behandlingen. Denna bipacksedel är till hjälp för dig att komma ihåg informationen.


1) Inom de första 24 timmarna efter att du givits Irinotecan Ebewe

Medan infusionen med Irinotecan Ebewe pågår (30-90 minuter) och kort därefter kan du uppleva följande symtom:

 • diarré

 • svettningar

 • magsmärta

 • ökat tårflöde i ögonen

 • synrubbningar

 • ökad mängd saliv i munnen


Den medicinska termen för dessa symtom är akut kolinergt syndrom och detta kan behandlas (med ett läkemedel som innehåller atropin). Om du upplever några av dessa symtom kontakta läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.


2) Dagen efter behandling med Irinotecan Ebewe fram till nästa behandling

Under denna period kan du uppleva olika typer av symtom som kan vara allvarliga och kräva omedelbar behandling och övervakning.


- Diarré

Om du får diarré efter mer än 24 timmar efter att du fått Irinotecan Ebewe (”fördröjd diarré”) kan det vara allvarligt. Diarrén uppkommer oftast cirka 5 dagar efter att Irinotecan Ebewe givits. Diarrén ska behandlas omedelbart och övervakas noga. Gör följande efter den första lösa avföringen:

 1. Använd det läkemedel som läkare givit dig mot diarré på det sätt som du fått instruktioner om. Denna behandling ska inte ändras utan att läkare kontaktats. Rekommenderad behandling är loperamid (4 mg som en dos och därefter 2 mg varannan timme, också under natten). Denna behandling bör fortgå minst 12 timmar efter sista lösa avföringen. Den rekommenderade doseringen av loperamid bör inte ges under längre tid än 48 timmar.

 2. Drick stora mängder vatten och vätskeersättningsmedel omedelbart (t ex vatten, sodavatten, kolsyrad dryck, soppa eller näringsdryck).

 3. Informera omedelbart läkaren som ansvarar för din behandling. Om du inte kan nå läkare, kontakta den vårdenhet på sjukhuset där du får behandling med Irinotecan Ebewe. Det är viktigt att de får vetskap om diarrén.


Du måste omedelbart informera läkare eller vårdenhet som behandlar dig om:

- du har illamående och kräkningar samt diarré

- du har feber och diarré

- du fortfarande har diarré 48 timmar efter att du började med behandlingen mot diarrén


Observera! Ta inga andra vätskor än de som nämnts ovan eller annan behandling mot diarré än den som du fått av behandlande läkare. Följ läkares ordination. Behandlingen mot diarré ska inte användas för att förebygga nya diarréanfall även om du haft fördröjd diarré under tidigare behandlingscykler.


- Feber

Om kroppstemperaturen ökar över 38°C kan det vara tecken på infektion, speciellt om du samtidigt har diarré. Kontakta omedelbart läkare om du har feber (över 38°C) så att du kan få nödvändig behandling.


- Illamående och kräkning

Om du har illamående och/eller kräkningar kontakta omedelbart läkare eller din vårdenhet.


- Neutropeni

Irinotecan Ebewe kan orsaka minskat antal av vissa vita blodkroppar. Dessa blodkroppar fyller en viktig funktion i kroppens försvar mot infektioner. Detta tillstånd kallas neutropeni. Neutropeni förekommer ofta vid behandling med Irinotecan Ebewe och går tillbaka efter behandlingens slut. Läkare ordinerar regelbundet blodprover så att antalet vita blodkroppar kan följas upp. Neutropeni är allvarligt och ska behandlas omgående och följas noga.


- Andningssvårigheter

Om du upplever andningssvårigheter kontakta läkare omedelbart.


- Nedsatt leverfunktion

Innan behandling med Irinotecan Ebewe påbörjas och före varje nytt behandlingstillfälle kontrolleras leverfunktionen (genom blodprov).


Om du har ett eller flera symtom av de som nämnts efter att du kommit hem från sjukhuset, kontakta omedelbart läkare eller den vårdenhet där du behandlats med Irinotecan Ebewe.


- Nedsatt njurfunktion

Detta läkemedel har inte testats på personer med njurproblem, kontrollera därför med din läkare om du har någon njursjukdom.


- Hjärtproblem

Hjärtinfarkt har inträffat efter behandling med Irinotecan Ebewe. Om du har någon hjärtsjukdom, kända riskfaktorer för hjärtsjukdom, eller tidigare har behandlats med cytostatika kommer läkaren att följa upp dig noga. Åtgärder bör vidtas för att minimera alla riskfaktorer för hjärtproblem som går att påverka (t.ex. rökning, högt blodtryck och hög halt blodfetter).


- Infektioner

Du kan få allvarliga infektioner eller försämrat svar på vaccinationer under tiden som du behandlas med Irinotecan Ebewe. Läkaren kommer att försöka undvika vaccinationer medan du behandlas med Irinotecan Ebewe.

Andra läkemedel och Irinotecan Ebewe

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller också naturläkemedel, vitaminer och mineraler. En del läkemedel kan påverka effekten av Irinotecan Ebewe t ex ketokonazol (för behandling av svampinfektioner), rifampicin (för behandling av tuberkulos), atazanavirsulfat (för behandling av hiv-1) och några andra läkemedel som används mot epilepsi (karbamazepin, fenobarbital och fenytoin).

Naturläkemedel med johannesört (Hypericum perforatum) får inte användas samtidigt som Irinotecan Ebewe, inte heller mellan behandlingarna. Det kan minska effekten av Irinotecan Ebewe.

Om du behöver genomgå en operation, informera läkare och narkosläkare att du behandlas med Irinotecan Ebewe, eftersom det kan påverka effekten av de läkemedel som används under operationen.

Du ska inte vaccineras mot gula febern under den tid du behandlas med Irinotecan Ebewe. Om du behöver något annat vaccin ska du tala om för läkaren att du använder detta läkemedel eftersom det kan leda till biverkningar.


Om du får Irinotecan Ebewe tillsammans med något läkemedel som innehåller cetuximab, bevacizumab, ciklosporin, takrolimus eller capecitabin måste du också läsa bipacksedeln för dessa produkter.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Irinotecan Ebewe får inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt, i synnerhet inte under de första tre månaderna.

Kvinnor i fertil ålder ska undvika graviditet. Preventivmedel ska användas av både manliga och kvinnliga patienter under behandling samt minst tre månader efter avslutad behandling. Informera läkare omedelbart om du ändå blir gravid under pågående behandling.


Amning

Det är okänt om Irinotecan Ebewe utsöndras i bröstmjölk. Amning måste undvikas under behandling med Irinotecan Ebewe.

Körförmåga och användning av maskiner

I en del fall kan behandling med Irinotecan Ebewe ge biverkningar som kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner. Under de första 24 timmarna efter att du givits Irinotecan Ebewe kan du uppleva yrsel eller synrubbningar. Om detta inträffar, kör inte bil eller använd maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Irinotecan Ebewe innehåller sorbitol och natrium

Irinotecan Ebewe innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, berätta det för din läkare innan du får detta läkemedel

Det här läkemedlet innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs det är så gott som fritt från salt.


3. Hur du använder Irinotecan Ebewe

Irinotecan Ebewe ges som infusion (dropp) direkt i blodet under 30-90 minuter. Mängden infusion beror på din ålder, kroppsstorlek och allmänna medicinska tillstånd. Det beror också på vilken annan cancerbehandling du fått. Din läkare beräknar din kroppsyta i kvadratmeter (m2).


- Om du tidigare behandlats med 5-fluorouracil är det normalt att börja behandling med Irinotecan Ebewe ensamt i dos om 350 mg/m2 var tredje vecka.

- Om du inte tidigare behandlats med läkemedel mot cancer är det normalt att börja behandling med Irinotecan Ebewe 180 mg/m2 varannan vecka. Detta efterföljs av behandling med folsyra och 5-fluorouracil.

- Om du behandlas med Irinotecan Ebewe i kombination med cetuximab kommer du normalt att ges samma dos irinotekan som gavs i den sista behandlingscykeln som innehöll irinotekan.


Irinotecan Ebewe ska inte administreras tidigare än en timme efter det att infusionen med cetuximab har avslutats.


Om du ges Irinotecan Ebewe i kombination med cetuximab, se även bipacksedeln för cetuximab.

Om du ges Irinotecan Ebewe i kombination med bevacizumab, se även bipacksedeln för bevacizumab.

Om du ges Irinotecan Ebewe i kombination med capecitabin, se även bipacksedeln för capecitabin.


Doseringen kan behöva justeras av din läkare beroende på ditt allmäntillstånd och eventuella biverkningar.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Din läkare kommer att informera dig om dessa biverkningar och förklara risker och fördelar med behandlingen.


En del av dessa biverkningar måste behandlas omedelbart, se också avsnittet ”Varningar och försiktighet”.


Diarré


Irinotecan Ebewe kan orsaka diarré. Det finns två typer av diarré som kan skiljas åt enligt när diarrén börjar: ”Tidig diarré” börjar mindre än 24 timmar efter infusion och ”fördröjd diarré” börjar mer än 24 timmar efter infusion av Irinotecan Ebewe.


Om du har DIARRÉ är det VIKTIGT att du följer dessa anvisningar noga.


Tidig diarré


Om du får tidig diarré, med början mindre än 24 timmar efter infusionen, ska du kontakta ditt vårdteam omedelbart för att få lämplig behandling.


Tidig diarré kan åtföljas av andra symtom, t.ex.:


• buksmärta

• röda, ömma, kliande eller rinnande ögon

• rinnande näsa

• lågt blodtryck

• svettning

• frossa

• yrsel

• synstörningar

• små pupiller

• ökad mängd saliv i munnen

• allmän sjukdomskänsla och obehag


Använd inte någon behandling mot diarré som din läkare har gett dig för ”fördröjd diarré”.


Fördröjd diarré


Om du får fördröjd diarré, med början mer än 24 timmar efter infusionen (ofta cirka 5 dagar efter administrering), ska du omedelbart påbörja den behandling mot diarré som din läkare gett dig exakt enligt de anvisningar du fått.


Om du är osäker på detta ska du fråga din läkare eller ditt vårdteam. Behandlingen får inte ändras utan att rådfråga läkaren.


Du måste omedelbart dricka stora mängder vatten och vätskeersättningsmedel (dvs. vatten, sodavatten, kolsyrad dryck, soppa eller vätskeersättning).


Informera omedelbart läkaren som ansvarar för din behandling av diarrén. Om du inte kan nå läkaren, kontakta den vårdenhet på sjukhuset där du får behandling med Irinotecan Ebewe. Det är viktigt att de får vetskap om diarrén.


Du måste omedelbart informera läkaren eller vårdenheten som behandlar dig om:

- du har illamående, kräkningar och diarré

- du har feber och diarré

- du fortfarande har diarré 48 timmar efter att du började med behandlingen mot diarrén


Du ska inte ta något annat läkemedel mot diarré än det som din läkare gett dig och de vätskor som beskrivs ovan.


Minskat antal vita blodkroppar

Irinotecan Ebewe kan orsaka minskat antal av vissa vita blodkroppar. Dessa blodkroppar fyller en viktig funktion i kroppens försvar mot infektioner. Detta tillstånd kallas neutropeni. Neutropeni förekommer ofta vid behandling med Irinotecan Ebewe och går över när behandlingen avslutas.

Läkare ordinerar regelbundet blodprover så att antalet vita blodkroppar kan följas upp. Neutropeni är allvarligt och ska behandlas omgående och noga följas upp.


Om du har feber (kroppstemperatur över 38 °C), kan det vara ett tecken på en infektion i samband med neutropeni. Detta kräver behandling.

Om du har feber (över 38 °C) och i synnerhet om du har diarré måste du kontakta din läkare eller vårdenhet omedelbart så att du kan få nödvändig behandling.


Illmående och kräkningar

Om du mår illa och/eller kräkningar, kontakta omedelbart din läkare eller vårdenhet.


Andningssvårigheter

Om du upplever andningssvårigheter, kontakta omedelbart din läkare.


Allergiska reaktioner

Alla läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner. Om du har något av följande symtom, kontakta omedelbart din läkare eller din vårdenhet:


- svullnad av händer, fötter, vrister, ansikte, läppar, mun eller hals

- svårigheter att svälja eller betydande andningssvårigheter

- svimningskänsla


Andra eventuella biverkningar:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Minskat antal röda blodkroppar (anemi), vilket kan göra huden blek och orsaka svaghet och andnöd

 • Minskat antal blodplättar (trombocytopeni), vilket orsakar blåmärken och blödningsbenägenhet, när Irinotecan Ebewe ges tillsammans med andra läkemedel

 • Minskat antal vita blodkroppar som spelar en viktig roll i bekämpningen av infektioner (neutropeni)

 • Infektioner

 • Svår diarré

 • Illamående, kräkning (när Irinotecan Ebewe ges ensamt)

 • Tillfälligt håravfall (håret växer tillbaka efter att behandlingen avslutats)

 • Feber utan infektion (när Irinotecan Ebewe ges ensamt)

 • Höjda blodvärden av vissa enzymer (SGPT, SGOT, alkaliskt fosfat) eller bilirubin när Irinotecan Ebewe ges tillsammans med andra läkemedel.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Feber med svår neutropeni eller feber utan infektion och utan samtidig svår neutropeni

 • Minskat antal blodplättar (trombocytopeni), vilket orsakar blåmärken och blödningsbenägenhet, när Irinotecan Ebewe ges ensamt

 • Illamående och kräkning när Irinotecan Ebewe ges i kombination med andra läkemedel

 • Vätskebrist i samband med diarré och/eller kräkning

 • Förstoppning

 • Akut kolinergt syndrom (de huvudsakliga symtomen består av diarré och olika andra symtom såsom buksmärta, röda, ömma, kliande eller rinnande ögon (bindhinneinflammation), snuva, lågt blodtryck, vidgning av blodkärlen, svettning, köldrysningar, allmän sjukdomskänsla, yrsel, synstörningar, minskade pupiller, rinnande ögon och ökad salivutsöndring under eller inom 24 timmar efter infusionen med Irinotecan Ebewe

 • Kraftlöshet

 • - Övergående och lindrig till medelsvår förhöjning av blodvärdet av vissa enzymer (transaminaser, alkalisk fosfatas) eller bilirubin när Irinotecan Ebewe ges ensamt

 • Kraftigt höjda blodvärden av bilirubin när Irinotecan Ebewe ges tillsammans med andra läkemedel

 • Övergående och lindrig eller medelsvår ökning av kreatininhalten i blodet.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Lindriga allergiska reaktioner

 • Lindriga hudreaktioner (rodnad, klåda, utslag)

 • Lindriga reaktioner vid infusionsstället (rodnad)

 • Andningssvårigheter och torr hosta

 • Partiellt eller fullständigt stopp i tarmen

 • Blödning från tarmen

 • Inflammation i tarmen som orsakar buksmärta och/eller diarré (pseudomembranös kolit)

 • Njurproblem, lågt blodtryck eller sviktande hjärt-kärlfunktion hos patienter som har haft vätskebrist i samband med diarré och/eller kräkning.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Svåra allergiska reaktioner (anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner)

 • Muskelkramper, stickningar och domningar

 • Buksmärta

 • Tjocktarmsinflammation

 • Perforering av tarmen (”hål” i tarmen)

 • Aptitlöshet

 • Inflammation i bukspottskörteln

 • Högt blodtryck under eller efter administrering

 • Minskade halter kalium och natrium i blodet, vanligen i samband med diarré och kräkning.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Övergående talsvårigheter (går över när behandlingen avslutas)

 • Ökade halter av vissa matsmältningsenzymer som bryter ned socker och fett (amylas och/eller lipas)

 • Ett fall med lågt antal blodplättar p.g.a. blodplättsantikroppar har rapporterats.


Om du ges Irinotecan Ebewe i samband med något läkemedel som innehåller cetuximab, bevacizumab eller capecitabin, kan vissa av de biverkningar du eventuellt upplever bero på kombinationen av dessa preparat. Dessa biverkningar kan inkludera acne-liknande utslag. Läs därför även bipacksedeln för cetuximab, bevacizumab eller capecitabin.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Irinotecan Ebewe  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Endast för engångsbruk.


Innan öppnande

Förvaras i originalförpackning. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges efter Exp. på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Efter öppnande

Produkten ska blandas och användas omedelbart efter öppnande.


Efter spädning

Från ett mikrobiologiskt perspektiv ska produkten användas direkt efter spädning. Om produkten inte används i direkt anslutning till spädning, är tiden och förvaringsförhållanden fram till användning användarens ansvar och ska normalt inte överskrida 24 timmar vid 2-8ºC, om inte spädningen har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Kemisk och fysikalisk stabilitet har demonstrerats av tillverkaren upp till 28 dagar vid 2-8ºC samt i förvaring i rumstemperatur (20-25ºC), i skydd mot ljus, och i 48 timmar utan ljusskydd.


Irinotecan Ebewe ska inte användas om du upptäcker några partiklar i lösningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är irinotekanhydrokloridtrihydrat.

- 1 ml koncentrat innehåller 20 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat motsvarande 17,33 mg irinotekan.

- En 2 ml injektionsflaska innehåller 40 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat.

- En 5 ml injektionsflaska innehåller 100 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat.

- En 7,5 ml injektionsflaska innehåller 150 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat.

- En 15 ml injektionsflaska innehåller 300 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat.

- En 25 ml injektionsflaska innehåller 500 mg irinotekanhydrokloridtrihydrat.

- Hjälpämnen är sorbitol E420, mjölksyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brun injektionsflaska (typ 1) i glas med gummipropp (grå fluoropolymeröverdragen bromobutylgummipropp) med eller utan ett skyddande plastöverdrag (”Onco-Safe”). ”Onco-Safe” kommer aldrig i kontakt med den medicinska produkten och ger ytterligare skydd under transport, vilket ökar säkerheten för apoteks- och sjukvårdspersonal.

Injektionsflaskorna är förseglade med metallhylsa (aluminium).


Klar, färglös till lätt gul lösning utan synliga partiklar.


Förpackningsstorlekar:

2 ml=40 mg: 1, 5 och 10 injektionsflaskor

5 ml=100 mg: 1, 5 och 10 injektionsflaskor

7,5 ml=150 mg: 1, 5 och 10 injektionsflaskor

15 ml=300 mg: 1 injektionsflaska

25 ml=500 mg: 1 injektionsflaska


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestraße 11, A-4866 Unterach

Österrike


Lokal företrädare


Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-07-07

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Bruksanvisning


Cytostatikum

Användande av Irinotecan Ebewe

Liksom andra cytostatika måste Irinotecan Ebewe beredas och hanteras med försiktighet. Blandning bör göras under aseptiska förhållanden av utbildad personal på en särskild plats. Försiktighet ska iakttas för att undvika att lösningen kommer i kontakt med hud eller slemhinna.


Skyddsinstruktioner för preparering av blandning av Irinotecan Ebewe infusion.


 1. Dragskåp ska användas, liksom skyddshandskar och skyddsdräkt. Om det inte finns något dragskåp tillgängligt ska munskydd och glasögon användas.

 2. Öppnade förpackningar, såsom ampuller och infusionsflaskor, använda kanyler, sprutor, infusionslangar, katetrar samt överbliven cytostatika ska betraktas som riskavfall och ska hanteras enligt lokala regler för hantering av RISKAVFALL.

 3. Följ nedanstående instruktioner vid spill:

  • Skyddskläder ska användas.

  • Krossat glas samlas ihop och slängs i RISKAVFALL.

  • Förorenade ytor spolas noggrant med rikligt med kallvatten.

  • Den avspolade ytan ska därefter torkas noggrant och det som används att torka med slängs därefter i RISKAVFALL.

 4. Om Irinotecan Ebewe har kommit i kontakt med hud ska området för exponering duschas med rikligt med vatten och därefter tvättas med tvål och vatten. Vid kontakt med slemhinna, skölj noggrant med vatten. Vid obehag efteråt kontakta läkare.

 5. Om Irinotecan Ebewe kommer i kontakt med ögon, skölj noggrant och rikligt med vatten. Kontakta omedelbart ögonspecialist.

Anvisningar för blandning

Irinotecan Ebewe koncentrat för infusion är avsedd för intravenös infusion endast efter blandning med följande vätskor, antingen 0,9% (9 mg/ml) natriumkloridlösning för infusion eller 5% (50 mg/ml) glukoslösning för infusion. Beräknad mängd Irinotecan Ebewe koncentrat till infusionsvätska dras aseptiskt upp från injektionsflaskan med hjälp av en kalibrerad spruta och sätts till en 250 ml infusionspåse eller flaska. Infusionen bör noggrant blandas genom att rotera påsen/flaskan.


Om det observeras någon fällning i ampullerna efter blandningen gjorts, ska lösningen kasseras enligt standard procedur för kassering av cytostatika.


Läs bipacksedeln för instruktion om hållbarheten hos den färdigblandade produkten.


Irinotecan Ebewe ska inte ges som intravenös bolusdos eller intravenös infusion kortare tid än 30 minuter eller längre än 90 minuter.


Avyttrande

Allt material som används vid beredningen, administreringen eller annat som kommer i kontakt med irinotekan ska hanteras enligt lokala regler för hur att hantera cytotoxiskt avfall.

Hitta direkt i texten
Av