Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Kontakt

Recofol

Biocodex

Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 20 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2019-06-25 (Tillhandahålls ej) (Läkemedlet är en injektions-/infusionsvätska, emulsion. Emulsionen är en mjölkvit olja-i-vatten emulsion.)

Övriga allmänanestetika

Aktiv substans:
ATC-kod: N01AX10
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Recofol

20 mg/ml injektions-/infusionsvätska, emulsion
propofol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Recofol 20 mg/ml är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Recofol 20 mg/ml
3. Hur du ges Recofol 20 mg/ml
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Recofol 20 mg/ml ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Recofol 20 mg/ml är och vad det används för

 

Recofol 20 mg/ml hör till en grupp mediciner som kallas allmänanestetika. Allmänanestetika används för att uppnå medvetslöshet (djup sömn) så att kirurgiska operationer eller andra ingrepp kan utföras. De kan även användas för att sedera dig (så att du är sömnig, men inte sover helt).


Recofol 20 mg/ml används:

 • för att starta och upprätthålla narkos hos vuxna, ungdomar och barn > 3 år,

 • som lugnande medel till patienter > 16 års ålder som får konstgjord andning vid intensivvård

 • som lugnande medel till vuxna och barn > 3 år under diagnostiska och kirurgiska ingrepp, ensamt eller i kombination med lokal eller regional anestesi.


2. Vad du behöver veta innan du använder Recofol 20 mg/ml

Använd inte Recofol 20 mg/ml

 • om du är allergisk (överkänslig) mot propofol, soja, jordnötter eller mot något av övriga innehållsämnen i Recofol 20 mg/ml,

 • Läkemedlet får inte ges som lugnande medel i intensivvård till patienter som är 16 år eller yngre

Var särskilt försiktig med Recofol 20 mg/ml

 • om du har någon störning i kroppens omsättning av fetter

 • om du har några andra hälsoproblem som förutsätter stor försiktighet vid användning av fettemulsioner,

 • om du har stor övervikt,

 • om din blodvolym är för liten (hypovolemi),

 • om du är mycket svag eller har problem med hjärtat, blodcirkulationen, njurarna eller levern,

 • om du har högt tryck i huvudet eller lågt blodtryck,

 • om du har problem med andningen,

 • om du har epilepsi,

 • om du ska genomgå något ingrepp där spontana rörelser är särskilt oönskade

Tala för läkaren om du har någon av de ovan angivna sjuldomarna eller tillstånden.


Recofol 20 mg/ml ska inte användas till barn som är 3 år eller yngre, eftersom det är mycket svårt att reglera den administrerade läkemedelsdosen till dessa patienter. Se också avsnitt "Använd inte Recofol 20 mg/ml"


Läkemedlet används inte om du för elbehandling.

Andra läkemedel och Recofol 20 mg/ml

Tala om för läkare eller vårdpersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Vissa mediciner kan dämpa andningen eller blodcirkulationen eller förlänga effekterna av propofol om de ges samtidigt med propofol:

Smärtstillande mediciner, lugnande mediciner av bensodiazepintyp, narkosmedel i gasform, vissa lokalbedövningsmedel, fentanyl och andra läkemedel ges i allmänhet före operationer.

Å andra sidan kan den lugnande effekten av vissa av dessa läkemedel förstärkas.


Hjärtfunktionen kan dämpas om vissa muskelavslappnande läkemedel (suxameton) eller motgift till dessa (neostigmin) ges tillsammans med propofol.


Specifika organiska förändringar i hjärnan (leukoencefalopati) har rapporterats hos patienter som fått fettemulsioner, t.ex. Recofol 20 mg/ml, tillsammans med ciklosporin (en medicin som används för att förhindra avstötningsreaktioner efter organtransplantation och för att hämma ett alltför kraftigt immunförsvar).


Försäkra dig om att din läkare vet om du använder något av dessa läkemedel.


Recofol 20 mg/ml med mat och dryck

Alkohol och propofol förstärker varandras lugnande inverkan. Därför ska du inte ta alkohol strax före eller strax efter Recofol 20 mg/ml.


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller vårdpersonal innan du tar något läkemedel.Recofol 20 mg/ml ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Stora doser skall i vilket fall som helst undvikas.Om du ammar ska du avhålla dig från amning i 24 timmar efter att du fått Recofol 20 mg/ml. Bröstmjölk som utsöndras under denna tid ska kasseras. Studier med ammande kvinnor har visat att små mängder propofol utsöndras i bröstmjölk

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte maskiner en tid efter en Recofol 20 mg/ml injektion eller infusion. Din läkare talar om för dig hur länge du ska vänta innan du kan köra bil eller använda maskiner igen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne i Recofol 20 mg/ml

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 100 ml, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt".


Detta läkemedel innehåller sojaolja. Om du är överkänslig mot jordnötter eller soja får du inte använda det här läkemedlet.


3. Hur du ges Recofol 20 mg/ml

Recofol 20 mg/ml ges endast av narkosläkare eller av särskilt utbildade läkare på intensivvårdsenheter.


Dosering

Den dos som du får beror på din ålder, vikt och ditt hälsotillstånd. Läkaren ger rätt dos för att starta och sedan upprätthålla narkosen (= nedsövningen) eller för att nå önskad sänkning av medvetandegraden genom att omsorgsfullt iaktta dina reaktioner och dina kroppsfunktioner (puls, blodtryck, andning o.s.v.).


Recofol 20 mg/ml ges i allmänhet som en injektion för att starta narkosen och som kontinuerlig infusion (som dropp i en ven, vilket är en långsam och långvarig injektion) för att upprätthålla narkosen. Om läkemedlet används för sänkning av medvetandegraden, ges det i allmänhet i form av en infusion.


Recofol 20 mg/ml kan ges i högst 7 dygn.


Administreringssätt

Du får Recofol 20 mg/ml som en injektion eller infusion, d.v.s. genom en nål eller en liten slang som sticks in i någon av dina vener.


Eftersom Recofol 20 mg/ml inte innehåller konserveringsmedel, pågår en infusion från en och samma injektionsflaska inte längre än i 12 timmar.


Din blodcirkulation och andning övervakas fortgående medan injektionen eller infusionen ges.


Om du fått för stor mängd av Recofol 20 mg/ml

Det är osannolikt att så skulle ske, eftersom den dos som du får övervakas mycket omsorgsfullt.Om du dock av misstag skulle få en överdos, kan detta ge dämpad hjärtfunktion, blodcirkulation och andning. I detta fall vidtar läkaren omedelbart nödvändiga åtgärder.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller vårdpersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Recofol 20 mg/ml orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Eventuella biverkningar under pågående narkos

Följande biverkningar kan förekomma vid narkos (medan du får injektionen eller när du är sömnig eller nedsövd). Din läkare kommer att hålla uppsikt efter dessa biverkningar. Om de förekommer får du lämplig behandling av din läkare.


Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

 • Smärta vid injektionsstället vid den första injektionen. Smärtan kan minskas genom samtidig injektion av lidokain (ett medel för lokalbedövning).

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

 • Lågt blodtryck

 • Förändrad andningsrytm

 • Långsam puls.

Ovanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

 • Ryckningar och skakningar eller krampanfall (kan även förekomma vid uppvaknandet).

Mycket ovanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

 • Allergiska reaktioner inklusive att ansiktet, tungan eller halsen sväller upp, väsande andning, stigande och sjunkande blodtryck.

 • Vätskebildning i lungorna, vilket kan göra dig andfådd (kan även förekomma vid uppvaknandet).

 • Ovanlig färg på urinen (kan även förekomma vid uppvaknandet).

Eventuella biverkningar efter narkosen

Följande biverkningar kan förekomma efter narkosen (vid uppvaknandet eller efter att du har vaknat).


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

 • Illamående

 • Illamående med kräkning

 • Huvudvärk.

Ovanliga: kan förekommaa hos upp till 1 av 100 personer

 • Blodproppar eller inflammation i ett blodkärl

Mycket ovanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

 • Bukspottskörtelinflammation (pankreatit) som orsakar starka magsmärtor

 • Förlust av sexuell kontroll

 • Feber

 • Smärtor, svullnad och hudlesioner runt injektionsstället, om injektionen inte ges på rätt sätt.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Hjärtsvikt

 • För mycket syra i blodet. Om detta inträffar kommer du eventuellt andas fortare

 • Ökad kaliumhalt i blodet

 • Hög halt i blodet av en sorts fetter som kallas lipider

 • Narkotikamissbruk och beroende, för det mesta drabbas vårdpersonal

 • Ofrivilliga rörelser

 • Svårigheter att andas

 • Onormalt EKG

 • Onormal hjärtrytm

 • Ett tillstånd av eufori

 • Förstoring av levern

 • Nedbrytning av muskelceller (rabdomyolys)

 • Njursvikt

 • Smärtor och svullnad injektionsstället, om injektionen inte ges på rätt sätt.

I mycket sällsynta fall kan raffinerad sojaolja som finns i Recofol orsaka allergiska reaktioner.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Recofol 20 mg/ml ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter EXP respektive Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.


Recofol 20mg/ml ska användas omedelbart sedan injektionsflaskan öppnats.


Använd inte Recofol 20 mg/ml, om två skilda lager kan ses sedan injektionsflaskan skakats.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är propofol.

En milliliter Recofol 20 mg/ml innehåller 20 mg propofol.

1 injektionsflaska med 50 ml innehåller 1000 mg propofol.


Övriga innehållsämnen är:

Ägglectin,

Glycerol,

Medellånga triglycerider,

Natriumoleat,

Sojaolja, raffinerad,

Vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlet är en injektions-/infusionsvätska, emulsion.

Emulsionen är en mjölkvit olja-i-vatten emulsion.

Produkten saluförs i injektionsflaskor av glas med 50 milliliter och finns att få i förpackningar med 1 eller 10 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Primex Pharmaceuticals Oy

Mariankatu 21 C

00170 Helsingfors

Finland


Tillverkare:

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen

Tyskland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsrådet under namnen:

Recofol N 20 mg/ml: Cypern, Grekland, Malta, Nederländerna, Spanien

Recofol 20 mg/ml: Norge, Sverige

Propofol Primex 20 mg/ml: Danmark, FinlandDenna bipacksedel ändrades senast 2017-05-16

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

För komplett produktinformation hänvisas till produktresumén.


Administreringssätt


Recofol 20 mg/ml administreras outspädd intravenöst.


Recofol 20 mg/ml får inte blandas med andra lösningar i injektioner eller infusioner. Emellertid kan det ges via en Y-slang nära injektionsstället, i en 5% glukoslösning, 0,9% natriumkloridlösning eller kombinerad 4% glukos/0,18% natriumkloridlösning.


Förpackningen ska skakas före användning.


Om två lager kan urskiljas efter att produkten skakats bör den inte användas.


Före användning ska ytan på injektionsflaskans gummipropp rengöras med sprit. Öppnade förpackningar kasseras efter användning.


Recofol 20 mg/ml innehåller inga antimikrobiella konserveringsmedel, vilket medför ökad risk för tillväxt av mikroorganismer. Därför ska Recofol 20 mg/ml dras upp under aseptiska förhållanden i en steril spruta eller ett sterilt infusionsaggregat omedelbart efter att injektionsflaskans försegling har brutits. Tillförsel måste påbörjas utan dröjsmål. Såväl Recofol 20 mg/ml som infusionsutrustningen måste hållas bakteriefria under hela infusionsperioden.

Eventuella tillsatser av läkemedel eller vätska under pågående infusion av Recofol 20 mg/ml ska tillföras nära kanylen. Recofol 20 mg/ml får inte administreras via infusionsaggregat med mikrobiologiskt filter.


Innehållet i en injektionsflaska med Recofol 20 mg/ml och sprutor innehållande Recofol 20 mg/ml är avsedda för engångsbruk till en patient. Överblivet innehåll ska kasseras.


När Recofol 20 mg/ml ges i form av kontinuerlig infusion ska alltid byrett, droppräknare, sprutpump eller volymetrisk infusionspump användas för att kontrollera infusionstakten. På samma sätt som vid parenteral administrering av alla slags fettemulsioner, får kontinuerlig infusion av Recofol 20 mg/ml från ett och samma infusionssystem pågå i högst 12 timmar. Infusionsaggregatet och behållaren med Recofol 20 mg/ml måste kasseras och bytas ut minst var 12:e timme. Efter infusion eller byte av infusionssystem måste all överbliven Recofol 20 mg/ml kasseras.


För att minska smärtan vid den första injektionen av Recofol 20 mg/ml för induktion av allmän anestesi, kan lidokain injiceras omedelbart före injektionen.


Propofol har använts i samband med spinal- och epiduralanestesi tillsammans med andra läkemedel som ofta används för anestesi (premedicinering, inhalationsanestetika, analgetika, muskelavslappnande medel, lokalbedövningsmedel), och inga farmakologiska inkompatibiliteter har påträffats.


Propofol kan även användas som målstyrd infusion (Target Controlled Infusion). Sättet att räkna ut doseringen varierar beroende på vilken typ av apparat som används. Se tillverkarens bruksanvisning.


Parenterala läkemedel måste inspekteras visuellt innan de administreras, och inga synliga partiklar får finnas. Om det finns synliga partiklar får lösningen inte användas.

Alla oförbrukade produkter och allt avfall måste hanteras enligt lokala bestämmelser.


Inkompatibiliteter


Om Recofol 20 mg/ml har tillförts och ett av eller båda de muskelavslappnande medlen atrakurium eller mivakurium ska tillföras via samma infusionsaggregat rekommenderar vi att man först spolar igenom infusionsaggregatet.(

Hitta direkt i texten
Av