Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fertavid

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
MSD

Injektionsvätska, lösning 50 IE/0,5 ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar och färglös lösning.)

Gonadotropiner och andra ovulationsstimulerande medel, Gonadotropiner.

Aktiv substans:
ATC-kod: G03GA06
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Fertavid

50 IE/0,5 ml, 75 IE/0,5 ml, 100 IE/0,5 ml, 150 IE/0,5 ml, 200 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning
follitropin beta

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fertavid  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fertavid
3. Hur du använder Fertavid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fertavid  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fertavid  är och vad det används för

 

Fertavid injektionsvätska, lösning innehåller follitropin beta, ett hormon som kallas follikelstimulerande hormon (FSH).


FSH tillhör gruppen gonadotropiner som spelar en viktig roll för människans fruktsamhet och fortplantning. Hos kvinnor behövs FSH för tillväxt och utveckling av folliklar i äggstockarna. Folliklar är små runda säckar som innehåller äggceller. Hos män behövs FSH för produktionen av spermier.


Fertavid används för att behandla ofruktsamhet i följande situationer:


Kvinnor

Hos kvinnor som inte har ägglossning och som inte svarar på behandling med klomifencitrat, kan Fertavid användas för att åstadkomma ägglossning.

Hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning, såsom in vitro fertilisering (IVF) och andra metoder, kan Fertavid åstadkomma utveckling av fler folliklar.


Män

Hos män som är infertila på grund av sänkta hormonnivåer, kan Fertavid användas för att producera spermier.


2. Vad du behöver veta innan du använder Fertavid

Använd inte Fertavid

Om du:

 • är allergisk mot follitropin beta eller något annat innehållsämne i Fertavid (anges i avsnitt 6)

 • har en tumör i äggstockarna, brösten, livmodern, testiklarna, eller hjärnan (hypofysen eller hypotalamus)

 • har rikliga eller oregelbundna blödningar, där orsaken är okänd

 • har äggstockar som inte fungerar på grund av ett tillstånd som kallas primär äggstockssvikt

 • har cystor på äggstockarna eller förstorade äggstockar som inte är orsakade av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

 • har missbildningar i könsorganen som gör en normal graviditet omöjlig

 • har muskelknutor i livmodern som gör en normal graviditet omöjlig

 • är man och är infertil på grund av ett tillstånd som kallas primär testikelsvikt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Fertavid om du:

 • har haft en allergisk reaktion mot vissa antibiotika (neomycin och/eller streptomycin)

 • har okontrollerade problem med hypofysen eller hypotalamus

 • har en underproduktion i sköldkörteln (hypotyreos)

 • har binjurar som inte fungerar som de ska (binjurebarksinsufficiens)

 • har höga prolaktinnivåer i blodet (hyperprolaktinemi)

 • har några andra medicinska tillstånd (t ex diabetes, hjärtsjukdom eller någon annan långvarig sjukdom).


Om du är kvinna:


Ovariellt överstimuleringssyndrom (OHSS)

Din läkare kommer att övervaka effekten av din behandling regelbundet för att kunna välja rätt dos av Fertavid från dag till dag. Du kommer troligtvis att genomgå regelbundna ultraljudsundersökningar av äggstockarna. Din läkare kan också kontrollera dina hormonnivåer i blodet. Detta är mycket viktigt eftersom en för hög dos FSH kan ge allvarliga men ovanliga komplikationer, som beror på överstimulerade äggstockar och att växande folliklar blir större än normalt. Detta allvarliga medicinska tillstånd kallas ovariellt överstimuleringssyndrom (OHSS). I sällsynta fall kan allvarlig OHSS vara livshotande. OHSS orsakar plötslig vätskeansamling i buken och brösthålan och kan orsaka bildandet av blodproppar. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever kraftigt utspänd buk, smärtor i magtrakten (buken), illamående, kräkningar, plötslig viktökning pga vätskeansamling, diarré, minskad urinmängd eller andningssvårigheter (se även avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

→ Regelbunden övervakning av svaret på FSH-behandlingen hjälper tillatt förebygga överstimulering. Kontakta din läkare omedelbart om du får buksmärtor, även om de skulle uppträda några dagar efter den sista injektionen.


Flerbörd eller medfödda avvikelser

Efter behandling med gonadotropinpreparat finns det en ökad risk för flerbörd även när endast ett embryo sätts in i livmodern. Flerbördsgraviditeter medför vid förlossningen en ökad hälsorisk för både modern och hennes barn. Dessutom kan flerbördsgraviditeter och egenskaper hos de patienter som genomgår fertilitetsbehandling (t ex kvinnans ålder, egenskaper hos sperman, genetisk bakgrund hos båda föräldrarna) associeras till en ökad risk för medfödda avvikelser.


Graviditetskomplikationer

Det finns en något ökad risk för en graviditet utanför livmodern (utomkvedshavandeskap). Din läkare bör därför genomföra en tidig ultraljudsundersökning för att utesluta risken för graviditet utanför livmodern.

Kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling har en något ökad risk för missfall.


Blodpropp (trombos)

Behandling med Fertavid, liksom graviditeten i sig själv, kan öka risken för blodpropp (trombos). Trombos är bildning av en blodpropp i ett blodkärl.


Blodproppar kan leda till allvarliga medicinska tillstånd, såsom:

 • blockad i lungorna (lungemboli)

 • stroke

 • hjärtinfarkt

 • blodkärlsproblem (tromboflebit)

 • sämre blodflöde (djup ventrombos) som kan leda till förlust av en arm eller ett ben.

Diskutera detta med din läkare innan påbörjad behandling, speciellt:

 • om du redan vet att du har en ökad risk för tromboser

 • om du eller någon annan i din närmaste familj, har eller har haft en trombos

 • om du har kraftig övervikt.


Ovarietorsion

Ovarietorsion har inträffat efter behandling med gonadotropiner inklusive Fertavid. Ovarietorsion är en vridning av en äggstock. Vridning av äggstockarna kan leda till att blodflödet stoppas till äggstocken.


Innan du börjar använda detta läkemedel, tala om för din läkare om du:

 • någon gång har haft ovariellt överstimuleringssyndrom OHSS

 • är gravid eller tror att du kan vara gravid

 • någon gång har genomgått bukkirurgi

 • någon gång har haft en vridning av en äggstock

 • någon gång har haft eller har cystor i äggstocken eller äggstockarna.


Tumörer i äggstockar och andra delar av reproduktionssystemet

Det har förekommit rapporter om tumörer i äggstockar och andra delar av reproduktionssystemet hos kvinnor som har genomgått fertilitetsbehandling. Det är inte känt om behandling med fertilitetsläkemedel ökar risken för dessa tumörer hos infertila kvinnor.


Andra medicinska tillstånd

Innan du börjar använda detta läkemedel, tala också om för din läkare om du:

• har fått veta av en läkare att en graviditet skulle vara farligt för dig.


Om du är man:


Män med förhöjda nivåer av FSH i blodet

Förhöjda nivåer av FSH i blodet är ett tecken på skador på testiklarna. Fertavid är i allmänhet inte effektivt i sådana fall. För att kontrollera effekten av behandlingen kan det hända att din läkare ber dig om ett spermaprov som ska analyseras 4 till 6 månader efter det att behandlingen påbörjats.

Andra läkemedel och Fertavid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Om Fertavid används i kombination med klomifencitrat kan man få en ökad effekt av Fertavid. Om en GnRH agonist (ett läkemedel som används för att förhindra för tidig ägglossning) har använts, kan man behöva högre dos av Fertavid.

Graviditet och amning

Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel. Du ska inte använda Fertavid om du redan är gravid eller om du tror att du är gravid.


Fertavid kan påverka mjölkproduktionen. Det är inte troligt att Fertavid passerar över i bröstmjölk. Om du ammar, tala med din läkare innan du använder Fertavid.

Körförmåga och användning av maskiner

Fertavid påverkar troligen inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Fertavid innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektion, dvs är näst intill "natriumfritt".

Barn

Det finns ingen relevant användning av Fertavid för barn.


3. Hur du använder Fertavid

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering till kvinnor


Din läkare bestämmer din startdos. Denna dos kan justeras under behandlingens gång. Ytterligare detaljer om behandlingsschemat anges nedan.

Det finns stora skillnader mellan olika kvinnor i svaret på FSH från äggstockarna, vilket gör det omöjligt att ge ett doseringsschema som passar alla patienter. För att finna den rätta dosen kommer din läkare att kontrollera tillväxten av folliklar med ultraljudsundersökning och mätning av östradiol (kvinnligt könshormon) i blodet.

 • Kvinnor som inte har ägglossning
  Din läkare bestämmer en startdos. Denna dos bibehålls i åtminstone sju dagar. Om man inte har något svar från äggstockarna ökar man den dagliga dosen gradvis tills tillväxten av folliklar och/eller nivåerna av östradiol i blodet visar att man har önskad effekt. Den dagliga dosen bibehålls tills man har en follikel av lagom storlek. Vanligtvis är 7 till 14 dagars behandling tillräckligt. Då avslutar man behandlingen med Fertavid och ägglossningen kommer att påbörjas genom att man ger koriongonadotropin (hCG).

 • Medicinskt övervakad reproduktion, t ex IVF
  En startdos bestäms av din läkare. Denna dos bibehålls åtminstone de fyra första dagarna. Efter det anpassas din dos baserat på svaret från dina äggstockar. När man har ett önskat antal folliklar av lagom storlek, påbörjas den sista mognadsfasen av folliklarna genom att man ger hCG. Äggplockning kan börja 34-35 timmar senare.

Dosering till män


Fertavid ges vanligtvis i en dos om 450 IE per vecka, oftast i 3 doser om 150 IE, i kombination med ett annat hormon (hCG) i minst 3 till 4 månader. Behandlingsperioden motsvarar den tid det tar för spermier att bildas och den tid under vilken man kan förvänta sig en förbättring. Om din spermieproduktion inte har kommit igång inom denna period kan din behandling behöva pågå i minst 18 månader.


Hur ges injektionerna


Den första injektionen av Fertavid ska ges i närvaro av en doktor eller sjuksköterska. Injektionen kan ges långsamt i en muskel (t ex i skinkan, låret eller överarmen) eller under huden (t ex i nedre delen av buken).

När injektionen ges i en muskel ska den ges av läkare eller sjuksköterska. När injektion ges under huden kan den i vissa fall ges av dig själv eller av din partner. Din läkare kommer att instruera dig hur du ska gå tillväga. Om du injicerar dig själv med Fertavid, följ användarinstruktionerna i nästa avsnitt, för att ge Fertavid på ett riktigt sätt och med minsta möjliga obehag.


Användarinstruktioner


Steg 1 - Färdigställande av Fertavid

Man ska använda sterila engångssprutor och engångsnålar när man ger Fertavid. Sprutans volym ska vara tillräckligt liten så den förskrivna dosen kan ges med rimlig noggrannhet.

Fertavid injektionsvätska finns i en injektionsflaska. Använd inte lösningen om den innehåller partiklar eller inte är helt klar. Först, ska man ta av kapsylen på injektionsflaskan. Placera nålen på en spruta och tryck nålen genom gummiproppen på injektionsflaskan (a). Drag upp lösningen i sprutan (b), och byt ut nålen mot en injektionsnål (c). Håll slutligen sprutan med nålen pekande uppåt och knacka försiktigt på sidan för att få eventuella luftbubblor att stiga till ytan; tryck sedan på kolven så att all luft försvinner och bara Fertavid lösning finns kvar i sprutan (d). Om det behövs kan kolven tryckas in ytterligare för att anpassa volymen som ska ges.


Färdigställande

Steg 2 - Injektionsstället

Det bästa stället att ge en injektion under huden är i nedre delen av buken kring naveln (e), där det finns mycket lös hud och lager av underhudsfett. Man ska variera injektionsstället lite mellan varje injektion.

Man kan ge injektionerna på andra ställen. Din läkare eller sköterska kommer att tala om för dig var du ska injicera.


Steg 3 - Förberedelse av injektionsstället

Ett par lätta knäppningar på injektionsstället stimulerar små nervändar och hjälper till att minska obehaget när nålen tränger in. Tvätta händerna och gör rent injektionsstället med desinfektionsmedel (t ex klorhexidin 0,5%) för att ta bort bakterier från ytan. Gör rent ca 5 cm kring det ställe nålen ska gå in och låt desinfektionsmedlet torka i minst en minut innan du fortsätter.


Steg 4 - Införande av nålen

Nyp om huden lite grand. För med den andra handen in nålen med en vinkel på 90° mot hudens yta, som det visas på bilden (f).

Införande av nålen

Steg 5 - Kontroll av nålens position

Om nålens position är riktig ska kolven vara ganska svår att dra tillbaka. Om blod sugs in i sprutan betyder det att nålspetsen har träffat en ven eller artär. Om detta skulle hända så drag ut sprutan och täck över injektionsstället med en tuss som innehåller desinfektionsmedel och tryck mot huden. Blödningen kommer att avstanna inom en minut eller två. Använd inte lösningen. Starta om på nytt från steg 1 med en ny spruta, nya nålar, och en ny injektionsflaska med Fertavid.


Steg 6 - Injicering av lösningen

Pressa kolven sakta och stadigt, så att lösningen injiceras korrekt och huden inte skadas.


Steg 7 - Borttagande av sprutan

Dra ut sprutan snabbt och pressa på injektionsstället med en tuss med desinfektionsmedel. Försiktig massage av injektionsstället - fortfarande med tussen pressad mot huden - hjälper till att fördela Fertavid lösning och minska obehaget.


Eventuell överbliven lösning ska kastas.

Blanda aldrig Fertavid med andra läkemedel.

Om du använt för stor mängd av Fertavid  

Tala med din läkare omedelbart.

För hög dos av Fertavid kan ge överstimulering av äggstockarna (OHSS). Det kan märkas som buksmärtor. Om du får buksmärtor, meddela din läkare omedelbart. Se också avsnitt 4, Eventuella biverkningar.

Om du har glömt att använda Fertavid

Om du glömmer en dos ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

→ Kontakta din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar hos kvinnor

En komplikation med FSH-behandling är överstimulering av äggstockarna. Överstimulering av äggstockarna kan utvecklas till ett medicinskt tillstånd som kallas ovariellt överstimuleringssyndrom (OHSS), som kan vara ett allvarligt medicinskt problem. Risken kan minskas genom noggrann övervakning av follikelutvecklingen under behandlingen. Din läkare kommer att genomföra ultraljudsundersökningar av äggstockarna för att noga övervaka antalet mognande folliklar. Din läkare kan också kontrollera hormonnivåerna i blodet. Buksmärtor, illamående och diarré är de första symtomen. I mer allvarliga fall kan symtomen även vara förstoring av äggstockarna, ansamling av vätska i buken och/eller brösthålan (vilken kan orsaka plötslig viktuppgång pga av vätskeansamling) och bildande av blodproppar i kärlen. Se Varningar och försiktighet i avsnitt 2.
→ Kontakta genast din läkare om du får buksmärtor eller några av de andra symtomen på ovariell överstimulering, även om det uppträder några dagar efter den sista injektionen.


Om du är kvinna:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Huvudvärk

 • Reaktioner vid injektionsstället (såsom blåmärken, smärta, rodnad, svullnad och klåda)

 • Ovariellt överstimuleringssyndrom (OHSS)

 • Bäckensmärta

 • Buksmärta och/eller utspänd buk


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Bröstbesvär (inkluderande ömhet)

 • Diarré, förstoppning eller obehag i buken

 • Förstorad livmoder

 • Illamående

 • Överkänslighetsreaktioner (såsom utslag, rodnad, nässelfeber och klåda)

 • Cystor på äggstockarna eller förstoring av äggstockarna

 • Ovarietorsion (vridning av äggstockarna)

 • Vaginalblödning


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Blodpropp (detta kan även inträffa utan oönskad överstimulering av äggstockarna, se Varningar och försiktighet under avsnitt 2)

Graviditet utanför livmodern (utomkvedshavandeskap), missfall och flerbörd har också rapporterats. Dessa biverkningar anses inte vara relaterade till användning av Fertavid, men till assisterad befruktning eller efterföljande graviditet.


Om du är man:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Acne

 • Reaktioner vid injektionsstället (såsom förhårdnad och smärta)

 • Huvudvärk

 • Hudutslag

 • Viss bröstutveckling

 • Cysta i testikeln


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Fertavid  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaring på apotek

Förvaras vid 2°C - 8°C (i kylskåp). Får ej frysas.


Förvaring hos patient

Det finns två alternativ:

1. Förvaras vid 2°C - 8°C (i kylskåp). Får ej frysas.

2. Förvaras vid eller under 25°C (i rumstemperatur) under en sammanhängande period på maximalt 3 månader.

Anteckna när du börjar förvara produkten utanför kylskåp.


Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.

Injektionsflaskans innehåll ska användas omedelbart efter det att man perforerat gummiproppen.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP” och kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är follitropin beta.


Fertavid 50 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning: Varje injektionsflaska innehåller den aktiva substansen follitropin beta, ett hormon som kallas för follikelstimulerande hormon (FSH) i styrkan 50 IE i 0,5 ml vattenlösning per injektionsflaska.


Fertavid 75 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning: Varje injektionsflaska innehåller den aktiva substansen follitropin beta, ett hormon som kallas för follikelstimulerande hormon (FSH) i styrkan 75 IE i 0,5 ml vattenlösning per injektionsflaska.


Fertavid 100 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning: Varje injektionsflaska innehåller den aktiva substansen follitropin beta, ett hormon som kallas för follikelstimulerande hormon (FSH) i styrkan 100 IE i 0,5 ml vattenlösning per injektionsflaska.


Fertavid 150 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning: Varje injektionsflaska innehåller den aktiva substansen follitropin beta, ett hormon som kallas för follikelstimulerande hormon (FSH) i styrkan 150 IE i 0,5 ml vattenlösning per injektionsflaska.


Fertavid 200 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning: Varje injektionsflaska innehåller den aktiva substansen follitropin beta, ett hormon som kallas för follikelstimulerande hormon (FSH) i styrkan 200 IE i 0,5 ml vattenlösning per injektionsflaska.


Övriga innehållsämnen är sackaros, natriumcitrat, L-metionin och polysorbat 20 i vatten för injektionsvätskor. pH kan ha justerats med natriumhydroxid och/eller saltsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fertavid injektionsvätska, lösning (injektionsvätska) är en klar, färglös vätska. Den finns i injektionsflaskor av glas. Den finns i förpackningar om 1, 5 eller 10 flaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nederländerna


Tillverkare

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Nederländerna


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB "Merck Sharp & Dohme"

Tel: + 370 5 2780247

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Teл.: + 359 2 819 37 37

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tel/Tél: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: + 36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999 000 (+ 31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: + 47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel.: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél + 33 (0)1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda.

Tel: + 351 214 465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: + 421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com 

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+ 357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tfn: + 46 (0)77 570 04 88

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67364 224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: + 44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.comDenna bipacksedel ändrades senast 09/2018

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Hitta direkt i texten
Av