Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Pantoprazole Bluefish

Bluefish Pharma

Enterotablett 40 mg
Avregistreringsdatum: 2018-10-12 (Tillhandahålls ej) (Gul, oval, konkav, slät tablett; Bredd: 6,35 mm ± 0,32 mm (6,03 mm - 6,67 mm), Längd: 12,00 mm ± 0,60 mm (11,40 mm - 12,60 mm))

Protonpumpshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BC02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Pantoprazole Bluefish

40 mg Enterotabletter
Pantoprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pantoprazole Bluefish är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pantoprazole Bluefish
3. Hur du använder Pantoprazole Bluefish
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pantoprazole Bluefish ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pantoprazole Bluefish är och vad det används för

 

Pantoprazole Bluefish tillhör en läkemedelsgrupp som kallas protonpumpshämmare.

Protonpumpshämmare minskar mängden syra som bildas i magen.


Du har fått Pantoprazole Bluefish enterotabletter förskrivet därför att du har en åkomma orsakad av magsyra.


Pantoprazole Bluefish 40 mg enterotabletter används som korttidsbehandling för att lindra symtom av

 • sår i tolvfingertarmen

 • sår i magsäcken

 • esofagit (inflammation i matstrupen) orsakad av syrautsöndring.

Dessutom används läkemedlet:

 • vid långtidsbehandling av tillstånd med konstant förhöjd syrautsöndring (t ex Zollinger-Ellisons syndrom).

Pantoprazol som finns i Pantoprazole Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Pantoprazole Bluefish

Använd inte Pantoprazole Bluefish

 • om du är allergisk mot pantoprazol eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du allergisk mot andra protonpumpshållare

 • om du tar atazanavir (som används för behandling av HIV-infektion).

Varningar och försiktighet

Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Pantoprazole Bluefish

 • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion. Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion behöver din läkare kontrollera leverfunktionen med hjälp av blodprov då du behandlas med Pantoprazole Bluefish

 • om du har fått diagnosen malabsorption av vitamin B12, d.v.s. din kropp har dålig förmåga att ta upp vitamin B12 från födan.

 • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Pantoprazole Bluefish som minskar magsyran.

 • om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).


Ta omedelbart kontakt med din läkare om du märker något av följande symtom:

- omotiverad viktminskning

- upprepade kräkningar eller blodiga kräkningar

- mörk avföring

- allvarlig eller ihållande diarré

- svårighet att svälja

- du ser blek ut och känner dig svag (kan bero på blodbrist)

Din läkare kan besluta att du behöver genomgå ytterligare undersökningar som kallasendoskopi för att diagnostisera din sjukdom och / eller utesluta elakartad sjukdom.


Användning av protonpumpshämmare som Pantoprazol Bluefish och särskilt om du använder Pantoprazol Bluefish i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.


Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Pantoprazole Bluefish. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Barn

Pantoprazole Bluefish tabletter rekommenderas inte till barn.

Andra läkemedel och Pantoprazole Bluefish

Annan samtidig medicinering kan påverka effekten och säkerheten av detta läkemedel. Pantoprazole Bluefish kan även påverka effekten och säkerheten av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tänk på att tala om för din läkare att du behandlas med Pantoprazole Bluefish om du blir ordinerad annan medicin medan behandlingen pågår.


Det är särskilt viktigt att tala om för läkare

 • om du tar atazanavir som används för behandling av HIV-infektion

 • om du tar ketokonazol eller itrakonazol som används för behandling av svampinfektioner, eftersom pantoprazol kan påverka koncentrationen av dessa i kroppen

 • om du använder blodförtunnande medel, t ex warfarin, eftersom det kan bli nödvändigt att göra blodkoagulationstest oftare.

 • om du tar metotrexat (som används vid behandling av reumatism psoriasis och cancer).

Pantoprazole Bluefish med mat och dryck

Pantoprazole Bluefish ska tas med vatten en timme före måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga data från användning av pantoprazol av gravida kvinnor. Utsöndring i bröstmjölk har rapporterats. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar, ska du bara använda detta läkemedel om din läkare anser att fördelarna för dig överväger riskerna för fostret eller babyn.


Körförmåga och användning av maskiner

Pantoprazole Bluefish har vanligen inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Om du upplever biverkningar som yrsel och synstörningar, ska du inte köra bil eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Pantoprazole Bluefish

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Administreringssätt

Pantoprazole Bluefish ska inte tuggas eller krossas, utan sväljas hela med vatten en timme före måltid.


Dosering

Ta alltid Pantoprazole Bluefish enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på doseringen.


Sår i tolvfingertarmen:

Rekommenderad dos är 1 tablett (40 mg) dagligen.


Sår i magsäcken och esofagit (inflammation i matstrupen) orsakad av syrautsöndring:

Rekommenderad dos är 1 tablett (40 mg) dagligen.


Långtidsbehandling av tillstånd med konstant förhöjd syrautsöndring (t ex Zollinger-Ellisons syndrom):

Behandlingen inleds med 2 tabletter (2 x 40 mg) dagligen. Vid doser över 80 mg dagligen skall dosen delas och ges 2 gånger dagligen.


Äldre patienter och patienter med nedsatt njurfunktion:

En daglig dos på 40 mg bör ej överskridas.


Patienter med nedsatt leverfunktion:

Dos om 1 tablett (40 mg) skall ges varannan dag.


Barn:

Pantoprazole Bluefish bör inte användas till barn.

Om du använt för stor mängd av Pantoprazole Bluefish 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112 i Sverige och tel (09) 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Pantoprazole Bluefish

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har glömt att ta en dos skall du ta den så fort du kommer ihåg det, men inte om det snart är dags för nästa dos.

Om du slutar att använda Pantoprazole Bluefish

Ändra inte doseringen och sluta inte att ta medicinen utan att först diskutera med läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta ta tabletterna och omedelbart meddela din läkare eller ta kontakt med akutmottagningen på närmaste sjukhus:


- Allvarlig allergisk reaktion (sällsynt; förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare): svullnad av tunga och/eller hals, svårighet att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter, allergisk ansiktssvullnad (Quinckes ödem/angioödem), svår yrsel med mycket snabba hjärtslag och kraftig svettning.


- Allvarliga hudreaktioner (har rapporterats; förekommer hos okänt antal användare): blåsbildning i huden och snabb försämring av allmäntillståndet, ytliga sår (med lätt blödning) i ögon, näsa, mun/läppar eller könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme) och ljuskänslighet.


- Andra allvarliga tillstånd (har rapporterats; förekommer hos okänt antal användare): gulfärgning av hud eller ögonvitor (allvarlig skada av leverceller, gulsot) eller feber, utslag och förstorade njurar ibland med smärta i samband med urintömning och värk i nedre delen av ryggen (allvarlig njurinflammation, som kan leda till njursvikt).


Andra biverkningar är:

- Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare): godartade polyper i magsäcken


- Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare): huvudvärk, yrsel, diarré, illamående, kräkningar, väderspänning, förstoppning, muntorrhet, smärta och obehag i magen, olika typer av hudutslag, nässelutslag, klåda, känsla av svaghet, matthet eller allmän sjukdomskänsla, sömnbesvär, höft-, handleds- eller kotfrakturer.

- Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare): synstörningar t ex dimsyn, nässelfeber, ledvärk, muskelvärk, viktförändringar, förhöjd kroppstemperatur, svullnad av armar och ben (perifera ödem), allergiska reaktioner, depression, förstorade bröst hos män; agranulocytos (kraftig minskning av antalet vita blodkroppar, vilket ökar sannolikheten för infektioner), smakförändringar.


- Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare): desorientering, trombocytopeni (minskat antal blodplättar, vilket ökarrisken för blödning eller blåmärken), leukopeni (minskning av antalet vita blodkroppar(leukocyter), pancytopeni (kraftig minskning av blodkroppar, vilketkan orsaka svaghet, blåmärken eller ökad infektionskänslighet).


- Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):
Myrkrypningar / stickningar, hallucinationer, förvirring (särskilt hos patienter som tidigare haft sådana symtom); minskad natriumhalt i blodet, minskad kalciumnivå,minskad kaliumnivån i blodet.

Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.


Om du använder Pantoprazol Bluefish i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan ordinera kontroll av magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.


Biverkningar som identifieras med blodprov:

- Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare): en förhöjning av leverenzymer.

- Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare): en ökning av bilirubin, högre nivåer av blodfetter.


- Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare): en minskning av antalet blodplättar vilket kan leda till att du blöder mer eller lättare får blåmärken, en minskning av antalet vita blodkroppar som kan ge ökad infektionskänslighet.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. Hur Pantoprazole Bluefish ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

• Den aktiva substansen är pantoprazol. Varje enterotablett innehåller 40 mg pantoprazol (som pantoprazolnatriumsesquihydrat).

• Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfat (vattenfritt), mannitol, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, trietylcitrat, natriumstärkelseglykolat (typ A), metakrylsyra-etyl-akrylatsampolymer (1:1), gul järnoxid (E 172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pantoprazole Bluefish 40 mg enterotablett är gul, oval, bikonvex, slät tablett

Tabletternas mått är följande:

- Bredd: 6,35 mm ± 0,32 mm (6,03 mm - 6,67 mm)
- Längd: 12,00 mm ± 0,60 mm (11,40 mm - 12,60 mm)


Förpackningsstorlekar:

Kartonger innehållande 7, 14, 28, 56 och 100 enterotabletter i blisterkartor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm

Sverige


Tillverkare

Bluefish Pharmaceticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Sverige


Teva Pharma, S.L.U.,

C / C, nr 4, Poligono Industrial Malpica

50016 Zaragoza,

Spanien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Medlemslandets namn

Läkemedlets namn

Österrike

Pantoprazol Bluefish 40 mg magensaftresistente tabletten

Danmark

Pantoprazol Bluefish 40mg

Irland

Pantoprazole Bluefish 40 mg gastro‐resistant tablet

Italien

Tecnozol 40 mg gastroresistenti

Nederländerna

Pantoprazole Bluefish 40 mg maagsapresistente tabletten

Polen

Pantoprazol Bluefish 40mg enterotabletter

Portugal

Pantoprazole Bluefish

Spanien

Pantoprazole Bluefish 40 mg comprimidos gastroresistentes

Sverige (RMS)

Pantoprazole Bluefish 40 mg enterotabletter


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-01-04

Hitta direkt i texten
Av