FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

D-vitamin Vatten Avia

Avia Pharma

Orala droppar, lösning 80 IE/droppe
(Klar eller nästan klar, ljust gul lösning med en svag doft av pepparmint.)

Vitamin D

Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Avia Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

D-vitamin Vatten Avia

80 IE/droppe orala droppar, lösning,
kolekalciferol (vitamin D3)

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. D-vitamin Vatten Avia måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad D-vitamin vatten Avia är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder D-vitamin vatten Avia
3. Hur du använder D-vitamin vatten Avia
4. Eventuella biverkningar
5. Hur D-vitamin vatten Avia ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad D-vitamin vatten Avia är och vad det används för

 

D-vitamin Vatten Avia är en D-vitaminlösning som ges för att förebygga D-vitaminbrist hos barn. D-vitamin behövs bland annat för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalk. D-vitaminbrist hos barn kan leda till mjukt och missformat skelett (rakit).

D-vitamin Vatten Avia rekommenderas för barn upp till 2 års ålder.

Vissa barn kan behöva D-vitamin droppar upp till 5 års ålder och det gäller:

 • barn som inte får D-vitaminberikade livsmedel

 • barn med mörk hudfärg

 • barn som sommartid inte vistas tillräckligt mycket utomhus eller har kläder som täcker ansikte, armar och ben


2. Vad du behöver veta innan du använder D-vitamin vatten Avia

Använd inte D-vitamin vatten Avia

 • om du är allergisk mot något innehållsämne i D-vitamin Vatten Avia, anges i avsnitt 6: Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

 • om du samtidigt intar andra preparat som innehåller D-vitamin. Vitamin D är fettlösligt och kan ansamlas i kroppen. Du bör därför inte överskrida den rekommenderade doseringen eftersom det kan leda till förgiftning om

  överdosering sker under en lång tid.


D-vitamin Vatten Avia innehåller natrium, sorbitol, och makrogolglycerolricinoleat


Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


Makrogolglycerolricinoleat

Detta läkemedel innehåller makrogolglycerolricinoleat som kan ge magbesvär och diarré.


Sorbitol 

Barn som väger under 3200 g

Detta läkemedel innehåller 16 mg sorbitol per dosenhet. Sorbitol är en källa till fruktos. Om ditt barn väger mindre än 3200 g och/eller inte tål vissa sockerarter, eller har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans; en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan ditt barn använder detta läkemedel.3. Hur du använder D-vitamin vatten Avia

 

Använd alltid D-vitamin Vatten Avia som det står i bipacksedeln. Större dos ska inte ges utan läkares ordination. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för barn 0-2 år: 5 droppar dagligen

Rekommenderad dos för vissa barn upp till 5 år: 5 droppar dagligen

(se ”1. Vad D-vitamin Vatten Avia är och vad det används för”)

5 droppar motsvarar cirka 400 IE vitamin D


Vänd flaskan upp och ned och skaka lätt för att få fram första droppen.

Kan spädas med vatten, mjölk eller saft om så önskas.

Om du har använt för stor mängd av D-vitamin vatten Avia

Om ditt barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda D-vitamin vatten Avia

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda D-vitamin vatten Avia

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar. Ytterst få biverkningar, som t ex magknip, har rapporterats för denna produkt.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur D-vitamin vatten Avia ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Oöppnad flaska används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad flaska är hållbar i 6 månader.

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Tom flaska kan lämnas till glasåtervinning.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kolekalciferol (vitamin D3). 1 ml D-vitamin Vatten Avia innehåller: kolekalciferol 68 mikrogram motsvarande 2720 IE vitamin D3.

 • Övriga innehållsämnen är sorbitol, flytande (icke kristalliserande) 106,7 mg/ml,

  butylhydroxianisol, propylgallat, sorbinsyra, sackarinnatrium, pepparmintolja, citronsyra, dinatriumfosfatdihydrat, renat vatten, makrogolglycerolricinoleat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

D-vitamin Vatten Avia är en klar eller nästan klar, ljust gul lösning med en svag doft av pepparmint.

Förpackningsstorlekar: 25 ml (850 droppar), brun glasflaska med droppinsats.

Innehavare av godkännande för försäljning

Avia Pharma AB

Svärdvägen 3B

18233 Danderyd

 


Tillverkare

UNIMEDIC AB

Box 91

864 21 Matfors


Tillverkare

UNIMEDIC AB

Box 91

864 21 Matfors


Denna bipacksedel godkändes senast den 2023-08-01

Hitta direkt i texten
Av