Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

D-vitamin Vatten ACO

Förmånsstatus
ACO Hud Nordic AB

Orala droppar, lösning 80 IE/droppe
(Klar eller nästan klar, ljust gul lösning med en svag doft av pepparmint. )

Vitamin D

Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

D-vitamin Vatten ACO

80 IE/droppe orala droppar, lösning,
kolekalciferol (vitamin D3)

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. D-vitamin Vatten ACO måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD D-VITAMIN VATTEN ACO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER D-VITAMIN VATTEN ACO
3. HUR DU ANVÄNDER D-VITAMIN VATTEN ACO
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR D-VITAMIN VATTEN ACO SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD D-VITAMIN VATTEN ACO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

D-vitamin Vatten ACO är en D-vitamin lösning som ges för att förebygga D-vitaminbrist hos barn. D-vitamin behövs bland annat för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalk. D-vitaminbrist hos barn kan leda till mjukt och missformat skelett (rakit).

D-vitamin Vatten ACO rekommenderas för barn upp till 2 års ålder.

Vissa barn kan behöva D-vitamin droppar upp till 5 års ålder och det gäller:

 • barn som inte får D-vitaminberikade livsmedel

 • barn med mörk hudfärg

 • barn som sommartid inte vistas tillräckligt mycket utomhus eller har kläder som täcker ansikte, armar och ben


2. INNAN DU ANVÄNDER D-VITAMIN VATTEN ACO

Använd inte D-vitamin Vatten ACO

 • om du är allergisk (överkänslig) mot något innehållsämne i D-vitamin Vatten ACO.

 • om du samtidigt intar andra preparat som innehåller D-vitamin. Vitamin D är fettlösligt och kan ansamlas i kroppen. Du bör därför inte överskrida den rekommenderade doseringen eftersom det kan leda till förgiftning om överdosering sker under en lång tid.


3. HUR DU ANVÄNDER D-VITAMIN VATTEN ACO

 

Använd alltid D-vitamin Vatten ACO som det står i bipacksedeln. Större dos ska inte ges utan läkares ordination. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för barn 0-2 år: 5 droppar dagligen

Rekommenderad dos för vissa barn upp till 5 år: 5 droppar dagligen

(se ”1. Vad D-vitamin Vatten ACO är och vad det används för”)

5 droppar motsvarar cirka 400 IE vitamin D


Vänd flaskan upp och ned och skaka lätt för att få fram första droppen.

Kan spädas med vatten, mjölk eller saft om så önskas.

Om du har använt för stor mängd av D-vitamin Vatten ACO

Om ditt barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda D-vitamin Vatten ACO

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda D-vitamin Vatten ACO

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


D-vitamin Vatten ACO innehåller Sorbitol

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta preparat.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar. Ytterst få biverkningar, som t ex magknip, har rapporterats för denna produkt.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR D-VITAMIN VATTEN ACO SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Oöppnad flaska användes före utgångsdatum som finns på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad flaska bör förbrukas inom 6 månader.

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Tom flaska kan lämnas till glasåtervinning.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kolekalciferol (vitamin D3). 1 ml D-vitamin Vatten ACO innehåller: kolekalciferol 68 mikrogram motsvarande 2720 IE vitamin D3.

 • Hjälpämne: sorbitol, flytande (icke kristalliserande) 106,7 mg/ml

 • Övriga innehållsämnen är butylhydroxianisol, propylgallat, sorbinsyra, sackarinnatrium, pepparmintolja, citronsyra, dinatriumfosfatdihydrat, renat vatten, makrogolglycerolricinoleat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

D-vitamin Vatten ACO är en klar eller nästan klar, ljust gul lösning med en svag doft av pepparmint.

Förpackningsstorlekar: 25 ml, droppflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

 

Tillverkare

UNIMEDIC AB

Box 91

864 21 Matfors


Denna bipacksedel godkändes senast den 2015-10-19

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av