Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zolmitriptan Actavis

ReceptstatusFörmånsstatus
SanoSwiss

Munsönderfallande tablett 2,5 mg
(vita och runda platta tabletter med en diameter på 7,5 mm)

Selektiva (5HT1) serotoninagonister

Aktiv substans:
ATC-kod: N02CC03
Läkemedel från SanoSwiss omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Zolmitriptan Actavis

2,5 mg och 5 mg munsönderfallande tabletter
zolmitriptan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zolmitriptan Actavis  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zolmitriptan Actavis
3. Hur du använder Zolmitriptan Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zolmitriptan Actavis  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zolmitriptan Actavis  är och vad det används för

 

Zolmitriptan Actavis innehåller zolmitriptan och tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner.


Zolmitriptan Actavis används för att behandla migrän.


Migränsymtom kan bero på vidgning av blodkärlen i huvudet. Zolmitriptan Actavis anses minska vidgningen av dessa blodkärl. Detta bidrar till att huvudvärken och andra symtom på ett migränanfall försvinner, t.ex. känsla av illamående eller illamående (kväljningar eller kräkningar) och känslighet för ljus och ljud.

Zolmitriptan Actavis fungerar bara när ett migränanfall har startat. Läkemedlet förhindrar inte att du får ett anfall.


Zolmitriptan som finns i Zolmitriptan Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekpersonal eller annan hälso- och vårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Zolmitriptan Actavis

Ta inte Zolmitriptan Actavis

 • om du är allergisk mot zolmitriptan eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har högt blodtryck.

 • om du någon gång har haft hjärtproblem, inklusive en hjärtinfarkt, angina (bröstsmärta orsakad av motion eller ansträngning), Prinzmetals angina (bröstsmärta som kommer i vila) eller har haft hjärtrelaterade symtom som andfåddhet eller tryck över bröstet.

 • om du har cirkulationsproblem (begränsat blodflöde i benen eller armarna).

 • om du har haft en stroke eller kortvariga symtom som liknar en stroke (transitorisk ischemisk attack eller TIA).

 • om du har svåra njurproblem.

 • om du samtidigt tar vissa andra läkemedel mot migrän (t.ex. ergotamin eller ergotaminliknande läkemedel som dihydroergotamin och metysergid) eller andra läkemedel med triptaner mot migrän. Se avsnittet nedan: ”Andra läkemedel och Zolmitriptan Actavis” för ytterligare information.


Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om något av ovanstående gäller för dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zolmitriptan Actavis:

 • om det finns risk för att du kan få en ischemisk hjärtsjukdom (dåligt blodflöde i hjärtats artärer). Risken är större om du röker, har högt blodtryck, höga kolesterolvärden, diabetes eller om någon i din familj har ischemisk hjärtsjukdom.

 • om du har fått veta att du har Wolff-Parkinson-Whites syndrom (avvikande hjärtslag).

 • om du har haft leverproblem.

 • om du har huvudvärk som inte liknar din vanliga migrän.

 • om du tar några läkemedel för behandling av depression (se "Andra läkemedel och Zolmitriptan Actavis" nedan i detta avsnitt).


När du tar Zolmitriptan Actavis samtidigt med SSRI- eller SNRI-preparat, som används för behandling av depression, finns det risk att du utvecklar ett så kallat serotonergt syndrom. Symtomen kan vara svåra och omfattar frossa, överreaktiva reflexer, illamående, feber, svettning, delirium, mental förvirring och koma. Om du tar den här kombinationen ska läkaren kontrollera dig noggrant, speciellt i början av behandlingen, när doserna ökas eller om ett annat serotonergt läkemedel läggs till. Om du drabbas av något av dessa symtom ska du omedelbart kontakta läkare.


Precis som annan migränbehandling kan användning av för mycket zolmitriptan leda till daglig huvudvärk eller förvärra migränen. Fråga läkaren om du tror att detta gäller dig. Du kanske måste sluta ta zolmitriptan för att komma till rätta med problemet.


Om du åker till sjukhus, tala om för vårdpersonalen att du tar Zolmitriptan Actavis.


Barn och ungdomar

Zolmitriptan Actavis rekommenderas inte för personer under 18.


Äldre patienter

Zolmitriptan Actavis rekommenderas inte för personer över 65 år.


Andra läkemedel och Zolmitriptan Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, Detta gäller framförallt om du tar något av följande läkemedel:


Läkemedel mot migrän

 • Om du tar andra läkemedel än Zolmitriptan Actavis tillhörande gruppen triptaner bör det gå minst 24 timmar innan du tar Zolmitriptan Actavis. Efter att du har tagit Zolmitriptan Actavis bör det gå minst 24 timmar innan du tar andra läkemedel än Zolmitriptan Actavis tillhörande gruppen triptaner.

 • Om du tar läkemedel som innehåller ergotamin eller ergotaminliknande läkemedel (t.ex. dihydroergotamin eller metysergid), låt det gå ett dygn innan du tar Zolmitriptan Actavis. Efter att du har tagit Zolmitriptan Actavis bör det gå minst 6 timmar innan du tar ergotamin eller ergotaminliknande läkemedel.


Läkemedel mot depression (se även "Varningar och försiktighet” ovan)

 • moklobemid eller fluvoxamin.

 • läkemedel som kallas SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare).

 • läkemedel som kallas SNRI-preparat (serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare), t.ex. venlafaxin och duloxetin.


Övriga läkemedel

 • cimetidin (för matsmältning eller magsår).

 • kinolonantibiotika (t.ex. ciprofloxacin).


Om du använder naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) är det mer troligt att du får biverkningar av Zolmitriptan Actavis.

Zolmitriptan Actavis med mat och dryck

Du kan ta Zolmitriptan Actavis med eller utan mat. Det påverkar inte effekten av Zolmitriptan Actavis.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det är inte känt om det är skadligt att ta Zolmitriptan Actavis under graviditet. Tala om för läkaren om du är gravid eller försöker bli gravid innan du tar Zolmitriptan Actavis.

Amma inte under ett dygn efter att du har tagit Zolmitriptan Actavis.

Körförmåga och användning av maskiner

Under ett migränanfall kan dina reaktioner vara långsammare än vanligt. Kom ihåg detta när du kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

Det är inte troligt att Zolmitriptan Actavis påverkar bilkörning eller användning av verktyg eller maskiner. Det är dock bäst att vänta och se hur Zolmitriptan Actavis påverkar dig innan du utför dessa aktiviteter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zolmitriptan Actavis innehåller aspartam

Zolmitriptan Actavis munsönderfallande tabletter innehåller aspartam, en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


3. Hur du använder Zolmitriptan Actavis

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Du kan ta Zolmitriptan Actavis så snart migränanfallet börjar. Du kan också ta det när ett anfall är på gång.

Rekommenderad dos är en tablett (antingen 2,5 mg eller 5 mg).

Du kan ta en tablett till om migränen kvarstår efter två timmar eller återkommer inom 24 timmar.


Tala om för läkaren om tabletten inte ger tillräcklig lindring mot migränen. Läkaren kan höja dosen till 5 mg eller ändra behandlingen.


Ta inte mer än den dos som ordinerats.


Ta inte mer än två doser under ett dygn. Om du har ordinerats tabletten à 2,5 mg, är den maximala dagliga dosen 5 mg. Om du har blivit ordinerad tabletten à 5 mg, är den maximala dagliga dosen 10 mg.


Bruksanvisning

1.Tryck inte ut tabletten ur fickan (bild 1).

Bilden beskriver hur man inte ska ta ut tabletten

2. Ta loss en blisterficka från kartan (bild 2).

Bilden beskriver hur man tar loss en blisterficka från kartan

3. Dra försiktigt bort ytterhöljet i folie, börja från ena hörnet enligt pilarna (bild 3 och 4).

Bilden beskriver hur man drar bort ytterhöljet genom att börja från ena hörnetBilden beskriver hur man drar bort ytterhöljet

4. Ta ut tabletten från fickan med torra händer och lägg tabletten på tungan (bild 5). Den kommer snabbt att smälta och kan sväljas utan vatten.

Bilden beskriver hur man lägger tabletten på tungan

Om du har tagit för stor mängd av Zolmitriptan Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta Zolmitriptan Actavis med dig.

Om du har tagit för många munsönderfallande tabletter kan symtomen eventuellt innebära att du blir slö och avdomnad.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa av de symtom som nämns nedan kan vara en del av själva migränanfallet.


Om du får någon av följande allvarliga biverkningar, sluta använda Zolmitriptan Actavis och kontakta omedelbart läkare:


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Allergiska reaktioner inklusive kliande utslag (nässelfeber) och svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga och hals.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Angina (bröstsmärta, ofta i samband med motion), hjärtinfarkt eller spasm i hjärtats blodkärl. Du kan märka bröstsmärta och andfåddhet.

 • Spasm i tarmkanalens blodkärl, som kan leda till skada på tarmkanalen. Du kan märka magsmärta eller blodig diarré.

Andra möjliga biverkningar som kan förekomma:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Avvikande sinnesförnimmelser som stickningar i fingrar och tår eller hud som är känslig vid beröring

 • Känsla av sömnighet, yrsel eller värme

 • Huvudvärk

 • Ojämna hjärtslag

 • Känsla av illamående, kräkningar

 • Magsmärta

 • Muntorrhet

 • Svårigheter att svälja

 • Muskelsvaghet eller muskelvärk

 • Svaghetskänsla

 • Tyngdkänsla, åtstramning, smärta eller tryck i hals, nacke, armar, ben eller bröstkorg


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Mycket snabba hjärtslag

 • Något högre blodtryck

 • Ökad urinmängd eller ökat behov att kissa


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Plötsligt akut behov att kissa

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.seRapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Zolmitriptan Actavis  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. Dat. och blistren efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 °C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är zolmitriptan. Zolmitriptan Actavis munsönderfallande tabletter innehåller antingen 2,5 mg eller 5 mg zolmitriptan.

 • Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), kalciumsilikat, mikrokristallin cellulosa, aspartam (E951), natriumstärkelseglykolat, typ A, krospovidon, typ B, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat och apelsinsmak, smakämne (innehåller t.ex. maltodextrin (majs), akacia (E414), askorbinsyra (E300), butylhydroxianisol (E320)).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zolmitriptan Actavis 2,5 mg munsönderfallande tabletter är vita och runda platta tabletter med en diameter på 7,5 mm.

Zolmitriptan Actavis 5 mg munsönderfallande tabletter är vita och runda platta tabletter med en diameter på 9,5 mm.


Zolmitriptan Actavis munsönderfallande tabletter 2,5 mg och 5 mg tillhandahålls i blister med aluminiumlaminat som ska dras bort i förpackningsstorlekar om 2, 3, 6 eller 12 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Ombud:

SanoSwiss UAB

Aukstaiciu str. 26A

LT-44169 Kaunas

Litauen

+370 700 01320

info@sanoswiss.comDenna bipacksedel ändrades senast 2019-03-27

Hitta direkt i texten
Av