Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Venlafaxin Hexal

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Depotkapsel, hård 150 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Vita till benvita granulat i en kapsel med en blekt gul överdel och en genomskinlig underdel. )

Övriga antidepressiva medel

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AX16
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Venlafaxin Hexal

37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapslar, hårda
Venlafaxin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Venlafaxin Hexal  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Venlafaxin Hexal
3. Hur du använder Venlafaxin Hexal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Venlafaxin Hexal  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Venlafaxin Hexal  är och vad det används för

 

Venlafaxin Hexal är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Denna grupp läkemedel används för att behandla depression och andra tillstånd som exempelvis ångeststörningar. Det anses att personer som är deprimerade och/eller har ångest har lägre nivåer av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Det är inte fullständigt klarlagt hur antidepressiva läkemedel verkar, men de kan hjälpa genom att öka nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan.


Venlafaxin Hexal är en behandling för vuxna med depression. Det är även en behandling för vuxna med följande ångeststörning: social fobi (rädsla för eller undvikande av sociala situationer). Det är viktigt att behandla depression eller ångeststörningar på rätt sätt för att hjälpa dig må bättre. Om tillståndet inte behandlas kanske det inte går över utan blir allvarligare och svårare att behandla.


Venlafaxin som finns i Venlafaxin Hexal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Venlafaxin Hexal

Ta inte Venlafaxin Hexal

 • om du är allergisk mot venlafaxin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du också tar eller inom de senaste 14 dagarna har tagit något läkemedel som kallas irreversibel monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som används för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom. Att ta en irreversibel MAO-hämmare tillsammans med andra läkemedel, inklusive Venlafaxin Hexal, kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar. Dessutom måste du vänta i minst 7 dagar efter att du slutat ta Venlafaxin Hexal innan du tar en MAO-hämmare (se även avsnittet ”Andra läkemedel och Venlafaxin Hexal” och underavsnittet ”Serotonergt syndrom”).

Varningar och försiktighet

 • Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Venlafaxin Hexal.

 • Om du använder andra läkemedel som om de tas tillsammans med Venlafaxin Hexal kan öka risken för att utveckla serotonergt syndrom (se avsnitt ”Andra läkemedel och Venlafaxin Hexal”)

 • Om du har ögonproblem, exempelvis vissa typer av glaukom (förhöjt tryck i ögat).

 • Om du tidigare haft högt blodtryck.

 • Om du tidigare haft hjärtproblem.

 • Om du har fått veta att du har en onormal hjärtrytm.

 • Om du tidigare haft krampanfall (epileptiska anfall).

 • Om du tidigare haft låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi).

 • Om du har lätt för att få blåmärken eller om du blöder lätt (om du haft blödningsrubbningar), eller om du tar andra läkemedel som kan öka risken för blödning (t.ex. warfarin, som används för att förhindra blodproppar).

 • Om du eller någon i din familj har haft mani eller bipolär störning (känsla av överdriven upphetsning eller eufori).

 • Om du tidigare haft aggressivt beteende.


Venlafaxin Hexal kan orsaka en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla under de första behandlingsveckorna. Berätta för din läkare om detta händer dig.


Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.


Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

 • om du är är yngre än 25 år.. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.


Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


Muntorrhet

Muntorrhet har rapporterats hos 10% av patienter som behandlats med venlafaxin. Detta kan öka risken för karies (hål i tänderna). Du bör därför vara extra noggrann med tandhygienen.


Diabetes

Venlafaxin Hexal kan förändra dina blodsockernivåer. Dosen för ditt läkemedel mot diabetes kan därför behöva justeras.

Barn och ungdomar

Venlafaxin Hexal ska normalt inte användas för behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan detta läkemedel skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du bör också informera läkaren om något av ovan angivna symtom uppträder eller förvärras hos patienter under 18 år som tar Venlafaxin Hexal. De långsiktiga effekterna av detta läkemedel på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för denna åldersgrupp.


Andra läkemedel och Venlafaxin Hexal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas att ta andra läkemedel.


Din läkare avgör om du kan ta Venlafaxin Hexal tillsammans med andra läkemedel.


 • Monoaminoxidashämmare, som används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom, får inte användas tillsammans med Venlafaxin Hexal. Tala om för din läkare om du har tagit något sådant läkemedel under de senaste 14 dagarna (MAO-hämmare: se avsnitt “Vad behöver du veta, innan du tar Venlafaxin Hexal”)

 • Serotonergt syndrom:

  Ett potentiellt livshotande tillstånd, eller reaktioner som vid malignt neuroleptikasyndrom (NMS),  (se avsnitt “Eventuella biverkningar”) kan förekomma vid behandling med venlafaxin, i synnerhet när det tas tillsammans med andra läkemedel. Exempel på sådana läkemedel är bland andra:

  • Triptaner (används för migrän)

  • andra läkemedel för att behandla depression, till exempel SNRI-preparat, SSRI-preparat, tricykliska antidepressiva läkemedel eller läkemedel som innehåller litium

  • Läkemedel som innehåller linezolid, ett antibiotikum (används för att behandla infektioner)

  • Läkemedel som innehåller moklobemid, en MAO-hämmare (används för att behandla depression)

  • Läkemedel som innehåller sibutramin (används för viktminskning)

  • Läkemedel som innehåller tramadol, fentanyl, tapentadol, petidin eller pentazocin (används för att behandla svår smärta)

  • Läkemedel som innehåller dextrometorfan (används för att behandla hosta)

  • Läkemedel som innehåller metadon (används för att behandla opioidmissbruk eller svår smärta)

  • Läkemedel som innehåller metylenblått (används för att behandla höga nivåer av methemoglobin i blodet)

  • Produkter som innehåller johannesört (kallas också Hypericum perforatum, ett natur- eller örtmedel som används för att behandla lätt depression)

  • Produkter som innehåller tryptofan (används för sömnproblem och depression)

  • Antipsykotiska läkemedel (används för att behandla symtom då man hör, ser eller känner sådant som inte finns, vanföreställningar, onormal misstänksamhet, förvirring och tillbakadragenhet).

Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande: rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd kroppstemperatur, snabba förändringar av blodtrycket, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkning.


I sin mest allvarliga form kan serotonergt syndrom likna malignt neuroleptikasyndrom (NMS). Tecken och symtom på NMS kan inkludera en kombination av feber, snabb puls, svettningar, svår muskelstelhet, förvirring, förhöjd halt muskelenzymer (fastställs genom blodprov).


Tala omedelbart om för din läkare, eller uppsök närmaste akutmottagning, om du tror att du har fått serotonergt syndrom.


Du måste berätta för din läkare om du tar läkemedel som kan påverka din hjärtrytm.


Exempel på dessa läkemedel är:


 • antiarytmika t.ex. kinidin, amiodaron, sotalol eller dofetilid (används för behandling av onormal hjärtrytm)

 • antipsykotiska läkemedel t.ex. tioridazin (se också ”Serotonergt syndrom” ovan)

 • antibiotika t.ex. erytromycin eller moxifloxacin (används för behandling av infektioner som orsakas av bakterier)

 • antihistaminer (används för behandling av allergi).


Även följande läkemedel kan påverka eller påverkas av (interagera) med Venlafaxin Hexal och ska användas med försiktighet. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel som innehåller:

 • Ketokonazol (ett läkemedel mot svamp)

 • Haloperidol eller risperidon (för att behandla psykiatriska tillstånd)

 • Metoprolol (en betablockare för att behandla högt blodtryck och hjärtproblem)

Venlafaxin Hexal med mat, dryck och alkohol

Venlafaxin Hexal bör tas i samband med måltid (se avsnitt 3 ”Hur du tar Venlafaxin Hexal”).

Undvik alkohol medan du tar Venlafaxin Hexal.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Använd inte Venlafaxin Hexal förrän du har diskuterat den potentiella nyttan och de potentiella riskerna för ditt ofödda barn med läkaren.


Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Venlafaxin Hexal. När liknande läkemedel (SSRI) används under graviditet kan risken öka för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


Andra symtom som ditt barn kan ha när det föds om du tar detta läkemedel under graviditeten är att barnet inte äter ordentligt och har andningssvårigheter. Om ditt barn har dessa symtom när det föds och du är orolig ska du kontakta läkaren och/eller barnmorskan som kan ge dig råd.


Venlafaxin Hexal passerar över i bröstmjölk. Det finns risk att barnet påverkas. Du ska därför tala med din läkare som kommer att besluta om du ska sluta amma eller avbryta behandlingen med detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte maskiner tills du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Venlafaxin Hexal innehåller nykockin (E124), para-orange (E110) och sackaros

37,5 mg, depotkapslar, hårda:

Hjälpämnet nykockin (E124) som finns i kapselskalet kan ge allergiska reaktioner.

75 mg, depotkapslar, hårda:

Hjälpämnet para-orange (E110) som finns i kapselskalet kan ge allergiska reaktioner.

150 mg, depotkapslar, hårda:

Hjälpämnet para-orange (E110) som finns i kapselskalet kan ge allergiska reaktioner.


Venlafaxin Hexal innehåller sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Venlafaxin Hexal

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig rekommenderad startdos för behandling av depression och social fobi är 75 mg per dag. Dosen kan ökas stegvis av läkaren och vid behov upp till högst 375 mg per dag för depression. Den högsta dosen för social fobi är 225 mg dagligen.


Ta Venlafaxin Hexal vid ungefär samma tid varje dag, antingen på morgonen eller på kvällen. Kapslarna ska sväljas hela med vätska och får inte öppnas, krossas, tuggas eller lösas upp.


Venlafaxin Hexal bör tas i samband med måltid.


Om du har problem med lever eller njurar ska du tala med läkaren eftersom din dos av detta läkemedel kan behöva ändras.


Sluta inte ta detta läkemedel utan att först rådgöra med läkaren (se avsnitt ”Om du slutar att ta Venlafaxin Hexal”).

Om du har tagit för stor mängd av Venlafaxin Hexal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen vid en eventuell överdosering kan vara snabb hjärtrytm, förändringar i vakenhetsgrad (från dåsighet till koma), dimsyn, krampanfall och kräkningar.

Om du har glömt att ta Venlafaxin Hexal

Om du missar en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för din nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen och bara ta en dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta inte mer än den mängd Venlafaxin Hexal som du har blivit ordinerad per dag.

Om du slutar att ta Venlafaxin Hexal

Du ska inte sluta att ta behandlingen eller minska dosen utan att först rådgöra med läkaren, även om du känner dig bättre. Om läkaren anser att du inte längre behöver Venlafaxin Hexal kan han/hon be dig att minska dosen långsamt innan du slutar med behandlingen helt. Det är känt att man kan få biverkningar när man slutar med Venlafaxin Hexal, särskilt om man slutar plötsligt med Venlafaxin Hexal eller om dosen minskas för snabbt. En del patienter kan få symtom som trötthet, yrsel, berusningskänsla, huvudvärk, sömnlöshet, mardrömmar, muntorrhet, aptitförlust, illamående, diarré, nervositet, oro, förvirring, ringningar i öronen, myrkrypningar eller i sällsynta fall känsla av elektriska stötar, svaghet, svettning, krampanfall eller influensaliknande symtom.Läkaren talar om för dig hur du gradvis ska avsluta behandlingen med Venlafaxin Hexal. Om du får något av dessa eller andra symtom som besvärar dig, rådfråga läkaren.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Venlafaxin Hexal. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Svullnad i ansikte, mun, tunga, svalg, händer eller fötter och/eller ett upphöjt kliande utslag (nässelutslag), svårigheter att svälja eller andas

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Trånghet i bröstet, väsande andning, svårigheter att svälja eller andas .

 • Allvarliga hudutslag, klåda eller nässelutslag (upphöjda fläckar av röd eller blek hud som ofta kliar).

 • Tecken och symtom på serotonergt symtom såsom rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd kroppstemperatur, snabba blodtrycksförändringar, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkningar.I sin mest allvarliga form kan serotonergt syndrom likna malignt neuroleptikasyndrom (NMS). Tecken och symtom på NMS kan inkludera en kombination av feber, snabb puls, svettningar, svår muskelstelhet, förvirring förhöjd halt muskelenzymer (fastställs genom blodprov).

 • Tecken på infektion, t.ex. feber, frossbrytningar, frossa, huvudvärk, svettning, influensaliknande symtom. Detta kan bero på en blodsjukdom som orsakar ökad infektionsrisk.

 • Svåra utslag som kan orsaka svåra blåsor och fjällande hud

 • Oförklarlig muskelsmärta, -ömhet eller -svaghet. Detta kan vara ett tecken på rabdomyolys.

Andra biverkningar som du ska tala om för din läkare är (frekvensen av dessa biverkningar anges i listan ”Andra biverkningar som kan förekomma”):

 • Hosta, väsande andning och andfåddhet, vilket kan förekomma tillsammans med feber.

 • Svart (tjärliknande) avföring eller blod i avföringen.

 • Klåda, gulaktig hud eller gula ögon eller mörk urin, som kan vara symtom på en inflammation i levern (hepatit).

 • Hjärtproblem, exempelvis snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, höjt blodtryck.

 • Ögonproblem, exempelvis dimsyn, vidgade pupiller.

 • Nervproblem, exempelvis yrsel, stickningar och domningar, rörelsestörning (muskelkramper eller ‑stelhet), krampanfall.

 • Psykiska problem, exempelvis hyperaktivitet och känsla av upprymdhet.

 • Utsättningssymtom (se avsnitt 3 ”Hur du tar Venlafaxin Hexal”, underavsnitt ”Om du slutar att ta Venlafaxin Hexal").

 • Förlängd blödning – om du skär eller skadar dig kan det ta lite längre tid än vanligt för blödningen att sluta.

Bli inte orolig om du ser små vita bollar eller korn i din avföring efter att du tagit detta läkemedel. Inuti Venlafaxin Hexal depotkapslarna finns små vita korn som innehåller den aktiva substansen venlafaxin. Dessa korn frisläpps från kapseln i din magtarmkanal. Medan kornen vandrar genom magtarmkanalen frisätts sakta venlafaxin. Kornets skal” förblir olöst och avlägsnas tillsammans med din avföring. Din dos venlafaxin har därför absorberats, även om du ser korn i din avföring.


Andra biverkningar som kan förekomma


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Yrsel, huvudvärk, dåsighet.

 • Sömnlöshet.

 • Illamående, muntorrhet, förstoppning.

 • Svettningar (även nattetid).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Aptitförlust.

 • Förvirring, känsla av att vara avskild från sig själv, utebliven orgasm, sänkt libido, upprördhet, nervositet, onormala drömmar.

 • Darrningar, en känsla av rastlöshet eller en oförmåga att sitta eller stå still, domningar och stickningar, förändrad smakupplevelse, ökad muskelspänning.

 • Synstörningar inklusive dimsyn, vidgade pupiller, oförmåga i ögat att automatiskt ändra fokus från avlägsna till nära föremål.

 • Ringningar i öronen (tinnitus).

 • Snabb hjärtrytm, hjärtklappning.

 • Förhöjt blodtryck, rodnad.

 • Andnöd, gäspningar.

 • Kräkningar, diarré.

 • Lätta hudutslag, klåda.

 • Behov att kissa oftare än vanligt, oförmåga att kissa, svårighet att kissa.

 • Oregelbundna menstruationer som ökad blödning eller mer oregelbunden blödning, onormal ejakulation/orgasm (hos män), erektil dysfunktion (impotens)

 • Svaghet (asteni), trötthet, frossbrytningar

 • Viktökning, viktminskning.

 • Förhöjt kolesterolvärde

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Överaktivitet, tankeflykt och minskat sömnbehov (mani).

 • Hallucinationer, känsla av att vara avskild från verkligheten, onormal orgasm, brist på känslor, känsla av överdriven upphetsning, tandgnissling.

 • Svimning, ofrivilliga muskelrörelser, försämrad koordination och balans.

 • Yrselkänsla (särskilt om man reser sig alltför snabbt), minskat blodtryck.

 • Blodiga kräkningar, svart tjärliknande avföring eller blod i avföringen, vilket kan tyda på invärtes blödning

 • Känslighet för solljus, blåmärken, onormalt håravfall

 • Oförmåga att kontrollera urinen.

 • Stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser.

 • Viss förändring av leverenzymnivå i blodet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Krampanfall.

 • Hosta, väsande andning, andfåddhet, vilket kan förekomma tillsammans med feber.

 • Förändrad rumsuppfattning och förvirring, ofta i kombination med hallucinationer (delirium).

 • Överdrivet vätskeintag (så kallat SIADH).

 • Minskade natriumnivåer i blodet.

 • Svår smärta i ögonen och försämrad syn eller dimsyn.

 • Onormal, snabb eller ojämn hjärtrytm, vilket kan leda till svimning.

 • Svår smärta i mage eller rygg (som kan tyda på en allvarlig sjukdom i buken, levern eller bukspottkörteln).

 • Klåda, gul hud eller gula ögon, mörk urin eller influensaliknande symptom, som är tecken på leverinflammation (hepatit).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos 1 av 10 000 användare)

 • Förlängd blödningstid som kan vara ett tecken på minskat antal blodplättar i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken eller blödningar

 • Onormal produktion av bröstmjölk

 • Oväntad blödning, t.ex. blödande tandkött, blod i urinen eller blodiga kräkningar, eller uppkomst av oväntade blåmärken eller brustna blodkärl.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Självmordstankar och självmordsbenägenhet, fall av självmordstankar och självmordsbenägenhet har rapporterats under behandling med venlafaxin eller direkt efter avslutad behandling (se avsnitt 2, Vad du behöver veta innan du tar Efexor Depot).

 • Aggression.

 • Yrsel.

Venlafaxin orsakar ibland biverkningar som du kanske inte är medveten om, exempelvis förhöjt blodtryck eller onormala hjärtslag, små förändringar i blodets nivåer av leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mer sällsynta fall kan Venlafaxin påverka funktionen hos blodplättarna (trombocyterna) i blodet, vilket leder till en ökad risk för blåmärken eller blödning. Därför kanske läkaren vill ta blodprover då och då, särskilt om du har tagit Venlafaxin Hexal länge.

5. Hur Venlafaxin Hexal  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartong och blisterkartan/burk efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är venlafaxin.


37,5 mg depotkapsel:

1 hård depotkapsel innehåller venlafaxinhydroklorid motsvarande 37,5 mg venlafaxin.


Övriga innehållsämnen är:


Kapselinnehåll:

Sockersfärer (innehåller sackaros och majsstärkelse), hydroxipropylcellulosa, hypromellos (E464), talk (E553b), etylcellulosa (E462), dibutylsebakat, oljesyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid.


Kapselskal:

Gelatin, natriumlaurilsulfat, nykockin (E124), kinolingult (E104), titandioxid (E171).


75 mg depotkapsel:

1 hård depotkapsel innehåller venlafaxinhydroklorid motsvarande 75 mg venlafaxin.


Övriga innehållsämnen är:


Kapselinnehåll:
Sockersfärer (innehåller sackaros och majsstärkelse), hydroxipropylcellulosa, hypromellos (E464), talk (E553b), etylcellulosa (E462), dibutylsebakat, oljesyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid.


Kapselskal:
Gelatin, natriumlaurilsulfat, para-orange (E110), kinolingult (E104), titandioxid (E171).

150 mg depotkapsel:
1 hård depotkapsel innehåller venlafaxinhydroklorid motsvarande 150 mg venlafaxin.

Övriga innehållsämnen är:


Kapselinnehåll:
Sockersfärer (innehåller sackaros och majsstärkelse), hydroxipropylcellulosa, hypromellos (E464), talk (E553b), etylcellulosa (E462), dibutylsebakat, oljesyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid.


Kapselskal:
Gelatin, natriumlaurilsulfat, para-orange (E110), kinolingult (E104), patentblått (E131), titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Venlafaxin Hexal 37,5 mg depotkapslar, hårda:

Vita till benvita granulat i en hårda depotkapsel ’storlek 3’ med en orange topp och en genomskinlig botten.


Venlafaxin Hexal 75 mg depotkapslar, hårda:

Vita till benvita granulat i en hårda depotkapsel ’storlek 1’ med en gul topp och en genomskinlig botten.


Venlafaxin Hexal 150 mg depotkapslar, hårda:

Vita till benvita granulat i en hårda depotkapsel ’storlek 0’ med en gulbrun topp och en genomskinlig botten.


Venlafaxin Hexal 37,5 mg ,75 mg och 150 mg hårda depotkapslar finns i följande förpackningsstorlekar:

PVC/Aluminiumblister: 7, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 och 112 kapslar.

HDPE-burk med HDPE skruvlock och påse kiselgel (torkmedel): 50 och 100 hårda depotkapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare:

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-11-20

Hitta direkt i texten
Av