Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Movicol Neutral

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Norgine

Pulver till oral lösning i dospåse
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Fritt flödande vitt pulver/Neutral smak)

Osmotiskt aktiva medel

ATC-kod: A06AD65
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Movicol Neutral

pulver till oral lösning, dospåse

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt vid behandling av tillfällig förstoppning. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

- Du måste kontakta läkare om symtomen vid behandling av tillfällig förstoppning försämras eller inte förbättras inom 14 dagar

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Movicol Neutral är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Movicol Neutral
3. Hur du tar Movicol Neutral 
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Movicol Neutral ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Movicol Neutral är och vad det används för

 

Namnet på denna medicin är Movicol Neutral. Det är ett laxermedel för tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna, ungdomar samt äldre. Det rekommenderas ej för barn under 12 år.


Movicol Neutral hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid. Movicol Neutral kan även efter ordination av läkare användas vid långtidsbehandling och vid mycket svår förstoppning, så kallat fekalom.


Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid som finns i Movicol Neutral kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Movicol Neutral

Använd inte Movicol Neutral om din läkare talat om för dig att du lider av följande:

  • Allergi mot de aktiva substanserna i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Ett stopp i tarmen (tarmförträngning, paralysering av tarmen (ileus))

  • Sår i tarmväggen

  • Svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som t ex ulcerös colit, Crohn’s sjukdom, eller toxisk megakolon


Varningar och försiktighet

När du tar Movicol Neutral ska du fortsätta att dricka mycket. Vätskan i Movicol Neutral ska inte ersätta ditt normala vätskeintag.


Hjärtproblem

Följ de speciella instruktionerna i avsnitt 3 om du blivit ordinerad Movicol Neutral av läkare för väldigt svår förstoppning (fekalom).


Andra läkemedel och Movicol Neutral

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa mediciner, t.ex. mot epilepsi, kan vara mindre verksamma vid användning av Movicol Neutral.

Graviditet, amning och fertilitet

Movicol Neutral kan användas under graviditet och amning.

Om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar, rådfråga apotekspersonal eller läkare innan du tar Movicol Neutral.


Körförmåga och användning av maskiner

Movicol Neutral påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Movicol Neutral 

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Detta läkemedel kan intas när som helst med eller utan mat.

Lös upp innehållet av en dospåse i 125 ml (1/2 glas) vatten och drick det sedan.


Förstoppning:

En dos av Movicol Neutral är en dospåse upplöst i 125 ml (1/2 glas) vatten.

1 dospåse intas 1-3 gånger dagligen, beroende på hur svår din förstoppning är.


Fekalom:

Innan du tar Movicol Neutral för behandling av fekalom ska det fastställas att du har denna diagnos.

8 dospåsar per dag är nödvändig för behandlingen av fekalom. Varje dospåse löses upp i 125 ml (1/2 glas) vatten. De 8 dospåsarna skall tas inom 6 timmar i upp till 3 dagar om det är nödvändigt. Om du har hjärtproblem, ta ej mer än 2 dospåsar per timme.

Bruksanvisning

Öppna dospåsen och häll innehållet i ett glas. Fyll på med cirka 125 ml eller ungefär ett halvt glas vatten. Rör om tills allt pulver har löst upp sig och Movicol Neutral-vätskan är klar eller lätt grumlig och drick sedan. Om du tar Movicol Neutral för behandling av fekalom kan det vara lättare att lösa upp 8 dospåsar i 1 liter vatten.


Längd på behandling

Förstoppning:

Behandlingstiden med Movicol Neutral vid tillfällig förstoppning är normalt cirka 2 veckor. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Om din förstoppning är orsakad av en sjukdom som t ex Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS), eller om du använder mediciner som orsakar förstoppning, kan din läkare rekommendera att du använder Movicol Neutral längre än 2 veckor. Om du behöver ta Movicol längre än 2 veckor tala med läkare.

Vid långtidsbehandling kan dosen oftast sänkas till 1 eller 2 dospåsar dagligen.


Fekalom:

Behandling med Movicol Neutral kan vara upp till 3 dagar.


Om du har tagit för stor mängd av Movicol Neutral

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Du kan utveckla diarré. Upphör behandlingen med Movicol Neutral till symptomen upphör och börja därefter om igen med en lägre dos. Rådfråga alltid läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du har glömt att ta Movicol Neutral

Ta dosen så fort du kommer ihåg den

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta din läkare omedelbart och sluta använd Movicol Neutral om du:

  • Får en allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals.

Andra biverkningar är:

Allergiska reaktioner som kan orsaka hudutslag, klåda, hudrodnad eller nässelfeber, svullna händer, fötter eller anklar, huvudvärk och höga eller låga kaliumhalter i blodet.


Ibland kan du få magbesvär, ont i magen eller magbuller. Du kan också känna dig uppsvälld, lida av gaser, känna dig illamående eller kräkas. Du kan också uppleva ömhet kring ändtarmsöppningen och kan få lindrig diarré när du börjar använda Movicol Neutral. Dessa biverkningar blir generellt bättre om du minskar mängden Movicol Neutral du använder.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Movicol Neutral ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Använd Movicol Neutral före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara dospåsarna vid högst 25ºC.


Färdigblandad lösning som inte intas direkt, ska täckas över och förvaras i kylskåp (2 ºC - 8 ºC). Lösning som inte har använts inom 24 timmar ska kastas bort.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Varje dospåse à 13,7 gram av Movicol Neutral innehåller följande:

Makrogol 3350: 13,125 g

Natriumklorid: 0,3508 g

Natriumvätekarbonat: 0,1786 g

Kaliumklorid: 0,0502 g


När dospåsen är upplöst i 125 ml vatten ger varje dospåse motsvarande:

Natrium: 65 millimol/liter

Klorid: 53 millimol/liter

Kalium: 5,4 millimol/liter

Vätekarbonat: 17 millimol/liter


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Movicol Neutral är ett pulver till oral lösning. Movicol Neutral finns tillgängligt i följande förpackningsstorlekar:

Receptfria: 8, 20 och 50 dospåsar.

Receptbelagda: 6, 10, 30, 40, 60 och 100 dospåsar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Norgine BV, Hogegilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, Nederländerna

Information lämnas av

Norgine Sverige AB

Frösundaviks Allé 14, 4 tr

169 70 Solna

Tillverkare

Norgine Ltd, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan, CF82 8SJ, Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-08-26

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av