Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Latanoprost Teva

ReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Ögondroppar, lösning 50 mikrog/ml
Avregistreringsdatum: 2018-11-06 (Tillhandahålls ej) (klar, färglös)

Medel mot glaukom

Aktiv substans:
ATC-kod: S01EE01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Latanoprost Teva

50 mikrogram/ml ögondroppar, lösning
latanoprost

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Latanoprost Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Latanoprost Teva
3. Hur du använder Latanoprost Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Latanoprost Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Latanoprost Teva är och vad det används för

 

Latanoprost Teva är en lösning som droppas i ögat. Den innehåller läkemedlet latanoprost som tillhör läkemedelsgruppen prostaglandiner.


Latanoprost Teva används för att sänka förhöjt ögontryck på grund av grön starr (glaukom) eller okulär hypertension (förhöjt ögontryck).


Läkemedlet verkar genom att öka det naturliga utflödet av vätska från ögats insida och ut i blodet. Ett obehandlat förhöjt ögontryck kan påverka synen.


Effekten (trycksänkningen) börjar inom 3–4 timmar efter droppningen och är kraftigast efter 8–12 timmar. Effekten kvarstår i minst 24 timmar.


Latanoprost som finns i Latanoprost Teva kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Latanoprost Teva används också för att behandla förhöjt ögontryck och grön starr (glaukom) hos spädbarn och barn i alla åldrar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Latanoprost Teva

Använd inte Latanoprost Teva

 • om du är allergisk (får röda, kliande, svullna och rinnande ögon) mot latanoprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Latanoprost Teva.


Var särskilt försiktig:

 • om du har melerade ögon, till exempel gul-brun, grå-brun, blå-brun eller grön-brun färg, kan användning av Latanoprost Teva göra att din ögonfärg blir brunare. Färgförändringen förekommer inte i klarblå ögon och är mycket sällsynt i rent grå, gröna eller bruna ögon. Förändringen sker i regel gradvis under de första åtta månaderna av behandlingen eller eventuellt senare. Du kan fortsätta med behandlingen trots färgförändringen eftersom Latanoprost Teva ändå har effekt. Diskutera med din läkare innan du påbörjar behandlingen eftersom han/hon kommer att följa din behandling. Behandling i endast ett öga kan resultera i färgskillnad mellan ögonen.

 • om ögonlocket eller huden runt ögat blir mörkare brun.

 • om du nyligen har genomgått eller ska genomgå en ögonoperation.

 • om du tidigare har behandlats för irit, uveit (ögoninflammationer) eller torra ögon-syndrom. Din läkare kan informera dig om dessa sjukdomar.

 • om du har astma ska du tala om det för din läkare.

 • om du har ett öga som saknar lins (afaki) eller om du i ett öga eller båda ögonen har partiell eller fullständig linsgrumling som kan nedsätta synförmågan eller orsaka blindhet (pseudofaki).


Latanoprost Teva bör användas med försiktighet hos patienter som har haft herpetisk keratit. Användning bör undvikas vid herpes simplex och hos patienter med återkommande herpetisk keratit speciellt associerad med prostaglandinanaloger.

Barn

Latanoprost har inte studerats hos för tidigt födda barn (födda före graviditetsvecka 36). Data avseende effekt och säkerhet vid behandling av barn under 1 år är mycket begränsade.

Andra läkemedel och Latanoprost Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Säker data angående läkemedelsinteraktioner finns inte att tillgå.


Om du använder andra typer av ögondroppar samtidigt med Latanoprost Teva ska de droppas i ögonen 5 minuter före eller 5 minuter efter Latanoprost Teva.

Graviditet och amning

Graviditet

Läkemedlet kan påverka fostret. Latanoprost Teva ska därför inte användas.under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Amning

Läkemedlet kan påverka barnet. Latanoprost Teva ska inte användas under amning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Latanoprost Teva under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Alla ögondroppar kan ge suddig syn eller något nedsatt synförmåga strax efter att de har droppats i ögat. Vänta med att köra bil eller använda maskiner tills denna effekt har gått över.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Latanoprost Teva innehåller bensalkoniumklorid

Detta konserveringsmedel kan orsaka ögonirritation. Bensalkoniumklorid kan absorberas av kontaktlinser och det är känt att det missfärgar mjuka kontaktlinser. Undvik därför att läkemedlet kommer i kontakt med kontaktlinserna. Ta ut kontaktlinserna innan du tar ögondropparna och vänta minst 15 minuter innan du sätter in dem igen (se avsnitt 3 ” Hur du använder Latanoprost Teva”).


3. Hur du använder Latanoprost Teva

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna (även äldre patienter) och barn (från nyfödda till 18 år)


Rekommenderad dos är en droppe på kvällen i ögat (ögonen) som ska behandlas.


Använd inte Latanoprost Teva mer än en gång per dag, eftersom effekten av behandlingen kan försämras om du använder det oftare.


Bruksanvisning

 1. Tvätta händerna innan du använder dropparna.

 2. Skruva av det yttre skyddslocket med "vingar".
  Bilden visar hur du skruvar av yttre skyddslocket

 3. Skruva av det inre skyddslocket.
  Bilden visar hur du skruvar av det inre locket

 4. Luta huvudet bakåt. Dra försiktigt ner det undre ögonlocket med pekfingret.

 5. Placera flaskans spets nära ögat, men låt den inte vidröra ögat. Tryck lätt på flaskan och droppa en droppe i ögat som ska behandlas.
  Bilden visar hur man droppar i ögat

 6. Tryck i den inre ögonvrån i 1 minut efter droppning. Detta minimerar upptaget av det verksamma ämnet i blodet.

 7. Skruva på locket efter användning.


Om du använder kontaktlinser
Kontaktlinserna ska tas ut före droppning och ska inte sättas tillbaka förrän 15 minuter efter droppning.

Om du har använt för stor mängd av Latanoprost Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Överdosering kan orsaka ögonirritation. Ögonen kan klia, bli röda och klibba ihop.


Kontakta läkare eller närmaste sjukhus om du har använt alldeles för mycket Latanoprost Teva eller om du eller någon annan har druckit av vätskan av misstag. Ta i så fall med dig flaskan eller denna bipacksedel.

Om du har glömt att använda Latanoprost Teva

Om du glömmer en dos ska du fortsätta med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Latanoprost Teva

Avsluta inte behandlingen utan att först ha pratat med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats:


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):

 • regnbågshinnan (iris) kan bli mörkare brun särskilt hos personer med melerade ögon, till exempel gul-brun, grå-brun, blå-brun eller grön-brun färg; se avsnitt 2 "Varningar och försiktighet"

 • ögonirritation (klåda, stickningar, brännande gruskänsla, känsla av skräp i ögat)

 • förändrade ögonfransar (mörkare, tätare, längre, fler ögonfransar), (främst hos japaner)


Vanliga (förekommer hos 1-10 av 100 patienter):

 • rodnad ögonvita

 • ögonlocksinflammation (blefarit)

 • ögonsmärta


Mindre vanliga (förekommer hos 1-10 av 1000 patienter):

 • påsiga, svullna och smärtande ögonlock (ödem)

 • torra ögon

 • hornhinneinflammation (keratit)

 • dimsyn

 • bindhinneinflammation

 • utslag


Sällsynta (förekommer hos 1-10 av 10 000 patienter):

 • inflammation i ögats främre del, även regnbågshinnan (irit/uveit)

 • dimsyn på grund av svullnad i ögats bakre del

 • svullnad och små skråmor i ögats främre yta

 • svullen hud runt ögonen

 • förändringar av de fina håren på ögonlocken och ändrad växtriktning för ögonfransarna, vilket ibland kan resultera i ögonirritation

 • förvärrade astmasymtom och plötsliga astmaanfall samt andfåddhet

 • mörkfärgning av ögonlocken

 • utväxt av extra ögonfransar från körtlarna i övre eller nedre ögonlocket (distichiasis)


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

 • bröstsmärta

 • förvärrad kärlkramp (angina pectoris) hos hjärtpatienter

 • insjunkna ögon (fördjupning av ögonfåran)


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • hjärtklappning (oregelbundna eller snabba hjärtslag)

 • huvudvärk

 • yrsel

 • muskel- och ledvärk

 • cysta (vätskefylld blåsa) i iris

 • hornhinneinflammation som orsakats av herpes simplex virus (herpetisk keratit)


Biverkningar som förekommer oftare hos barn än hos vuxna är rinnande och kliande näsa samt feber.


I mycket sällsynta fall har vissa patienter med allvarlig skada på den klara hinnan på ögats främre del (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på hornhinnan på grund av inlagring av kalcium under behandlingen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Latanoprost Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i kylskåp (2–8 °C). Får inte frysas.


Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Öppnad flaska förvaras vid högst 25 °C och används inom 4 veckor efter första öppnandet.


Används före utgångsdatum (Utg.dat./EXP) som anges på kartongen och flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen inte är klar och färglös.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är latanoprost.

  1 ml ögondroppar innehåller 50 mikrogram latanoprost.
  2,5 ml ögondroppar innehåller 125 mikrogram latanoprost.

  1 droppe innehåller cirka 1,56 mikrogram latanoprost.


 • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid; natriumklorid; natriumdivätefosfatdihydrat; dinatriumfosfatdodekahydrat; renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ögondroppar, lösning
Klar, färglös lösning


Förpackningsstorlekar: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml eller 6 x 2,5 ml ögondroppar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Teva Sweden AB
Box 1070
SE-251 10 Helsingborg
Sverige


Tillverkare:

Societa Industria Farmaceutica Italiana S.p.A.
Via Ercole Patti 36
950 20 Lavinaio,
AciS. Antonio, Catania, Sicilia
Italien


Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
D-89143 Blaubeuren
Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-11-13

Hitta direkt i texten
Av