Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Movicol Choklad

MiljöinformationFörmånsstatus
Norgine

Pulver till oral lösning i dospåse
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Pulver till oral lösning. Friflytande vitt till ljusbrunt pulver.)

Osmotiskt aktiva medel

ATC-kod: A06AD65
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Movicol Choklad

pulver till oral lösning, dospåse

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt vid behandling av tillfällig förstoppning. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen vid behandling av tillfällig förstoppning försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Movicol Choklad  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Movicol Choklad
3. Hur du använder Movicol Choklad
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Movicol Choklad  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Movicol Choklad  är och vad det används för

 

Namnet på denna medicin är Movicol Choklad. Det är ett laxermedel för tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna, ungdomar samt äldre. Den rekommenderas ej för barn under 12 år.


Movicol Choklad hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid. Movicol kan även efter ordination av läkare användas vid långtidsbehandling och vid mycket svår förstoppning, så kallat fekalom.


Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid som finns i Movicol Choklad kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.2. Vad du behöver veta innan du använder Movicol Choklad

Använd inte Movicol Choklad

Använd inte Movicol Choklad om din läkare talat om för dig att du lider av följande:

 • förträngningar i tarmen (tarmobstruktion, ileus)

 • sår i tarmväggen

 • svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som t ex ulcerös colit, Crohn´s sjukdom eller toxisk megacolon

 • om du är allergisk mot aktiva substanser eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

När du tar Movicol Choklad ska du fortsätta att dricka mycket. Vätskan i Movicol Choklad ska inte ersätta ditt normala vätskeintag.


Hjärtproblem:

Följ de speciella instruktionerna i avsnitt 3 om du blivit ordinerad Movicol Choklad av läkare mot väldigt svår förstoppning, så kallat felakom.

Andra läkemedel och Movicol Choklad

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, Vissa mediciner, t.ex. mot epilepsi, kan vara mindre verksamma vid användning av Movicol Choklad.

Graviditet och amning

Movicol Choklad kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar rådfråga apotekspersonal eller läkare innan du tar Movicol Choklad.


Körförmåga och användning av maskiner

Movicol Choklad påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Movicol Choklad innehåller hjälpämnen

Movicol Choklad innehåller 14,1 mg bensylalkohol per dospåse. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner.3. Hur du använder Movicol Choklad

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Detta läkemedel kan intas när som helst med eller utan mat.


Lös upp innehållet av en dospåse i 125 ml (1/2 glas) vatten och drick det sedan.


Förstoppning:

En dos Movicol Choklad är 1 dospåse upplöst i 125 ml (1/2 glas) vatten.

Ta denna 1-3 gånger dagligen beroende på hur svår din förstoppning är.


Fekalom:

Innan du tar Movicol Choklad för behandling av fekalom ska det fastställas att du har denna diagnos.

8 dospåsar Movicol Chokladper dag är nödvändigt för behandling av fekalom. Varje dospåse löses upp i 125 ml (1/2 glas) vatten. De 8 dospåsarna skall tas inom 6 timmar i upp till 3 dagar om det är nödvändigt. Om du har hjärtproblem, ta ej mer än 2 dospåsar per timme.


Bruksanvisning:

Öppna dospåsen och häll innehållet i ett glas. Fyll på med cirka 125 ml eller ungefär ett halvt glas med vatten. Rör om tills allt pulver har löst upp sig och vätskan är klar eller lätt grumlig och drick. Om du tar Movicol Choklad för behandling av fekalom kan det vara lättare att lösa upp 8 påsar i en liter vatten.


Längd på behandlingen:


Förstoppning:

Behandlingstiden med Movicol Choklad vid tillfällig förstoppning är normalt cirka 2 veckor. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Om din förstoppning orsakas av en sjukdom till exempel Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS), eller om du använder mediciner som orsakar förstoppning så kan din läkare rekommendera att du använder Movicol Choklad längre än 2 veckor. Om du behöver ta Movicol Choklad längre än 2 veckor tala med läkare. Vid långtidsbehandling kan dosen ofta sänkas till 1 eller 2 dospåsar dagligen.


Fekalom:
Behandling med Movicol Choklad kan vara upp till 3 dagar.

Om du använt för stor mängd av Movicol Choklad  

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Du kan få diarré. Upphör med behandlingen med Movicol Choklad till diarrén avtar, och fortsätt sedan med en lägre dos. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om du har glömt att använda Movicol Choklad

Ta dosen så fort du kommer ihåg att ta den.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta din läkare omedelbart och sluta använd Movicol Choklad om du:

 • Får en allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals.

Andra biverkningar är:

Allergiska reaktioner som kan orsaka hudutslag, klåda, hudrodnad eller nässelfeber, svullna händer, fötter eller anklar, huvudvärk och höga eller låga kaliumhalter i blodet.


Ibland kan du få magbesvär, ont i magen eller magbuller. Du kan också känna dig uppsvälld, lida av gaser, känna dig illamående eller kräkas. Du kan också uppleva ömhet kring ändtarmsöppningen och kan få lindrig diarré när du börjar använda Movicol Choklad. Dessa biverkningar blir generellt bättre om du minskar mängden Movicol Choklad du använder.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Movicol Choklad  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 C.


Om du har blandat till lösningen, men inte kan dricka den direkt så kan den täckas över och förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Lösning som inte använts inom 6 timmar skall slängas bort.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


Varje 13,9 grams dospåse Movicol Choklad innehåller följande:

Makrogol 3350

13,125 g

Natriumklorid

0,3507 g

Natriumvätekarbonat

0,1785 g

Kaliumklorid

0,0317 g


Movicol Choklad innehåller chokladarom och acesulfamkalium som sötningsmedel. Chokladaromen innehåller följande: maltodextrin (potatis), akaciagummi E414, vegetabiliska oljor och fetter (palm- och kokosolja), propylenglykol E1520 och bensylalkohol E1519 (se avsnitt 2 ”Movicol Choklad innehåller bensylalkohol”.


När innehållet av en dospåse är upplöst i 125 ml vatten så innehåller lösningen:

Natrium

65 mmol/l

Klorid

51 mmol/l

Kalium

5,4 mmol/l

Vätekarbonat

17 mmol/l

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Movicol Choklad är ett vitt till ljusbrunt pulver.


Movicol Choklad finns tillgängligt i förpackningar om 20 resp 30 dospåsar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Norgine BV

Antonio Vivaldistraat 150

1083 HP Amsterdam

Nederländerna


Information lämnas av:

Norgine Sverige AB

Frösundaviks Allé 14, 4 tr

169 70 Solna


Tillverkare

Norgine Ltd.

New Road

Hengoed, Mid Glamorgan CF82 8SJ

StorbritannienDenna bipacksedel ändrades senast 2018-12-12

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av