Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metformin Sandoz

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Filmdragerad tablett 500 mg
(Rund, vit och på båda sidorna konvex filmdragerad tablett med sneda kanter. Tabletten är präglad "M500" på den ena sidan.)

Blodglukossänkande medel, exkl. insuliner. Biguanidderivat.

Aktiv substans:
ATC-kod: A10BA02
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Metformin Sandoz

500 mg, 800 mg filmdragerade tabletter
metforminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Metformin Sandoz  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Metformin Sandoz 
3. Hur du tar Metformin Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metformin Sandoz  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Metformin Sandoz  är och vad det används för

 

Metformin Sandoz används till patienter med typ 2 diabetes, hos vilka kost och motion inte tillfredställande kan kontrollera blodsockernivåerna. Typ 2 diabetes betyder att insulinproduktionen och/eller effekterna av insulin gradvis minskar. Metformin Sandoz ges huvudsakligen till överviktiga patienter.


Till vuxna kan Metformin Sandoz användas som enda behandling eller kombineras med andra perorala (som tas genom munnen) diabetesmedel eller insulin.

Till barn från 10 års ålder kan Metformin Sandoz användas som enda behandling eller i kombination med insulin.


Metformin Sandoz tillhör en grupp läkemedel som kallas biguanider och som sänker blodsockernivåerna. Det hjälper också till att minska risken för de komplikationer som förknippas med diabetes hos överviktiga vuxna.


Metforminhydroklorid som finns i Metformin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Metformin Sandoz 

Ta inte Metformin Sandoz

 • om du är allergisk mot metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

 • om du har okontrollerad diabetes med exempelvis svår hyperglykemi (högt blodsocker), illamående, kräkningar, diarré, snabb viktnedgång, laktatacidos (se "Risk för laktatacidos" nedan) eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd där ämnen som kallas ketonkroppar ansamlas i blodet, vilket kan leda till diabetisk prekoma. Symtomen är bland annat magont, snabb och djup andning, sömnighet eller att din andedräkt får en annorlunda, fruktig lukt.

 • om du har problem med levern

 • om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

 • om du är uttorkad, som till exempel efter
  - pågående eller kraftig diarré eller
  - långvariga kräkningar

 • om du behandlas för hjärtsvikt

 • om du nyligen har haft en hjärtattack

 • om du har svåra cirkulationsproblem

 • om du har andningssvårigheter

 • om du har någon svår infektion, till exempel om den påverkar lungorna, luftvägarna eller njurarna

Varningar och försiktighet

Risk för laktatacidos

Metformin Sandoz kan orsaka den mycket sällsynta, men mycket allvarliga, biverkningen laktatacidos, i synnerhet om dina njurar inte fungerar som de ska. Risken för att utveckla laktatacidos är också förhöjd vid okontrollerad diabetes, svåra infektioner, långvarig fasta eller alkoholintag, uttorkning (se mer information nedan), leverproblem och tillstånd där en del av kroppen har minskad syretillförsel (bland annat akut svår hjärtsjukdom).

Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare för närmare anvisningar.


Sluta ta Metformin Sandoz under en kortare tid om du har ett tillstånd som kan vara förknippat med uttorkning, så som kraftiga kräkningar, diarré, feber, exponering för värme eller om du dricker mindre vätska än normalt. Tala med läkare för närmare anvisningar.


Sluta ta Metformin Sandoz och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får något av symtomen på laktatacidos eftersom tillståndet kan leda till koma.

Symtomen på laktatacidos är bland annat:

 • kräkning

 • buksmärta (magont)

 • muskelkramper

 • en allmän känsla av att inte må bra och uttalad trötthet

 • svårt att andas

 • sänkt kroppstemperatur och puls.

Laktatacidos är ett akut medicinskt tillstånd som måste behandlas på sjukhus

 • Om du ska genomgå en större operation måste du sluta ta Metformin Sandoz under operationen och en viss tid efter den. Läkaren avgör när du måste sluta ta Metformin Sandoz och när du ska börja ta det igen.

Tala med din läkare innan du börjar ta Metformin Sandoz om något av följande tillstånd gäller dig:

 • Om du har symtom på alltför låga blodsockernivåer. Dessa symtom är:
  - svaghet
  - yrsel
  - ökad svettning
  - snabba hjärtslag
  - synrubbningar
  - koncentrationssvårigheter
  Ät eller drick något som innehåller socker om detta inträffar. Enbart Metformin Sandoz kan inte göra att blodsockernivåerna sjunker för mycket, men andra diabetesläkemedel kan göra det.

 • Om du är överviktig.
  Håll dig till din diet med kontrollerat intag av kalorier.

 • Användning av andra läkemedel.

  Se “Andra läkemedel och Metformin Sandoz”.


Det är viktigt att följande genomförs regelbundet:

 • Rådfråga den läkare som behandlar dig, särskilt i början av behandlingen med Metformin Sandoz.

 • Ta vanliga blod- och urintester för att följa din diabetes.

 • Prov på njurfunktionen. Under behandling med Metformin Sandoz kommer läkaren att kontrollera din njurfunktion minst en gång om året eller oftare om du är äldre och/eller om din njurfunktion försämras.
  Ät mat med jämna mellanrum under dagen när du tar Metformin Sandoz – se även avsnitt 3 under ”Så här  tar du Metformin Sandoz”.

Barn och ungdomar

Barn under 10 år

Metformin Sandoz rekommenderas inte för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Metformin Sandoz

Om du behöver få en injektion i blodet med kontrastmedel som innehåller jod, till exempel i samband med röntgen eller datortomografi måste du sluta ta Metformin Sandoz före eller vid tidpunkten för injektionen.. Läkaren avgör när du måste sluta ta Metformin Sandoz och när du ska börja ta det igen.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du kan behöva göra fler blodsocker- och njurfunktionstester, eller så kan läkaren behöva justera dosen av Metformin Sandoz. Det är särskilt viktigt att du nämner följande:

 • joderade kontrastmedel

 • läkemedel som innehåller alkohol

 • glukokortikoider, mediciner som förhindrar att ett organ stöts bort efter transplantation, minskar inflammation exempelvis i huden eller vid astma

 • mediciner som vidgar luftvägarna, som salbutamol, fenoterol och terbutalin

 • läkemedel som ökar urinproduktionen (diuretika)

 • läkemedel som används för att behandla smärta och inflammation (NSAID-läkemedel och COX 2-hämmare, så som ibuprofen och celecoxib)

 • vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister)

 • mediciner som sänker blodsockernivån såsom insulin eller sådana mediciner som tas via munnen.

  Om du tar dessa mediciner tillsammans med Metformin Sandoz kan dina blodsockernivåer bli alltför låga. Se avsnittet “Varningar och försiktighet”.

Metformin Sandoz med alkohol

Undvik högt alkoholintag medan du tar Metformin Sandoz eftersom alkohol kan öka risken för laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet").

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.- Graviditet

Om du är gravid eller planerar att bli gravid bör du inte ta Metformin Sandoz. Informera din läkare om detta gäller dig eftersom behandlingen med Metformin Sandoz ska avbrytas och bytas ut mot insulinbehandling.- Amning

Ta inte Metformin Sandoz utan att först tala med din läkare om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

- Metformin Sandoz som enda diabetesbehandling påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

- Om du tar andra mediciner för att behandla din diabetes som tillägg till Metformin Sandoz, kan din blodsockernivå bli alltför låg. Detta kan minska din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Diskutera detta med din läkare innan du framför fordon eller använder maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Metformin Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du har nedsatt njurfunktion, kan läkaren skriva ut en lägre dos.


*Det finns tabletter som innehåller 500, 850 och 1000 mg metforminhydroklorid, för individuell dosanpassning.


Vuxna

 • Rekommenderad startdos: 1 Metformin Sandoz 500 mg tablett eller 1 Metformin Sandoz 850 mg tablett 2 till 3 gånger dagligen.

 • Efter att du har tagit Metformin Sandoz i ungefär 2 veckor kan läkaren vilja mäta ditt blodsocker och anpassa dosen.

 • Den högsta dosen är 3000 mg metforminhydroklorid dagligen, vilket motsvarar 6 Metformin Sandoz 500 mg tabletter* dagligen, uppdelat på 3 dostillfällen.


Barn från 10 års ålder

 • Vanlig startdos: 1 Metformin Sandoz 500 mg tablett eller 1 Metformin Sandoz 850 mg tablett dagligen.

 • Efter att barnet har tagit Metformin Sandoz i ungefär 2 veckor kan läkaren vilja mäta blodsockret och anpassa dosen.

 • Den högsta dosen är 2000 mg metforminhydroklorid dagligen, vilket motsvarar 4 Metformin Sandoz 500 mg tabletter* dagligen, uppdelat på 2 eller 3 dostillfällen.


Patienter från 65 års ålder

Läkaren bestämmer dosen Metformin Sandoz efter hur dina njurar fungerar eftersom det är vanligt med försämrad njurfunktion i denna patientgrupp. Se även avsnitt 2 under “Varningar och försiktighet”.


Så här tar du Metformin Sandoz 500 mg

Svälj tabletten hel tillsammans med ett glas vatten, i samband med eller efter måltid.


Så här tar du Metformin Sandoz 850 mg

Svälj tabletten tillsammans med ett glas vatten, i samband med eller efter måltid. Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.


Behandlingens längd

Detta avgörs av din läkare.

Om du använt för stor mängd av Metformin Sandoz  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


En överdos Metformin Sandoz ger inte någon kraftigt sänkt blodsockernivå. Men, det ökar risken för syraansamling med mjölksyra i blodet. Symtom på syraansamling listas i slutet av avsnittet "Varningar och försiktighet”. Muskelsmärta med kramper, djup och snabb andning, medvetslöshet och koma kan utvecklas inom några timmar. Detta kräver omedelbar inläggning på sjukhus.

Om du har glömt att använda Metformin Sandoz

Om du glömmer att ta en dos ska du hoppa över den glömda dosen och bara fortsätta med din vanliga dos vid nästa dostillfälle.


Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Metformin Sandoz

Om du slutar ta Metformin Sandoz utan din läkares samtycke kan detta göra att blodsockernivån stiger okontrollerbart. Detta ökar risken för skador på lång sikt, till exempel kan skador drabba ögonen, njurarna och blodkärlen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Metformin Sandoz kan orsaka den mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) men mycket allvarliga biverkningen laktatacidos(se avsnittet ”Varningar och försiktighet”). Om detta händer dig, måste du sluta ta Metformin Sandoz och genast kontakta läkare eller närmaste sjukhus, eftersom laktatacidos kan ledan till koma.


Andra möjliga biverkningar


Mycket vanliga biverkningar, (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • illamående

 • kräkningar

 • diarré

 • ont i magen

 • aptitlöshet

Dessa besvär inträffar främst i början av behandlingen och försvinner oftast av sig själv. För att förhindra dessa besvär ska tabletterna tas i samband med eller efter måltid och delas upp i 2 till 3 doser dagligen.


Vanlig biverkning, (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • smakförändringar


Mycket sällsynta biverkningar, (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- minskning av vitamin B12-upptaget i tarmen vid behandling under lång tid med Metformin Sandoz

- hudrodnad

- klåda

- kliande utslag

- onormala levervärden eller inflammation i levern; detta kan ge:

 • trötthet

 • aptitlöshet

 • viktminskning

 • gulfärgning i huden eller ögonvitorna

Sluta ta Metformin Sandoz och informera genast läkare om detta inträffar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Metformin Sandoz  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blisterkartan eller burken efter “Utg.dat.” eller “EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är metforminhydroklorid.
  Metformin Sandoz 500 mg

  Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg metforminhydroklorid motsvarande 390 mg metformin.

  Metformin Sandoz 850 mg

  Varje filmdragerad tablett innehåller 850 mg metforminhydroklorid motsvarande 662,9 mg metformin.

 • Övriga innehållsämnen är: povidon K90, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 4000, titandioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Metformin Sandoz 500 mg

Rund, vit och på båda sidorna konvex filmdragerad tablett med sneda kanter. Tabletten är präglad “M500” på den ena sidan och slät på den andra sidan.

Tablettens dimensioner: 11 mm x 6 mm.

Metformin Sandoz 500 mg finns i

 • HDPE-tablettbehållare med LDPE-lock med 30, 60, 100, 250, 330, 400 och 500 filmdragerade tabletter

 • PVC-aluminiumtryckförpackning med 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 250 och 270 filmdragerade tabletter.

Metformin Sandoz 850 mg

Oval, vit och filmdragerad tablett. Tabletten har brytskåra på ena sidan och är präglad “M850” på den andra sidan.

Tablettens dimensioner: 19 mm x 6,5 mm.


Metformin Sandoz 850 mg finns i

 • HDPE-tablettbehållare med LDPE-lock med 30, 60, 100, 200, 250 och 500 filmdragerade tabletter

 • PVC-aluminiumtryckförpackning med 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 250 och 300 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d, Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-07-03

Hitta direkt i texten
Av