Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

PLETAL

Utökad övervakningReceptstatusFörmånsstatus
Otsuka Pharma Scandinavia

Tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2019-03-29 (Tillhandahålls ej) (vit, rund, platt, präglad med ”OG31” på ena sidan)

Trombocytaggregationshämmande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AC
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

Pletal

50 mg tabletter
Cilostazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pletal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Pletal
3. Hur du tar Pletal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pletal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pletal är och vad det används för

 

Pletal tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 3-hämmare.

Det har flera verkningssätt, däribland att vidga vissa blodkärl och minska koaguleringen (klumpbildningen) för vissa blodkroppar som kallas trombocyter inne i kärlen.


Du har ordinerats Pletal för claudicatio intermittens (så kallad fönstertittarsjuka). Claudicatio intermittens innebär att du får krampliknande smärta i benen när du går. Det orsakas av en otillräcklig blodförsörjning i benen. Pletal kan göra att du klarar att gå längre sträckor utan smärta eftersom det förbättrar blodcirkulationen i benen. Cilostazol rekommenderas endast för patienter vilkas symtom inte har förbättrats tillräckligt efter förändringar av livsstilen (t.ex. rökstopp och ökad motion) och andra lämpliga åtgärder. Det är viktigt att du fortsätter följa förändringarna som du har gjort i din livsstil medan du tar cilostazol.


2. Vad du behöver veta innan du tar Pletal

Ta inte Pletal

 • om du är allergisk mot cilostazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du lider av hjärtsvikt.

 • om du har ihållande bröstsmärtor i vila, eller om du har haft en ”hjärtattack” eller genomgått någon hjärtoperation under de senaste sex månaderna.

 • om du för närvarande har eller tidigare har haft svimningsanfall/tillfällig förvirring (så kallade blackouts) på grund av hjärtsjukdom, eller några andra svåra störningar i hjärtrytmen.

 • om du vet att du har ett tillstånd som ökar risken för blödning eller blåmärken, t.ex:

  • aktivt magsår.

  • stroke under de senaste sex månaderna.

  • problem med ögonen om du har diabetes.

  • om ditt blodtryck inte är väl kontrollerat.

 • om du tar både acetylsalicylsyra och klopidogrel, eller någon annan kombination av två eller flera läkemedel som kan öka din blödningsrisk (fråga läkaren eller apotekspersonalen om du är osäker)

 • om du har en svår njursjukdom eller en måttlig eller svår leversjukdom.

 • om du är gravid.

Varningar och försiktighet

Innan du tar Pletal måste du tala om för din läkare:

 • om du har ett svårt hjärtproblem eller några problem med hjärtrytmen.

 • om du har problem med blodtrycket.


Under behandlingen med Pletal måste du

 • om du måste opereras, inklusive få en tand utdragen, tala om för läkaren eller tandläkaren att du tar Läkemedel som innehåller cilostazol.

 • om du lätt får blåmärken eller blöder, sluta att ta Pletal och tala om det för läkaren.

Andra läkemedel och Pletal

Innan du börjar ta Pletal, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel.


Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren om du tar vissa läkemedel som brukar användas för att behandla smärtsamma och/eller inflammatoriska tillstånd i muskler eller leder, eller om du tar läkemedel som minskar blodets koagulation. Dessa läkemedel innefattar:

 • acetylsalicylsyra

 • klopidogrel

 • blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban eller lågmolekylärt heparin).

Om du tar sådana läkemedel tillsammans med Pletal kan din läkare göra vissa rutinmässiga blodtester.


Vissa läkemedel kan störa effekten av Pletal när de tas tillsammans. De kan antingen öka biverkningarna av Pletal eller göra Pletal mindre effektivt. Pletal kan göra detsamma för andra läkemedel. Innan du börjar ta Pletal ska du tala om för läkaren om du tar:

 • erytromycin, klaritromycin eller rifampicin (antibiotika)

 • ketokonazol (för att behandla svampinfektioner)

 • omeprazol (för att behandla överskott på magsyra)

 • diltiazem (för att behandla högt blodtryck eller bröstsmärta)

 • cisaprid (för att behandla magbesvär)

 • lovastatin, simvastatin eller atorvastatin (för att behandla högt kolesterol i blodet)

 • halofantrin (för att behandla malaria)

 • pimozid (för att behandla psykiska sjukdomar)

 • mjöldrygederivat (för att behandla migrän, t.ex ergotamin, dihydroergotamin)

 • karbamazepin eller fenytoin (för att behandla krampanfall)

 • johannesört (ett örtpreparat)


Om du är osäker på om detta gäller dina läkemedel, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.


Innan du börjar ta Pletal måste du tala om för läkaren om du tar läkemedel mot högt blodtryck eftersom Pletal kan sänka blodtrycket ytterligare. Om ditt blodtryck sjunker till alltför låg nivå kan det ge upphov till snabba hjärtslag. Dessa läkemedel innefattar:

 • vattendrivande medel (t.ex. hydroklortiazid, furosemid)

 • kalciumkanalblockerare (t.ex verapamil, amlopidin)

 • ACE-hämmare (t.ex. kaptopril, lisinopril)

 • angiotensin II-receptorblockerare (t.ex. valsartan, kandesartan)

 • betablockerare (t.ex. labetalol, karvedilol)


Det kan fortfarande gå bra att ta de ovannämnda läkemedlen tillsammans med Pletal och läkaren bestämmer vad som är bäst för dig.

Pletal med mat och dryck

Pletal-tabletter ska tas 30 minuter före frukost och kvällsmål.

Ta alltid tabletterna med ett glas vatten.

Graviditet och amning

Pletal FÅR INTE användas under graviditet.

Pletal REKOMMENDERAS INTE för ammande mödrar.


Om du är gravid eller ammar, eller tror att du kan vara gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pletal kan ge upphov till yrsel. Om du känner dig yr efter att ha tagit Pletal-tabletter ska du INTE köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Informera läkare eller apotekspersonal.


3. Hur du tar Pletal

 • Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Den vanliga dosen är två 50 mg-tabletter två gånger dagligen (morgon och kväll). Dosen behöver inte ändras för äldre personer. Läkaren kan dock ordinera en lägre dos om du tar andra läkemedel som skulle kunna påverka effekten av Pletal.

 • Pletal-tabletter ska tas 30 minuter före frukost och kvällsmål. Ta alltid tabletterna med ett glas vatten.


Viss nytta av att ta Pletal kan kännas av inom 4–12 veckors behandling. Läkaren bedömer dina framsteg efter tre månaders behandling och kan rekommendera att du slutar ta cilostazol om effekten av behandlingen är otillräcklig.


Pletal är inte lämpligt för barn.

Om du har tagit för stor mängd av Pletal

Om du av någon anledning har tagit för många Pletal-tabletter, kan du få sådana tecken och symtom som svår huvudvärk, diarré, blodtrycksfall och oregelbundna hjärtslag.


Om du har tagit fler tabletter än din ordinerade dos ska du omedelbart kontakta läkare eller närmaste sjukhus. Ta med dig förpackningen så att det framgår tydligt vilket läkemedel du har tagit.

Om du har glömt att ta Pletal

Om du missar en dos behöver du inte oroa dig. Vänta tills det är dags för nästa tablett och fortsätt sedan som vanligt. Ta INTE dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Pletal

Om du slutar att ta Pletal kan smärtan i benen komma tillbaka eller förvärras. Därför ska du bara sluta att ta Pletal om du får biverkningar som kräver akut läkarvård (se avsnitt 4) eller om din läkare säger åt dig att sluta ta läkemedlet.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du får någon av nedanstående biverkningar kan du behöva akut läkarvård. Sluta att ta Pletal och kontakta omedelbart en läkare eller närmaste sjukhus.

 • stroke

 • hjärtattack

 • hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet eller svullna vrister

 • oregelbundna hjärtslag (nytt eller förvärrat symtom)

 • märkbar blödning

 • lätt att få blåmärken

 • allvarlig sjukdom med blåsor i huden, munnen, ögonen och på könsorganen

 • gul hud eller gula ögonvitor på grund av problem med levern eller blodet (gulsot)


Du måste också omedelbart tala om för läkaren om du får feber eller halsont. Du kan behöva göra vissa blodtester och läkaren bestämmer din fortsatta behandling.


Nedanstående biverkningar har rapporterats för Pletal.

Tala snarast möjligt om för läkaren om du får:


Mycket vanliga biverkningar (uppkommer hos fler än 1 av 10 användare)

 • huvudvärk

 • onormal avföring

 • diarré


Vanliga biverkningar (uppkommer hos färre än 1 av 10, men fler än 1 av 100 användare)

 • snabba hjärtslag

 • hjärtat bankar (palpitation)

 • bröstsmärta

 • yrsel

 • halsont

 • rinnande näsa (rinit)

 • buksmärta

 • magbesvär (matsmältningsbesvär)

 • illamående eller kräkning

 • förlorad aptit (anorexi)

 • kraftiga rapningar eller väderspänningar (flatulens)

 • svullnad i vrister, fötter eller ansikte

 • utslag eller förändrat utseende på huden

 • hudklåda

 • fläckvisa blödningar i huden

 • allmän svaghet


Mindre vanliga biverkningar (uppkommer hos färre än 1 av 100, men fler än 1 av 1 000 användare)

 • hjärtattack

 • oregelbundna hjärtslag (nytt eller förvärrat symtom)

 • hjärtproblem som kan ge upphov till andfåddhet eller svullna fotleder

 • lunginflammation

 • hosta

 • frossa

 • oväntad blödning

 • tendens att blöda (t.ex. i magsäck, ögon eller muskler, näsblod och blod i saliv eller urin)

 • minskat antal röda blodkroppar i blodet

 • yrsel när du reser dig upp

 • svimning

 • oro

 • sömnproblem

 • mardrömmar

 • allergisk reaktion

 • smärta och värk

 • diabetes och förhöjt blodsocker

 • magvärk (gastrit)

 • allmän sjukdomskänsla


Diabetiker kan ha en högre risk för blödning i ögonen.


Sällsynta biverkningar (uppkommer hos färre än 1 av 1 000, men fler än 1 av 10 000 användare):

 • tendens att blöda längre än vanligt

 • ökat antal trombocyter i blodet

 • problem med njurarna


Följande biverkningar har rapporterats under användningen av Pletal men det är inte känt hur ofta de kan uppkomma:

 • förändringar i blodtrycket

 • minskat antal röda blodkroppar, vita blodkroppar och trombocyter i blodet

 • andningssvårigheter

 • svårt att röra sig

 • feber

 • vallningar

 • eksem och andra hudutslag

 • minskad känslighet i huden

 • rinnande eller variga/klibbiga ögon (konjunktivit)

 • ringningar i öronen (tinnitus)

 • leverproblem inklusive hepatit

 • förändringar i urinen


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Pletal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är cilostazol. En tablett innehåller 50 mg cilostazol.

 • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, karmelloskalcium, hypromellos och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pletal 50 mg tablett är en vit, rund, platt tablett, präglad med ”OG31” på ena sidan.

Läkemedlet tillhandahålls i förpackningar med 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 112 eller 168 tabletter eller sjukhusförpackningar med 70 (5x14) tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs

Framewood Road

Wexham

Slough

SL3 6PJ

Storbritannien


Tillverkare

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford HR3 5PG

Storbritannien


Ombud

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Birger Jarlsgatan 27

111 45 Stockholm

Sverige


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Frankrike

PLETAL 50 mg, comprimé

Tyskland

Pletal 50 mg Tabletten

Italien

Pletal 50 mg compresse

Spanien

Pletal 50 mg comprimidos

Sverige

Pletal 50 mg tabletter

Storbritannien

Pletal 50 mg tablets


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-12-10

Hitta direkt i texten
Av