Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oxycodone Depot 1A Farma

Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Depottablett 10 mg
(Vit, rund, bikonvex depottablett)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Naturliga opiumalkaloider

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AA05
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Oxycodone Depot 1A Farma

5 mg, 10 mg, 20 mg depottabletter
oxikodonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Oxycodone Depot 1A Farma  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone Depot 1A Farma
3. Hur du använder Oxycodone Depot 1A Farma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxycodone Depot 1A Farma  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxycodone Depot 1A Farma  är och vad det används för

 

Oxycodone Depot 1A Farma är ett centralt verkande, starkt smärtstillande läkemedel i gruppen opioider.

Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter används för att behandla svår smärta som endast kan lindras tillräckligt med smärtstillande opioida läkemedel.


Oxikodonhydroklorid som finns i Oxycodone Depot 1A Farma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Oxycodone Depot 1A Farma

Ta inte Oxycodone Depot 1A Farma

 • om du är allergisk mot oxikodonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har kraftigt nedsatt andningsförmåga (andningsdepression)

 • om du har svår kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), cor pulmonale (förändringar i hjärtat på grund av kronisk överbelastning av lungcirkulationen) eller akut, allvarlig bronkialastma

 • om du har tarmstopp (paralytisk ileus)

 • om du har förhöjda nivåer av koldioxid i blodet

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oxycodone Depot 1A Farma

 • om du är äldre eller försvagad

 • om din lung-, lever- eller njurfunktion är mycket nedsatt

 • om du har myxödem (en viss sjukdom i sköldkörteln), nedsatt sköldkörtelfunktion

 • om du har nedsatt binjurefunktion (Addisons sjukdom)

 • om du har förstorad prostata (prostatahypertrofi)

 • om du är alkoholiserad eller genomgår behandling mot alkoholberoende

 • om du vet att du är beroende av opioider

 • om du har inflammation i bukspottskörteln (pankreatit) eller om du har problem med gallblåsan

 • om du har svårigheter att urinera eller det gör ont när du urinerar

 • om du har inflammatorisk tarmsjukdom

 • vid tillstånd med ökat tryck i hjärnan

 • om du har cirkulationsstörningar

 • om du har epilepsi eller tendens till krampanfall

 • om du tar MAO-hämmare (för behandling av depression) eller inom två veckor efter avslutad behandling med MAO-hämmare

 • om du tar ett läkemedel som heter naltrexon (se även ”Andra läkemedel och Oxycodone Depot 1A Farma”)

 • om du nyligen har genomgått en bukoperation.


Tala om för din läkare om något av ovanstående gäller dig eller om du tidigare har haft något av

ovanstående.


Oxycodone Depot 1A Farma kan framkalla beroende. När det används under lång tid kan tolerans mot effekterna göra att allt högre doser krävs för att upprätthålla smärtkontroll.


Kronisk användning av Oxycodone Depot 1A Farma kan leda till fysiskt beroende och abstinenssymtom kan uppstå vid plötsligt avbrytande av behandlingen. När en patient inte längre behöver behandling med Oxycodone Depot 1A Farma är rådet att trappa ner dosen gradvis för att förhindra utsättningssymtom. Utsättningssymtom kan vara gäspningar, förstorade pupiller, onormalt eller överdrivet tårflöde, snuva, darrningar eller skakningar, kraftig svettning, ångest, rastlöshet, kramper och sömnsvårigheter.


I mycket sällsynta fall kan man utveckla ökad smärtkänslighet (hyperalgesi) som inte reagerar på en ökning av oxikodondosen, särskilt om man tar höga doser. Oxikodondosen kan behöva sänkas alternativt kan man behöva byta till en annan opioid.


Risken för att utveckla fysiskt eller psykologiskt beroende är liten när läkemedlet används enligt ordination av patienter som lider av kronisk smärta, och denna risk måste vägas mot den möjliga fördelen. Diskutera detta med din läkare.


Depottabletterna ska användas med särskild försiktighet av patienter med tidigare eller pågående alkohol- eller drogmissbruk.


Vid missbruksinjektion (injektion i en ven) kan tablettens innehållsämnen leda till nedbrytning (nekros) av den närliggande vävnaden, förändring av lungvävnaden (lunggranulom) eller andra allvarliga, potentiellt dödliga händelser.


Barn

Oxycodone Depot 1A Farma har inte undersökts på barn under 12 år. Säkerhet och effekt har inte fastställts och därför rekommenderas inte användning till barn under 12 år.


Äldre patienter

Lägsta dos bör ges med försiktigt ökning av dosen, tills smärtkontroll erhålles.

Andra läkemedel och Oxycodone Depot 1A Farma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel, även receptfria sådana.


Läkemedel som framkallar svåra andningsproblem, såsom sömnmedel och starka smärtlindrande läkemedel, kan öka risken för andningsstopp, särskilt vid överdos och hos äldre.


Om Oxycodone Depot 1A Farma tas samtidigt med läkemedel som påverkar hjärnans funktion kan den sederande effekten av Oxycodone Depot 1A Farma förstärkas (du kan känna dig väldigt sömnig).


Läkemedel som påverkar hjärnan inkluderar:

 • andra starka smärtlindrande läkemedel (opioider)

 • sömtabletter och lugnande medel

 • vissa antidepressiva

 • läkemedel för behandling av allergier, åksjuka och illamående (antihistaminer eller antiemetika)

 • andra läkemedel som påverkar nervsystemet (antipsykotika)

 • läkemedel som används för behandling av Parkinsons sjukdom.


Ytterligare interaktioner kan uppträda med

 • vissa starka smärtlindrande läkemedel (så kallade blandade agonister-antagonister såsom buprenorfin, pentazocin och nalbufin).

 • läkemedel mot blodpropp (t.ex. warfarin). Oxycodone Depot 1A Farma kan påverka deras effekt

 • naltrexon, ett läkemedel som används för behandling av alkohol- och opioidberoende.

 • vissa antibiotika (t.ex. klaritromycin, erytromycin, telitromycin och rifampicin).

 • vissa svampmedel (t.ex. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol och posakonazol)

 • vissa läkemedel mot HIV-infektioner (t.ex. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir och sakvinavir).

 • cimetidin, ett läkemedel mot halsbränna.

 • fenytoin, ett läkemedel mot krampanfall.

 • johannesört, ett läkemedel mot depression.

Oxycodone Depot 1A Farma med mat, dryck och alkohol

Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Oxycodone Depot 1A Farma kan det göra att du känner dig mera sömnig eller öka risken för allvarliga biverkningar som ytlig andning med risk för andningsuppehåll och medvetslöshet. Därför rekommenderas inte intag av alkohol samtidigt med Oxycodone Depot 1A Farma.


Om man dricker grapefruktjuice samtidigt som man tar Oxycodone Depot 1A Farma kan risken för biverkningar öka. Drick inte grapefruktjuice under tiden som du behandlas med Oxycodone Depot 1A Farma.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Du bör inte ta Oxycodone Depot 1A Farma under graviditet. Erfarenhet av behandling med oxikodon under graviditet är begränsad. Oxikodon passerar genom moderkakan in i barnets blodcirkulation.


Långvarig användning av oxikodon under graviditet kan ge utsättningssymtom hos det nyfödda barnet. Användning av oxikodon under förlossningsarbetet kan ge andningsdepression hos det nyfödda barnet.


Amning

Du bör inte ta Oxycodone Depot 1A Farma under amningsperioden eftersom oxikodon kan passera över i bröstmjölken.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Oxikodon försämrar koncentrationsförmågan och reaktionsförmågan i sådan omfattning att förmågan att framföra fordon och att använda maskiner påverkas eller försvinner helt och hållet. När det gäller de eventuella biverkningar som påverkar körförmåga och koncentration, se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”. Under stabil behandling är det inte nödvändigt att förbjuda bilkörning i allmänhet. Behandlande läkare måste utvärdera den individuella situationen. Diskutera med din läkare om och under vilka omständigheter du kan köra bil.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Oxycodone Depot 1A Farma innehåller laktos

Oxycodone Depot 1A Farma innehåller laktos. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Oxycodone Depot 1A Farma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


För dosjustering finns det andra styrkor av detta läkemedel.


Rekommenderad dos är:


Oxycodone Depot 1A Farma 5 mg:

Vuxna och barn över 12 år

Vanlig startdos är 2 (10 mg oxikodonhydroklorid) med 12 timmars mellanrum.


Fortsatt bestämning av den dagliga dosen, uppdelningen av doserna och alla dosjusteringar under behandlingens gång genomförs av behandlande läkare och beror på den tidigare dosen.

Patienter som redan tidigare har tagit opioider kan påbörja behandlingen med högre doser, då man tar hänsyn till deras tidigare erfarenhet av opioidbehandling.


Vissa patienter som får Oxycodone Depot 1A Farma 5 mg enligt ett fastställt schema behöver snabbverkande smärtstillande medel som akutmedicin för att kontrollera genombrottssmärta. Oxycodone Depot 1A Farma 5 mg är inte avsedda för behandling av genombrottssmärta.


Vid behandling av icke-cancerrelaterad smärta är en daglig dos på 20 mg oxikodonhydroklorid två gånger dagligen oftast tillräcklig, men högre doser kan behövas. Patienter med cancersmärta behöver oftast högre doser, från 80 mg till 120 mg oxikodonhydroklorid, vilket kan ökas till 400 mg i enskilda fall.


Behandlingen behöver kontrolleras regelbundet med avseende på smärtlindring och andra effekter för att uppnå bästa möjliga smärtbehandling liksom möjligheten av att i god tid behandla alla biverkningar som uppstår och att bestämma om behandlingen ska fortsätta.


Oxycodone Depot 1A Farma 10 mg:

Vuxna och barn över 12 år

Vanlig startdos är 1 depottablett (10 mg oxikodonhydroklorid) med 12 timmars mellanrum.


Fortsatt bestämning av den dagliga dosen, uppdelningen av doserna och alla dosjusteringar under behandlingens gång genomförs av behandlande läkare och beror på den tidigare dosen.

Patienter som redan tidigare har tagit opioider kan påbörja behandlingen med högre doser, då man tar i beaktande deras tidigare erfarenhet av opioidbehandling.


Vissa patienter som får Oxycodone Depot 1A Farma 10 mg enligt ett fastställt schema behöver snabbt verkande smärtstillande medel som akutmedicin för att kontrollera genombrottssmärta. Oxycodone Depot 1A Farma 10 mg är inte avsedda för behandling av genombrottssmärta.


Vid behandling av icke-cancerrelaterad smärta är en dos på 20 mg oxikodonhydroklorid två gånger dagligen oftast tillräcklig, men högre doser kan behövas. Patienter med cancersmärta behöver oftast högre doser, från 80 mg till 120 mg oxikodonhydroklorid, vilket kan ökas till 400 mg oxikodonhydroklorid i enskilda fall.


Behandlingen behöver kontrolleras regelbundet med avseende på smärtlindring och andra effekter för att uppnå bästa möjliga smärtbehandling liksom möjligheten av att i god tid behandla alla biverkningar som uppstår och att bestämma om behandlingen ska fortsätta.


Oxycodone Depot 1A Farma 20 mg:

Vuxna och barn över 12 år

Vanlig startdos är 10 mg oxikodonhydroklorid med 12 timmars mellanrum. Din läkare kommer att förskriva den dos som behövs för att behandla smärtan.


Fortsatt bestämning av den dagliga dosen, uppdelningen av doserna och alla dosjusteringar under behandlingens gång genomförs av behandlande läkare och beror på den tidigare dosen.

Patienter som redan tidigare har tagit opioider kan påbörja behandlingen med högre doser, då man tar i beaktande deras tidigare erfarenhet av opioidbehandling.


Vissa patienter som får Oxycodone Depot 1A Farma 20 mg enligt ett fastställt schema behöver snabbt verkande smärtstillande medel som akutmedicin för att kontrollera genombrottssmärta. Oxycodone Depot 1A Farma 20 mg är inte avsedda för behandling av genombrottssmärta.


Vid behandling av icke-cancerrelaterad smärta är en dos på 20 mg oxikodonhydroklorid två gånger dagligen oftast tillräcklig, men högre doser kan behövas. Patienter med cancersmärta behöver oftast högre doser, från 80 mg till 120 mg oxikodonhydroklorid, vilket kan ökas till 400 mg oxikodonhydroklorid i enskilda fall.


Behandlingen behöver kontrolleras regelbundet med avseende på smärtlindring och andra effekter för att uppnå bästa möjliga smärtbehandling liksom möjligheten av att i god tid behandla alla biverkningar som uppstår och att bestämma om behandlingen ska fortsätta.


Patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion

Läkaren kan förskriva en lägre startdos.


Övriga riskpatienter

Om du har låg kroppsvikt kan din läkare förskriva en lägre startdos.


Intag av tabletten och behandlingens längd

Endast avsett att tas via munnen.


Svälj depottabletten med tillräcklig mängd vätska (½ glas vatten), med eller utan mat, på morgon och kväll enligt ett bestämt schema (t.ex. kl 8.00 och kl 20.00).


Depottabletten får inte krossas eller tuggas eftersom detta leder till snabb frisättning av oxikodon på grund av skada på egenskaperna för fördröjd frisättning. Om man sväljer en depottablett som har tuggats eller krossats leder detta till snabb frisättning och absorption av en potentiellt dödlig dos oxikodon (se avsnitt ”Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone Depot 1A Farma”).


Oxycodone Depot 1A Farma är endast avsedd att tas via munnen. Vid missbruksinjektion (injektion i en ven) kan tablettens innehållsämnen leda till nedbrytning (nekros) av den närliggande vävnaden, förändring av lungvävnad (lunggranulom) eller andra allvarliga, potentiellt dödliga händelser.


Din läkare kommer att justera dosen beroende på smärtans intensitet och hur du svarar på behandlingen. Ta det antal som din läkare förskrivit två gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Oxycodone Depot 1A Farma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.Följande symtom kan uppstå: sammandragna pupiller (mios), nedsatt andning (andningsdepression), muskelslapphet och blodtrycksfall. I allvarliga fall kan cirkulatorisk kollaps, mental och motorisk inaktivitet (torpor), medvetslöshet (koma), långsamma hjärtslag och ansamling av vatten i lungorna (icke-kardiogent lungödem) uppstå. Missbruk av höga doser av starka opioider såsom oxikodon kan vara dödligt. Du ska under inga omständigheter utsätta dig för situationer som kräver hög koncentrationsförmåga som t.ex. bilkörning och användning av maskiner.

Om du har glömt att ta Oxycodone Depot 1A Farma

Om du tar en mindre dos av Oxycodone Depot 1A Farma än enligt ordinationen eller om du glömmer att ta en tablett kommer smärtlindringen att bli otillräcklig eller att upphöra helt och hållet.


Du kan kompensera för glömd tablett om nästa planerade regelbundna intag inte ska ske förrän om minst 8 timmar. Sedan kan du fortsätta att ta nästa dos enligt anvisningen.


Du bör också ta din dos om tiden till nästa regelbundna intag är kortare, men då ska du skjuta

upp nästa intag med 8 timmar. I princip ska du inte ta Oxycodone Depot 1A Farma oftare än var 8e timme.


Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Oxycodone Depot 1A Farma

Avbryt inte behandlingen utan att tala med din läkare.


När en patient inte längre behöver behandling med Oxycodone Depot 1A Farma är rådet att trappa ner dosen gradvis för att förhindra utsättningssymtom.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom:


 • Mycket långsam eller svag andning (andningsdepression). Detta är den allvarligaste risken i samband med läkemedel som Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter (opioider) och kan till och med vara dödlig efter höga doser av detta läkemedel.


ANDRA BIVERKNINGAR


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • dåsighet, yrsel, huvudvärk

 • förstoppning, illamående, kräkningar. Läkaren kan skriva ut lämpliga läkemedel för att behandla dessa symtom.

 • klåda.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • ångest, depression, nervositet, sömnstörningar, onormala tankar, förvirring

 • darrningar

 • svaghetskänsla

 • andfåddhet

 • muntorrhet, allmänna symtom på matsmältningsbesvär såsom magont, diarré, nedsatt aptit

 • utslag, ökad svettning, täta urineringar.


Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

 • allergiska reaktioner

 • ökad halt av vissa hormoner (ADH = antidiuretiskt hormon) i blodet med symtom som huvudvärk, irritabilitet, slöhet, illamående, kräkningar, förvirring och medvetandestörningar

 • uttorkning (dehydrering)

 • rastlöshet, känslomässig instabilitet, upprymdhet

 • hallucinationer, läkemedelsberoende, synrubbningar, ovanligt skarp hörsel, smakförändringar

 • ökad eller minskad muskelspänning, darrningar, tics, epileptiska anfall (kramper), minskad känslighet för smärta eller beröring, problem med koordinationen eller med att hålla balansen

 • minnesförlust, talrubbningar

 • svimning

 • förändringar i tårflödet, sammandragning av pupillerna

 • förhöjd puls, hjärtklappning (i samband med utsättningssyndrom)

 • vidgade blodkärl som leder till lågt blodtryck

 • ökad hosta, halsont, snuva, röstförändringar, andningssvårigheter eller väsande andning

 • munsår, ömt tandkött, tarmgaser, sväljsvårigheter, rapning, tarmvred

 • minskad sexlust, impotens

 • skador på grund av olyckor som en följd av nedsatt vakenhet, smärta (t.ex. bröstsmärta), vätskeansamling (ödem), migrän, utsättningssymtom, läkemedelstolerans

 • torr hud, törst

 • problem med att urinera

 • frossa.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • sjukdom i lymfkörtlarna

 • muskelkramper, lågt blodtryck, plötsligt blodtrycksfall när man ställer sig upp

 • blödande tandkött, ökad aptit, mörkfärgad avföring, fläckar och skador på tänderna

 • blåsor i huden och slemhinnorna (munsår eller herpes), ökad ljuskänslighet, kliande hudutslag

 • blod i urinen

 • förändrad kroppsvikt (ökad eller minskad), hudinflammation.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • fjällande utslag.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

 • menstruationsbortfall

 • svåra allergiska reaktioner som orsakar andningssvårigheter eller yrsel

 • aggression

 • ökad smärtkänslighet (hyperalgesi)

 • karies

 • gallstenssmärtor, hinder i gallvägarna med smärtor.


Långvarig användning av Oxycodone Depot 1A Farma kan leda till beroende, och ett utsättningssyndrom kan uppstå vid plötsligt avbrytande av behandlingen. Om du inte längre behöver behandling med Oxycodone Depot 1A Farma kommer din läkare att trappa ner dosen gradvis för att förhindra utsättningssymtom (se även avsnittet Varningar och försiktighet).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Oxycodone Depot 1A Farma  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan/kartongen/etiketten efter Utg. dat. eller EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Tablettburk av HDPE: Hållbarhet efter första öppnandet är 6 månader.

5 mg PVC/PE/PVDC-aluminium blisterförpackningar:

Förvaras vid högts 30 °C.


5 mg tablettburk med skruvkork:

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


10 mg och 20 mg:

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Oxycodone Depot 1A Farma 5 mg

- Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En depottablett innehåller 5 mg
oxikodonhydroklorid motsvarande 4,5 mg oxikodon.

- Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Hydrogeniserad ricinolja, kopovidon, behenoyl polyoxyglycerider, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, triglycerider (medellånga kedjor)

Tablettöverdrag: Mikrokristallin cellulosa, hypromellos, stearinsyra, titandioxid (E171)

Indigokarmin aluminiumsalt. 


Oxycodone Depot 1A Farma 10 mg

- Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En depottablett innehåller 10 mg

oxikodonhydroklorid motsvarande 9,0 mg oxikodon.

- Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Hydrogeniserad ricinolja, kopovidon, behenoyl polyoxyglycerider, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, triglycerider (medellånga kedjor)

Tablettöverdrag: Mikrokristallin cellulosa, hypromellos, stearinsyra, titandioxid (E171).


Oxycodone Depot 1A Farma 20 mg

- Den aktiva substansen är oxikodonhydroklorid. En depottablett innehåller 20 mg

oxikodonhydroklorid motsvarande 17,9 mg oxikodon.

- Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Hydrogeniserad ricinolja, kopovidon, behenoyl polyoxyglycerider, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, triglycerider (medellånga kedjor)

Tablettöverdrag: Mikrokristallin cellulosa, hypromellos, stearinsyra, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oxycodone Depot 1A Farma 5 mg är en blå, rund, bikonvex filmöverdragen tablett.

Oxycodone Depot 1A Farma 10 mg är en vit, rund, bikonvex filmöverdragen tablett.

Oxycodone Depot 1A Farma 20 mg är en rosa, rund, bikonvex filmöverdragen tablett.


Oxycodone Depot 1A Farma finns tillgängligt i blisterförpackningar med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 100 x 1 och 112 depottabletter och HDPE-burkar innehållande 100 och 250 depottabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-01-19

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av