FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Daivobet®

LEO Pharma

Gel 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g
(Nästan klar, färglös till svagt benvit gel)

Medel mot psoriasis

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: D05AX52
Läkemedel från LEO Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Daivobet

50 mikrogram/g + 0,5 mg/g gel
kalcipotriol och betametason

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Daivobet är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Daivobet
3. Hur du använder Daivobet
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Daivobet ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Daivobet är och vad det används för

 

Daivobet används för lokal behandling av psoriasis i hårbotten hos vuxna och på andra hudområden för behandling av mild till måttlig psoriasis av placktyp (psoriasis vulgaris) hos vuxna. Psoriasis orsakas av att dina hudceller nybildas alldeles för snabbt. Detta orsakar rodnad, fjällning och att hudens tjocklek ökar.


Daivobet innehåller kalcipotriol och betametason. Kalcipotriol hjälper till att normalisera hudcellernas tillväxthastighet och betametason lindrar inflammation.


Kalcipotriol och betametason som finns i Daivobet kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Daivobet

Använd inte Daivobet

 • om du är allergisk (överkänslig) mot kalcipotriol, betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har någon störning i kroppens kalciumomsättning (fråga din läkare)

 • om du har vissa typer av psoriasis: Dessa är erytrodermisk, exfoliativ och pustulös psoriasis (fråga din läkare).


Eftersom Daivobet innehåller en stark steroid, använd INTE gelen på hud med

 • hudinfektioner orsakade av virus (t.ex. herpes eller vattenkoppor)

 • hudinfektioner orsakade av svamp (t.ex. fotsvamp eller ringorm)

 • hudinfektioner orsakade av bakterier

 • hudinfektioner orsakade av parasiter (t.ex. skabb)

 • tuberkulos (TB)

 • perioral dermatit (röda utslag runt munnen)

 • tunn hud, kärlskörhet, hudstrimmor

 • iktyos (torr, fiskfjällsliknande hud)

 • akne (finnar)

 • rosacea (häftigt blossande eller rodnad hud i ansiktet)

 • sårig eller skadad hud

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder/under användning av Daivobet om

 • du använder andra mediciner innehållande kortikosteroider, eftersom du kan få biverkningar

 • du har använt denna medicin under lång tid och planerar att sluta (eftersom det finns en risk att din psoriasis kommer att bli värre eller ”flamma upp” om du plötsligt slutar använda steroider)

 • du har diabetes mellitus (sockersjuka), eftersom din blodsockernivå kan påverkas av steroiden

 • din hud blir infekterad, eftersom du kan behöva avbryta din behandling

 • du har en speciell typ av psoriasis, s. k. guttat psoriasis

 • du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.


Särskild försiktighet

 • Undvik användning på mer än 30% av din kropp eller användning av mer än 15 gram per dag

 • Undvik användning under badmössa, bandage eller täckande förband, eftersom det ökar upptaget av steroiden

 • Undvik användning på stora ytor skadad hud, slemhinnor eller i hudveck (ljumskar, armhålor, under brösten), eftersom det ökar upptaget av steroiden

 • Undvik användning i ansiktet eller i underlivet, eftersom dessa områden är mycket känsliga för steroider

 • Undvik överdriven solning, överdriven användning av solarium eller andra former av ljusbehandling.

Barn

Daivobet rekommenderas inte för behandling av barn under 18 år.

Andra läkemedel och Daivobet

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Om din läkare anser att du kan amma, var försiktig och smörj inte Daivobet på brösten.

Körförmåga och användning av maskiner

Denna medicin bör inte ha någon påverkan på din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.

Daivobet innehåller butylhydroxitoluen (E321)

Daivobet innehåller butylhydroxitoluen (E 321) som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


3. Hur du använder Daivobet

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur Daivobet ska användas: För utvärtes bruk.


Bruksanvisning

 • Använd endast på områden som är angripna av psoriasis och ej på frisk hud

 • Skaka flaskan före användning och avlägsna korken

 • Pressa ut gelen på ett rent finger eller direkt på det område som är angripet av psoriasis. Smörj in Daivobet på psoriasisfläckarna och massera försiktigt med fingertopparna tills området som är angripet av psoriasis är täckt av ett tunt lager gel

 • Använd inte bandage, täckande skydd eller insvepning på det behandlade hudområdet

 • Tvätta händerna noggrant efter användning av Daivobet gel för att undvika oavsiktlig kontakt med andra delar av kroppen (speciellt ansikte, mun och ögon)

 • Var inte orolig om gelen av misstag kommer i kontakt med frisk hud i närheten av psoriasisfläckarna, utan torka bort överskottet om det sprider sig för långt

 • För att uppnå optimal effekt, rekommenderas att inte duscha eller bada omedelbart efter applicering av Daivobet gel

 • Undvik att gelen efter applicering kommer i kontakt med textilier som lätt fläckas av fett (t.ex. siden).

Om du har psoriasis i hårbotten

 • Innan Daivobet appliceras i hårbotten, kammas håret igenom för att avlägsna lösa fjäll. Luta huvudet bakåt för att undvika att Daivobet rinner ner i ansiktet. Det kan underlätta att bena håret innan Daivobet används. Smörj in Daivobet på psoriasisfläckarna och massera försiktigt med fingertopparna


 • Det är inte nödvändigt att tvätta håret före applicering av Daivobet

Instruktion för applicering i hårbotten

För att få bästa effekt bör håret inte tvättas direkt efter applicering av Daivobet. Låt Daivobet sitta kvar i hårbotten under natten eller under dagen. Vid hårtvätt efter applicering kan följande tips vara till nytta.

Instruktioner för hårtvätt

Upprepa om nödvändigt steg 4 - 6 en eller två gånger.


Behandlingstid

 • Använd gelen en gång dagligen, det kan vara mest praktiskt på kvällen

 • Rekommenderad initial behandlingstid är 4 veckor för hårbotten och 8 veckor för övriga områden

 • Din läkare kan ordinera annan behandlingstid

 • Din läkare kan ordinera upprepad behandling

 • Använd högst 15 gram per dag.


Om du använder några andra läkemedel innehållande kalcipotriol, ska den totala mängden läkemedel som innehåller kalcipotriol inte överstiga 15 gram per dag och den behandlade ytan ska inte överstiga 30% av den totala kroppsytan.


Vad kan jag förvänta mig när jag använder Daivobet?

De flesta patienter ser tydlig effekt efter 2 veckors behandling, även om deras psoriasis inte har försvunnit helt.

Om du använt för stor mängd av Daivobet 

Kontakta din läkare om du har använt mer än 15 gram under en dag.

Överdriven användning av Daivobet kan orsaka problem med blodets kalciumvärde, vilket vanligtvis normaliseras när behandlingen upphör.

Din läkare kan behöva ta blodprov för att utesluta problem med förhöjt kalciumvärde i blodet orsakat av användning av för stor mängd gel.

Överdriven, långvarig användning kan även orsaka att binjurarna inte fungerar normalt (binjurarna sitter nära njurarna och producerar hormoner).


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Daivobet

Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.

Om du slutar att använda Daivobet

Behandlingen med Daivobet ska avbrytas enligt läkarens instruktioner. Det kan vara nödvändigt att trappa ner behandlingen stegvis, speciellt om du använt gelen under lång tid.


Om du har ytterligare frågor om användningen av denna produkt, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar

Kontakta din läkare/sjuksköterska omedelbart eller så snart som möjligt om något av följande inträffar. Du kan behöva avbryta behandlingen.

Följande allvarliga biverkningar har rapporterats för Daivobet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Förvärring av din psoriasis. Om din psoriasis blir sämre, kontakta din läkare så snart som möjligt.


Vissa allvarliga biverkningar kan förekomma vid behandling med betametason (en stark steroid), som är ett av innehållsämnena i Daivobet. Informera din läkare så snart som möjligt om du får någon allvarlig biverkan. Dessa biverkningar är vanligare vid långtidsanvändning, användning i hudveck (t. ex. ljumskar, armhålor eller under brösten), vid användning under täckande förband eller vid användning på stora ytor av huden.

Sådana allvarliga biverkningar kan vara:

 • Dina binjurar kan sluta fungera normalt. Symtom är trötthet, depression och oro

 • Katarakt (symtom är suddig eller dimmig syn, försämrat mörkerseende och ljuskänslighet) eller ökat tryck inuti ögat (symtom är ögonsmärta, röda ögon, försämrad eller suddig syn)

 • Infektioner (eftersom ditt immunförsvar som bekämpar infektioner kan hämmas eller försvagas)

 • Pustulös psoriasis (röda hudfläckar med gulaktiga, varfyllda blåsor, vanligen på händer eller fötter). Om detta inträffar, avbryt behandlingen och kontakta din läkare snarast möjligt

 • Påverkan på den metaboliska kontrollen av diabetes mellitus (om du har diabetes kan du uppleva svängningar i blodsockret).


Allvarliga biverkningar som kan orsakas av kalcipotriol

 • Allergiska reaktioner med djup svullnad av ansikte eller andra delar av kroppen såsom händer eller fötter. Svullnad av mun eller svalg och andningssvårigheter kan förekomma. Om du upplever någon allergisk reaktion, avbryt behandlingen och kontakta omedelbart din läkare eller uppsök akutmottagningen vid närmaste sjukhus

 • Behandling med denna gel kan orsaka förhöjda kalciumvärden i blod eller urin (vanligen när för stor mängd gel har använts). Symtom på förhöjt kalciumvärde i blodet är ökad utsöndring av urin, förstoppning, muskelsvaghet, förvirring och koma. Detta kan vara allvarligt och du bör omedelbart kontakta din läkare. Värdena normaliseras emellertid när behandlingen avbryts.


Mindre allvarliga biverkningar

Följande mindre allvarliga biverkningar har rapporterats för Daivobet

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Klåda


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Ögonirritation

 • Hudsveda

 • Hudsmärta och hudirritation

 • Inflammation eller svullnad i hårsäck (follikulit)

 • Utslag med hudinflammation (dermatit)

 • Hudrodnad p.g.a. vidgning av perifera blodkärl (erytem)

 • Akne (finnar)

 • Torr hud

 • Utslag

 • Utslag med blåsor

 • Hudinfektion


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Allergisk reaktion

 • Hudbristningar

 • Hudavflagning

 • Rebound-effekt: Förvärrad sjukdomssymtom/psoriasis efter avslutad behandling


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Vitt eller grått hår kan tillfälligt få en gulaktig färg vid applikationsstället när hårbotten behandlas

 • Dimsyn.


Mindre allvarliga biverkningar vid användning av betametason, speciellt under lång tid kan vara någon av följande. Du bör kontakta din läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt om du upplever någon av dem

 • Hudförtunning

 • Framträdande kärl under huden eller strimmor i huden

 • Förändrad hårväxt

 • Röda utslag kring munnen (perioral dermatit)

 • Inflammerade eller svullna hudutslag (allergisk kontaktdermatit)

 • Guldfärgade geléfyllda bulor (kolloidala milier)

 • Ljusare hudfärg (förlust av hudens pigment)

 • Inflammation eller svullnad i hårsäck (follikulit)


Andra mindre allvarliga biverkningar som kan orsakas av kalcipotriol är

 • Torr hud

 • Ljuskänslighet som kan ge utslag

 • Eksem

 • Klåda

 • Hudirritation

 • Brännande och stickande känsla

 • Rodnad i huden på grund av vidgning av små blodkärl (erytem)

 • Utslag

 • Utslag med hudinflammation (dermatit)

 • Förvärring av psoriasis


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Daivobet ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Förvaras i skydd mot kyla. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

 • Flaskan med eventuellt kvarvarande gel ska kasseras 6 månader efter att förpackningen brutits.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är: Kalcipotriol och betametason.

1 gram gel innehåller 50 mikrogram kalcipotriol (som monohydrat) och 0,5 mg betametason (som dipropionate).


Övriga innehållsämnen är:

- Flytande paraffin

- polyoxipropen-stearyleter

- hydrerad ricinolja

- butylhydroxitoluen (E 321)

- all-rac-α-tokoferol

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Daivobet är en nästan klar, färglös till svagt benvit gel i flaskor av HD-polyeten med pip av LD-polyeten och skruvkork av HD-polyeten.

Flaskorna är förpackade i kartonger.

Förpackningsstorlekar: 15 g, 30 g, 60 g, 80 g, 2×60 g, 2x80 g och 3x60 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Innehavare av godkännande för försäljning:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Danmark


Tillverkare:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Danmark


LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma)

285 Cashel Road

Dublin 12

IrlandFör ytterligare information om detta läkemedel, kontakta den lokala representanten för innehavaren av godkännande för försäljning:

LEO Pharma AB

Box 404

201 24 MalmöDetta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Daivobet: Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike


Dovobet: Belgien, Cypern, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-12-13

Hitta direkt i texten
Av