Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Filmdragerad tablett 50 mg/12,5 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Ljusgul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett)

Angiotensin II-antagonister och diuretika

Aktiva substanser:
ATC-kod: C09DA01
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Losartan/Hydrochlorothiazide

50 mg/12,5 mg, 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter
losartankalium/hydroklortiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Losartan/Hydrochlorothiazide  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz
3. Hur du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Losartan/Hydrochlorothiazide  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Losartan/Hydrochlorothiazide  är och vad det används för

 

Losartankalium tillhör en grupp läkemedel som kallas för angiotensin II-receptorantagonister. Dessa gör så att blodkärlen kan slappna av, vilket i sin tur sänker blodtrycket. Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas diuretika (vattendrivande tabletter).


Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 50 mg/12,5 mg tabletter:

Dessa tabletter används för att behandla högt blodtryck. Tabletter innehållande både losartankalium och hydroklortiazid är ett lämpligt alternativ för de personer som annars skulle ha behandlats med losartankalium och hydroklortiazid i separata tabletter.


Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg/25 mg tabletter:

Dessa tabletter används för att behandla högt blodtryck hos patienter som inte har fått tillräcklig effekt av behandling med Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 50 mg/12,5 mg tabletter.


Losartankalium och hydroklortiazid som finns i Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

Ta inte Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz:

 • om du är allergisk mot losartan, hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 och slutet av avsnitt 2)

 • om du är allergisk mot sulfonamidderivat (t.ex. andra tiazider, vissa antibakteriella läkemedel såsom kombinationen trimetoprim och sulfametoxazol. Fråga läkaren om du är osäker)

 • om du är gravid och mer än 3 månader har gått av graviditeten. (Det är också bättre att undvika Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz under tidig graviditet – se avsnittet Graviditet)

 • om du har allvarligt nedsatt leverfunktion

 • om du har allvarligt nedsatt njurfunktion eller om dina njurar inte producerar någon urin

 • om du har låga kalium- eller natriumnivåer eller höga kalciumnivåer som inte kan korrigeras genom behandling

 • om du har gikt

 • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

Om du tror att något av de ovan nämnda tillstånden gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Varningar och försiktighet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte användas om mer än 3 månader har gått av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador (se avsnittet Graviditet).


Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz rekommenderas i allmänhet inte om du:

 • tidigare har upplevt svullnad av ansikte, läppar, svalg eller tunga

 • tar diuretika (vätskedrivande tabletter)

 • äter saltfattig kost

 • har eller har haft allvarliga kräkningar och/eller diarré

 • har hjärtsvikt

 • har nedsatt leverfunktion (se avsnitt 2 ”Ta inte Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

 • har förträngning i blodkärlen som leder till dina njurar (njurartärstenos) eller om du bara har en fungerande njure, eller om du nyligen har genomgått en njurtransplantation

 • får hemodialysbehandling

 • har förträngning i dina artärer (ateroskleros), kärlkramp (bröstsmärta på grund av dålig hjärtfunktion)

 • har aorta- eller mitralisklaffstenos (förträngningar av hjärtats klaffar) eller hypertrofisk kardiomyopati (en sjukdom som förstorar hjärtmuskeln)

 • är diabetiker

 • har haft gikt

 • har eller har haft ett allergiskt tillstånd, astma eller ett tillstånd som orsakar ledsmärta, hudutslag och feber (SLE, systemisk lupus erythematosus)

 • har höga kalcium- eller låga kaliumnivåer eller om du står på kaliumsparande kost

 • ska genomgå narkos (även hos tandläkaren) eller innan ett kirurgiskt ingrepp. Du måste i så fall tala om för läkaren eller sjukvårdspersonalen att du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz.

 • har primär hyperaldosteronism tillsammans med ökad utsöndring av hormonet aldosteron från binjuren p.g.a. en störning i binjuren

 • ska genomgå test av bisköldkörtelfunktionen

Tala med din läkare innan du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

 • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

  - en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

  - aliskiren

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz”.

Barn och ungdomar

Säkerheten och effekten av Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz ska inte ges till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Losartan/Hydrochlorothiazide

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder om du tar:

 • litium (ett läkemedel som används vid behandling av mani eller depression)

 • kaliumtillskott

 • saltersättningsmedel som innehåller kalium

 • kaliumsparande läkemedel

 • andra diuretika (vätskedrivande tabletter)

 • vissa laxermedel

 • läkemedel som används vid behandling av gikt

 • läkemedel för att justera hjärtrytmen 

 • läkemedel mot diabetes (läkemedel som tas genom munnen eller insulin)

 • läkemedel som används för att sänka blodtrycket

 • steroider

 • läkemedel som används vid behandling av cancer

 • smärtstillande läkemedel

 • läkemedel mot ledinflammation

 • läkemedel som används vid behandling av svampinfektioner

 • resiner som används vid höga kolesterolvärden (t.ex. kolestyramin)

 • muskelavslappnande

 • sömntabletter

 • opioider (t.ex. morfin)

 • läkemedel kallade pressoraminer (t.ex. adrenalin)

 • glycyrrizin (finns i lakrits)

 • en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte

Fråga läkaren om du är osäker på vilka läkemedel detta är.

Tala också om för din läkare att du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz om du ska genomgå en röntgenundersökning och ska få jodkontrastmedel.

Losartan/Hydrochlorothiazide med mat, dryck och alkohol

Alkohol bör undvikas under tiden du tar dessa tabletter. Alkohol och Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz kan förstärka varandras effekter.


Ett överskott av salt i kosten kan motverka effekten av Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz.


Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz kan tas med eller utan föda.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis kommer din läkare att råda dig att sluta ta Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel. Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz rekommenderas inte till gravida och ska inte användas om det gått mer än 3 månader av graviditeten, eftersom läkemedlet kan orsaka barnet allvarlig skada om det används efter den tredje graviditetsmånaden.


Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling om du vill amma ditt barn.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier på effekten på körförmågan och användning av maskiner har utförts.

Yrsel har rapporterats hos patienter som tar Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz. Om du upplever detta, kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.3. Hur du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

Ta alltid Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att du fortsätter ta Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz så länge som din läkare har ordinerat för att bibehålla jämn blodtryckskontroll.


Ta tabletten tillsammans med ett glas vatten. Den kan tas med eller utan föda.


Användning hos vuxna

Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter:

Normal dos är en tablett en gång dagligen. Vid behov kan läkaren öka dosen, till högst 2 tabletter en gång dagligen eller en tablett Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter en gång dagligen.


Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter:

Normal dos är en tablett en gång dagligen.


Användning hos äldre

Dosjustering är vanligtvis inte nödvändigt hos äldre.


Användning hos patienter med nedsatt njurfunktion och patienter i hemodialys

Vid måttligt nedsatt njurfunktion behövs vanligen ingen dosjustering. Använd dock inte Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz om du har kraftigt nedsatt njurfunktion. Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz rekommenderas inte till patienter som genomgår hemodialys.


Användning hos patienter med nedsatt leverfunktion

Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz ska användas med försiktighet hos patienter som har haft lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Använd dock inte Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz om du har kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 2. ”Ta inte Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz”).


Användning hos barn och ungdomar under 18 år

Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz bör inte ges till barn och ungdomar.


Användning hos svarta patienter

Dosjustering kan behövas, eftersom Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz kan vara mindre effektivt hos svarta patienter än hos icke-svarta patienter.

Om du har tagit för stor mängd av Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (Sverige tel. 112 / Finland tel. 09 – 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering kan orsaka hjärt- och uttorkningsproblem.

Ta med dig denna bipacksedel, eventuellt kvarvarande tabletter och förpackningen till sjukhuset eller läkaren, så att de vet vilka tabletter som intagits.


Om du har glömt att ta Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos i vanlig tid.

Om du slutar att ta Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

Kontakta alltid din läkare om du vill sluta att ta detta läkemedel. Även om du känner dig bra kan du behöva fortsätta att ta detta läkemedel.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du upplever något av följande, sluta ta Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz och tala med din läkare omedelbart eller uppsök sjukvård:


En allvarlig allergisk reaktion (utslag, klåda, svullnad i ansikte, läppar, mun eller svalg, vilket kan orsaka svälj- eller andningssvårigheter).


Detta är en allvarlig men sällsynt biverkning, som förekommer hos fler än 1 patient av 10 000 men hos färre än 1 patient av 1 000. Du kan behöva akut medicinsk vård eller sjukhusinläggning.


Följande biverkningar har rapporterats:


Vanliga (förekommer hos 1-10 av 100 användare):

 • hosta, infektion i övre luftvägarna, nästäppa, bihåleinflammation, besvär med bihålorna

 • diarré, magont, illamående, matsmältningsbesvär

 • muskelvärk eller kramper, ont i benen eller ryggen

 • sömnlöshet, huvudvärk, yrsel

 • svaghet, trötthet, bröstsmärta

 • ökade kaliumvärden (vilket kan ge onormal hjärtrytm), minskade hemoglobinvärden.

Mindre vanliga (förekommer hos 1-10 av 1000 användare):

 • blodbrist, röda eller brunaktiga hudfläckar (ibland särskilt på fötter, ben, armar och skinkor, med ledvärk, svullnad av händer och fötter och magont), blåmärken, minskat antal vita blodkroppar, koagulationsproblem och blåmärken

 • aptitlöshet, höga urinsyravärden i blodet eller gikt, höga blodsockervärden, onormal saltbalans i blodet

 • ängslan, nervositet, paniksyndrom (återkommande panikattacker), förvirring, depression, onormala drömmar, sömnstörning, sömnighet, minnesnedsättning

 • domningar och stickningar eller liknande känselförnimmelser, värk i armar och ben, darrningar, yrsel, migrän, svimning

 • dimsyn, brännande känsla eller stickningar i ögonen, bindhinneinflammation i ögat, försämrad synskärpa, gulseende

 • ringningar, surr, tjut eller klickljud i öronen

 • lågt blodtryck, som kan orsakas av förändringar i kroppsställningen (man känner sig yr eller svag när man ställer sig upp), kärlkramp (bröstsmärtor), onormala hjärtslag, hjärt-kärlhändelse (TIA, ”ministroke”), hjärtattack, hjärtklappning

 • inflammation i blodkärlen, vilket ofta förknippas med hudutslag eller blåmärken

 • halsont, andnöd, luftrörskatarr, lunginflammation, vatten i lungorna (vilket ger andnöd), näsblod, rinnande nästa, nästäppa

 • förstoppning, gaser, uppkördhet i magen, magkramper, illamående, kräkningar, muntorrhet, inflammation i salivkörtlarna, tandvärk

 • gulsot (gula ögon/gul hud), bukspottkörtelinflammation

 • nässelfeber, klåda, hudinflammation, utslag, hudrodnader, ljuskänslighet, Lyells syndrom (hud som ser ut som om den vore bränd och avflagnad), torr hud, vallningar, svettningar, håravfall

 • ont i armar, skuldror, höfter, knän eller i andra leder, ledsvullnad, stelhet, muskelvärk, svaghet eller kramper

 • urinträngningar (även på natten), onormal njurfunktion däribland njurinflammation, urinvägsinfektion, socker i urinen

 • minskad sexuell lust, impotens

 • ansiktssvullnad, feber.

Sällsynta (förekommer hos 1-10 av 10 000 användare):

 • hepatit (inflammation i levern), onormala leverfunktionsvärden

Har rapporterats

 • muskelskada hos vuxna (avvikande värk eller smärta i musklerna som varar längre än väntat).

 • smakstörningar (dysgeusi).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Losartan/Hydrochlorothiazide  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen/burken/blistret efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 50 mg/12,5 mg:

Blister: Förvaras vid högst 30°C.

Burk: Förvaras vid högst 30°C. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.


Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg/25 mg:

Blister: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Burk: Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är:

  losartankalium och hydroklortiazid.

  Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 50 mg/12,5 mg innehåller 50 mg losartankalium och 12,5 mg hydroklortiazid.

  Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg/25 mg innehåller 100 mg losartankalium och 25 mg hydroklortiazid.


 • Övriga innehållsämnen är

  Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

  Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 50 mg/12,5 mg: 

  Filmdragering: hypromellos, hydroxipropylcellulosa, gul järnoxid (E172), titandioxid (E171).

  Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg/25 mg:

  Filmdragering: hypromellos, hydroxipropylcellulosa, gul järnoxid (E172), titandioxid (E171), makrogol (400), talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 50 mg/12,5 mg är ljusgula, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter med en diameter om 8 mm.


Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg/25 mg är ljusgula, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter med en diameter om 10 mm.


Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz är förpackade i blisterförpackningar av aluminiumfolie eller i plastburkar med skruvlock.


Blister: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter

Blister (endos): 50 filmdragerade tabletter

Burk: 100, 250 filmdragerade tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, SI- 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Lek S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02- 672 Warszawa, Polen

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto von Guericke Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-05-06

Hitta direkt i texten
Av