Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Flucloxacillin Sandoz

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Filmdragerad tablett 500 mg
(Vit, avlång, bikonvex tablett märkt med ”F 500” på en sida och med brytskåra på den andra sidan.)

Betalaktamasresistenta penicilliner.

Aktiv substans:
ATC-kod: J01CF05
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Flucloxacillin Sandoz

500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter
flukloxacillin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Flucloxacillin Sandoz  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Flucloxacillin Sandoz
3. Hur du använder Flucloxacillin Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Flucloxacillin Sandoz  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Flucloxacillin Sandoz  är och vad det används för

 

Flucloxacillin Sandoz är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel), som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt. Flucloxacillin Sandoz skiljer sig från vanligt penicillin genom att det är stabilt mot ett enzym (betalaktamas), som har förmåga att bryta ner vanligt penicillin.


Flucloxacillin Sandoz används mot infektioner i hud- och mjukdelar samt infektioner i leder, skelett och lungor.


Flukloxacillin som finns i Flucloxacillin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Flucloxacillin Sandoz

Använd inte Flucloxacillin Sandoz

 • Om du är allergisk mot flukloxacillin, andra penicilliner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Flucloxacillin Sandoz.

 • om du är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel)

 • risk för diarré och tjocktarmsinfektion finns. Om du får problem med diarré ska du därför kontakta läkare.

 • risk för leverskada finns, det är sällsynt men ökar troligen vid högre ålder och vid längre tids behandling.

 • om du tar eller kommer att ta paracetamol.

Vid samtidig användning av flukloxacillin och paracetamol finns det risk för blod- och vätskerubbningar (metabolisk acidos på grund av högt anjongap, s.k. HAGMA), vilket uppstår när surhetsgraden i blodplasma ökar, särskilt i vissa patientgrupper som har förhöjd risk, t.ex. patienter med svårt nedsatt njurfunktion, blodförgiftning eller undernäring och särskilt vid användning av maximala dygnsdoser av paracetamol. HAGMA är ett allvarligt tillstånd som kräver skyndsam behandling.

Andra läkemedel och Flucloxacillin Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta då vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Flucloxacillin Sandoz, till exempel vissa läkemedel:

 • mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

 • mot gikt (probenecid)

 • vissa blodförtunnande läkemedel (warfarin)

Flucloxacillin Sandoz med mat, dryck och alkohol

Flucloxacillin Sandoz ger bäst effekt om läkemedlet tas mellan måltiderna.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga kända risker vid användning under graviditet.


Flukloxacillin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid bruk av Flucloxacillin Sandoz under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Flucloxacillin Sandoz innehåller natrium

Flucloxacillin Sandoz 500 mg innehåller 29 mg natrium per dos och Flucloxacillin Sandoz 750 mg innehåller 44 mg natrium per dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Flucloxacillin Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Läkaren kommer att avgöra vilken dos som är lämplig för dig. Även om du känner dig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att du tar hela Flucloxacillin Sandoz kuren enligt ordinationen. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.

Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Om du använt för stor mängd av Flucloxacillin Sandoz  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Flucloxacillin Sandoz

Om du har glömt att ta en dos, ta den då så snart som möjligt. Fortsätt sedan som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Flucloxacillin Sandoz kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Flucloxacillin Sandoz kan i sällsynta fall ge upphov till en kraftig akut allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). En sådan reaktion kan vara livshotande. Om ett eller flera av följande symtom uppkommer bör sjukvården omedelbart kontaktas. Symtomen vid en sådan reaktion kan vara hudrodnad, kliande nässelliknande utslag (urtikaria), andnöd och yrsel.


Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- Magbesvär, främst illamående eller diarré.

- Hudutslag.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- Nässelutslag.

- Blodbildsförändring (eosinofili).


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- Tjocktarmsinflammation.

- Leverpåverkan.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- Klåda.

- Mycket sällsynta fall av blod- och vätskerubbningar (metabolisk acidos på grund av högt anjongap), vilket uppstår när surhetsgraden i blodplasma ökar, vid samtidig användning av flukloxacillin och paracetamol, oftast hos patienter som har riskfaktorer (se avsnitt 2).


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

- Yrsel, buksmärtor, kräkningar.

- Allvarliga hudbiverkningar: röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematisk pustulos). Kontakta genast läkare om du får något av dessa symtom.


Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.

Vit beläggning i munnen främst på tungan kan också orsakas av svampinfektion.


Risk för leverskada finns, det är sällsynt men ökar troligen vid högre ålder och vid längre tids behandling.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Flucloxacillin Sandoz  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25ºC.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är flukloxacillinnatriummonohydrat motsvarande flukloxacillin 500 mg respektive 750 mg.

 • Övriga innehållsämnen är: Mikrokristallin cellulosa, povidon, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, titandioxid (E171), hypromellos, makrogol, etylcellulosa och karnaubavax.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Flucloxacillin Sandoz 500 mg: Vit, avlång, bikonvex tablett märkt med ”F 500” på en sida och med brytskåra på den andra sidan.


Flucloxacillin Sandoz 750 mg: Vit, avlång, bikonvex tablett märkt med ”F 750” på en sida och med brytskåra på den andra sidan.


Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Förpackningsstorlekar

16, 20, 30, 50, 98, 100 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark.


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-12-04

Hitta direkt i texten
Av