FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Natriumklorid Noridem

FrostPharma

Injektionsvätska, lösning 9 mg/ml
(Klar färglös vätska.)

Lösningar, spädningsvätskor och spolvätskor

Aktiv substans:
ATC-kod: V07AB
Läkemedel från FrostPharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Natriumklorid Noridem

9 mg/ml injektionsvätska, lösning
natriumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du är förälder till ett barn, som ska få detta läkemedel, ska du när du läser texten byta ut "dig" mot "ditt barn".
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjukvårdspersonal eller apotekspersonal.


Läkemedlets fullständiga namn är Natriumklorid Noridem 9 mg/ml injektionsvätska, lösning. Det benämns dock enbart Natriumklorid Noridem i nedanstående text.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Natriumklorid Noridem är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Noridem
3. Hur du använder Natriumklorid Noridem
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Natriumklorid Noridem ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Natriumklorid Noridem är och vad det används för

Natriumklorid Noridem tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolyter. Det är en steril, fysiologisk koksaltlösning som används vid ett flertal olika behandlingar.


Natriumklorid Noridem används huvudsakligen för att lösa upp eller späda ut andra läkemedel, som ska ges som injektion eller infusion (dropp) i vener, muskler eller vävnader.


Natriumklorid Noridem kan även användas vid förberedelser inför operationer och vid olika medicinska behandlingar, som t.ex:


- spolning av katetrar (injektionsnålar för administrering av läkemedel i vener)


- för inledande administrering via intravenösa slangar för att kontrollera att ingen luft är kvar i slangarna, t.ex. vid hemodialys (behandling för att rena blodet vid njursjukdom)


- vid blodtransfusioner, som inledande och avslutande administrering, för att inte skada blodkropparna.


Natriumklorid Noridem används också som tillsats till andra läkemedel såsom vid infusion (dropp) av t.ex sockerlösningar. Natriumklorid Noridem används då för att reglera kroppens elektrolyt- och
vätskebalans.


2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Noridem

Läkaren eller sjukvårdspersonalen som ger dig detta läkemedel kan ställa några frågor. De behöver följande information innan du får detta läkemedel för första gången.


Använd inte Natriumklorid Noridem
- om du har hypernatremi (natriumhalten i kroppen är för hög)
- om du har hyperkloremi (kloridhalten i kroppen är för hög)


Var särskilt försiktig med Natriumklorid Noridem
Tala om för läkaren eller sjukvårdspersonalen innan behandlingen påbörjas:
- om du har hjärtbesvär
- om du har problem med blodtrycket
- om du har njurproblem
- om du har problem med natriumhalten i blodet.


Läs bipacksedlarna för dina andra läkemedel noga, eftersom Natriumklorid Noridem ibland tillsätts andra läkemedel för lösning eller för spädning.

Andra läkemedel och Natriumklorid Noridem

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du använder något av följande läkemedel: kortikosteroider såsom kortison, hydrokortison, prednison, prednisolon, betametason.

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inga kända risker med användning av Natriumklorid Noridem under graviditet eller amning.
Eftersom Natriumklorid Noridem ibland ges tillsammans med andra läkemedel är det viktigt att du berättar för din läkare:
• om du är gravid eller tror att du kan vara gravid
• om du ammar.


Din läkare kommer att tala om för dig om du ska använda detta läkemedel.


3. Hur du använder Natriumklorid Noridem

Detta läkemedel ges vanligen av läkare eller sjukvårdspersonal, som anpassar doseringen efter användningsområde.
Läkaren bestämmer mängden (dosen) av läkemedlet och under hur lång tid du behöver få det.
Doseringen av Natriumklorid Noridem beror på vad det ska användas till, t.ex. att lösa upp eller späda ut ett annat läkemedel eller som lösning för sköljning.

Om du använt för stor mängd av Natriumklorid Noridem 

Detta läkemedel ges vanligen av läkare eller sjukvårdspersonal. Om du tror att du har fått för mycket läkemedel ska du omgående informera läkare eller sjukvårdpersonal.
Eftersom detta läkemedel levereras i små volymer (maximalt 20 milliliter per behållare), är det osannolikt att du kommer att få för mycket.
Eftersom Natriumklorid Noridem ibland ges tillsammans med andra läkemedel ska du läsa samtliga bipacksedlar för dina läkemedel noggrant.

Om du har glömt att använda Natriumklorid Noridem

Detta läkemedel ges vanligen av läkare eller sjukvårdspersonal. Om du tror att du har missat en dos ska du informera läkare eller sjukvårdspersonal.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjukvårds- eller apotekspersonal.


Kända biverkningar av Natriumklorid Noridem när det används för att lösa upp och späda ut andra läkemedel eller när det används som en lösning för sköljning, är för höga natrium- och kloridhalter i blodet.
Tänk på att du även kan få biverkningar från de andra läkemedlen när Natriumklorid Noridem används som lösningsmedel eller spädningsvätska. Var noga med att läsa samtliga bipacksedlar för dina läkemedel.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, sjukvårds- eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Kända biverkningar av Natriumklorid Noridem när det används för att lösa upp och späda ut andra läkemedel eller när det används som en lösning för sköljning, är för höga natrium- och kloridhalter i blodet.


Tänk på att du även kan få biverkningar från de andra läkemedlen när Natriumklorid Noridem används som lösningsmedel eller spädningsvätska. Var noga med att läsa samtliga bipacksedlar för dina läkemedel.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, sjukvårds- eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonaleller sjuksköterska. Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Natriumklorid Noridem ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på etiketten på ampullen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används endast om det är en klar och färglös vätska. Används omedelbart efter öppnandet. Oanvänd lösning ska kasseras.


Överblivet läkemedel ska ges till din läkare, sjukvårdspersonal eller apotekspersonalen. Dessa
åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är natriumklorid, 9 mg/ml.
Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Natriumklorid Noridem är en klar och färglös vätska.
Varje plastampull innehåller 5 ml (milliliter), 10 ml eller 20 ml av läkemedlet.
Förpackningsstorlekar: 20 och 50 ampuller innehållande 5 ml, 20, 50 och 100 ampuller innehållande
10 ml och 20 ampuller innehållande 20 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Noridem Enterprises Ltd., Evagorou & Markariou, Mitsi Building 3, Suit. 115, 10 65 Nicosia Cypern


Tillverkare:
Demo S.A., 21st km National Road Athens-Lamia, 14568 Aten, Grekland

Lokal Företrädare:
Frostpharma AB
Berga Backe 2
182 53 Danderyd


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
Danmark: Natriumchlorid “Noridem”, solvens til parenteral
anvendelse/injektionsvæske, opløsning 9mg/mL
Tyskland: Natriumchlorid Noridem 0.9% Injektionslösung
Irland: Sodium Chloride 0.9% (w/v) Injection BP
Norge: Natriumklorid Noridem 9mg/mL injektjonsvæske, oppløsning "Noridem"
Portugal: Cloreto de sódio Noridem, 9mg/mL, Solução injectável
Sverige: Natriumklorid Noridem 9mg/mL injektionsvätska, lösning
Spanien: Cloruro de sodio Serraclinics 9 mg/ml (0,9%), solución inyectable
United Kingdom: Sodium Chloride 0.9% (w/v) Injection BP
Österrike: Natriumchlorid Noridem 0.9% Injektionslösung oder Lösungsmittel zur
Herstellung von Parenteralia
Grekland: Natriumchlorid Noridem 0.9% Injektionslösung oder Lösungsmittel zur
Herstellung von Parenteralia
Nederländerna: Natriumchloride Noridem 0.9%, oplossing voor injectie en oplosmiddel
voor parenteraal gebruik 9mg/mL


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-01-30

Hitta direkt i texten
Av