FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Venlafaxin Mylan

Mylan

Depotkapsel, hård 75 mg
(Tillhandahålls ej) (ogenomskinlig, hudfärgad hård depotkapsel, märkt med VEN på en sida och 75 på den andra.)

Övriga antidepressiva medel

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AX16
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Venlafaxin Mylan

75 mg hårda depotkapslar, 150 mg hårda depotkapslar
venlafaxin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Venlafaxin Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Venlafaxin Mylan
3. Hur du tar Venlafaxin Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Venlafaxin Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Venlafaxin Mylan är och vad det används för

Venlafaxin Mylan innehåller den aktiva substansen venlafaxin som är ett antidepressivt läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI-preparat). Denna grupp läkemedel används för att behandla depression och andra tillstånd som exempelvis ångeststörningar.


Venlafaxin Mylan är en behandling för vuxna med depression eller för att förebygga återfall av depression. Venlafaxin Mylan är även en behandling för vuxna med följande ångeststörningar: generaliserad ångest, social fobi (rädsla för eller undvikande av sociala situationer) och panikångest (panikattacker). Det är viktigt att behandla depression eller ångeststörningar på rätt sätt för att hjälpa dig må bättre. Om tillståndet inte behandlas kanske det inte går över utan blir allvarligare och svårare att behandla.


Venlafaxin som finns i Venlafaxin Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Venlafaxin Mylan

Ta inte Venlafaxin Mylan

 • om du är allergisk mot venlafaxin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du också tar eller någon gång inom de senaste 14 dagarna har tagit något läkemedel som kallas irreversibel monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som används för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom. Att ta en irreversibel MAO-hämmare tillsammans med Venlafaxin Mylan, kan orsaka allvarliga eller till och med livshotande biverkningar. Dessutom måste du vänta i minst 7 dagar efter att du slutat ta Venlafaxin Mylan innan du tar en MAO-hämmare (se även avsnitt ”Serotonergt syndrom” och ”Andra läkemedel och Venlafaxin Mylan”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Venlafaxin Mylan:

 • om du använder andra läkemedel som om de tas tillsammans med venlafaxin kan öka risken för att utveckla serotonergt syndrom (se avsnitt ”Andra läkemedel och Venfalaxin Mylan”).

 • om du har ögonproblem, exempelvis vissa typer av glaukom (förhöjt tryck i ögat) eller om din optiker har talat om för dig att du löper ökad risk för att utveckla glaukom.

 • om du tidigare haft högt blodtryck eller om du nyligen har haft en hjärtinfarkt.

 • om du eller någon i din familj tidigare haft hjärtproblem.

 • om du har blivit informerad om att du har en onormal hjärtrytm.

 • om du tidigare haft krampanfall (epileptiska anfall).

 • om du tidigare haft låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi). Tala också med läkare eller apotekspersonal om du är äldre, använder diuretika (vätskedrivande läkemedel som ökar urinproduktionen) eller är uttorkad (t.ex. på grund av svår diarré eller kräkningar).

 • om du har lätt för att få blåmärken eller om du blöder lätt (om du haft blödningsrubbningar), eller om du tar andra läkemedel som förtunnar blodet och kan öka risken för blödning eller om du är gravid (se avsnitt ”Graviditet och amning”).

 • om du eller någon i din familj har haft mani eller bipolär störning (känsla av överdriven upphetsning eller eufori).

 • om du tidigare haft aggressivt beteende. Du kan känna dig aggressiv särskilt i början av venlafaxinbehandlingen, om dosen ändras eller när behandlingen avslutas.

 • om du har diabetes (detta läkemedel kan påverka blodsockernivån).

 • om du använder något läkemedel för viktminskning.

Under behandlingen

 • Detta läkemedel kan orsaka en ökning av blodtrycket eller kolesterolnivån. Läkaren kanske vill kontrollera ditt blodtryck och din kolesterolnivå regelbundet.

 • Om du får en känsla av rastlöshet eller oförmåga att stå eller sitta stilla (vilket kan förekomma i början av behandlingen) ska du tala med läkare eller apotekspersonal.

 • Om du behöver lämna ett urinprov för att kontrollera användning av vissa läkemedel kan detta läkemedel påverka resultatet. Tala om för läkaren eller sjukhuspersonalen att du tar detta läkemedel.

 • Venlafaxin Mylan innehåller granulat. Den olösta delen av dessa granulat elimineras och kan ses i avföringen.

Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa tankarkan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid. Dessa tankar kan också förekomma när dosen minskas eller när behandlingen med Venlafaxin avslutas.


Dessa tankar kan vara vanliga:

 • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord

 • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.


Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


Muntorrhet

Muntorrhet har rapporterats hos 10% av patienter som behandlats med venlafaxin. Detta kan öka risken för karies (hål i tänderna). Du bör därför vara extra noggrann med tandhygienen.


Diabetes

Venlafaxin kan förändra dina blodsockernivåer. Dosen för ditt läkemedel mot diabetes kan därför behöva justeras.


Sexuella problem

Läkemedel såsom Venlafaxin Mylan (s.k. SSRI/SNRI -preparat) kan orsaka symtom på sexuell dysfunktion (se avsnitt 4). I vissa fall har dessa symtom kvarstått efter avbruten behandling.


Barn och ungdomar

Venlafaxin Mylan ska normalt inte användas för behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan detta läkemedel skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras hos patienter under 18 år som tar Venlafxin. De långsiktiga effekterna av detta läkemedel på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för denna åldersgrupp.


Andra läkemedel och Venlafaxin Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana samt natur- och örtmediciner.


Din läkare avgör om du kan ta Venlafaxin Mylan tillsammans med andra läkemedel.


 • Ta inte monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom tillsammans med venlafaxin. Tala om för din läkare om du har tagit något sådant läkemedel under de senaste 14 dagarna. (MAO-hämmare: se avsnitt ”Ta inte Venlafaxin Mylan”)


Serotonergt syndrom:

Ett potentiellt livshotande tillstånd eller reaktioner som vid malignt neuroleptikasyndrom (NMS) (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”), kan förekomma vid behandling med venlafaxin, i synnerhet när det tas tillsammans med andra läkemedel.

Exempel på sådana läkemedel är bland andra:

 • triptaner (används för migrän, t.ex. sumatriptan, zolmitriptan)

 • andra läkemedel för att behandla depression, till exempel SNRI-preparat, SSRI-preparat, tricykliska antidepressiva läkemedel eller läkemedel som innehåller litium

 • Läkemedel som innehåller amfetamin (används vid behandling av ADHD, narkolepsi och fetma)

 • läkemedel som innehåller linezolid, ett antibiotikum (används för att behandla infektioner)

 • läkemedel som innehåller moklobemid, en MAO-hämmare (används för att behandla depression)

 • läkemedel som innehåller sibutramin (används för viktminskning)

 • läkemedel som innehåller tramadol, fentanyl, tapentadol, petidin och pentazocin (används för behandling av svår smärta)

 • läkemedel som innehåller dextrometorfan (används för att behandla hosta)

 • läkemedel som innehåller metadon (används för att behandla opioidmissbruk eller svår smärta)

 • läkemedel som innehåller metylenblått (används för att behandla höga nivåer av methemoglobin i blodet)

 • produkter som innehåller johannesört (kallas också Hypericum perforatum, ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro)

 • produkter som innehåller tryptofan (används för sömnproblem och depression)

 • antipsykotiska läkemedel (används för att behandla symtom då man hör, ser eller känner sådant som inte finns, vanföreställningar, onormal misstänksamhet, förvirring och tillbakadragenhet).

Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande: rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb hjärtrytm, förhöjd kroppstemperatur, snabba förändringar av blodtrycket, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkning.


I sin mest allvarliga form kan serotonergt syndrom likna malignt neuroleptikasyndrom (NMS). Tecken och symtom på NMS kan inkludera en kombination av feber, snabb puls, ökad svettning, svår muskelstelhet, förvirring, förändrat sinnestillstånd, förhöjd halt muskelenzymer (fastställs genom blodprov).


Tala omedelbart om för din läkare, eller uppsök närmaste akutmottagning, om du tror att du att du har fått serotonergt syndrom eller NMS.


Du måste berätta för din läkare om du tar läkemedel som kan påverka din hjärtrytm.


Exempel på dessa läkemedel är:

 • antiarytmika t.ex. kinidin, amiodaron, sotalol eller dofetilid (används för behandling av onormal hjärtrytm)

 • antipsykotiska läkemedel t.ex. tioridazin (se också Serotonergt syndrom ovan)

 • antibiotika t.ex. erytromycin och moxifloxacin (används för behandling av infektioner som orsakas av bakterier)

 • antihistaminer (används för behandling av allergi)

Även följande läkemedel kan påverka eller påverkas av (interagera) med Venlafaxin Mylan och ska användas med försiktighet. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel innehållande:

 • läkemedel som hämmar vissa enzymer (CYP3A4) såsom

  • atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir (läkemedel för behandling av HIV)

  • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (läkemedel mot svamp)

  • klaritromycin and telitromycin (antibiotika)

  • haloperidol eller risperidon (för att behandla psykiatriska tillstånd)

  • metoprolol (en betablockare för att behandla högt blodtryck och hjärtproblem)

Venlafaxin Mylan med mat, dryck och alkohol

Venlafaxin bör tas i samband med måltid (se avsnitt 3 ”Hur du tar Venlafaxin”).


Undvik alkohol medan du tar Venlafaxin.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Använd inte venlafaxin förrän du har diskuterat den potentiella nyttan och de potentiella riskerna för ditt ofödda barn med läkaren.


Tala om för din barnmorska och/eller läkare att du använder Venlafaxin Mylan. När liknande läkemedel (SSRI) används under graviditet kan risken öka för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


Ett annat symtom, utöver andningssvårigheter, som ditt barn kan ha när det föds om du tar detta läkemedel under graviditeten är att barnet inte äter ordentligt. Om ditt barn har dessa symtom när det föds och du är orolig ska du kontakta läkaren och/eller barnmorskan som kan ge dig råd.


Om du tar Venlafaxin Mylan i slutet av graviditeten kan det finnas ökad risk för kraftig vaginalblödning kort efter förlossningen, särskilt om du tidigare har haft blödningsstörningar. Läkaren eller barnmorskan bör informeras om att du tar Venlafaxin Mylan så att de kan ge dig råd om detta.


Om du ammar ska du rådfråga läkare. Venlafaxin Mylan passerar över i bröstmjölk. Det finns risk att barnet påverkas. Du ska därför tala med din läkare som kommer att besluta om du ska sluta amma eller avbryta behandlingen med Venlafaxin Mylan.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte maskiner tills du vet hur Venlafaxin Mylan påverkar dig. Detta läkemedel kan påverka ditt omdöme, dina tankar och förmågan att köra eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

3. Hur du tar Venlafaxin Mylan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig rekommenderad startdos för behandling av depression, generaliserad ångest och social fobi är 75 mg per dag. Dosen kan ökas stegvis av läkaren och vid behov upp till högst 375 mg per dag för depression. Om du behandlas för panikångest kommer läkaren att starta med en lägre dos (37,5 mg) och sedan öka dosen stegvis. Den högsta dosen för generaliserad ångest, social fobi och panikångest är 225 mg dagligen. Läkaren kan rekommendera att du tar detta läkemedel under flera månader beroende på ditt tillstånd. Läkaren kan vilja undersöka dig regelbundet under behandlingen.


Ta Venlafaxin Mylan vid ungefär samma tid varje dag, antingen på morgonen eller på kvällen. Kapslarna ska sväljas hela med vätska och får inte öppnas, krossas, tuggas eller lösas upp.


Venlafaxin Mylan bör tas i samband med måltid.


Om du har problem med lever eller njurar ska du tala med läkaren eftersom din dos av detta läkemedel kan behöva ändras.


Sluta inte ta Venlafaxin Mylan utan att först rådgöra med läkaren (se avsnitt ”Om du slutar att ta Venlafaxin Mylan”).


Användning för barn och ungdomar

Venlafaxin Mylan rekommenderas normalt inte för behandling av barn och ungdomar (se avsnitt 2).

Om du har tagit för stor mängd av Venlafaxin Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtomen vid en eventuell överdosering kan vara snabb eller långsam hjärtrytm eller förändringar i hjärtats elektriska aktivitet vilket kan ses vid undersökningar, lågt blodtryck, yrsel, förändringar i vakenhetsgrad (från dåsighet till koma), dimsyn, krampanfall och kräkningar.

Om du har glömt att ta Venlafaxin Mylan

Om du missar en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för din nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen och bara ta en dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta inte mer än den mängd Venlafaxin som du har blivit ordinerad per dag.

Om du slutar att ta Venlafaxin Mylan

Du ska inte sluta att ta behandlingen eller minska dosen utan att först rådgöra med läkaren, även om du känner dig bättre. Om läkaren anser att du inte längre behöver Venlafaxin Mylan kan han/hon be dig att minska dosen långsamt innan du slutar med behandlingen helt. Det är känt att man kan få biverkningar när man slutar med detta läkemedel, särskilt om man slutar plötsligt med Venlafaxin Mylan eller om dosen minskas för snabbt. En del patienter kan få symtom som självmordstankar, aggressivitet, trötthet, yrsel, berusningskänsla, huvudvärk, sömnlöshet, mardrömmar, muntorrhet, aptitförlust, illamående, diarré, ångest, nervositet, oro, förvirring, ringningar i öronen, myrkrypningar eller i sällsynta fall känsla av elektriska stötar, svaghet, svettning, krampanfall, skakningar eller influensaliknande symtom, problem med synen och förhöjt blodtryck (vilket kan orsaka huvudvärk, yrsel, ringningar i öronen, svettningar osv).

Läkaren talar om för dig hur du gradvis ska avsluta behandlingen med Venlafaxin Mylan. Detta kan ta några veckor eller månader. Hos en del patienter kan det behöva ske gradvis under flera månader eller längre. Om du får något av dessa eller andra symtom som besvärar dig, rådfråga läkaren.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Venlafaxin. Tala genast om för läkare, eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus om du upplever något av följande:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Svullnad i ansikte, mun, tunga, hals, händer eller fötter och/eller ett upphöjt kliande utslag (nässelutslag), svårigheter att svälja eller andas.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Trånghet i bröstet, väsande andning, svårigheter att svälja eller andas.

 • Allvarliga hudutslag, klåda eller nässelutslag (upphöjda fläckar av röd eller blek hud som ofta kliar).

 • Allvarliga utslag, som kan leda till svåra blåsor och att huden fjällar.

 • Tecken och symtom på serotonergt symtom såsom rastlöshet, hallucinationer, förlust av koordinationsförmåga, snabb puls, förhöjd kroppstemperatur, snabba blodtrycksförändringar, överaktiva reflexer, diarré, koma, illamående, kräkningar.

 • I sin mest allvarliga form kan serotonergt syndrom likna malignt neuroleptikasyndrom (NMS). Tecken och symtom på NMS kan inkludera en kombination av feber, snabb puls, svettningar, svår muskelstelhet, förvirring, förhöjd halt muskelenzymer (fastställs genom blodprov).

 • Tecken på infektion, såsom feber, frossa, skakningar, huvudvärk, svettningar, influensaliknande symptom. Detta kan bero på en blodsjukdom som leder till en ökad infektionsrisk.

 • Oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet. Detta kan vara ett tecken på rabdomyolys.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Tecken och symtom på ett tillstånd som kallas “stresskardiomyopati” som kan inkludera bröstsmärta, andnöd, yrsel, svimning, oregelbundna hjärtslag.

Andra biverkningar som du ska tala om för din läkare är (frekvensen av dessa biverkningar är inkluderade i listan ”Andra biverkningar som kan förekomma” nedan):

 • Hosta, väsande andning och andfåddhet, vilket kan förekomma tillsammans med feber.

 • Svart (tjärliknande) avföring eller blod i avföringen.

 • Klåda, gulaktig hud eller gula ögon eller mörk urin, som kan vara symtom på en inflammation i levern (hepatit).

 • Hjärtproblem, exempelvis snabb eller oregelbunden hjärtfrekvens, höjt blodtryck.

 • Ögonproblem, exempelvis dimsyn, vidgade pupiller.

 • Nervproblem, exempelvis yrsel, stickningar och domningar, rörelsestörning, (muskelspasmer eller stelhet), krampanfall.

 • Psykiska problem, exempelvis hyperaktivitet och känsla av ovanlig upprymdhet.

 • Utsättningssymtom (se avsnitt 3 ”Hur du tarVenlafaxin, Om du slutar att ta Venlafaxin”).

 • Förlängd blödning – om du skär eller skadar dig kan det ta lite längre tid än. vanligt för blödningen att sluta.

Bli inte orolig om du ser små vita korn i din avföring efter att du tagit Venlafaxin. Inuti Venlafaxinkapslarna finns små vita korn som innehåller den aktiva substansen venlafaxin. Dessa korn frisläpps från kapseln i din mage. Medan kornen passerar genom magtarmkanalen frisätts sakta venlafaxin. Kornets hölje förblir olöst och försvinner tillsammans med din avföring. Din dos venlafaxin har tagits upp, även om du ser korn i din avföring.


Andra möjliga biverkningar:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Yrsel, huvudvärk

 • Illamående, muntorrhet

 • Sömnighet

 • Kraftiga svettningar (även nattetid)

 • Sömnsvårigheter (insomnia)

 • Förstoppning

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Aptitförlust

 • Förvirring, känsla av att vara avskild från sig själv, utebliven orgasm, minskad sexuell lust, upprördhet, nervositet, onormala drömmar, upprördhet

 • Synstörningar inklusive dimsyn, vidgade pupiller, oförmåga att automatiskt ändra fokus mellan objekt nära eller långt från ögat

 • Ringningar i öronen (tinnitus)

 • Förhöjt blodtryck, rodnad.

 • Gäspningar

 • Kräkningar, diarré

 • Behov att kissa oftare än vanligt, oförmåga att kissa, svårighet att kissa.

 • Menstruationsstörningar såsom ökad blödning eller ökad oregelbunden blödning, onormal utlösning/orgasm (hos män), erektionsproblem (impotens)

 • Svaghet (asteni), trötthet, frossbrytningar

 • Förhöjt kolesterolvärde i blodet

 • Andnöd

 • Lätta hudutslag, klåda

 • Viktökning, viktminskning

 • Darrningar, en känsla av rastlöshet eller en oförmåga att sitta eller stå still, domningar och stickningar, förändrad smakupplevelse, ökad muskelspänning.

 • Snabb hjärtrytm, palpitationer

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Överaktivitet, tankeflykt och minskat sömnbehov (mani)

 • Hallucinationer, känsla av att vara avskild från verkligheten, onormal orgasm, brist på känslor, känna sig överdrivet exalterad, tandgnissling

 • Svimning, ofrivilliga muskelrörelser, okontrollerbara muskelspasmer, ryckningar eller vridande rörelser, försämrad koordination och balans

 • Yrsel (särskilt om man reser sig alltför snabbt), minskat blodtryck

 • Blodiga kräkningar, svart tjärliknande avföring eller blod i avföringen, vilket kan tyda på invärtes blödning

 • Känslighet för solljus, blåmärken, onormalt håravfall, nässelfeber (utrikaria)

 • Lågt blodtryck

 • Viss förändring av leverenzymnivå i blodet vilket kan ses i blodprov

 • Oförmåga att kontrollera urinen

 • Stelhet, spasmer och ofrivilliga muskelrörelser

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Minskade natriumnivåer i blodet vilket kan ses i blodprov

 • Desorientering och förvirring, ofta i kombination med hallucinationer (delirium)

 • Hosta, väsande andning, andfåddhet, vilket kan förekomma tillsammans med feber.

 • Överdrivet vätskeintag (så kallat SIADH)

 • Svår smärta i ögonen och försämrad syn eller dimsyn

 • Onormal, snabb eller ojämn hjärtrytm, vilket kan leda till svimning

 • Svår smärta i mage eller rygg (som kan tyda på en allvarlig sjukdom i buken, levern eller bukspottkörteln)

 • Klåda, gul hud eller gula ögon, mörk urin eller influensaliknande symptom, som är tecken på leverinflammation (hepatit)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Onormal produktion av bröstmjölk

 • Förlängd blödning vilket kan vara tecken på minskat antal blodplättar i blodet, vilket leder till ökad risk för blåmärken eller blödningar

 • Oväntad blödning, t.ex. blödande tandkött, blod i urinen eller blodiga kräkningar, eller uppkomst av oväntade blåmärken eller brustna blodkärl

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Självmordstankar och självmordsbenägenhet, fall av självmordstankar och självmordsbenägenhet har rapporterats under behandling med venlafaxin eller kort efter avslutad behandling (se avsnitt 2, Vad du behöver veta innan du tar Venlafaxin)

 • Aggression

 • Yrsel

 • Kraftig vaginalblödning kort efter förlossning (postpartumblödning), se ”Graviditet och amning” i avsnitt 2 för mer information.

Venlafaxin orsakar ibland biverkningar som du kanske inte är medveten om, exempelvis förhöjt blodtryck eller onormala hjärtslag, små förändringar i blodets nivåer av leverenzymer, natruim eller kolesterol. I mer sällsynta fall kan Venlafaxin försämra funktionen hos blodplättarna (trombocyterna) i blodet, vilket leder till en ökad risk för blåmärken eller blödning. Därför kanske läkaren vill ta blodprover då och då, särskilt om du har tagit Venlafaxin länge.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Även om detta läkemedel normalt inte rekommenderas till barn och ungdomar, har dessutom fientlighet, självskadebeteende, magont, matsmältningsbesvär och halsbränna samt muskelvärk rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Venlafaxin Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten/kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är venlafaxin.

Varje depotkapsel innehåller venlafaxinhydroklorid motsvarande 75 mg eller 150 mg venlafaxin (som hydroklorid). Övriga innehållsämnen är hypromellos, ammoniometakrylatsampolymer, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, basisk butylerad metakrylatsampolymer. Kapselhöljet innehåller: titandioxid E171, gelatin, röd järnoxid E172 (endast för 75 mg), erytrosin E127 och indigokarmin E132 (endast för 150 mg). Tryckbläck: glansig shellak, svart järnoxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

75 mg: Ogenomskinlig, hudfärgad hård kapsel, märkt med ”VEN” på kapselns topp och ”75” på kapselns underdel.

150 mg: Ogenomskinlig, scharlakansröd hård kapsel, märkt med ”VEN” på kapselns topp och ”150” på kapselns underdel.


Venlafaxin Mylan depotkapslar finns tillgängliga i blisterförpackningar om 7, 10, 14, 20, 25, 28, 30, 50, 56, 70, 90, 100, 500, 1000 och multipack med 90 (3 kartonger med 30) eller 100 (2 kartonger med 50) kapslar och i burkar innehållande 7, 10, 14, 20, 25, 28, 30, 50, 56, 70, 90, 100 och 250 kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB

Box 230 33

104 35 Stockholm

Sverige


Tillverkare

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland


Pharmathen International S.A, Sapes Industrial Park, Block 5, 69300 Rodopi, Grekland


Pharmathen Pharmaceutics S.A, Dervenakion 6, Pallini 153 51 Attikis, Grekland


Mylan Hungary Kft, H-2900 Komárom, Mylan utca 1, Ungern


Viatris Santé, 360 Avenue Henri Schneider, 69330 Meyzieu, France.


Viatris Santé, 1 Rue de Turin, 69007 Lyon, France.


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-01-20

Hitta direkt i texten
Av