Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Folvidon

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Abigo

Tablett 5 mg
Avregistreringsdatum: 2019-01-01 (Tillhandahålls ej) (Gul, plan tablett med brytskåra, diameter 8 mm.)

Folsyra och derivat

Aktiv substans:
ATC-kod: B03BB01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Folvidon

5 mg tabletter
Folsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Folvidon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Folvidon
3. Hur du använder Folvidon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Folvidon ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Folvidon är och vad det används för

 

Folvidon innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning. I de flesta fall får man tillräcklig mängd folsyra via födan, men vid vissa tillstånd behövs ett extra tillskott. Långvarig brist på folsyra kan yttra sig som en speciell sorts blodbrist.

Folvidon ges vid folsyrabrist eller vid risk för folsyrabrist. Folsyrabrist kan exempelvis uppkomma vid behandling med vissa läkemedel och vid vissa tarmsjukdomar då man inte kan tillgodogöra sig folsyran i kosten. Under graviditet kan ett extra tillskott av folsyra behövas.


2. Vad du behöver veta innan du använder Folvidon

Använd inte Folvidon

  • om du är allergisk mot folsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

  • Folvidon skall inte användas utan läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12.

  • Folvidon bör användas med försiktighet vid vissa tumörsjukdomar. Rådgör med din läkare om du behandlas för någon tumörsjukdom innan du börjar använda Folvidon.

Andra läkemedel och Folvidon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller särskilt om du använder vissa läkemedel mot epilepsi, depression eller diabetes, samt kolestyramin (mot höga blodfetter), p piller, levodopa (vid Parkinsons sjukdom) och vissa antibiotika.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Folvidon går över i modersmjölken, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Folvidon har ingen eller försumbar effekt på körförmåga och användning av maskiner.


3. Hur du använder Folvidon

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för patienten.


Vanlig dygnsdos för vuxna vid blodbrist på grund av folsyrabrist är 1 tablett på 5 mg dagligen i två veckor. Därefter kan dosen vanligtvis sänkas till 1 tablett på 1 mg dagligen, eventuellt kan högre dos behövas vid kvarstående folsyrabrist. Eftersom det inte finns Folvidon tabletter med styrkan 1 mg bör en annan produkt väljas vid denna dosering.


Vid förebyggande behandling före och under graviditet skall Folvidon tas enligt läkares föreskrift.

Användning för barn och ungdomar

Vanlig dos till barn 10-18 år vid folsyrabrist är 1 tablett på 1 mg per dag. Eftersom det inte finns Folvidon tabletter med styrkan 1 mg bör en annan produkt väljas i dessa fall.


Tabletten kan delas i två delar.

Om du använt för stor mängd av Folvidon 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Folvidon

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Folvidon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter:

Klåda, hudutslag samt nässelfeber.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Folvidon ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25° C


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är 5 mg folsyra per tablett.

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstärkelseglykolat, povidon, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gul, plan tablett med brytskåra, diameter 8 mm.

100 och 1000 tabletter i plastburk.

Burk med 1000 tabletter är endast avsedd för dosdispensering och sjukhusbruk.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ABIGO Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel: 031 – 748 49 50

Fax: 031 – 68 39 51

e-post: pharma@abigo.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-07-16

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av