FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Spiriva Respimat

Boehringer Ingelheim

Inhalationsvätska, lösning 2,5 mikrogram per puff
(Klar, färglös inhalationsvätska, lösning)

Antikolinergika

Aktiv substans:
ATC-kod: R03BB04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Boehringer Ingelheim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Spiriva Respimat

2,5 mikrogram per puff, inhalationsvätska, lösning
tiotropium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Spiriva Respimat är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Spiriva Respimat
3. Hur du tar Spiriva Respimat
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Spiriva Respimat ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Spiriva Respimat är och vad det används för

 

Spiriva Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma att andas lättare. KOL är en långvarig lungsjukdom som kan orsaka andfåddhet och hosta. Diagnosen KOL har också samband med långvarig luftrörskatarr (kronisk bronkit) och förstorade lungblåsor (emfysem). Astma är en långvarig sjukdom där inflammation i luftvägarna och trånga luftvägar är typiskt för sjukdomen. Eftersom KOL och astma är långvariga sjukdomar ska du ta Spiriva Respimat varje dag, inte enbart när du har andningsproblem eller andra symtom. Om du tar Spiriva Respimat för att behandla astma, ska du ta den tillsammans med en så kallad inhalerad kortikosteroid och långverkande beta-2-agonist.


Spiriva Respimat är ett långverkande bronkvidgande läkemedel som hjälper till att öppna dina luftvägar och gör det lättare att få in och ut luft ur lungorna. Regelbunden användning av Spiriva Respimat kan också underlätta när du får en period av andfåddhet pga. din sjukdom, och hjälper dig att minska sjukdomens påverkan på ditt dagliga liv. Daglig användning av Spiriva Respimat kommer också att hjälpa till att förebygga plötsliga, kortvariga försämringstillstånd i KOL-symtom, som kan pågå under flera dagar.


För korrekt dosering av Spiriva Respimat, se avsnitt 3, Hur du tar Spiriva Respimat samt instruktionerna för hur Respimat inhalator för flergångsbruk ska användas, som finns i slutet av bipacksedeln.


2. Vad du behöver veta innan du tar Spiriva Respimat

Ta inte Spiriva Respimat

 • om du är allergisk (överkänslig) mot tiotropium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk (överkänslig) mot atropin eller liknande substanser t ex ipratropium eller oxitropium.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Spiriva Respimat.


Tala med din läkare om du har grön starr med trång kammarvinkel, prostatabesvär eller svårt att tömma urinblåsan.


Rådfråga din läkare om du har njurbesvär.


När du använder Spiriva Respimat ska du vara försiktig så att inhalationsvätskan inte kommer i ögonen. Detta kan medföra smärta eller obehag i ögonen, dimsyn, synfenomen i samband med röda ögon (dvs. trångvinkelglaukom). Symtom från ögonen kan åtföljas av huvudvärk, illamående eller kräkningar. Rengör ögonen i ljummet vatten och sluta använda tiotropiumbromid och kontakta omedelbart din läkare för rådgivning.


Om andningen försämras eller du råkar ut för hudutslag, svullnad eller klåda direkt efter inhalation ska du sluta använda Spiriva Respimat och omedelbart kontakta läkare.


Muntorrhet, som har observerats vid behandling med antikolinerga läkemedel, kan leda till karies i tänderna vid långtidsbehandling. Var därför noggrann med munhygienen.


Spiriva Respimat är avsett för underhållsbehandling av din KOL-sjukdom eller din astma. Ta inte detta läkemedel för att behandla plötsliga attacker av andfåddhet eller pipande eller väsande andning. Din läkare bör ha gett dig ett annat inhalationsläkemedel (“akutmedicin”) för att häva akuta besvär. Följ de instruktioner som din läkare har gett dig.


Om du har fått Spiriva Respimat förskrivet för din astma ska du använda den tillsammans med en inhalerad kortikosteroid och långverkande beta-2-agonist. Fortsätt att använda den inhalerade kortikosteroiden som din läkare har förskrivit, även om du känner dig bättre.


Om du har haft en hjärtinfarkt under de senaste 6 månaderna, eller drabbats av instabila eller livshotande rubbningar av hjärtrytmen eller svår hjärtsvikt under det senaste året, informera din läkare. Det är viktigt för att avgöra om Spiriva Respimat är det rätta läkemedlet för dig.


Använd inte Spiriva Respimat oftare än en gång per dygn.


Om andningen försämras ska du kontakta läkare.


Berätta för din läkare om du har cystisk fibros eftersom Spiriva Respimat kan försämra dina symtom på cystisk fibros.

Barn och ungdomar

Spiriva Respimat rekommenderas inte för barn under 6 år.

Andra läkemedel och Spiriva Respimat

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Berätta för läkare eller apotekspersonal om du tar/har tagit antikolinerga läkemedel,

t ex ipratropium eller oxitropium.


Inga specifika biverkningar har rapporterats när Spiriva Respimat har tagits tillsammans med andra läkemedel som används vid behandling av KOL och astma, såsom luftrörsvidgande läkemedel för inhalation (t ex salbutamol), metylxantiner (t ex teofyllin), antihistaminer, slemlösande medel (t ex ambroxol), leukotrienreceptorantagonister (t ex montelukast), kromoner, anti-IgE-behandling (t ex omalizumab) och/eller inhalerade eller orala steroider (t ex budesonid, prednisolon).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Du bör bara ta detta läkemedel om din läkare särskilt har rekommenderat det.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har genomförts beträffande påverkan på bilkörning och hantering av maskiner. Om yrsel eller dimsyn uppträder kan det påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Spiriva Respimat innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 0,0011 mg bensalkoniumklorid per puff. Bensalkoniumklorid kan orsaka väsande andning och andningssvårigheter (kramp i luftrören), särskilt om du har astma.


3. Hur du tar Spiriva Respimat

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Spiriva Respimat är endast avsett för inhalation.


Den rekommenderade dosen för patienter från 6 år och äldre är:


Spiriva Respimat är effektivt under 24 timmar och behöver därför endast tas EN GÅNG PER DYGN, om möjligt vid samma tidpunkt. Vid varje användning tar du TVÅ PUFFAR.


Eftersom KOL och astma är långvariga sjukdomar ska Spiriva Respimat tas varje dag och inte enbart vid andningsproblem. Ta inte mer än den rekommenderade dosen.


Se till att du vet hur man använder Respimat inhalator för flergångsbruk på rätt sätt. Instruktionerna för hur Respimat inhalator för flergångsbruk ska användas finns i slutet av denna bipacksedel, se ”Instruktioner för hur Respimat inhalator för flergångsbruk ska användas”.


Användning till barn och ungdomar

Spiriva Respimat rekommenderas inte för användning till barn under 6 års ålder eftersom data om effekt och säkerhet saknas.

Om du tagit för stor mängd av Spiriva Respimat

Om du tar mer än 2 puffar Spiriva Respimat under en dag, ska du kontakta din läkare omedelbart. Du kan löpa högre risk att få biverkningar som muntorrhet, förstoppning, svårigheter att tömma urinblåsan, ökad hjärtklappning och dimsyn.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Spiriva Respimat

Om du glömmer att ta en dos (TVÅ PUFFAR EN GÅNG OM DAGEN), ta dosen så snart du kommer ihåg, men ta inte två doser samtidigt eller under samma dygn. Ta nästa dos som vanligt.

Om du slutar att ta Spiriva Respimat

Innan du slutar att ta Spiriva Respimat, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal. Om du slutar att ta Spiriva Respimat kan symtomen på KOL eller astma försämras.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningarna utvärderas baserat på följande frekvenser:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare


Biverkningarna som beskrivs nedan har rapporterats av människor som använder läkemedlet och de listas enligt frekvens som antingen vanliga, mindre vanliga, sällsynta eller har rapporterats.

Biverkan

Frekvens vid användning mot KOL

Frekvens vid användning mot astma

Muntorrhet

Vanliga

Mindre vanliga

Heshet (dysfoni)

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Hosta

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Huvudvärk

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Inflammation i svalget (faryngit)

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Smärta vid tömning av urinblåsan (dysuri)

Mindre vanliga

Har rapporterats

Yrsel

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Svampinfektion i munnen och svalget (orofaryngeal candidainfektion)

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Svårigheter att tömma urinblåsan (urinretention)

Mindre vanliga

Har rapporterats

Förstoppning

Mindre vanliga

Sällsynta

Hudutslag

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Klåda (pruritus)

Mindre vanliga

Sällsynta

Ökat uppmätt tryck i ögat (intraokulärt tryck)

Sällsynta

Har rapporterats

Svåra allergiska reaktioner som medför svullnad i ansikte och svalg (angioneurotiskt ödem)

Sällsynta

Sällsynta

Sömnlöshet

Sällsynta

Mindre vanliga

Oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer, supraventrikulär takykardi)

Sällsynta

Har rapporterats

Hjärtslag som känns (palpitationer)

Sällsynta

Mindre vanliga

Näsblod (epistaxis)

Sällsynta

Sällsynta

Inflammation i tungan

Sällsynta

Har rapporterats

Snabbare hjärtslag (takykardi)

Sällsynta

Har rapporterats

Tryck över bröstet, i samband med hosta, pipande eller rosslande andning eller andfåddhet omedelbart efter inhalationen (bronkospasm)

Sällsynta

Mindre vanliga

Svårigheter att svälja (dysfagi)

Sällsynta

Har rapporterats

Synfenomen som ringar av ljus eller färgade bilder i samband med röda ögon (glaukom)

Sällsynta

Har rapporterats

Dimsyn

Sällsynta

Har rapporterats

Inflammation i struphuvudet (laryngit)

Sällsynta

Har rapporterats

Karies i tänderna

Sällsynta

Har rapporterats

Inflammation i tandköttet

Sällsynta

Sällsynta

Nässelutslag (urtikaria)

Sällsynta

Sällsynta

Infektioner eller sår i huden

Sällsynta

Har rapporterats

Torr hud

Sällsynta

Har rapporterats

Infektioner i urinvägarna

Sällsynta

Sällsynta

Halsbränna (gastroesofagal reflux)

Sällsynta

Har rapporterats

Överkänslighet, inklusive omedelbara reaktioner

Har rapporterats

Sällsynta

Inflammation i munslemhinnan

Har rapporterats

Sällsynta

Förlust av kroppsvätska (dehydrering)

Har rapporterats

Har rapporterats

Inflammation i bihålorna

Har rapporterats

Har rapporterats

Stopp i tarmarna eller uteblivna tarmrörelser (tarmobstruktion inkl. tarmvred)

Har rapporterats

Har rapporterats

Illamående

Har rapporterats

Har rapporterats

Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

Har rapporterats

Har rapporterats

Svullna leder

Har rapporterats

Har rapporterats

Omedelbara överkänslighetsreaktioner som hudutslag, nässelutslag (urtikaria), svullnad i mun och ansikte eller plötslig svårighet med andningen (angioneurotiskt ödem) eller andra överkänslighetsreaktioner (som plötsligt blodtrycksfall eller yrsel) kan förekomma som enda reaktion eller som en del av en allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) efter tillförsel av Spiriva Respimat.


I likhet med andra inhalationsläkemedel kan dessutom vissa patienter uppleva ett oväntat tryck över bröstet, hosta, pipande och väsande andning eller andfåddhet omedelbart efter inhalation.

Om något av detta inträffar, ska du omedelbart kontakta din läkare.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Spiriva Respimat ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på läkemedelsbehållarens etikett efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Får ej frysas.


Hållbarhet:

Byt ut läkemedelsbehållaren senast tre månader efter insättning.

Använd inte samma Respimat inhalator för flergångsbruk längre än ett år.

Rekommenderad användning: upp till 6 behållare per inhalator.


Notera: Respimat inhalator för flergångsbruk har testats med 540 puffar (motsvarande 9 behållare) med bibehållen funktion.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tiotropium. Den levererade dosen är 2,5 mikrogram tiotropium per puff (2 puffar ger en läkemedelsdos) och motsvarar 3,124 mikrogram tiotropiumbromidmonohydrat. Den levererade dosen är den dos som är tillgänglig för patienten efter passage genom munstycket.

Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, renat vatten, 3,6 % saltsyra (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Spiriva Respimat 2,5 mikrogram per puff består av en läkemedelsbehållare med inhalationslösning och en Respimat inhalator. Behållaren ska sättas in i inhalatorn före första användningen.


1-pack: 1 Respimat inhalator för flergångsbruk och 1 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

3-pack: 1 Respimat inhalator för flergångsbruk och 3 läkemedelsbehållare, som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser) vardera

1-pack refill: 1 läkemedelsbehållare som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser)

3-pack refill: 3 läkemedelsbehållare som innehåller 60 puffar (30 läkemedelsdoser) vardera


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland


Tillverkare:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland


eller


Boehringer Ingelheim España, SA

c/ Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Spanien


eller


Boehringer Ingelheim France

100-104 Avenue de France

75013 Paris

Frankrike


Information lämnas av:

Boehringer Ingelheim AB

Box 92008

120 06 Stockholm

Tel: 08 - 721 21 00

E-post: info.sto@boehringer-ingelheim.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

och i Storbritannien (Nordirland) under namnen:


Österrike, Liechtenstein, Belgien, Luxemburg, Cypern, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Malta, Storbritannien (Nordirland), Italien, Lettland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige: Spiriva Respimat

           

Bulgarien: Спирива Респимат


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-01-03

Instruktioner för hur Respimat inhalator för flergångsbruk ska användas

Respimat är en inhalator som genererar ett dimmoln för inhalation. Respimat är endast avsedd för dig. En läkemedelsbehållare levererar flera doser. Läkemedelsbehållaren till Respimat inhalator för flergångsbruk kan bytas ut och inhalatorn kan användas med upp till 6 läkemedelsbehållare.


Barn bör använda Spiriva Respimat under överinsyn av en vuxen.

Läs igenom dessa instruktioner innan du börjar använda Spiriva Respimat.


Du kommer att behöva använda den här inhalatorn EN GÅNG VARJE DAG. Varje gång ska du ta TVÅ PUFFAR.

Inhalator och läkemedelsbehållare

 • Om Spiriva Respimat inte har använts på mer än sju dagar ska du rikta inhalatorn nedåt och bort från dig och sedan frigöra en puff.

 • Om Spiriva Respimat inte har använts på mer än 21 dagar ska du upprepa steg 4-6 under “Förbered för användning” tills en dimma syns. Upprepa sedan steg 4-6 ytterligare tre gånger.


Hur du ska ta hand om din Respimat inhalator för flergångsbruk

Rengör munstycket och metalldelen inuti munstycket med en fuktig trasa eller pappersnäsduk minst en gång varje vecka.

Eventuell missfärgning av munstycket påverkar inte funktionen av din Respimat inhalator för flergångsbruk.

Vid behov kan du torka av utsidan av Respimat inhalator för flergångsbruk med en fuktig trasa.


När inhalatorn behöver bytas ut

När du använt inhalatorn med 6 läkemedelsbehållare behöver du skaffa en ny förpackning Spiriva Respimat som innehåller en inhalator


Byt utByt ut


Förbered för användning

1. Ta bort den genomskinliga nederdelen

 • Behåll locket på.

 • Tryck in säkerhetsspärren samtidigt som du drar bort den genomskinliga nederdelen med andra handen.

Förbered för användning steg 1

2. Sätt in läkemedelsbehållaren

 • Tryck in läkemedelsbehållaren i inhalatorn

 • Placera inhalatorn på ett stadigt underlag och pressa bestämt nedåt tills den klickar på plats.

Förbered för användning steg 2Förbered för användning steg 2

3. Markera att en ny behållare satts in och sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen

 • Gör en markering på inhalatorns etikett att du satt in en ny läkemedelsbehållare för att hålla reda på hur många behållare den använts till.

 • Sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen tills det klickar.sätt tillbaka genomskinlig nederdel

4. Vrid

 • Behåll locket på.

 • Vrid den genomskinliga nederdelen i samma riktning som pilarna på etiketten visar tills det hörs ett klick (ett halvt varv).

Bild punkt 4

5. Öppna

 • Öppna locket helt.


Förbered för användning steg 5

6. Tryck

 • Håll inhalatorn riktad nedåt.

 • Tryck på knappen som frigör en puff.

 • Stäng locket.

 • Upprepa steg 4-6 tills en dimma blir synlig.

 • När du ser att det kommer dimma, ska du upprepa steg 4-6 ytterligare tre gånger. 


Din inhalator är nu klar för användning och kommer att leverera 60 puffar (30 doser).

Förbered för användning steg 6

Daglig användning

VRID

 • Behåll locket på.

 • VRID den genomskinliga nederdelen som pilarna på etiketten visar, tills ett klick hörs (ett halvt varv).

Daglig användning

ÖPPNA

 • ÖPPNA locket helt.

Daglig användning

TRYCK

 • Andas ut lugnt och fullständigt.

 • Slut läpparna runt munstycket utan att täcka för luftintagen. Rikta inhalatorn mot bakre delen av svalget.

 • Under tiden du tar ett långsamt och djupt andetag genom munnen, TRYCK på knappen för att frigöra en puff och fortsätt att andas in långsamt så länge det känns bekvämt.

 • Håll andan i 10 sekunder eller så länge det känns bekvämt.

 • Upprepa VRID, ÖPPNA, TRYCK för att få totalt 2 puffar.

 • Stäng locket tills du använder din inhalator igen.

Daglig användning

När du behöver byta ut läkemedelsbehållaren till Spiriva Respimat

Dosräknaren visar hur många puffar som återstår i läkemedelsbehållaren.


byta ut

60 puffar återstår.Byt ut

Färre än 10 puffar återstår. Se till att du har en ny läkemedelsbehållare att byta till.Byt ut

Din läkemedelsbehållare är slut. Vrid den genomskinliga nederdelen så att den lossnar. Din inhalator är nu i ett obrukbart läge. Ta loss läkemedelsbehållaren från inhalatorn. Sätt in en ny läkemedelsbehållare tills det klickar (se steg 2). Den nya behållaren kommer att sticka ut mer än den första behållaren gjorde (fortsätt med steg 3). Kom ihåg att sätta tillbaka den genomskinliga nederdelen för att låsa upp inhalatorn.


Svar på vanliga frågor


Det är svårt att trycka in läkemedelsbehållaren tillräckligt djupt.

Har du råkat vrida den genomskinliga nederdelen innan du förde in läkemedelsbehållaren? Öppna locket, tryck på knappen för att frigöra en puff och försök sedan att föra in läkemedelsbehållaren.

Byter du ut läkemedelsbehållaren? Den nya behållaren kommer att sticka ut mer än vad den första behållaren gjorde. Sätt in den tills det hörs ett klick och sätt därefter tillbaka den genomskinliga nederdelen.


Jag kan inte trycka in knappen för att frigöra en puff.

Har du satt tillbaka den genomskinliga nederdelen? Om inte, sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen för att låsa upp inhalatorn. Respimat inhalator för flergångsbruk fungerar bara när den genomskinliga nederdelen är på plats.

Har du vridit den genomskinliga nederdelen? Om inte, vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse tills den klickar (ett halvt varv).

Visar dosräknaren på din läkemedelsbehållare en vit pil mot en röd bakgrund? Din läkemedelsbehållare är slut. Sätt in en ny läkemedelsbehållare och sätt tillbaka den genomskinliga nederdelen.


Det är svårt att få bort läkemedelsbehållaren när den är slut.

Dra och vrid loss läkemedelsbehållaren samtidigt.


Jag kan inte vrida eller sätta tillbaka genomskinliga nederdelen.

Sitter den genomskinliga nederdelen löst samtidigt som dosräknaren på behållaren visar en vit pil mot en röd bakgrund? I så fall är behållaren slut. Sätt in en ny behållare.

Kan du ha vridit på den genomskinliga nederdelen redan? Om den genomskinliga nederdelen redan vridits, följ stegen ”ÖPPNA” och ”TRYCK” under avsnittet ”Daglig användning” för att få ut fler doser.


Min Spiriva Respimat tar slut för fort.

Har du använt Spiriva Respimat som rekommenderat (två puffar/en gång dagligen)? Varje läkemedelsbehållare räcker 30 dagar om du tar två puffar en gång varje dag.

Har du flera gånger sprayat i luften för att testa att Spiriva Respimat fungerar? Denna kontroll behövs i samband med förberedelse inför första användning, men vid daglig användning behövs ingen extra kontroll att det kommer dimma.

Har du tagit loss och satt tillbaka den genomskinliga nederdelen flera gånger? Ta inte bort den genomskinliga nederdelen innan behållaren är slut. Varje gång du tar loss den genomskinliga nederdelen utan att byta behållaren räknar dosräknaren en puff och antalet doser som återstår minskas.


Det kommer ingen spraydimma från min Spiriva Respimat.
Sitter läkemedelsbehållaren i?
Om inte, sätt in en ny behållare. När du satt ihop alla delarna till Spiriva Respimat ska den genomskinliga nederdelen eller behållaren inte tas bort förrän doserna är slut.

Upprepade du stegen VRID/ÖPPNA/TRYCK färre än 3 gånger efter att behållaren sattes in? Steg 4-6 under “Förbered för användning” ska upprepas tre gånger efter att behållaren satts på plats.

Visar dosräknaren på din läkemedelsbehållare en vit pil mot en röd bakgrund? I så fall är behållaren slut och behöver ersättas med en ny.


Min Spiriva Respimat sprayar av sig själv.

Var locket öppet när du vred den genomskinliga nederdelen? Stäng locket innan du vrider om den genomskinliga nederdelen.

Kan du ha kommit åt knappen för att frigöra en puff då du vred om den genomskinliga nederdelen? Locket ska vara stängt för att knappen ska vara skyddad när inhalatorns genomskinliga nederdel vrids om.

Slutade eller pausade du vridningen innan du hörde ett klickande ljud? Vrid den genomskinliga nederdelen i en ihållande rörelse ända tills den klickar (ett halvt varv). Dosräknaren räknar varje gång den genomskinliga nederdelen inte vrids klart, och antalet doser som återstår minskas.

Var locket öppet när du ersatte läkemedelsbehållaren? Låt locket vara stängt under tiden behållaren byts ut.

Hitta direkt i texten
Av