Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Temodal

MSD

Kapsel, hård 180 mg
(Kapslarna har en ogenomskinlig inre vit halva och en ogenomskinlig yttre orange halva och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”Temodal”. Den inre halvan är märkt med ”180 mg”, Schering-Ploughs logo och två ränder.)

Cytostatikum

Aktiv substans:
ATC-kod: L01AX03
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Temozolomid 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg eller 250 mg per kapsel

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Cytotoxiskt. Temodal är mutagent (förändrar arvsanlagen) och kan vara karcinogent. (cancerframkallande). Kan nedsätta fertiliteten och ge fosterskador. Kan ge skador på inre organ (benmärg, sköldkörtel, lymfkörtlar och mjälte) vid längre eller upprepad exponering. Irriterande för ögon och hud.


Enligt FASS klassificering av läkemedel i samband med graviditet tillhör preparatet kategori D.
För skyddsåtgärder under graviditet hänvisas till lokala instruktioner.

Skyddsåtgärder vid hantering

Undvik direktkontakt med produkten. Då kapseln är intakt är risken liten för skadliga effekter vid hantering. TEMODAL-kapslarna får inte delas eller krossas.

Vid all hantering ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 "Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt" följas.

För hantering under graviditet hänvisas till lokala instruktioner.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Skölj med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten.


  • Ögonkontakt: 

    Skölj genast och mycket noga med vatten.


  • Inandning: 

    Skölj näsa och mun med vatten.

VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2019-11-18