Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Anervan Novum

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Filmdragerad tablett
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Rund, tunt dragerad tablett, vit till gul och prickig.)

Medel mot migrän

ATC-kod: N02CA72
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Anervan Novum filmdragerade tabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 tablett innehåller: Ergotamintartrat 0,5 mg, klorcyklizinhydroklorid 10 mg och koffein 50 mg.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett


Vit till gul, prickig, rund, kupad, 10,5 mm i diameter.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Anfallsbehandling vid begynnande migränattack.

4.2 Dosering och administreringssätt

Vuxna: 1-2 tabletter vid de första säkra tecknen på begynnande anfall. Dosen kan upprepas om så erfordras efter en halvtimme. I regel erhålles anfallskupering av 1-2 mg ergotamin tidigt insatt under anfallet. Totaldosen per anfall bör inte överstiga 2 mg ergotamin. När adekvat dos utprövats, bör vid senare anfall hela dosen insättas så tidigt som möjligt, gärna på en gång vid anfallets början.

Där anfallens regelbundenhet möjliggör förebyggande behandling under enstaka dagar, t.ex. vid månatliga anfall i samband med menstruation eller perioder av nattliga anfall av Hortons huvudvärk, kan behandling ske före väntat anfall.

Om illamående och kräkningar förekommer är behandling med suppositorier att föredra.

Barn från 10 års ålder och ungdomar: i allmänhet halva vuxendosen.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot ergotalkaloider, koffein, klorcyklizinhydroklorid eller mot något hjälpämne.

Anervan Novum ska ej ges inom 6 timmar efter intag av sumatriptan eller andra 5HT1-receptoragonister med undantag av eletriptan, där ett intervall på 24 timmar fordras. Omvänt skall sumatriptan eller andra 5HT1-agonister ej ges inom 24 timmar efter intag av Anervan Novum.

Samtidig behandling med ergotamin och hämmare av enzymgruppen CYP3A såsom makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin, telitromycin), proteashämmare (t.ex. ritonavir, indinavir, nelfinavir) eller azolantimykotika (t.ex. ketokonazol, itrakonazol) (se 4.5).

Samtidig användning av kärlsammandragande medel såsom ergotalkaloider, sumatriptan och andra 5HT1-receptoragonister samt nikotin (se 4.5).

Graviditet och amning (se 4.6).

Nedsatt perifer cirkulation, obliterativ kärlsjukdom, koronar hjärtsjukdom (speciellt vid instabil angina eller spasmangina), obehandlad hypertoni, septiska tillstånd, chock.

Temporalisarterit.

Hemiplegisk migrän, basilarismigrän.

Uttalat nedsatt njur- eller leverfunktion.

4.4 Varningar och försiktighetsmått

Anervan Novum får ej användas dagligen. Föreligger behov av daglig profylax, skall ergotaminpreparat ej användas.

Användning av ergotamininnehållande produkter såsom Anervan Novum i högre doser och under längre tid än vad som rekommenderas skall undvikas. Långvarigt bruk av höga doser kan ge vasospastiska reaktioner och fibrotiska förändringar särskilt i pleura och retroperitoneum.


Patienten skall informeras om att följande symtom är de som först uppträder vid doser överstigande maximal dos: hypestesi och parestesier (t.ex. domning, stickningar) i fingrar och tår, icke migränrelaterat illamående och kräkningar, symtom på hjärtmuskelischemi.

Om symtom på perifer vasokonstriktion eller hjärtmuskelischemi uppträder skall behandlingen omedelbart avbrytas, läkare konsulteras och behandling med kärlutvidgare övervägas (se avsnitt 4.9). Även hos patienter som ej tidigare haft någon hjärtkärlsjukdom kan ergotamin på grund av sin kärlsammandragande effekt orsaka myokardischemi och i sällsynta fall hjärtinfarkt.


Patienter med mild till måttlig nedsättning av leverfunktionen, särskilt cholestas, bör följas noggrant för att undvika överexponering på grund av nedsatt metabolism av läkemedlet.


Långvarig behandling med smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra huvudvärken. Om denna situation är känd eller misstänks bör medicinskt råd ges och behandlingen bör sättas ut. Diagnosen huvudvärk på grund av medicinsk överbehandling bör misstänktas hos patienter med frekvent eller daglig huvudvärk trots (eller på grund av) regelbunden användning av huvudvärksmedicin.

Läkemedelsinducerad huvudvärk har rapporterats efter långvarigt och dagligt intag av Anervan Novum.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Ergotamin

Samtidig behandling med ergotamin och hämmare av enzymgruppen CYP3A såsom makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin, telitromycin), proteashämmare (t.ex. ritonavir, indinavir, nelfinavir) eller azolantimykotika (t.ex. ketokonazol, itrakonazol) är kontraindicerat (se 4.3), eftersom denna kan leda till förhöjd nivå av ergotamin och därför medföra ergotamintoxicitet (vasospasm och ischemi i extremiteter och andra vävnader).

Samtidig användning av kärlsammandragande medel såsom ergotalkaloider, sumatriptan och andra 5HT1-receptoragonister samt nikotin måste undvikas, då detta kan leda till ökad vasokonstriktion (se 4.3). Försiktighet gällande doseringsintervall bör iakttas vid intag av ergotamin efter behandling med 5HT1-receptoragonister och omvänt vid intag av 5HT1-receptoragonister efter ergotaminbehandling (se 4.3).

Kombination med ß-receptorblockerare och ergotamin tolereras vanligen väl, men försiktighet krävs hos patienter med nedsatt perifer cirkulation.


Koffein

Koffein är adenosinantagonist och kan förväntas öka den effektiva dosen av adenosin. Kombinationen bör därför undvikas.

Koffein metaboliseras huvudsakligen av enzymet CYP1A2, varför hämmare av CYP1A2 (t.ex. fluvoxamin) ger förhöjda plasmakoncentrationer av koffein.

Koffein ger förhöjda plasmakoncentrationer av klozapin, sannolikt genom att hämma den CYP1A2-medierade metabolismen av klozapin.

Koffein ger minskade plasmakoncentrationer av litium.


Klorcyklizin

Inga kända interaktioner.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Ergotamin har en uteruskontraherande effekt och kan därför inducera förtidsbörd eller hypertont värkarbete. Anervan Novum är därför kontraindicerat vid graviditet.


Amning

Ergotamin passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapevtiska doser. Anervan Novum är kontraindicerat till ammande kvinnor. Koffein passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapevtiska doser. Uppgift saknas om klorcyklizin passerar över i modersmjölk.


Fertilitet

Uppgifter saknas för Anervan Novums inverkan på fertilitet.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Patienter som upplever yrsel vid behandling med Anervan Novum bör inte framföra fordon eller använda maskiner.

4.8 Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är illamående och kräkningar. Beroende på ergotamindosens storlek kan tecken på kärlsammandragningar uppkomma.


Biverkningsfrekvenserna har angivits enligt följande: Vanliga (>1/100, <1/10); Mindre vanliga (>1/1 000, <1/100); Sällsynta (>1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynta (<1/10 000).


Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Yrsel.

Mindre vanliga: Parestesier (myrkrypningar) och hypestesi (domningar) i fingrar och tår.


Öron och balansorgan

Sällsynta: Vertigo.


Hjärtat

Sällsynta: Bradykardi, takykardi, myokardischemi, myokardinfarkt.


Blodkärl

Mindre vanliga: Smärta i hjärttrakten, perifer vasokonstriktion (framförallt i nedre extremiteterna).

Sällsynta: Förhöjt blodtryck.

Mycket sällsynta: Gangrän.


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynta: Allergiska reaktioner (dyspné).


Magtarmkanalen

Mindre vanliga: Illamående, kräkningar.

Sällsynta: Buksmärta, diarré.


Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: Allergiska reaktioner (såsom hudutslag, ansiktsödem, urtikaria).


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Sällsynta: Myalgi.


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga: Cyanos.

Sällsynta: Huvudvärk.


Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Sällsynta: Ergotism (kraftig arteriell kärlsammandragning med symtom på perifer vaskulär ischemi).


Hos enstaka patienter som tagit ergotamin regelbundet under flera år har fibrotiska förändringar observerats, framförallt i pleura och retroperitoneum, men även enstaka fall med fibrotiska förändringar av hjärtklaffar har rapporterats (se även avsnitt 4.4).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Symtom

Ergotamin: Huvudrisken är kärlspasm (ökad risk om patienten redan medicinerar med ergotamin) och CNS-effekter. Kärlspasm i extremiteterna: Perifer kyla, smärtor, blekhet, cyanos, pulslöshet, risk för tromboser och gangrän. Parestesier, flexionskontrakturer, muskelkramper, tremor. Spasm i andra artärer kan ge angina pectoris, synpåverkan, lumbago, buksmärtor, tarmgangrän, njurpåverkan, nekros i tungan. Blödingar från uterus, abort. Illamående, kräkningar, diarré. Mydriasis, muntorrhet. Vid akut, massiv intoxikation blodtrycksstegring eller blodtrycksfall, bradykardi eller takykardi, hjärtsvikt, arytmier, excitation, omtöckning, hallucinos, kramper, koma, hjärnödem. Andningsdepression, bronkospasm. Hyper- eller hypopyrexi. Lever- och njurpåverkan.


Koffein: Illamående, huvudvärk, yrsel, oro, tinnitus, tremor, excitation, takykardi, takypné, ökade urinmändger. Vid större doser tillkommer kräkningar (eventuellt hematemes), hypertermi, hyperventilation, hypokalemi, hyponatremi, VES, blodtrycksförhöjning, hallucinationer, eventuellt delirium och kramper (även status epileptikus). Vid massiva doser andningsdepression, ventrikeltakykardi, ventrikelflimmer, hjärtinfarkt och cirkulationskollaps. Rhabdomyolys och njursvikt. ARDS i enstaka fall.


Behandling

Ergotamin: Om befogat ventrikeltömning, kol. Vid allmänpåverkan respiratorbehandling på vid indikation. Vid kramper diazepam. Atropin mot illamående, bukkramper, bradykardi. Lidokain vid ventrikulära arytmier. Kalciumglubionat (9 mg Ca/ml) 10 ml intravenöst mot muskelsmärtor. Vid tecken på kärlspasm: Dextran 500-1 000 ml första dygnet, senare 500 ml/dygn. Hydrokortison initialt 300 mg intramuskulärt eller intravenöst. Glycerylnitrat 0,5 mg sublingualt, upprepas vid behov var 10:e min. Vid god med kortvarig effekt ges långtidsverkande nitroglycerinpreparat. Vid svår kärlspasm med risk för gangrän: Glycerylnitrat, initialt 0,5 µg/kg/min intravenöst och sedan ökning av dosen med 0,5 µg/kg/min var 5-10:e min tills effekt erhålles. Behandling med glycerylnitrat kan smygas ut under 12-24 tim. Vid behov kan komplettering ske med kaptopril 50 mg x 3 per os. Vid tecken på hyperkoagulabilitet ges dessutom heparin (10-15 000 IE/dygn till vuxen). Obs! Dextran bör då ej ges.


Koffein: Om befogat ventrikeltömning, kol. Diazepam vid CNS-excitation och kramper. Vid takykardi och blodtrycksförhöjning kan vid behov betablockerare ges (t.ex. metoprolol). Vid kvarstående blodtrycksstegring eventuellt fentolamin 2,5-5 mg (barn 0,05-0,1 mg/kg) intravenöst var 5:e min efter behov, därefter eventuellt som infusion. Vid cirkulationskollaps vätska intravenöst och inotropt stöd. Antacia vid behov kompletterat med omeprazol 40 mg intraveöst till vuxen vid hematemes. Sörj för god diures. Symtomatisk behandling. Vid mycket svår förgiftning eventuellt hemoperfusion.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot migrän, ATC-kod: N02C A72


Ergotamin har kärlkontraherande effekt och har sedan länge använts mot olika typer av vaskulär huvudvärk. Koffein förbättrar absorptionen av ergotamin. Klorcyklizin motverkar uppkomsten av illamående.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Ergotamin

Ergotamin absorberas i liten utsträckning från magtarmkanalen, och absorptionen minskar troligen ytterligare av tarmstas under en migränattack. Ergotamin genomgår dessutom första-passage-metabolism. Koffein inkluderas i beredningsformen för att öka biotillgängligheten, även om det är oklart huruvida det fungerar.

Plasmaproteinbindningen är ca 93-98 %. Ergotamin eller dess metaboliter har detekterats i bröstmjölk.

Ergotamin metaboliseras i hög grad i levern via enzymet CYP3A4, och merparten av metaboliterna utsöndras i galla. Cirka 4 % av dosen utsöndras i urin. Vissa metaboliter är farmakologiskt aktiva. Eliminationen av ergotamin är bifasisk, med halveringstider på cirka 2 respektive 21 timmar.


Koffein

Koffein absorberas i hög grad efter oral administrering. Distributionen är omfattande, bland annat till CNS, saliv, bröstmjölk och moderkaka.

Koffein metabiliseras nästan fullständigt i levern via oxidation, demetylering och acetylering. Koffein utsöndras i urin som metaboliter och endast cirka 1 % oförändrat. Halveringstiden är cirka 3-7 timmar.


Klorcyklizin

Information saknas.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det finns ingen preklinisk information som bedöms vara av betydelse för den kliniska säkerheten utöver den information som ges i andra delar av produktresumén.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Askorbinsyra, vinsyra, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, krospovidon. Filmdragering:

Talk, magnesiumstearat, makrogol, basisk butylerad metaakrylat-sampolymer,vaniljarom, titandioxid (färgämne 171).

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskild anvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

PVD/PVDC/Al blister

30 och 100 tabletter

6.6 Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

24189

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 24 november 2006

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2016-06-28

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av