FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gliolan

Medac

Pulver till oral lösning 30 mg/ml
(Pulvret är en vit till benvit kaka.)

Sensibiliserande ämnen för fotodynamisk behandling

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XD04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Medac omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Gliolan

30 mg/ml pulver till oral lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Gliolan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Gliolan
3. Hur du tar Gliolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Gliolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Gliolan är och vad det används för

 


Gliolan används för att visualisera vissa hjärntumörer (som kallas malignt gliom) under en hjärnoperation.


Gliolan innehåller ett ämne, som kallas aminolevulinsyra (5‑ALA). 5‑ALA ackumuleras främst itumörceller där det omvandlas till ett annat liknande ämne. Om tumören därefter belyses med blått ljus, sänder denna nya substans ut ett rödviolett ljus, som gör det lättare att se vad som är normal vävnad och vad som är tumörvävnad. Detta gör det lättare för kirurgen att avlägsna tumören samtidigt som normal, frisk vävnad skonas.


2. Vad du behöver veta innan du använder Gliolan

Ta inte Gliolan

 • om du är allergisk mot 5‑ALA eller porfyriner

 • om du har kända eller misstänkta akuta eller kroniska typer av porfyri (dvs. ärftliga eller förvärvade störningar av vissa enzymer i syntesen av rött blodpigment).

 • vid känd eller misstänkt graviditet.

Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Gliolan.

 • I 24 timmar efter att du har fått detta läkemedel ska du skydda dina ögon och din hud mot starkt ljus (till exempel direkt solljus eller starkt, fokuserat inomhusljus).

 • Om du har en hjärtsjukdom eller tidigare har haft en hjärtsjukdom, skall du tala om det för din läkare. I så fall ska detta läkemedel användas med försiktighet, eftersom ditt blodtryck kan sjunka.


Nedsatt njur- eller leverfunktion

Inga prövningar har genomförts på patienter med dålig lever- eller njurfunktion. Därför skall detta läkemedel användas med försiktighet hos sådana patienter.


Äldre

Det finns inga speciella anvisningar för användning hos äldre patienter med normal organfunktion.

Barn och ungdomar (under 18 år)

Det finns ingen erfarenhet av Gliolan hos barn och ungdomar. Därför rekommenderas inte detta läkemedel för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Gliolan


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, särskilt läkemedel som kan orsaka hudproblem om huden utsätts för starkt ljus (till exempel vissa typer av läkemedel som kallas antibiotika), men även receptfria läkemedel (till exempel hypericin eller extrakt av johannesört). Ett fall av svår solbränna som varade i 5 dagar har rapporterats hos en patient efter att ha tagit detta läkemedel och ett hypericinextrakt. Du skall inte ta några sådana produkter under upp till 2 veckor efter att du har tagit Gliolan.

Inom 24 timmar efter att ha tagit Gliolan, undvik alla andra läkemedel som kan skada levern.

Gliolan med mat och dryck

Detta läkemedel används vanligtvis vid ett tillfälle, nämligen 2‑4 timmar före narkos för operation av vissa hjärntumörer som kallas gliom. Du skall inte dricka eller äta under minst 6 timmar innan narkosen inleds.


Graviditet och amning

Graviditet

Det är inte känt om Gliolan skadar ofödda barn. Använd inte detta läkemedel om du är gravid.


Amning

Det är inte känt om detta läkemedel går över i bröstmjölk. Ammande mödrar skall inte amma under 24 timmar efter behandling med detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har i sig självt ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du tar Gliolan


Detta läkemedel är ett pulver, vilket först måste blandas i dricksvatten före användning. Detta görs alltid av apotekspersonal eller en sköterska och inte av dig själv. Vanlig dos är 20 mg 5‑ALA Hcl per kilogram kroppsvikt. Apotekspersonalen eller sköterskan kommer att räkna ut den exakta dos som du behöver och mängden lösning (i milliliter) som du behöver dricka. Du måste dricka den beredda lösningen 2‑4 timmar före narkos.


Om narkosen/operationen blir fördröjd några timmar, får man inte ge fler doser. Om operationen fördröjs en eller flera dagar, kan ytterligare en dos av detta läkemedel tas 2‑4 timmar före narkos.

Om du har tagit för stor mängd av Gliolan

Om du har tagit för stor mängd av Gliolan, kommer läkaren att besluta om nödvändiga åtgärder för att undvika eventuella problem, inklusive tillräckligt skydd mot starkt ljus (till exempel direkt solljus).

Om du har glömt att använda Gliolan

Detta läkemedel ges endast en gång på operationsdagen, 2 – 4 timmar innan narkos inleds. Om du har glömt att ta detta läkemedel under denna tidsperiod, bör du inte ta det precis innan narkos inleds. I så fall måste narkos och operation om möjligt skjutas upp i minst 2 timmar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.De allvarligaste biverkningarna omfattar lätta förändringar av antalet blodkroppar (röda och vita blodkroppar, blodplättar), neurologiska störningar (störningar som påverkar nervsystemet, som partiell förlamning av ena sidan av kroppen (hemipares) och blodproppar som kan täppa till blodkär (tromboembolism). Andra biverkningar som man har observerat ofta är kräkningar, illamående och en lätt förhöjning i blodet av vissa enzymer (transaminaser, γ‑GT, amylas) eller bilirubin (ett gallpigment som bildas i levern genom nedbrytning av rött blodpigment).


Tala genast om för din läkare om du får några besvär.


Biverkningarna delas in i följande två kategorier:

 • biverkningar som kommer omedelbart efter att du har tagit Gliolan och före narkos

 • biverkningar som är en kombination av Gliolan, narkos och avlägsnande av tumören.


Efter att ha tagit Gliolan och innan narkos inleds, kan följande biverkningar förekomma:


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

Illamående, sänkt blodtryck, hudreaktioner (till exempel utslag som ser ut som solbränna).


I kombination med narkos och avlägsnande av tumör kan ytterligare biverkningar förekomma:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

Lindriga förändringar av antalet blodkroppar (röda och vita blodkroppar, blodplättar) ochen lätt förhöjning av vissa enzymer (transaminaser, γ-GT, amylas) eller bilirubin (ett gallpigment som bildas i levern genom nedbrytning av rött blodpigment) i blodet. Dessa förändringar når maximum mellan 7 och 14 dagar efter operation. Förändringarna kommer att försvinna helt inom några veckor. Vanligtvis får du inte några symtom när dessa förändringar uppstår.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

Illamående, kräkningar, störningar som påverkar nervsystemet (neurologiska störningar), såsom partiell förlamning i ena sidan av kroppen (hemipares), total eller partiell förlust av förmågan att använda eller förstå språket (afasi), anfall (kramper) och blindhet i halva synfältet i ena eller båda ögonen (hemianopsi) och blodproppar som kan täppa till blodkärl (tromboembolism).


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp til 1 av 100 patienter):

Sänkt blodtryck (hypotoni) , hjärnsvullnad (hjärnödem).


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp til 1 av 10 000 patienter) eller

har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

försämrad känsel (hypestesi)och lös eller vattnig avföring (diarré).


Rapportering om biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se
5. Hur Gliolan ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Den beredda lösningen är fysikaliskt-kemiskt stabil i 24 timmar vid 25 °C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är 5‑aminolevulinsyrahydroklorid

(5‑ALA HCl). En flaska innehåller 1,17 g

5‑aminolevulinsyra (5‑ALA), motsvarande 1,5 g 5‑ALA HCl.

En ml beredd lösning innehåller 23,4 mg 5‑ALA, motsvarande 30 mg 5‑ALA HCl).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta läkemedel är ett pulver till oral lösning. Pulvret är en vit till benvit kaka. Den rekonstituerade lösningen är en klar och färglös till svagt gulaktig vätska.

Gliolan saluförs i flaskor av glas i förpackningar om 1, 2 och 10 flaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel, Tyskland

Tel. + 49 4103 8006 0

Fax: + 49 4103 8006 100


Tillverkare

Medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 07/2018

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Hitta direkt i texten
Av