Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Piperacillin/Tazobactam Sandoz

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Pulver till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
(Ett vitt till benvitt pulver till injektions-/infusionsvätska)

Bredspektrumantibiotika av penicillintyp

Aktiva substanser:
ATC-kod: J01CR05
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Piperacillin/Tazobactam Sandoz

2 g/0,25 g och 4 g/0,5g pulver till infusionsvätska, lösning
piperacillin/tazobaktam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

• Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

• Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

• Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

• Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Piperacillin/Tazobactam Sandoz  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Piperacillin/Tazobactam Sandoz
3. Hur du använder Piperacillin/Tazobactam Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Piperacillin/Tazobactam Sandoz  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Piperacillin/Tazobactam Sandoz  är och vad det används för

 

Piperacillin tillhör en grupp läkemedel som kallas för ”bredspektrumpenicillinantibiotika”. Det kan döda många typer av bakterier. Tazobaktam kan hindra vissa resistenta bakterier från att överleva effekterna av piperacillin. Det betyder att fler typer av bakterier dödas när piperacillin och tazobaktam ges tillsammans.


Piperacillin/Tazobactam Sandoz används till vuxna och ungdomar för att behandla bakterieinfektioner, till exempel sådana som drabbar nedre luftvägarna (lungorna), urinvägarna (njurar och blåsa), buken, huden eller blodet. Piperacillin/Tazobactam Sandoz kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).

Piperacillin/Tazobactam Sandoz används till barn i åldrarna 2–12 år för att behandla infektioner i buken, till exempel blindtarmsinflammation, peritonit (infektion av vätskan och den invändiga beklädnaden i bukorganen) och infektioner i gallblåsan. Piperacillin/Tazobactam Sandoz kan användas för att behandla bakterieinfektioner hos patienter med lågt antal vita blodkroppar (minskat motstånd mot infektioner).


Vid vissa allvarliga infektioner kan läkaren överväga att använda Piperacillin/Tazobactam Sandoz i kombination med andra antibiotika.


Piperacillin och tazobaktam som finns i Piperacillin/Tazobactam Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Använd inte Piperacillin/Tazobactam Sandoz

 • om du är allergisk mot piperacillin eller tazobaktam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot antibiotika som kallas för penicilliner, cefalosporiner eller andra beta-laktamashämmare, eftersom du kan vara allergisk mot Piperacillin/Tazobactam Sandoz.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Piperacillin/Tazobactam Sandoz.

 • om du har allergier. Om du har flera allergier, var noga med att tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal innan du får denna produkt.

 • om du har diarré före, eller om du får diarré under eller efter behandlingen. Var i så fall noga med att tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart. Ta inte något läkemedel mot diarrén utan att först kontrollera med din läkare.

 • om du har låg kaliumnivå i blodet. Läkaren vill kanske kontrollera dina njurar innan du får det här läkemedlet och han/hon kan utföra regelbundna blodtester under behandlingen.

 • om du har några njur- eller leverproblem eller får hemodialys. Läkaren vill kanske kontrollera dina njurar innan du får det här läkemedlet och han/hon kan utföra regelbundna blodtester under behandlingen.

 • om du tar vissa läkemedel (som kallas för antikoagulanter) för att undvika alltför kraftig blodkoagulering (se även ”Andra läkemedel och Piperacillin/Tazobactam Sandoz” i denna information) eller om någon oväntad blödning uppstår under behandlingen. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart.

 • om du får kramper under behandlingen. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal.

 • om du tror att du fått en ny eller förvärrad infektion. I så fall ska du tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal.

Barn och ungdomar

Barn under 2 år

Användning av piperacillin/tazobaktam rekommenderas inte för barn under 2 års ålder eftersom det finns otillräckliga uppgifter om säkerhet och effekt.

Andra läkemedel och Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Tala om för läkare eller annan vårdpersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av piperacillin och tazobaktam. Detta gäller:

 • läkemedel mot gikt (probenecid). Detta kan öka den tid det tar för piperacillin och tazobaktam att lämna kroppen.

 • läkemedel som förtunnar blodet eller för behandling av blodproppar (t.ex. heparin, warfarin eller acetylsalicylsyra).

 • läkemedel som används för att dina muskler ska slappna av under en operation. Tala om för läkaren om du ska bli sövd

 • metotrexat (läkemedel som används för att behandla cancer, artrit eller psoriasis). Piperacillin och tazobaktam kan öka den tid det tar för metotrexat att lämna kroppen.

 • läkemedel som sänker kaliumnivån i blodet (t.ex. tabletter som ökar urineringen eller vissa läkemedel mot cancer).

 • läkemedel som innehåller de andra antibiotiska medlen tobramycin, gentamycin eller vankomycin. Tala om för läkaren om du har problem med njurarna.

Effekter på laboratorietester

Tala om för läkaren eller laboratoriepersonalen att du tar Piperacillin/Tazobactam Sandoz om du måste lämna ett blod- eller urinprov. 

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller annan vårdpersonal innan du får detta läkemedel.

Läkaren avgör om Piperacillin/Tazobactam Sandoz är rätt för dig.


Piperacillin och tazobaktam kan gå över till barnet i magen eller gå över till bröstmjölk. Om du ammar avgör läkaren om Piperacillin/Tazobactam Sandoz är rätt för dig.

Körförmåga och användning av maskiner

Användningen av Piperacillin/Tazobactam Sandoz förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. 


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Piperacillin/Tazobactam Sandoz innehåller natrium

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g innehåller 109 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dosenhet. Detta motsvarar 6 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g/0,5 g innehåller 217 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dosenhet. Detta motsvarar 11 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


Hänsyn ska tas till detta om du ordinerats saltfattig kost. 


3. Hur du använder Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Din läkare eller annan vårdpersonal ger dig detta läkemedel genom en infusion (ett dropp under 30 minuter) in i en av dina vener.


Dosering

Vilken läkemedelsdos du ges beror på vad du behandlas för, din ålder och om du har njurproblem eller inte.


Vuxna och ungdomar över 12 år

Vanlig dos är 4 g/0,5 g piperacillin/tazobaktam givet var 6:e–8:e timme som infusion i en av dina vener (direkt i blodomloppet).


Patienter med njurproblem

Läkaren kan behöva minska dosen av Piperacillin/Tazobactam Sandoz eller hur ofta du får det. Läkaren kan också vilja testa ditt blod för att säkerställa att behandlingen ges med rätt dos, speciellt om du måste ta läkemedlet under lång tid.

Användning för barn och ungdomar

Barn i åldern 2 till 12 år

Vanlig dos för barn med bukinfektioner är 100 mg/12,5 mg piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt givet var 8:e timme i en ven (direkt i blodomloppet). Vanlig dos för barn med lågt antal vita blodkroppar är 80 mg/10 mg piperacillin/tazobaktam per kg kroppsvikt givet var 6:e timme i en ven (direkt i blodomloppet).


Läkaren beräknar dosen beroende på ditt barns kroppsvikt men den dagliga dosen ska inte överskrida 4 g/0,5 g Piperacillin/Tazobactam Sandoz.


Du ges Piperacillin/Tazobactam Sandoz tills tecknet på infektion har försvunnit helt (5 till 14 dagar).

Om du tror att du har fått för stor mängd av Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Eftersom du får Piperacillin/Tazobactam Sandoz av en läkare eller annan vårdpersonal är det osannolikt att du ges fel dos. Om du emellertid upplever biverkningar som t.ex. kramper eller om du tror att du fått för mycket, tala om det för läkaren omedelbart.Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har missat en dos av Piperacillin/Tazobactam Sandoz

Om du tror att du inte har fått en dos av Piperacillin/Tazobactam Sandoz tala om det för läkaren eller annan vårdpersonal omedelbart.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan vårdpersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta läkare omedelbart om du upplever någon av dessa potentiellt allvarliga biverkningar för Piperacillin/Tazobactam Sandoz:


De allvarliga biverkningarna (frekvens inom parentes) av Piperacillin/Tazobactam Sandoz är:

 • allvarliga hudutslag (Stevens-Johnsons syndrom, bullös dermatit (har rapporterats), exfoliativ dermatit (har rapporterats), toxisk epidermal nekrolys (sällsynta)), som till att börja med uppträder som rödaktiga måltavelliknande prickar eller runda fläckar, ofta med blåsor i mitten, på bålen. Ytterligare tecken är sår i munnen, halsen, näsan, på armarna, benen och könsorganen samt ögoninflammation (röda och svullna ögon). Hudutslagen kan förvärras till utbredd blåsbildning eller fjällning av huden och kan eventuellt bli livshotande.

 • allvarligt allergiskt tillstånd med potentiell dödlig utgång (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom) som kan drabba huden men framför allt inre organ, till exempel njurar och lever (har rapporterats)

 • ett hudtillstånd (akut generaliserad exantematös pustulos) följt av feber som utgörs av ett stort antal mycket små vätskefyllda blåsor på stora delar av huden, som blir svullen och röd (har rapporterats)

 • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen (har rapporterats)

 • andnöd, väsande andning eller svårighet att andas (har rapporterats)

 • svåra hudutslag eller nässelutslag (mindre vanliga), klåda eller hudutslag (vanliga)

 • ögonvitorna eller huden gulfärgas (har rapporterats)

 • skador på blodcellerna (tecken på detta kan vara att du blir andfådd utan orsak, urinen blir röd eller brun (har rapporterats), näsblod (sällsynta) eller blåmärken i form av små prickar (purpura) (har rapporterats)), kraftigt minskat antal vita blodkroppar (sällsynt)

 • svår eller ihållande diarré följt av feber eller svaghetskänsla (sällsynta)

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • diarré

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • svampinfektion

 • minskat antal blodplättar, minskat antal röda blodkroppar eller blodpigment/hemoglobin, avvikande resultat vid laboratorietest (positivt direkt Coombs), förlängd koaguleringstid (förlängd aktiverad partiell tromboplastintid)

 • minskad proteinhalt i blodet

 • huvudvärk, sömnlöshet

 • magont, kräkning, illamående, förstoppning, orolig mage

 • ökad halt av leverenzymer i blodet

 • onormala blodprover avseende njurfunktion

 • feber, reaktion vid injektionsstället

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni), förlängd koaguleringstid (förlängd protrombintid)

 • minskning av kaliumhalten i blodet (hypokalemi), sänkt blodsocker (blodglukos)

 • lågt blodtryck, inflammation i venerna (känns som ömhet eller rodnad vid det påverkade området)

 • hudrodnad

 • ökad halt av en nedbrytningsprodukt från blodpigment (bilirubin)

 • hudreaktioner med rodnad, hudförändringar, nässelutslag

 • led- och muskelsmärta

 • frossbrytningar

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • inflammation i munnens slemhinnor

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • kraftigt minskat antal röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni), minskat antal vita blodkroppar (neutropeni), minskat antal röda blodkroppar på grund av förtidig nedbrytning, förlängd blödningstid, ökat antal blodplättar, ökat antal av en viss typ av vita blodkroppar (eosinofili)

 • allergisk reaktion och allvarlig allergisk reaktion

 • leverinflammation, nedsatt njurfunktion och njurproblem

 • en typ av lungsjukdom med ökat antal eosinofiler (en typ av vit blodkropp) i lungorna

Behandling med piperacillin har satts i samband med en ökad förekomst av feber och utslag hos patienter med cystisk fibros.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Piperacillin/Tazobactam Sandoz  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Oöppnade injektionsflaskor/glasflaskor

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


För förvaringsanvisningar för beredd/utspädd lösning, se slutet på bipackssedeln under ”Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal”.


Endast för engångsbruk. Kassera eventuell oanvänd lösning.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är piperacillin och tazobaktam.

  En injektionsflaska innehåller 2 g piperacillin (som piperacillinnatrium) och 0,25 g tazobaktam (som tazobaktamnatrium).

  En injektionsflaska eller glasflaska innehåller 4 g piperacillin (som piperacillinnatrium) och 0,5 g tazobaktam (som tazobaktamnatrium). 

 • Övriga innehållsämnen:

  Detta läkemedel innehåller inga övriga innehållsämnen förutom de aktiva substanserna.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Piperacillin/Tazobactam Sandoz 2 g/0,25 g är ett vitt till benvitt pulver till infusionsvätska, lösning förpackat i injektionsflaska av glas. Injektionsflaskorna är förpackade i kartonger

Förpackningsstorlekar: 1, 5, 10, 12 och 50 injektionsflaskor.


Piperacillin/Tazobactam Sandoz 4 g/0,5 g är ett vitt till benvitt pulver till infusionsvätska, lösning förpackat i injektionsflaskor eller glasflaskor. Injektionsflaskorna eller glasflaskorna är förpackade i kartonger.

Förpackningsstorlekar: 1, 5, 10, 12 och 50 injektionsflaskor/glasflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.  

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Österrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-08-13

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Efter beredning och spädning

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för färdigberedd lösning i upp till 24 timmar vid 20–25oC och i 48 timmar vid 2–8 °C.


Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter öppnande. Om den inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider och förhållanden före användning och dessa bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2–8 °C, såvida inte beredning/spädning har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Bruksanvisning

Piperacillin/Tazobactam Sandoz ges genom intravenös infusion (ett dropp under 30 minuter).


Intravenöst bruk

Bered varje injektionsflaska/flaska med den volym spädningsmedel som anges i nedanstående tabell. Använd ett av de kompatibla lösningsmedlen för beredning. Snurra tills pulvret är upplöst. Om flaskan snurras konstant är pulvret vanligtvis upplöst inom 3 minuter (uppgifter om hantering finns nedan).

Injektionsflaskans/flaskans innehåll

Volym lösningsmedel* som ska tillsättas till injektionsflaskan/flaskan

2 g/0,25 g (2 g piperacillin och 0,25 g tazobaktam)

10 ml

4 g/0,50 g (4 g piperacillin och 0,5 g tazobaktam)

20 ml

*Kompatibla lösningsmedel för beredning:

- vatten för injektionsvätskor

- natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvätska, lösning

- glukos 50 mg/ml (5%) injektionsvätska, lösning

- glukos 50 mg/ml (5%) lösning i natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) lösning


De beredda lösningarna ska dras upp från injektionsflaskan med spruta. Efter beredning enligt anvisningarna ger det innehåll i injektionsflaskan som dras upp i sprutan den märkta mängden piperacillin och tazobaktam.


De beredda lösningarna kan spädas ytterligare till önskad volym (t.ex. 50 ml till 150 ml) med ett av följande kompatibla lösningsmedel:

- natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsvätska, lösning

- glukos 50 mg/ml (5%) injektionsvätska, lösning

- dextran (grad 40) 60 mg/ml (6%) lösning i natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) lösning


Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas eller ges tillsammans med aminoglykosider. Om betalaktamantibiotika blandas med aminoglykosider in vitro kan det leda till väsentlig inaktivering av aminoglykosiden.


Piperacillin/tazobaktam ska inte blandas med andra substanser i en spruta eller infusionsflaska eftersom kompatibilitet inte har fastställts.


Piperacillin/tazobaktam ska administreras genom infusionsset separat från andra läkemedel om inte blandbarhet har bevisats.


På grund av kemisk instabilitet ska piperacillin/tazobaktam inte användas med lösningar som enbart innehåller natriumbikarbonat.


Piperacillin/tazobactam Sandoz är inte kompatibelt med Ringers (Hartmanns) laktatlösning.


Piperacillin/tazobaktam ska inte tillsättas till blodprodukter eller albuminhydrolysater. 

Hitta direkt i texten
Av