FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

diTeBooster

Scandinavian Biopharma

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
(Färglös suspension med vita/gråa partiklar.)

Stelkrampstoxoid, kombinationer med difteritoxoid

ATC-kod: J07AM51
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Scandinavian Biopharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

diTeBooster

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta. Vaccin mot difteri och stelkramp, adsorberat, med reducerat antigeninnehåll

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du vaccineras med detta läkemedel.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad diTeBooster är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du vaccineras med diTeBooster
3. Hur du vaccineras med diTeBooster
4. Eventuella biverkningar
5. Hur diTeBooster ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad diTeBooster är och vad det används för

 

diTeBooster är ett vaccin som ger skydd mot difteri och stelkramp.

Detta boostervaccin används för att vaccinera barn (5 år och äldre) och vuxna som redan har fått en primärvaccination mot difteri och stelkramp.


2. Vad du behöver veta innan du vaccineras med diTeBooster

Du ska inte vaccineras med diTeBooster

 
 • Om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i denna vaccinet (anges i avsnitt 6).

 • Om du har upplevt allvarliga biverkningar efter tidigare vaccinationer.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du vaccineras med diTeBooster:

 
 • lider av någon sjukdom. Vid akut sjukdom med feber ska vaccinationen skjutas upp.

 • får medicinsk behandling som påverkar immunsvaret (t.ex. kortikosteroider) eller om du lider av sjukdom som ökar risken för blödning

 • har några allergier

 • har upplevt obehag efter tidigare vaccinationer

 • är allergisk mot formaldehyd. Formaldehyd används under tillverkningen och mycket små mängder kan därför förekomma i vaccinet

Andra läkemedel och diTeBooster

diTeBooster kan ges samtidigt som andra vaccin men som en separat injektion.

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du vaccineras med diTeBooster


Graviditet

Det finns begränsad erfarenhet med användning av diTeBooster under graviditet. Om du är gravid, bestämmer läkaren om risken för stelkramps- och difteriinfektion är större än den eventuella risken för det ofödda barnet om du vaccineras.


Amning

Det finns begränsad erfarenhet av användning av diTeBooster under amning, men det finns inga bevis på skadliga effekter genom att vaccinet överförs till barnet genom bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

diTeBooster bör inte påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

diTeBooster innehåller natrium

diTeBooster innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos och är därför i princip "natriumfri".


3. Hur du vaccineras med diTeBooster

 

Läkaren eller sjuksköterskan ger vaccinet via injektion i en muskel (intramuskulärt).

Boosterdosen är 0,5 ml för både barn (5 år och äldre) och vuxna.


Om du har ytterligare frågor om detta vaccin, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga allergiska reaktioner (exempel på sådana är andningsbesvär, svårigheter att svälja, klåda på händer och fötter, svullnad runt ögon och i ansiktet) kan uppstå i sällsynta fall (upp till 1 av 1 000 personer).

Kontakta omedelbart läkare om du upplever någon av ovanstående reaktioner.


Andra biverkningar, bland annat

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Allmän sjukdomskänsla och feber (temperatur på 38°C eller mer). Rodnad och svullnad vid injektionsstället.


Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Uttalad rodnad och svullnad på 6 cm eller mer vid injektionsstället. Eksem och hudinflammation (dermatit).


Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare 

Hög feber (temperatur på över 40ºC). Långvarig knottrig hud efter klåda (granulom) eller steril varböld på injektionsstället. Nässelfeber (urticaria).


Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare 

Svimning


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur diTeBooster ska förvaras


 
 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Förvaras i kylskåp (2ºC - 8ºC)

 • Får ej frysas.

 • Vaccinet ska inte användas om det har varit fruset.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är:

1 dos (= 0,5 ml) innehåller minst 2 internationella enheter renad difteritoxoid och minst 20 internationella enheter renad tetanustoxoid som adsorberas till aluminiumhydroxidhydrat, motsvarande 0,5 mg aluminium.

Detta vaccin innehåller aluminium som adjuvans. Adjuvanser är innehållsämnen som finns i vissa vaccin för att påskynda, förbättra och/eller förlänga den skyddande effekten av vaccinet.

Övriga innehållsämnen är:

natriumhydroxid, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

diTeBooster är en färglös vätska med vita och grå partiklar.

Varje dos levereras som en enskild förfylld spruta.

Förpackningsstorlekar förfylld spruta: 1 x 0,5 ml, 5 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml och 20 x 0,5 ml.

Alla förpackningsstorlekar kanske inte finns till försäljning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Aj Vaccines A/S

Artillerivej 5

DK-2300 Köpenhamn S

Danmark

tel: +45 7229 7000

fax: +45 7229 7999

e-post: ajvaccines@ajvaccines.com


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för.


Ombud

Scandinavian Biopharma Distribution AB

Industrivägen 1

171 48 Solna

Telefon: 08-470 56 00

E-post: info@sbdistribution.se


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

AT, DK, EL, ES, FI, IE, PT, NO, SE: diTeBooster

DE: Td-IMMUN


Denna bipacksedel godkändes senast den 2018-01-09

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso-och sjukvårdspersonal

Detta boostervaccin används för att vaccinera barn (5 år och äldre) och vuxna som redan har fått primärvaccination med minst 3 doser mot difteri och stelkramp.

diTeBooster är inte avsedd för primär immunisering mot difteri och stelkramp.

diTeBooster ska användas enligt officiella nationella rekommendationer.

Skaka före användning. Efter resuspension ska vaccinet se ut som en färglös lösning med vita och grå partiklar.

Dosen är 0,5 ml och administreras intramuskulärt.

Vaccination mot difteri och stelkramp ska upprepas med intervall enligt officiella rekommendationer (i allmänhet 10 år). För täta boostervaccinationer ökar risken för biverkningar.

Under särskilda indikationer (till exempel hemorragisk diates) kan diTeBooster administeras djupt subkutant. Kliniska studier har visat färre lokala reaktioner efter intramuskulära injektioner än efter subkutana.

Nödvändiga förebyggande åtgärder för behandling av anafylaktiska reaktioner ska alltid vidtas.

Formaldehyd används under tillverkningen och spårmängder kan förekomma i den slutliga produkten. Försiktighet ska iakttas hos personer med känd överkänslighet mot formaldehyd.

Blanda inte diTeBooster med andra vaccin i samma spruta.

Samtidig administrering av diTeBooster och andra inaktiverade vaccin har inte studerats. Det är inte troligt att samtidig administrering leder till interferens i immunsvaren. Vid behov kan diTeBooster administreras samtidigt med andra vacciner, på olika injektionsställen.


Eventuell ej använt läkemedel eller avfallsmaterial ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Hitta direkt i texten
Av