Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vinorelbin Ebewe

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
(Klar, färglös till ljust gul lösning)

Cytostatika (vincaalkaloider)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01CA04
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

VINORELBIN EBEWE

10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
vinorelbin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad VINORELBIN EBEWE är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder VINORELBIN EBEWE
3. Hur du använder VINORELBIN EBEWE
4. Eventuella biverkningar
5. Hur VINORELBIN EBEWE ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad VINORELBIN EBEWE är och vad det används för

 

Vinorelbin Ebewe är ett cancerläkemedel av typen vincaalkaloider. Det används mot vissa typer av lungcancer och bröstcancer.


Vinorelbin som finns i Vinorelbin Ebewe kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder VINORELBIN EBEWE

Använd inte VINORELBIN EBEWE

 • om du är allergisk mot vinorelbin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har eller nyligen har haft en allvarlig infektion eller har stor brist på vita blodkroppar (neutropeni)

 • om har stor brist på en typ av blodkroppar som kallas blodplättar

 • om du ammar

 • i kombination med vaccin mot gula febern.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Vinorelbin Ebewe

 • om du tidigare har haft en typ av hjärtsjukdom som kallas ischemisk hjärtsjukdom

 • om du genomgår strålbehandling med ett strålområde som omfattar levern

 • om du har tecken eller symtom på en infektion (såsom feber, frossa, halsont etc.), tala om det för läkaren så snart som möjligt så att han eller hon kan se till att nödvändiga tester tas

 • om du får ett levande vaccin såsom polivaccin som tas via munnen eller tuberkulosvaccin (BCG)

 • all kontakt med ögonen ska undvikas på grund av risken för svår irritation och till och med sår på hornhinnan. Om läkemedlet hamnar i ögonen, ska dessa omedelbart sköljas med rikliga mängder koksaltlösning.

 • om du tar något av läkemedlen som listas i avsnittet ”Andra läkemedel och Vinorelbin Ebewe”

Före varje behandlingstillfälle kommer blodprov att tas. Om resultaten är för låga, kan din behandling tillfälligt stoppas tills värdena återgår till godtagbara nivåer.

Barn och ungdomar

Användning av Vinorelbin Ebewe rekommenderas inte för barn under 18 år.

Andra läkemedel och VINORELBIN EBEWE

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Detta gäller särskilt om du tar något av följande läkemedel:

 • läkemedel som kan påverka benmärgen t.ex. läkemedel mot cancer

 • karbamazepin, fenytoin och fenobarbital (epilepsiläkemedel)

 • antibiotika som t.ex. rifampicin, erytromycin, klaritromycin, telitromycin

 • johannesört (Hypericum perforatum)

 • ketokonazol och itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

 • antivirala läkemedel mot hiv infektion t.ex. ritonavir (hiv proteashämmare)

 • nefazodon (ett läkemedel mot depressioner)

 • ciklosporin och takrolimus (läkemedel som sänker immunförsvarets aktivitet)

 • verapamil, kinidin (används vid hjärtsjukdomar)

 • andra läkemedel mot cancer t.ex. mitomycin C, cisplatin

 • blodförtunnande läkemedel t.ex. warfarin

 • vacciner mot gula febern eller andra levande vacciner

 • cancerläkemedlet lapatinib, som tas via munnen (används t.ex. för att behandla bröstcancer).

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Vinorelbin har fosterskadande effekter och ska inte användas under graviditet om inte nyttan överstiger risken. Ansvarig läkare kommer att diskutera detta med dig. Kvinnor i fertil ålder måste använda effektiva preventivmedel under behandlingen och upp till 3 månader efter avslutad behandling. Tala om för din läkare om du är gravid eller om du misstänker graviditet.


Amning

Det är inte känt om vinorelbin passerar över i bröstmjölk. Amning måste därför avslutas innan behandlingen startar.


Fertilitet

Vinorelbin kan ha gentoxiska effekter. Därför avråds män som behandlas med vinorelbin från att skaffa barn under behandlingen och i minst 3 månader efter avslutad behandling. Rådgivning angående konservering av sperma ska sökas innan behandlingen inleds på grund av risken för irreversibel infertilitet orsakad av vinorelbinbehandling.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier angående påverkan på körförmågan har utförts.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder VINORELBIN EBEWE

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Vanlig dosering för vuxna är 25-30 mg/m2 kroppsyta per vecka. Dosen beror på ditt medicinska tillstånd, din hälsa, och om du använder andra läkemedel samtidigt.


Detta läkemedel kommer att spädas med en infusionsvätska, t.ex. fysiologisk koksaltlösning eller glukoslösning 50 mg/ml (5 %), innan det ges till dig. Det ges som en långsam injektion i en ven under 5–10 minuter eller som en infusion via dropp i en ven under 20–30 minuter. Efter att läkemedlet har getts ska venen sköljas med minst 250 ml isoton lösning.


Eftersom detta läkemedel kommer att ges till dig när du är på sjukhus, är det inte troligt att du kommer att få för lite eller för mycket. Tala med läkare eller apotekspersonal om du har några funderingar kring detta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Vinorelbin Ebewe orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar – om någon av följande biverkningar inträffar, tala om det för din läkare omedelbart.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Bröstsmärtor, andningssvårigheter, andningsreaktioner.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Kärlkramp (smärta i bröstet som strålar ut i nacke och arm), hjärtinfarkt och lungsjukdom som kan vara dödlig.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Symtom på en allergisk eller anafylaktisk reaktion med plötslig uppkomst av utslag, klåda eller nässelutslag på huden svårigheter att svälja, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar kroppen, andfåddhet, väsande/pipande andning eller andningssvårigheter, extrem trötthet (du kan känna dig som om du håller på att svimma).


Detta är mycket allvarliga biverkningar. Du kan behöva medicinsk vård omedelbart.


Andra biverkningar – om du upplever några av följande biverkningar, tala om det för din läkare så snart som möjligt

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Lågt antal vita blodkroppar, vilket kan öka risken för att få en infektion. Lågt antal röda blodkroppar (anemi), vilket kan göra att du känner dig trött. Inflammation i munnen eller svalget. Illamående och kräkningar (du kommer att få behandling som minskar dessa biverkningar). Förstoppning. Håravfall. Svullnad, ömhet, smärta och/eller utslag vid injektionsstället. Onormala leverfunktionsvärden utan symtom. Förlust av djupa senreflexer och svaghet i benen (särskilt efter långtidsbehandling).


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Ledsmärta, t.ex. i käken, och muskelsmärta. Förhöjt kreatininvärde (förändrad njurfunktion). Infektionssymtom, såsom feber och smärta, som kan påverka lungor, urinblåsa, njurar eller mage/tarm. Allergiska reaktioner såsom hudutslag och andningssvårigheter. Lågt antal av en speciell typ av vita blodkroppar, vilket kan ge feber och i sällsynta fall vara dödligt. Lågt antal blodplättar (blodkroppar som får blodet att koagulera). Diarré. Trötthet, feber och smärta.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Onormala känselförnimmelser som oftast försvinner när behandlingen upphört. För högt eller för lågt blodtryck som kan ge rodnad och kalla händer eller fötter. Andningssvårigheter och väsande/pipande andning. Allvarlig infektion, t.ex. i tarmen, blodförgiftning.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Svår förstoppning som kan leda till tarmvred, inflammation i bukspottkörteln, låga halter av natrium i blodet. EKG förändringar (ändrad hjärtaktivitet), vävnadssönderfall på injektionsstället (korrekt placering av infusionsnålen och spolning efteråt minskar denna biverkning). Mycket lågt blodtryck, kollaps. Hudreaktioner som utslag, klåda och nässelutslag.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Allvarlig blodförgiftning som kan vara dödlig. Guillain Barrés sjukdom (inflammatoriskt tillstånd i perifera nerver vilket kan ge svaghet), SIADH syndrom. Symtom på detta kan inkludera viktökning, illamående, kräkningar, muskelkramper, förvirring och krampanfall. Snabb puls, onormal hjärtrytm.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

Feber och infektion på grund av mycket lågt antal blodkroppar, minskat antal vita och röda blodkroppar samt blodplättar. Aptitförlust. Hand fotsyndrom, vilket innefattar rodnad (som vid solbränna), svullnad, stickande eller brännande känsla, ömhet, spänd hud, tjocka förhårdnader samt blåsor på handflator och fotsulor.


Förändringar i blodet kan också ske, och din läkare kommer att ordna så att blodprov tas för att kontrollera detta (lågt antal vita blodkroppar, anemi och/eller lågt antal blodplättar, påverkan på leverfunktion eller njurfunktion och förändring av saltbalansen i din kropp).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur VINORELBIN EBEWE ska förvaras

º

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i kylskåp (2–8 ºC). Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månaden.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är vinorelbin 10 mg/ml (som tartrat).

 • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vinorelbin Ebewe koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat) är en klar, färglös eller ljust gul lösning.


Läkemedlet levereras i glasbehållare som kallas injektionsflaskor. Varje milliliter (ml) Vinorelbin Ebewe innehåller vinorelbintartrat motsvarande 10 milligram (mg) vinorelbin.


En injektionsflaska om 1 ml innehåller 10 mg vinorelbin

En injektionsflaska om 5 ml innehåller 50 mg vinorelbin


Förpackningsstorlekar:

1 ml; 1, 5 och 10 injektionsflaskor.

5 ml: 1, 5 och 10 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG

Mondseestrasse 11

A-4866 Unterach

Österrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-03-12

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Vinorelbin Ebewe 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning


Skyddsföreskrifter:

Föreskrifter för rätt handhavande och destruktion av cytostatika ska följas.

Lämplig skyddsutrustning, engångshandskar, ansiktsmask och engångsrock ska användas. Eventuellt spill eller läckage måste torkas upp.

All kontakt med ögonen måste undvikas. Vid kontakt ska ögonen omedelbart sköljas med koksaltlösning. Vid bestående irritation bör ögonläkare kontaktas.

I händelse av spill på huden, skölj noga med vatten.

Efter avslutad användning ska exponerad yta rengöras noggrant och ansikte och händer tvättas. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt lokala bestämmelser.


ENDAST FÖR INTRAVENÖS ANVÄNDNING. SPÄDES FÖRE ADMINISTRERING.


Inkompatibiliteter:

Vinorelbin Ebewe får inte spädas ut i alkaliska lösningar (risk för utfällning). Vinorelbin Ebewe får inte blandas med andra preparat än fysiologisk koksaltlösning eller glukoslösning 50 mg/ml (5 %).

Det finns ingen interaktion mellan Vinorelbin Ebewe och ofärgade glasflaskor, påsar av PVC eller infusionsset med slangar av PVC.


Administrering:

Vinorelbin Ebewe ska endast administreras intravenöst. Vinorelbin Ebewe kan ges som långsam bolusinjektion (5–10 min) efter spädning med 20–50 ml fysiologisk koksaltlösning eller glukoslösning 50 mg/ml (5 %) eller som kortvarig infusion (20–30 minuter) efter spädning med 125 ml fysiologisk koksaltlösning eller glukoslösning 50 mg/ml (5 %). Tillförseln ska alltid följas av en infusion med minst 250 ml isoton lösning för spolning av venen.


Det är ytterst viktigt att försäkra sig om att nålen har förts in korrekt i venen innan injektionen påbörjas. Om Vinorelbin Ebewe infiltrerar den omgivande vävnaden under den intravenösa tillförseln kan preparatet åstadkomma avsevärd irritation. I sådant fall bör injektionen avbrytas, venen sköljas med koksaltlösning och resterande dos administreras i en annan ven. Vid extravasering kan glukokortikoider ges intravenöst för att minska risken för flebit.


Förvaring och hållbarhet:

Obruten förpackning: Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Används före utgångsdatum som anges på etiketten.


Obruten förpackning: 3 år


Öppnad förpackning: Öppnad förpackning ska användas omedelbart och eventuell kvarstående lösning ska kasseras.


Utspädd lösning: Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2–8 °C, om inte spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Hitta direkt i texten
Av