Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Acetylcystein Mylan

ReceptstatusFörmånsstatus
Mylan

Brustablett 200 mg
(Plan, rund, vit med citronsmak och en diameter på 18 mm.)

Mukolytika

Aktiv substans:
ATC-kod: R05CB01
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Acetylcystein Mylan

200 mg brustabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Acetylcystein Mylan och vad används det för?
2. Innan du använder Acetylcystein Mylan
3. Hur du använder Acetylcystein Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Acetylcystein Mylan
6. Övriga upplysningar

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tillverkare

Hochland Pharma GmbH

Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Wolfratshausen

Tyskland

1. VAD ÄR ACETYLCYSTEIN MYLAN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Brustabletterna är plana, runda och vita med en diameter på 18 mm.

Vad används Acetylcystein Mylan för?

Acetylcystein Mylan löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Acetylcystein används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).


Acetylcystein som finns i Acetylcystein Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER ACETYLCYSTEIN MYLAN

Använd inte Acetylcystein Mylan

Använd inte Acetylcystein Mylan om du är allergisk (överkänslig) mot acetylcystein eller något av övriga innehållsämnen i Acetylcystein Mylan.

Var särskilt försiktig med Acetylcystein Mylan:

Tala om för din läkare om du har astma och/eller tidigare haft kramp i luftrören, innan du börjar använda Acetylcystein Mylan.

Graviditet

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Rådfråga din läkare innan du tar Acetylcystein Mylan under graviditet.

Amning

Det är okänt om acetylcystein går över i modersmjölk. Rådfråga din läkare innan du tar Acetylcystein Mylan under amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Acetylcystein Mylan påverkar inte förmågan att framföra fordon eller sköta maskiner.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Acetylcystein Mylan:

Acetylcystein Mylan innehåller laktos och sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Acetylcystein Mylan läkemedel innehåller 99,3 mg natrium per brustablett. Detta bör beaktas om du ordinerats saltfattig kost.

Användning av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


3. HUR DU ANVÄNDER ACETYLCYSTEIN MYLAN

 

Använd alltid Acetylcystein Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos är 1 brustablett 2-3 gånger per dygn.


Brustabletten upplöses i 1/2-1 glas vatten.

Om du använder mera Acetylcystein Mylan än du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Acetylcystein Mylan:

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Acetylcystein Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Illamående, diarré.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Buksmärtor, kramp i luftrören.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergisk svullnad (angioödem), hudutslag, klåda, nässelfeber.


Sluta att ta Acetylcystein Mylan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg

- svårigheter att svälja

- nässelutslag och andningssvårigheter.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV ACETYLCYSTEIN MYLAN

Tillslut röret väl. Fuktkänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Exp”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är acetylcystein. Varje brustablett av Acetylcystein Mylan innehåller 200 mg acetylcystein.

Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos, vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfri natriumkarbonat , mannitol, natriumcitrat, citronsmakämne (sorbitol, mannitol, glukonolakton, maltodextrin, kolloidal vattenfri kiseldioxid, citronolja), natriumcyklamat, sackarinnatrium.


Förpackningsstorlekar:

25, 100 (4x25), 300 (3x4x25) och 300 (12x25) brustabletter.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2016-05-09.

Hitta direkt i texten
Av