Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gamunex®

Grifols Nordic

Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
(Lösningen är klar till opaliserande och färglös eller svagt gul.)

Humant, normalt immunglobulin för intravaskulärt bruk

ATC-kod: J06BA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Grifols Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Vissa förpackningar av Gamunex® (Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Flaska 50 milliliter
Inga utbytbara läkemedel. Alternativ förpackningsstorlek: Infusionsflaska 10 ml, infusionsflaska 100 ml [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2019-11-14
Prognos för slutdatum: 2020-03-01
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Gamunex

100 mg/ml infusionsvätska, lösning
humant, normalt immunglobulin (IVIg)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Gamunex 100 mg/ml är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Gamunex 100 mg/ml
3. Hur du använder Gamunex 100 mg/ml
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Gamunex 100 mg/ml ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Gamunex 100 mg/ml är och vad det används för

 

Vad Gamunex 100 mg/ml är

Detta läkemedel är ett oförändrat, humant immunglobulin G (IgG) med ett brett spektrum av antikroppar mot olika smittämnen.


Vad Gamunex 100 mg/ml används för

 

Behandling av vuxna, barn och ungdomar (0–18 år) som inte har tillräckligt med antikroppar (ersättningsbehandling) vid t.ex:

 • primära immunbristsyndrom (PID) (medfödd brist på antikroppar)

 • hypogammaglobulinemi (ett tillstånd som innebär låga immunglobulinnivåer i blodet) och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi (blodcancer med överproduktion av vita blodkroppar) hos vilka profylaktisk behandling med antibiotika har misslyckats

 • hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med myelom (tumörer bestående av celler som härstammar ur benmärgen) som inte svarat på pneumokockimmunisering

 • hypogammaglobulinemi hos patienter efter stamcellstransplantation (allogen hematopoetisk stamcellstransplantation, HSCT), när du får stamceller från en annan person

 • medfödd AIDS med återkommande bakteriella infektioner.


Behandling av vuxna, barn och ungdomar (0–18 år) med vissa autoimmuna sjukdomar (immunmodulering). Det finns fyra grupper:

 • Idiopatisk trombocytopen purpura (ITP), ett tillstånd då antalet blodplättar i blodomloppet är starkt reducerat. Blodplättar har en viktig roll i koagulationsprocessen och ett minskat antal kan orsaka oönskade blödningar och blåmärken. Läkemedlet används också till patienter med stor blödningsrisk eller före operation för att korrigera antalet blodplättar

 • Guillain-Barrés syndrom, då immunsystemet skadar nerverna och hindrar dem från att fungera som de ska

 • kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

 • Kawasakis sjukdom (i detta fall tillsammans med acetylsalicylsyrabehandling), en sjukdom hos barn då blodkärlen (artärer) i kroppen förstoras.


Humant, normalt immunglobulin som finns i Gamunex 100 mg/ml kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Gamunex 100 mg/ml

Använd inte Gamunex 100 mg/ml

 • om du är allergisk mot humana immunglobuliner.

 • om du är allergisk mot något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du inte har tillräckligt med immunglobuliner av typen IgA i blodet och har utvecklat antikroppar mot IgA.

Varningar och försiktighet

Vissa biverkningar kan bero på infusionshastigheten. Den rekommenderade infusionshastigheten (se avsnitt 3. ”Hur du använder Gamunex 100 mg/ml”) ska därför följas.


Vissa biverkningar kan förekomma oftare:

 • vid hög infusionshastighet

 • hos patienter som helt saknar gammaglobuliner eller har låga gammaglobulinnivåer (agammaglobulinemi eller hypogammaglobulinemi) med eller utan IgA-brist

 • hos patienter som får humant, normalt immunglobulin för första gången eller, i sällsynta fall, när man byter immunglobulinpreparat eller efter ett långt behandlingsuppehåll.

Eventuella komplikationer kan ofta undvikas genom att säkerställa:

 • att du inte är överkänslig mot humant immunglobulin genom att i början ge Gamunex 100 mg/ml genom långsam infusion (0,1 ml/kg/timme)

 • att du kontrolleras noggrant med avseende på eventuella symtom under hela infusionsperioden. Särskilt om du får humant immunglobulin för första gången, om du har bytt från ett annat immunglobulin eller om du inte har fått behandling på ett tag, ska du kontrolleras för eventuella biverkningar under den första infusionen och under en timme därefter.

Om biverkningar uppkommer ska infusionshastigheten sänkas eller infusionen avbrytas tills symtomen har försvunnit. Om symtomen kvarstår även efter att infusionen har avbrutits, ska lämplig behandling sättas in. I händelse av chockreaktion (anafylaktisk chock med kraftigt blodtrycksfall) ska behandling med läkemedlet omedelbart stoppas och medicinsk standardbehandling för chock ges. Fall av njurfunktionsstörningar och akut njursvikt har rapporterats i samband med tillförsel av intravenösa immunglobuliner. Du löper särskilt stor risk om du har vissa riskfaktorer såsom tidigare försämrad njurfunktion (njurinsufficiens), diabetes (diabetes mellitus) eller minskad blodvolym (hypovolemi). Andra omständigheter som anses vara riskfaktorer är om du är överviktig eller samtidigt behandlas med läkemedel som har skadliga effekter på njurarna och/eller om du är äldre än 65 år. Följande försiktighetsåtgärder ska du i alla fall vidta:

 • Drick tillräckligt med vätska innan behandlingen påbörjas

 • Din läkare ska kontrollera urinmängden och mäta njurfunktionen

 • Använd inte samtidigt vissa läkemedel som ökar urinproduktionen (loopdiuretika).


Om en njurfunktionsstörning uppstår, kommer din läkare att överväga att avbryta immunglobulinbehandlingen. Även om rapporterna om njurfunktionsstörningar och akut njursvikt har haft samband med användning av många av de licensierade immunglobulinprodukterna, står produkter som innehåller rörsocker (sackaros) som stabiliseringsmedel för en oproportionerligt stor andel av det totala antalet. Om du har ökad risk med avseende på ovan nämnda faktorer, ska du få en immunglobulinprodukt som inte innehåller rörsocker. Gamunex 100 mg/ml innehåller inte rörsocker. Dessutom ska infusionshastigheten i ditt fall vara så låg som möjligt och immunglobulinprodukten ska användas i lägsta möjliga koncentration.


Det rapporteras ofta att immunglobuliner ökar risken för destruktion av röda blodkroppar (hemolys) hos både vuxna och barn. Om du fått höga doser av IVIg antingen en dag eller under flera dagar och ha blodgrupp A, B eller AB och/eller har en underliggande inflammatorisk sjukdom, kan du löpa ökad risk för destruktion av röda blodkroppar (hemolys).

I rapporter efter godkännandet har det observerats att IVIg högdosindikationer hos barn, speciellt Kawasakis sjukdom, är förenade med en ökad frekvens rapporter om hemolytiska reaktioner jämfört med andra IVIg indikationer hos barn.

Uppsök läkare om du utvecklar blekhet, trötthet (svaghetskänsla), mörkfärgad urin, andnöd eller hjärtklappning (snabb hjärtfrekvens).


Enstaka fall av hemolysrelaterad njurinsufficiens/njursvikt med dödlig utgång har inträffat.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per upp till 2 g/kg per engångsdos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


När läkemedel tillverkas av humant blod eller human plasma, vidtas vissa åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Dessa omfattar:

 • noggrant val av blod- och plasmagivare för att säkerställa att de som kan bära på infektioner utesluts,

 • test av varje donation och pool av plasma med avseende på tecken på virus/infektion,

 • inkludering av steg i tillverkningsprocessen som kan inaktivera eller avlägsna virus.

Trots dessa åtgärder kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas, när man använder läkemedel som framställts från humant blod eller human plasma. Detta gäller även alla okända eller nya virus och andra typer av infektioner.


Vidtagna åtgärder anses vara effektiva mot höljeförsedda virus såsom humant immunbristvirus (hiv), hepatit B-virus och hepatit C-virus. De vidtagna åtgärderna kan dock vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom hepatit A-virus och/eller parvovirus B19. Immunglobuliner har inte varit förknippade med hepatit A- eller parvovirus B19-infektioner, möjligen beroende på att antikropparna som finns i produkten, skyddar mot infektion.


Det rekommenderas starkt att varje gång du får en dos av detta läkemedel ska produktens namn och tillverkningssatsnummer noteras för att kunna spåra de använda produktsatserna.

Andra läkemedel och Gamunex 100 mg/ml

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Informera din läkare om du nyligen har fått en vaccination.


Effekter på vacciner: Gamunex 100 mg/ml kan försämra effekten av vissa typer av vaccin (levande försvagade virusvacciner) som t.ex. mässling, röda hund, påssjuka och vattkoppor.

Gamunex 100 mg/ml med mat och dryck

Hittills finns inga kända kliniskt relevanta interaktioner med mat och dryck vid samtidig användning av Gamunex 100 mg/ml.

Graviditet och amning

Du måste tala om för din läkare om du är gravid eller ammar. Läkaren kommer att besluta om du får använda Gamunex 100 mg/ml under graviditet och amning.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel kan ibland förekomma och kan påverka förmågan att köra och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Gamunex 100 mg/ml

 

Gamunex 100 mg/ml ges intravenöst av din läkare såsom beskrivs i slutet av denna bipacksedel. Doseringen och intervallen mellan infusionerna beror på indikationen, din vikt och din ålder, och ska anpassas individuellt. Fråga din läkare om de rekommenderade doserna.


Om du upplever att Gamunex 100 mg/ml ger en för kraftig eller för svag reaktion i din kropp, tala med läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att använda Gamunex 100 mg/ml

Om behandling med detta läkemedel upphör, kan ditt kliniska tillstånd försämras. Tala med ansvarig läkare om du vill avsluta behandlingen med detta läkemedel i förtid.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Gamunex 100 mg/ml orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar, såsom köldfrossa, huvudvärk, yrsel, feber, kräkningar, allergiska reaktioner (t ex nässelutslag, hudutslag och klåda), illamående, ledvärk, lågt blodtryck och måttlig ländryggssmärta, kan ibland förekomma.


I sällsynta fall kan humant normalt immunglobulin orsaka plötsligt blodtrycksfall och i enstaka fall anafylaktisk chock, även om du inte har uppvisat några tecken på överkänslighet vid tidigare administrering.


Fall av reversibel aseptisk meningit (med symptom såsom svår huvudvärk, illamående, kräkningar, feber, nackstelhet eller minskad medvetandegrad) och sällsynta fall av övergående hudreaktioner har observerats vid användning av humant normalt immunglobulin.

Reversibla hemolytiska reaktioner (nedbrytning av röda blodkroppar) har observerats hos patienter, särskilt de patienter vars blodgrupp är A, B eller AB. I sällsynta fall kan hemolytisk anemi som kräver blodtransfusion uppstå efter höga doser humant normalt immunglobulin.


Förhöjning av serumkreatininnivån (en laboratorieparameter för njurfunktion) och/eller akut njursvikt har observerats.


Mycket sällsynta: Tromboemboliska reaktioner (blodproppar), såsom hjärtinfarkt, slaganfall (stroke), lungemboli, djupa ventromboser.


I kliniska prövningar med Gamunex 100 mg/ml har följande biverkningar observerats:


Följande biverkningar var vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

 • feber.


Följande biverkningar var mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • minskat antal vita blodkroppar

 • yrsel

 • nässelutslag

 • hudinflammation (dermatit)

 • klåda

 • hudutslag

 • buksmärta

 • diarré

 • illamående

 • kräkningar

 • högt blodtryck

 • lågt blodtryck

 • svalginflammation

 • hosta

 • nästäppa

 • pipande andning

 • ledvärk

 • ryggvärk

 • nacksmärta

 • axelvärk

 • bröstsmärta

 • influensaliknande sjukdom

 • sjukdomskänsla

 • trötthet

 • köldfrossa

 • kraftlöshet

 • reaktioner vid injektionsstället.


Följande biverkningar var sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • hemolytisk anemi (nedbrytning av röda blodkroppar)

 • andnöd

 • bihåleinflammation

 • hudavflagning

 • ångest

 • muskelvärk

 • minskat hemoglobinvärde

 • matsmältningsproblem

 • kontusion

 • rodnad

 • skelettmuskelstelhet

 • rodnad i handflatorna

 • förlorad röst


Vilka motåtgärder ska vidtas om biverkningar uppstår?


Om biverkningar uppstår ska infusionshastigheten sänkas eller infusionen avbrytas tills symtomen har försvunnit. Om symtomen kvarstår även efter att infusionen har avbrutits, ska lämplig behandling påbörjas.


I händelse av en svår överkänslighetsreaktion med blodtrycksfall och andnöd, och även en svår generaliserad allergisk reaktion (anafylaktisk chock), ska användningen av detta läkemedel omedelbart upphöra och lämpliga motåtgärder påbörjas.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Gamunex 100 mg/ml ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan. Hållbarhetstiden är 3 år.

Läkemedlet kan förvaras i ytterkartongen under en engångsperiod på upp till 6 månader i rumstemperatur (högst 25 °C). I detta fall går läkemedlets hållbarhetstid ut efter 6 månader, oavsett ursprungligt utgångsdatum. Det nya utgångsdatumet måste noteras på ytterkartongen och injektionsflaskans etikett. Det nya utgångsdatumet får dock inte vara ett senare datum än det tryckta utgångsdatumet. Förvaring i kylskåp efter detta datum är inte möjlig.

När den enskilda injektionsflaskan har öppnats, måste innehållet användas omedelbart. Eventuella rester måste kasseras. Fortsatt förvaring, även i kylskåp, är inte tillåtet på grund av möjlig tillväxt av bakterier.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är humant normalt immunglobulin (IVIg). 1 ml av detta läkemedel innehåller 100 mg protein med ett IgG-innehåll på minst 98 % i vatten för injektionsvätskor.


En injektionsflaska à 10 ml innehåller: 1 g humant normalt immunglobulin

En injektionsflaska à 50 ml innehåller: 5 g humant normalt immunglobulin

En injektionsflaska à 100 ml innehåller: 10 g humant normalt immunglobulin

En injektionsflaska à 200 ml innehåller: 20 g humant normalt immunglobulin

En injektionsflaska à 400 ml innehåller: 40 g humant normalt immunglobulin


Fördelningen av IgG-subklasser är ungefär: 62,8 % (IgG1), 29,7 % (IgG2), 4,8 % (IgG3), 2,7 % (IgG4).


Maximalt IgA-innehåll: 84 mikrogram/ml.


Övriga innehållsämnen är glycin och vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta läkemedel är en infusionsvätska, lösning. Lösningen är klar till opaliserande och färglös eller svagt gul.

Gamunex 100 mg/ml finns i förpackningsstorlekar på 10 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml och 400 ml. Kartongen innehåller en injektionsflaska av glas med gummipropp, en avdragbar hängetikett och en bipacksedel.

Innehavare av godkännande för försäljning

Grifols Deutschland GmbH

Colmarer Straße 22

60528 Frankfurt

Tyskland

Tfn: + 49-69-660 593 100

Tillverkare

Instituto Grifols, S.A.

Can Guasc, 2 - Parets del Vallès

08150 Barcelona

Spanien


Denna bipacksedel godkändes senast den 2018-09-13

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Använd endast klara infusionslösningar – skaka inte. Före infusion ska Gamunex 100 mg/ml värmas till rumstemperatur eller kroppstemperatur (eventuellt i ett vattenbad med en temperatur som inte är högre än 37 °C).


Injektionsflaskorna levereras med en hängetikett (bild 1). Efter isättning av givarsetet (bild 2), vänds injektionsflaskan upp och ned och öglan på etiketten viks bakåt (bild 3). Tryck hårt med fingrarna för att skapa ett veck på vardera sidan av öglan där den sitter ihop med resten av etiketten (bild 4). Injektionsflaskan hängs upp på infusionsstativet i den ögla som bildats (bild 5).

Gamunex_fig

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5


Detta läkemedels ska inledningsvis administreras med en infusionshastighet på 0,6–1,2 ml/kg kroppsvikt per timme (motsvarande ca 45–90 ml per minut för en patient som väger 75 kg). Om produkten tolereras väl kan infusionshastigheten gradvis ökas efter ca 30 minuter till högst 4,8–8,4 ml/kg kroppsvikt per timme (motsvarande 360–630 ml per timme för en patient som väger 75 kg). Hos barn eller patienter med risk för njursvikt ska högsta infusionshastighet inte överstiga 4,8 ml/kg per timme. Se produktresumén för detaljerade dosrekommendationer.


Gamunex 100 mg/ml får inte blandas med andra infusionsvätskor eller andra läkemedel. Om spädning är nödvändig före infusion, kan 50 mg/ml glukoslösning användas för detta ändamål. Blanda inte med koksaltlösning.


Gamunex 100 mg/ml och heparin får inte administreras samtidigt i samma infusionssystem.

Infusionsslangarna kan spolas med 50 mg/ml glukoslösning eller med natriumkloridlösning (9 mg/ml) och får inte spolas med heparin.

Heparin Lock genom vilka Gamunex 100 mg/ml administreras skall spolas med 50 mg/ml glukoslösning eller natriumkloridlösning (9 mg/ml) och får inte spolas med heparin.

Hitta direkt i texten
Av