Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zoriaxiol

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Kräm 0,05 mg/g
(Tillhandahålls för närvarande ej) (vit kräm)

Övriga medel vid psoriasis för utvärtes bruk.

ATC-kod: D05AX02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Zoriaxiol

0,05 mg/g kräm
kalcipotriol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zoriaxiol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zoriaxiol
3. Hur du använder Zoriaxiol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zoriaxiol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zoriaxiol är och vad det används för

 

Zoriaxiol används på huden för lokal behandling av lätt till måttligt svår psoriasis (psoriasis vulgaris). Psoriasis är när dina hudceller produceras alltför snabbt. Detta ger hudflagning och rodnad. Denna kräm hjälper till att återställa hudens produktionshastighet av nya celler till den normala.


2. Vad du behöver veta innan du använder Zoriaxiol

Använd inte Zoriaxiol

  • Om du är allergisk (överkänslig) mot kalcipotriol eller något av övriga innehållsämnen (se avsnitt 6 angående övriga innehållsämnen).

  • Om du har problem med din omsättning av kalcium eller om kalciumhalten i din kropp är för hög. Denna kräm kan öka halten av kalcium i blodet.

Varningar och försiktighet

  • Om patienten är under 18 år. Tillräcklig erfarenhet från användning av denna kräm till barn och ungdomar saknas.

  • Om du har allvarligt nedsatt funktion i njurarna eller levern, på grund av begränsad erfarenhet.

  • Krämen kan orsaka hudirritation. Tvätta händerna när du har applicerat krämen. Tvätta bort krämen om den kommer långt utanför det område du normalt smörjer in.

  • Om du använder mer än 100 g Zoriaxiol under en vecka kan du utveckla höga halter av kalcium i blodet. Detta kan leda till t.ex. svaghet, illamående, aptitlöshet och förstoppning (se också avsnitt 3).

Applicera inte krämen i ansiktet.


Applicera inte krämen tillsammans med salva, kräm eller lotion som innehåller salicylsyra.


Täck inte över det behandlade området med vattentätt bandage.


Undvik överdriven exponering för solljus när du använder krämen. Prata med läkare innan du använder kräman i kombination med behandling med artificiellt UV ljus (inklusive solarier).

Andra läkemedel och Zoriaxiol

Om du använder denna kräm tillsammans med annan behandling för psoriasis kommer din läkare att tala om för dig när du ska använda krämen.


Använd inte kräm eller salva som innehåller salicylsyra på huden där denna krämen applicerats eftersom de bryter ner den aktiva substansen i denna kräm.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Undvik användning under graviditet eftersom tillgänglig information saknas. Det är inte känt om kalcipotriol utsöndras i bröstmjölk. Undvik därför även användning under amningsperioden. Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar eller om du blir gravid under tiden du använder denna kräm.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen effekt på körförmåga eller användning av maskiner kan förväntas.

Zoriaxiol innehåller cetostearylalkohol

Denna kräm innehåller cetostearylalkohol, vilket kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).


3. Hur du använder Zoriaxiol

Använd alltid denna kräm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna

Dosering:

Du bör inte applicera mer än 100 g av denna kräm under en vecka. Om du använder den tillsammans med salva eller lösning som innehåller kalcipotriol ska den totala mängden kalcipotriol per vecka inte överstiga 5 mg.


Användningssätt:

Zoriaxiol är avsett för användning på huden (för kutan användning).


Tvätta händerna innan du använder krämen. Ta bort locket och kontrollera att förseglingen inte är bruten innan du öppnar tuben första gången. Bryt förseglingen genom att använda spetsen på lockets baksida. Tryck ut krämen på fingret eller på en fläck med psoriasis. Applicera krämen i ett tunt lager på den angripna huden. Gnid försiktigt in krämen så att den angripna ytan täcks. Applicera inte krämen i ansiktet (se även avsnitt 4).


Tvätta händerna efter att du har applicerat krämen, såvida du inte använder krämen för att behandla psoriasis på händerna. Försök att inte föra över kräm från hudområden som du har behandlat till andra ställen på kroppen, särskilt inte till ansiktet.


Om du använder en fuktighetsbevarande kräm ska du lägga på denna först och låta den tränga in i huden innan du använder denna kräm.


Omfattningen av användningen:

Som enda behandling:

För att uppnå bäst resultat ska du applicera krämen två gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Beroende på effekten kan din läkare föreslå att du använder krämen en gång om dagen.


Som kombinationsbehandling:

Om du använder denna kräm tillsammans med annan behandling mot psoriasis kommer din läkare att tala om för dig hur ofta och när du ska applicera krämen.


Behandlingens längd:

Du kan börja märka en förbättring efter att du har använt krämen i ungefär två veckor. Fjällningen eller flagningen försvinner oftast först. Detta gör att dina psoriasisfläckar känns plattare. Det kommer att ta längre tid för hudrodnaden att förbättras. Den maximala effekten uppnås vanligen efter 4-8 veckor.

Användning för barn och ungdomar

Zoriaxiol rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 år) på grund av att tillräcklig erfarenhet från användning av krämen bland dessa patienter saknas.

Om du använt för stor mängd av Zoriaxiol 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har applicerat mer kräm än du ska (mer än 100 gram under en vecka) ska du kontakta din läkare. Sådan användning kan leda till höga halter av kalcium i blodet, vilka t.ex. kan orsaka illamående, aptitlöshet, förstoppning, kräkning, muskelsvaghet, nedsatt medvetande, trötthet och medvetslöshet.

Om du har glömt att använda Zoriaxiol

Om du glömmer att använda krämen vid rätt tidpunkt, använd den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan som tidigare. Applicera inte mer kräm än vanligt för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Zoriaxiol

Rådfråga alltid läkare om du funderar på att avbryta behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Zoriaxiol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Liksom alla läkemedel, kan denna kräm orsaka allergiska reaktioner hos vissa patienter (färre än 1 av 10 000 användare). Tecken på allergi inkluderar nässelutslag, svullnad av ansikte, ögonlock, händer, fötter eller svalg. Om du får några av dessa symtom efter att använt krämen ska du genast sluta använda krämen och kontakta din läkare.


Biverkningar uppstår hos cirka 25% av patienterna. De vanligaste rapporterade biverkningarna är olika typer av övergående hudreaktioner.


Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare men hos färre än 1 av 10 användare) är: klåda, hudirritation, brännande och stickande känsla i huden, torr hud, hudrodnad och hudutslag.


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare men hos färre än 1 av 100 användare) är: kontakteksem, eksem och försämrad psoriasis.


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare) är: höga halter av kalcium i blodet och urinen, kortvariga förändringar i hudpigmentering, övergående ökad ljuskänslighet i huden.


Om du råkar få krämen i ansiktet kan det ge rodnad eller irritation i ansikte och runt munnen.


Om några biverkningar blir värre, pågår under en längre tid eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. Hur Zoriaxiol ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på tuben och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


3 månader efter att du har öppnat tuben första gången ska du inte använda innehållet längre.


Förvaras vid högst 25°C.

Får ej frysas.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är kalcipotriol. Ett gram kräm innehåller 0,05 mg (motsvarar 50 mikrogram) kalcipotriol.

  • Övriga innehållsämnen är: dinatriumedetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, kloroallylmetenaminklorid, glycerol, makrogolcetostearyleter, cetostearylalkohol, lättflytande paraffin, vitt vaselin och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Krämen är vit.

Krämen är förpackad i tuber som innehåller 30 gram, 60 gram, 100 gram och 120 gram.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark


Tillverkare:

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana

Slovenien


Salutas Pharma GmbH

Betriebstätte Osterweddingen

Lange Göhren 3

39171 Sülzetal

OT Osterweddingen

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-05-09

Hitta direkt i texten
Av