FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Eviana

Novo Nordisk

Filmdragerad tablett 0,5 mg/0,1 mg
(vit, rund, bikonvex, 6 mm i diameter, märkt NOVO 291 på ena sidan och med en apistjur på andra sidan)

Östrogen och gestagen, kombinationspreparat - systemisk effekt

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: G03FA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Novo Nordisk omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Eviana

Filmdragerade tabletter
estradiol/noretisteronacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Eviana är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Eviana
3. Hur du tar Eviana
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Eviana ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Eviana är och vad det används för

 

Eviana är ett preparat som används för kontinuerlig hormonell substitutionsbehandling (Hormone Replacement Therapy, HRT). Det innehåller två kvinnliga könshormon; östrogen och gestagen.

Eviana används till kvinnor vars menstruation har upphört (menopaus), minst 1 år efter deras sista naturliga menstruation.


Eviana används för att:


Lindra symtom under och efter övergångsåldern

När menstruationen upphör (menopaus) sjunker kvinnans östrogen. Det kan ge besvär som svettningar och värmevallningar. Eviana lindrar dessa symtom efter menopaus. Eviana ska bara användas om besvären ger problem i det dagliga livet.

Eviana ordineras till kvinnor som har sin livmoder kvar och som haft sin sista menstruation för mer än ett år sedan.


Erfarenheten av behandling av kvinnor äldre än 65 år är begränsad.


2. Vad du behöver veta innan du tar Eviana

 

Medicinsk bakgrund och regelbundna kontroller

Användningen av HRT innebär risker som ska beaktas vid beslutet att påbörja behandling eller fortsätta en pågående behandling.


Erfarenheten är begränsad för behandling av kvinnor där menstruationen upphört i förtid (då äggstockarna slutat fungera eller livmodern opererats bort). Om du tillhör den gruppen kan riskerna med HRT vara annorlunda. Tala med din läkare.


Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) kommer din läkare att fråga om din egen, och din familjs medicinska bakgrund. Läkaren kommer kanske att göra en allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också omfattar undersökning av brösten.


När du påbörjat behandling med Eviana ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.


Gör regelbundna undersökningar av brösten enligt läkarens rekommendationer.


Ta inte Eviana

om något av följande gäller dig. Tala med din läkare innan du tar Eviana om du är osäker.

Ta inte Eviana:

 • om du har eller har haft bröstcancer eller det finns misstanke att du kan ha det.

 • om du har eller har haft östrogenberoende cancer, såsom cancer i livmoderslemhinnan (endometriet) eller om det finns misstanke om sådan cancer.

 • om du har oväntad underlivsblödning som inte har utretts av läkare.

 • om du har kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och inte behandlas för det.

 • om du har eller har haft blodpropp i en ven (venös tromboembolism), i benen (djup ventrombos) eller i lungorna (lungemboli).

 • om du har koagulationsrubbning, ett tillstånd med ökad risk för blodpropp (brist på protein C, protein S eller antitrombin).

 • om du har eller har haft en sjukdom orsakad av blodpropp i artärerna, som hjärtinfarkt, stroke (slaganfall) eller kärlkramp.

 • om du har eller har haft någon leversjukdom och fortfarande har onormala levervärden.

 • om du har porfyri, en sällsynt ärftlig blodsjukdom.

 • om du är allergisk (överkänslig) mot estradiol, noretisteronacetat eller något annat innehållsämne i Eviana (anges i avsnitt 6 ”Förpackningens innehåll och övriga upplysningar”).


Om något av ovanstående drabbar dig för första gången när du använder Eviana ska du sluta ta Eviana och omedelbart kontakta läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare om du har eller har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen. De kan återkomma eller förvärras under behandling med Eviana. Om det skulle inträffa ska du göra tätare kontroller hos läkare.

 • Om du har någon sjukdom med påverkan på livmoderslemhinnan, samt muskelknutor (myom), endometrios eller har haft endometriehyperplasi (kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan).

 • Om du har en ökad risk att få blodpropp (se nedan “Blodproppar i en ven (venös tromboembolism)”)

 • Om någon nära släkting har haft bröstcancer eller annan östrogenberoende cancer

 • Högt blodtryck

 • Leversjukdom t ex leveradenom (godartad tumör)

 • Diabetes

 • Gallstenssjukdom

 • Om du får migrän eller kraftig huvudvärk

 • Om du har systemisk lupus erythematosus (SLE) – en autoimmun sjukdom som angriper många organ i kroppen

 • Epilepsi

 • Astma

 • Otoskleros (förbening av mellanörat som leder till hörselbortfall)

 • Hypertriglyceridemi (förhöjd nivå av blodfetter)

 • Vätskeansamling som beror på hjärt- eller njursjukdom

 • Hypotyreos (sköldkörteln producerar inte tillräckligt med sköldkörtelhormoner) och du behandlas med sköldkörtelhormon

 • Ärftligt angioödem (återkommande allvarlig svullnad), eller om du har haft tillfällen med hastig svullnad av händer, ansikte, fötter, läppar, ögon, tunga, svalg (blockering av andningsvägar) eller matsmältningsvägar (förvärvat angioödem)

 • Laktosintolerans.


Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen med Eviana om något av nedanstående inträffar:

 • Något av det som nämns i avsnittet ”Ta inte Eviana”

 • Om hud eller ögonvitor blir gulfärgade (gulsot); det kan vara symtom på leversjukdom

 • Om du får svullet ansikte, tunga och/eller svalg och/eller sväljningssvårigheter eller hudutslag tillsammans med andningssvårigheter, vilket kan tyda på angioödem

 • Om ditt blodtryck stiger kraftigt (symtom kan vara huvudvärk, trötthet eller yrsel)

 • Om du för första gången får migränliknande huvudvärk

 • Om du blir gravid

 • Om du får symtom på blodpropp, som:

  • smärtsam svullnad och rödfärgning av benen

  • plötslig bröstsmärta

  • andningssvårigheter.

För ytterligare information, se nedan ”Blodproppar i en ven (venös tromboembolism)”.


Observera: Eviana är inget preventivmedel. Om det är mindre än 12 månader sedan din sista menstruation, eller om du är under 50 år, kan du fortfarande behöva använda preventivmedel för att undvika graviditet. Rådfråga din läkare.


HRT och cancer

Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)


Användning av HRT med enbart östrogen ökar risken för kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan och cancer i livmoderslemhinnan.


Gestagen som finns i Eviana skyddar dig mot denna extra risk.


Jämförelse

För kvinnor med livmodern kvar som inte tar HRT kommer i genomsnitt 5 av 1 000 kvinnor i åldern 50–65 att få diagnosen endometriecancer.

För kvinnor i åldern 50–65 år som har livmodern kvar och som tar HRT med enbart östrogen kommer 10–60 kvinnor av 1 000 användare att få diagnosen endometriecancer (d v s mellan 5–55 extra fall) beroende på dosen och hur länge det tas.


Oregelbundna blödningar

Oregelbundna småblödningar eller stänkblödningar kan förekomma under de första 3–6 månaderna du tar Eviana. Men om blödningarna:

 • pågår längre än 6 månader

 • börjar efter att du tagit Eviana i 6 månader

 • fortsätter efter att du slutat ta Eviana

bör du snarast uppsöka läkare.


Bröstcancer

Uppgifter visar att hormonersättningsbehandling (HRT) med en kombination av östrogen-gestagen, eller med enbart östrogen, ökar risken för bröstcancer. Den ökade risken beror på hur länge du använder HRT. Den ökade risken ses inom 3 år. När behandlingen avslutats minskar den ökade risken med tiden, men den kan kvarstå i 10 år eller mer om du har använt HRT i mer än 5 år.


Jämförelse

För kvinnor i åldern 50 till 54 år som inte tar HRT kommer i genomsnitt 13 till 17 av 1 000 att få diagnosen bröstcancer under en 5-årsperiod.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med enbart östrogen i 5 år kommer 16–17 fall på 1 000 användare (dvs. 0–3 extra fall) att inträffa.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med östrogen-gestagen i 5 år, kommer det att inträffa 21 fall på 1 000 användare (dvs. 4–8 extra fall).


Bland kvinnor i åldern 50–59 år som inte använder HRT kommer i genomsnitt 27 av 1 000 att få diagnosen bröstcancer under en 10-årsperiod.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med enbart östrogen i 10 år kommer 34 fall på 1 000 användare (dvs. 7 extra fall) att inträffa.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med östrogen-gestagen i 10 år, kommer 48 fall på 1 000 användare (dvs. 21 extra fall) att inträffa.


Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som:

 • indragningar eller gropar

 • förändringar av bröstvårtan

 • knölar du kan se eller känna.

Det rekommenderas också att du deltar i mammografiundersökning när du kallas till det. Vid mammografin är det viktigt att du talar om för sjuksköterskan/sjukvårdspersonalen som gör undersökningen att du använder HRT, eftersom detta läkemedel kan öka tätheten i brösten. En ökad tätheten i brösten kan göra det svårare att upptäcka knölar på mammografibilderna.


Äggstockscancer (ovarialcancer)

Äggstockscancer är sällsynt - mycket mer sällsynt än bröstcancer. Användning av HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har förknippats med en lätt förhöjd risk för äggstockscancer.


Risken för äggstockscancer varierar med åldern. Diagnosen äggstockscancer kommer exempelvis att ställas på omkring 2 kvinnor av 2000 i åldern 50 till 54 år som inte tar HRT under en 5-årsperiod. För kvinnor som har tagit HRT i 5 år kommer det att finnas omkring 3 fall per 2000 användare (dvs. omkring 1 extra fall).


Hur HRT påverkar hjärta och blodcirkulation


Blodproppar i en ven (venös tromboembolism)

Risken för blodpropp i venerna är 1,3–3 gånger högre för kvinnor som tar HRT än för de som inte gör det, speciellt under det första behandlingsåret.

Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd, kollaps eller till och med leda till döden.

Det är mer sannolikt att du får blodpropp i en ven om något av följande gäller dig. Informera din läkare om något av följande gäller dig:

 • Du har inte kunnat gå eller stå under en längre tid på grund av en större operation, skada eller sjukdom (se även avsnitt 3, ”Om du behöver opereras”)

 • Du är kraftigt överviktig (BMI över 30 kg/m2)

 • Du har en koagulationsrubbning som kräver långtidsbehandling med läkemedel som förebygger blodproppar

 • Om någon nära släkting har haft blodpropp i ben, lunga eller annat organ

 • Du har SLE (systemisk lupus erythematosus)

 • Du har cancer.


Symtomen för blodpropp finns beskrivet i avsnittet ”Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen med Eviana”.


Jämförelse

För kvinnor i 50 årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5-årsperiod i genomsnitt 4–7 av 1 000 att få en blodpropp i en ven.

För kvinnor i 50 årsåldern som tagit HRT med östrogen-gestagen i mer än 5 år, förväntas 9–12 av 1 000 användare att få en blodpropp i en ven (d v s 5 extra fall).


Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)

Det finns inga bevis för att HRT förebygger hjärtinfarkt. För kvinnor över 60 år som tar HRT med östrogen-gestagen är risken för att utveckla hjärtsjukdom något högre än för de som inte tar HRT.


Stroke (slaganfall)

Risken för stroke är cirka 1,5 gånger högre för de som tar HRT jämfört med de som inte gör det. Risken för stroke är åldersberoende, därför ökar antalet fall av stroke på grund av användning av HRT med stigande ålder.


Jämförelse

För kvinnor i 50 årsåldern som inte tar HRT, förväntas under en 5-årsperiod i genomsnitt 8 av 1 000 att få stroke.

För kvinnor i 50 årsåldern som tar HRT i mer än 5 år, förväntas 11 av 1 000 användare att få stroke (d v s 3 extra fall).


Andra tillstånd

Användning av HRT-preparat förhindrar inte minnesförlust. Risken för minnesförlust kan vara något högre hos kvinnor som börjar använda HRT efter fyllda 65 år. Rådgör med din läkare.

Andra läkemedel och Eviana

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Eviana, vilket kan leda till oregelbundna blödningar. Det gäller följande:

 • Läkemedel mot epilepsi (t ex fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)

 • Läkemedel mot tuberkulos (t ex rifampicin och rifabutin)

 • Läkemedel mot HIV-infektion (t ex nevirapin, efavirenz, ritonavir och nelfinavir)

 • Läkemedel mot hepatit C infektioner (såsom telaprevir)

 • Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum).

Läkemedel mot hepatit C-virus (HCV) (t. ex. en kombinationsbehandling med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir samt behandling med glekaprevir/pibrentasvir) kan leda till förhöjda blodprovsresultat på levervärde (förhöjt ALAT-leverenzym) hos kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller etinylestradiol. Eviana innehåller estradiol i stället för etinylestradiol. Det är inte känt huruvida förhöjt ALAT-leverenzym kan förekomma vid användning av Eviana under en sådan kombinationsbehandling mot HCV. Din läkare kan ge dig råd.


Andra läkemedel kan öka effekten av Eviana:

 • Läkemedel som innehåller ketokonazol (läkemedel mot svampinfektioner).


Eviana kan påverka ciklosporin vid samtidig användning.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


Resultat från blodprovsanalyser

Om du behöver ta blodprov ska du informera läkaren eller den som tar blodprovet att du tar Eviana eftersom det kan påverka resultatet av vissa tester.

Eviana med mat och dryck

Tabletterna kan tas med eller utan mat och dryck.

Graviditet och amning

Graviditet: Eviana är avsett för kvinnor vars menstruation har upphört. Om du skulle bli gravid ska du sluta ta Eviana och kontakta läkare.


Amning: Du ska inte ta Eviana om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Eviana har ingen känd påverkan på körförmågan eller användningen av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om ett innehållsämne i Eviana

Eviana innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Eviana.


3. Hur du tar Eviana

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ta en tablett dagligen vid ungefär samma tidpunkt. Ta tabletten tillsammans med ett glas vatten.


Ta en tablett dagligen utan avbrott. När du använt upp alla 28 tabletterna i kalenderförpackningen fortsätter du direkt med nästa förpackning.


För ytterligare information om hur kalenderförpackningen används, se BRUKSANVISNING sist i bipacksedeln.


Du kan börja behandlingen med Eviana på vilken dag som helst. Men om du byter från ett HRT-preparat när du har din månatliga blödning ska du börja behandlingen direkt efter det att blödningen upphört.


Läkaren strävar efter att du ska ta den lägsta dosen, som ger dig symtomlindring och att du ska använda Eviana under kortast möjliga tid. Tala med din läkare om du inte får någon lindring av symtomen, eller upplever att dosen skulle vara för hög.

Om du har tagit för stor mängd av Eviana

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Överdos av östrogen kan ge bröstömhet, illamående, kräkningar och/eller oregelbundna vaginalblödningar (metrorragi). Överdos av gestagen kan leda till depression, trötthet, akne och kraftig hårväxt i ansiktet och på kroppen (hirsutism).

Om du har glömt att ta Eviana

Om du glömt att ta din tablett bör du ta den inom 12 timmar från den vanliga tidpunkten. Om det har gått mer än 12 timmar tar du nästa tablett som vanligt nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en tablett du glömt att ta.

Att glömma en dos kan öka sannolikheten för genombrottsblödning och stänkblödning, såvida du inte fått livmodern bortopererad.

Om du slutar att ta Eviana

Om du vill sluta att ta Eviana, ska du först diskutera detta med din läkare. Läkaren kommer att förklara vad det innebär att sluta ta tabletterna samt informera om andra alternativ.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


Om du behöver opereras

Om du ska opereras, ska du meddela den opererande läkaren att du tar Eviana. Du kan behöva göra uppehåll från att ta Eviana under 4 till 6 veckor före operationen för att undvika risk för blodpropp (se avsnitt 2, ”Blodproppar i en ven (venös tromboembolism)”). Fråga läkaren när det är lämpligt att börja ta Eviana igen.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande sjukdomar är vanligare hos kvinnor som tar HRT än de som inte gör det:

 • Bröstcancer

 • Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) eller cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer)

 • Äggstockscancer (ovarialcancer)

 • Blodpropp i vener i ben eller lungor (venös tromboembolism)

 • Hjärtsjukdom

 • Stroke (slaganfall)

 • Trolig minnesförlust, om behandling med HRT påbörjas efter 65 års ålder.

Se avsnitt 2 ”Vad du behöver veta innan du tar Eviana” för mer information om dessa biverkningar.


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Vaginalblödning


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Svampinfektion i underlivet eller inflammation i slidan

 • Kraftig tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)

 • Illamående

 • Buksmärta

 • Rygg- eller nacksmärta

 • Smärta i armar eller ben

 • Huvudvärk.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Allergisk reaktion (överkänslighet)

 • Depression eller försämring av nuvarande depression

 • Nervositet

 • Yrsel

 • Migrän (Se ”Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen med Eviana” i avsnitt 2)

 • Smärta eller obehagskänsla i brösten

 • Spändhet eller annan obehagskänsla i magen

 • Viktuppgång på grund av ansamling av vätska i kroppen

 • Svullna armar och ben (perifert ödem)

 • Kramp i benen

 • Dålig matsmältning (dyspepsi)

 • Akne

 • Håravfall

 • Klåda eller nässelutslag.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Allmänna överkänslighetsreaktioner (t ex anafylaktisk reaktion/chock) har rapporterats.


Andra biverkningar av HRT-kombinationspreparat

 • Sjukdom i gallblåsan

 • Olika hudssjukdomar:

  • mörka hudfläckar, speciellt på ansikte och hals, så kallade ”graviditetsfläckar” (kloasma)

  • smärtande rödlila knölar på huden (erythema nodosum)

  • ringformade rodnande eller såriga utslag (erythema multiforme)

  • röda eller lila missfärgningar på huden och/eller slemhinnor (vaskulär purpura)

 • Torra ögon

 • Ändringar i tårfilmskompositionen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Eviana ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och ytterkartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är estradiol och noretisteronacetat. Varje tablett innehåller 0,5 mg estradiol (som hemihydrat) och 0,1 mg noretisteronacetat.

 • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, hydroxypropylcellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, triacetin och talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De filmdragerade tabletterna är vita och runda med en diameter på 6 mm. Tabletterna är märkta NOVO 291 på ena sidan och har en Novo Nordisk logotyp (Apistjur) på den andra.


Förpackningsstorlekar:

 • 28 filmdragerade tabletter

 • 3 x 28 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Activelle: Österrike, Italien, Portugal

Activelle low: Danmark, Island, Italien

Activelle minor: Belgien, Luxemburg

Eviana: Estland, Ungern, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige

Noviana: Finland


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-08-24

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats.

 

BRUKSANVISNING


Hur man använder kalenderförpackningen


1. Ställ in veckodag

Vrid innerskivan för att ställa in veckodagen mitt emot den lilla plastnabben.

Vrid innerskivan för att ställa in veckodagen mitt emot den lilla plastnabben.

2. Hur man tar ut första tabletten

Bryt av plastnabben och tippa ut den första tabletten.

Bryt av plastnabben och tippa ut den första tabletten.

3. Vrid locket varje dag

Vrid det genomskinliga locket medurs ett steg i pilens riktning nästa dag. Tippa ut nästa tablett. Kom ihåg att bara ta 1 tablett dagligen.

Det genomskinliga locket kan endast vridas efter det att tabletten i öppningen har tagits bort.

Vrid det genomskinliga locket medurs ett steg i pilens riktning nästa dag. Tippa ut nästa tablett.

Hitta direkt i texten
Av