Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Livopan

ReceptstatusFörmånsstatus
AGA

Medicinsk gas, komprimerad 50 %/50 %
(Färglös, luktfri gas)

Övrig allmänanestetika

Aktiva substanser:
ATC-kod: N01AX63
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Livopan

50 %/50 % medicinsk gas, komprimerad
Dikväveoxid / Oxygen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Livopan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Livopan
3. Hur du använder Livopan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Livopan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Livopan är och vad det används för

 

Livopan innehåller en färdig blandning av lustgas (medicinsk ”lustgas”, N2O) och syrgas (medicinsk syrgas, O2), 50 % av varje, och skall användas genom att man andas in gasblandningen


Effekterna av Livopan

Lustgasen utgör 50 % av gasblandningen. Lustgasen har en smärtstillande effekt, minskar smärtupplevelsen och höjer smärttröskeln. Lustgas ger också en avslappnande och lätt rogivande effekt. Dessa effekter framkallas genom att lust­gasen påverkar signalsubstanser i ditt nervsystem.


Den 50-procentiga koncentrationen av syrgas, drygt dubbelt så mycket som i vanlig luft, garanterar en säker syrehalt i inandningsgasen.


Vad Livopan används för

Livopan skall användas när snabbt insättande och snabbt avklingande smärtstillande effekter önskas och när intensiteten i smärtan som behandlas är mild till medelmåttig och kortvarig. Livopan ger smärtstillande effekt redan efter några andetag och de smärtstillande effekterna avklingar inom minuter after det att användningen avslutas. Livopan kan användas av vuxna och barn från 1 månads ålder.


2. Vad du behöver veta innan du använder Livopan

Använd inte Livopan

Innan du använder Livopan skall du informera din läkare om du har någon av följande besvär/symptom;

 • Gasfyllda hålrum eller gasbubblor: Om du på grund av sjukdom eller av något annat skäl kan tänkas ha luft i lung­säcken eller gasbubblor i blodet eller i något annat organ. T.ex. om du har dykt med dykartuber och kan tänkas ha gasbubblor i blodet, om du har behandlats med injektion av gas i ögat t.ex. på grund av nät­hinne­avlossning eller liknande. Sådana gasbubblor kan växa och därigenom ge upphov till skada.

 • Hjärtsjukdom: Om du har hjärtsvikt eller kraftigt ned­satt hjärtfunktion, då lustgasens svagt dämpande effekt på hjärtmuskeln ytterligare kan dämpa hjärtfunktionen.

 • Skada i centrala nervsystemet: Om du har ökat tryck i hjärnan som en effekt av t.ex. en hjärntumör eller hjärn­blödning, då lustgas kan ge ytterligare något ökat tryck i hjärnan med risk för skada.

 • Bristsjukdom: Om du har konstaterad men obehandlad vitamin B12-brist eller folsyrebrist, då användningen av lustgas kan förvärra symptomen orsakade av brist på vitamin B12 och folsyra.

 • Tarmvred: Om du har uttalade besvär från magen; symptom som skulle kunna vara tarmvred, då Livopan ytterligare kan öka utspänningen av tarmarna.

Varningar och försiktighet

 • Sänkt medvetandegrad eller ihållande symptom på förvirring: Berätta för din läkare om du känner dig dålig eller om du inte känner dig helt vaken på grund av sjukdom eller olycksfall. Detta är viktigt eftersom Livopan innehåller en sederande komponent. Det finns en risk att den sederande effekten kan inverka negativt på dina skyddsreflexer.


Informera även din läkare om du har följande besvär:


 • Öronbesvär: Som t.ex. öroninflammation, då Livopan kan öka trycket i mellanörat.

 • Bristsjukdom: Vid misstanke om att du har vitamin B12-brist eller folsyrebrist, då användningen av lustgas kan förvärra symptomen orsakade av brist på vitamin B12 och folsyra.

 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), eftersom användning av syre kan orsaka försämrad andning.


Din läkare bedömer om det är lämpligt att Livopan används.

Andra läkemedel och Livopan

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Om du tar andra läkemedel som påverkar hjärnan eller hjärnans funktioner t.ex. benzodiazepiner (lugnande) eller morfinpreparat skall du upplysa din läkare om detta. Livopan kan förstärka effekterna av dessa läkemedel. Livopan i kombination med andra rogivande, eller andra läkemedel som påverkan nervsystemen ökar risken för biverkningar.

Du ska även upplysa din läkare om du tar läkemedel som innehåller metotrexat (t.ex. mot ledgångsreumatism), bleomycin (mot cancersjukdom), furadantin eller liknande antibiotika (mot infektion) eller amiodarone (mot hjärtsjukdom). Livopan förstärker biverkningarna av dessa läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.


Lustgasdelen i Livopan påverkar vitamin B12/folsyra metabolismen och hämmar ett enzym, metioninsyntas. Denna påverkan kan vara en möjlig risk för fostret under graviditenens tidiga stadier. Därför rekommenderas att undvika användning av Livopan under de första sex månaderna av graviditeten. Livopan kan användas under graviditetens tre sista månader och under förlossning. Används Livopan nära tidpunkten för förlossningen ska barnet övervakas med avseende på möjliga biverkningar.


Livopan kan användas under amningsperioden, men ska inte användas vid själva amningstillfället.

Körförmåga och användning av maskiner

Var uppmärksam på att du måste ha tid för återhämtning efter att du har fått Livopan. Lustgasdelen i Livopan försvinner snabbt ut ur kroppen efter kortare inhalering. Effekten på den kognitiva förmågan kan påverkas i flera timmar. Av säkerhetsskäl bör du därför undvika att köra bil, använda maskiner eller utföra komplicerade uppgifter till dess du är fullt återhämtad (i minst 30 min).

Se till att sjukvårdspersonal ger dig råd när det är säkert för dig att köra bil.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Livopan

Livopan tillförs alltid i närvaro av personal som är förtrogen med denna form av läkemedel. Under hela tiden som Livopan används skall du och tillförseln övervakas så att det sker på ett säkert sätt.Även efter avslutad tillförsel övervakas du av kompetent personal tills dess att du återhämtat dig.


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker. Din läkare eller sjuksköterska ska informera dig om hur du använder Livopan och hur Livopan fungerar och vilka effekter som uppkommer vid användningen.


Vanligtvis andas du Livopan genom en andningsmask koppl­ad till en speciell ventil som gör att du har full kontroll av gasflödet genom din egen andning. Ventilen är enbart öppen vid inandningen. Livopan kan också tillföras via en så kallad näsmask.


Oavsett vilken mask du använder bör du andas som vanligt med normala andetag i masken.


Användning för barn

Till barn som inte är kapabla att förstå och följa givna instruktioner, bör Livopan tillföras under övervakning av kompetent medicinsk personal som kan hjälpa dem att hålla masken på plats samt. aktivt övervaka tillförseln. Vid sådana tillfällen kan Livopan tillföras med ett konstant gasflöde.


Efter det att du slutat använda Livopan ska du vila och återhämta dig tills du känner till dig återställd mentalt.


Säkerhetsanvisning

 • Rökning och öppen eld är absolut förbjudet i rum där behandling med Livopan pågår.

 • Livopan är endast avsett för medicinskt bruk.

Om du använt för stor mängd av Livopan 

Det är mycket osannolikt att du kan få för mycket gas då du själv styr tillförseln och gasblandningen är fast, (inne­håller 50 % lustgas och 50 % syrgas).

Om du andas fortare än vanligt och härigenom får mer lustgas i dig än vid normal andning kan du känna dig på­tagligt trött och kanske upplever du att du till viss del tappar kontakten med omgivningen. Du skall då omgående informera personalen och avbryta tillförseln.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Yrsel, eufori samt illamående och kräkningar


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Uttalad trötthet. Lock för öronen, om du använt Livopan under en längre tid. Det beror på att Livopan ökar trycket i mellanörat. Uppblåsthet i magen på grund av att Livopan långsamt ökar gasvolymen i tarmarna.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Påverkan på nervfunktionen; domningskänsla och svaghet, vanligen i benen.

Detta beror på att lustgasen påverkar vitamin B12- och folatomsättningen och härigenom hämmas ett enzym; metioninsyntas.


Har rapporterats: (förekommer hos okänt antal användare):

Påverkan på benmärg som kan ge upphov till blodbrist (minskat antal röda blodkroppar) och leukopenia (minskat antal vita blodkroppar).

Du kan även uppleva huvudvärk och förvirring efter avslutad administration.

Psykiatriska effekter såsom psykos, förvirringstillstånd och oro har rapporterats vid extremt sällsynta tillfällen.

Försämrad andningsförmågaRapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Livopan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på gasflaskan.


Förvaras ej under –5°C.

Vid misstanke om att Livopan förvarats för kallt, ska flaskorna förvaras liggande i temperatur över +10°C i minst 48 tim innan de kan tas i bruk.

Förvara flaskan i låst utrymme reserverat för medicinska gaser.

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

Sörj för god ventilation.

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Rökning förbjuden. Får inte utsättas för stark värme.

Föres i säkerhet vid brandfara. Håll flaskan ren och torr och fri från olja och fett.

Se till att flaskan inte utsätts för stötar och fall.

Förvaras och transporteras med stängd ventil.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är:
  dikväveoxid 50 % = medicinsk lustgas (kemisk beteckning: N2O) och

  oxygen 50 %= medicinsk syrgas (kemisk beteckning: O2)

 • Inga övriga innehållsämnen ingår i Livopan

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Livopan är färglös, luktlös gas utan smak som tillhandahålls i en gasflaska som har en ventil för att kontrollera utflödet av gas.

Läkemedelsform: medicinsk gas, komprimerad.

Gasflaskans skuldra är märkt med vit och blå färg (syrgas/dikväveoxid). Gasflaskans kropp är vit (medicinsk gas).


Förpackningsstorlekar i liter

2

5

10


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

AGA AB

SE-181 81 Lidingö

Tillverkare

AGA Gas AB

Rotevägen 2

SE-192 78 Sollentuna (Rotebro site)


Linde France S.A. Activité Healthcare

Parc d’Activités du Bois Vert – 18, avenue de la Saudrune

31 120 Portet sur Garonne

Frankrike


Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirowa 4

33-100 Tarnów

Polen


Information lämnas av:

Linde Healthcare (division inom AGA AB)

Tel: 08- 731 10 00


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien

RELIVOPAN

Cypern

ENTONOX

Danmark

LIVOPAN

Estland

ENTONOX

Finland

LIVOPAN

Grekland

ENTONOX

Island

LIVOPAN

Italien

LIVOPAN

Lettland

ENTONOX

Litauen

ENTONOX

Luxemburg

RELIVOPAN

Nederländerna

RELIVOPAN

Norge

LIVOPAN

Polen

ENTONOX

Portugal

LIVOPAN

Rumänien

ENTONOX

Slovakien

ENTONOX

Spanien

ENTONOX

Tjeckien

ENTONOX

Tyskland

LIVOPAN

Sverige

LIVOPAN

Ungern

LIVOPAN

Östterike

LIVOPANDenna bipacksedel ändrades senast 2015-05-08

Övriga informationskällor

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida: http://www.lakemedelsverket.se/

Följande uppgifter är endast avsedda för läkare och hälsovårdspersonal

Säkerhetsanvisningar

Den möjliga risken för påverkan på fertilitet kopplad till upprepad exponering på arbetsplatsen kan inte uteslutas.

Särskilda försiktighetsåtgärder ska vidtas när man jobbar med lustgas. Lustgas ska administreras enligt lokala riktlinjer.

Livopan skall endast användas i väl ventilerade rum där det finns speciell utsugsutrustning som evakuerar överskottsgasen. Genom att använda utsug och sörja för god ventilation undviker man höga omgivningskoncentrationer av lustgas i omgivningsluften. Höga koncentrationer av lustgas i omgivningsluft kan tänkas orsaka negativa hälsoeffekter hos personal eller andra personer i omgivningen. Det finns nationella regler för hur mycket lustgas som får finnas i omgivningsluften, så kallade hygieniska gränsvärden ofta utryckta som TWA (time weigth average), medelvärde över en arbetsdag och STEL (short term exposure limit) medelvärdet under en kortare exposition.

Dessa värden skall inte överskridas för att garantera att personalen inte utsätts för risker.


 • Ventilen skall öppnas långsamt och försiktigt.

 • Stäng av utrustningen vid brand eller om den inte används.

 • När flaskan används bör den vara fastsatt i ett lämpligt stöd.

 • När trycket i flaskan sjunkit så att indikatorn på ventilen är inom det gula fältet bör man förbereda för att byta gasflaska.

 • När en liten mängd gas finns kvar i gasflaskan, skall flaskventilen stängas. Det är viktigt att lämna kvar en litet tryck i flaskan för att skydda från att föroreningar kommer in i flaskan.

 • Efter användning skall flaskventilen stängas med normal handkraft. Tryckavlasta regulatorn eller anslutningen.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av