Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lung test gas CO (He) AGA

ReceptstatusFörmånsstatus
AGA

Medicinsk gas, komprimerad 0,28 %, 9,3 %
(färglös, luktlös gas utan smak)

Diagnostiska medel

Aktiva substanser:
ATC-kod: V04CX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Lung test gas CO/He AGA

0,28 %; 9,3% medicinsk gas, komprimerad
Kolmonoxid (CO), helium (He)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lung test gas CO/He AGA  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lung test gas CO/He AGA
3. Hur du använder Lung test gas CO/He AGA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lung test gas CO/He AGA  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lung test gas CO/He AGA  är och vad det används för

 

Endast avsett för diagnostik av din lungfunktion. Lung test gas CO/He AGA kan användas, oavsett ålder, om patienten är kapabel att förstå och följa nödvändiga instruktioner om hur testet ska utföras.


2. Vad du behöver veta innan du använder Lung test gas CO/He AGA

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Lung test gas CO/He AGA ska endast användas under graviditet då det är absolut nödvändigt.


Lung test gas CO/He AGA kan användas under amningsperioden, men ska inte användas vid själva amningstillfället.


3. Hur du använder Lung test gas CO/He AGA

Lung test gas CO/He AGA ska bara användas i samband med utförandet av lungfunktionstest. Du ska följa instruktioner som den personal som utför undersökningen ger dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningar från läkare eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker.

Om du använt för stor mängd av Lung test gas CO/He AGA

Om du upplever att du fått för mycket av produkten och drabbats av lufthunger (fått för lite syre i blodet) gör personalen uppmärksam på detta och gör ett uppehåll med tillförseln av Lung test gas CO/He AGA. Känner du av bröstsmärtor (kärlkramp) eller på annat sätt känner dig påverkad, tala om detta för sjukvårdspersonalen.

Om du upplever tecken på ändrad uppfattningsförmåga eller svårigheter att röra dig, tala omedelbart om detta för sjukvårdspersonalen.


Säkerhetsanvisningar

 • Lung test gas CO/He AGA är endast avsett för medicinskt bruk.

 • Rökning och öppen eld får inte förekomma i rum där produkten används.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Det finns inga kända biverkningar förknippade med användningen av Lung test gas CO/He AGA.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Lung test gas CO/He AGA  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara flaskan i låst utrymme, avsett för medicinska gaser. Får inte utsättas för stark värme.

Föres i säkerhet vid brandfara. Hanteras varsamt. Returneras med 5 bars övertyck.

Gasflaskor skall förvaras och transporteras med stängd ventil samt påsatt skyddsmutter.


Används före utgångsdatum som anges på flaskans etikett.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är kolmonoxid (CO) och helium (He)

 • Övriga innehållsämnen är syre (O2) samt kväve (N2)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lung test gas CO/He AGA är färglös, luktlös gas utan smak.

Läkemedelsform: medicinsk gas, komprimerad

Gasflaskans skuldra är märkt med ljusgrön färg (inert gas). Gasflaskans kropp är vit (medicinsk gas).


Förpackningar (inkl. material) och ventiler:

10 liters aluminiumflaska med avstängningsventil

20 liters aluminiumflaska med avstängningsventil

40 liters aluminiumflaska med avstängningsventil

50 liters aluminiumflaska med avstängningsventil

Innehavare av godkännande för försäljning

AGA AB

SE-181 81 Lidingö


Tillverkare

AGA Gas AB

Rotevägen 2

192 78 Sollentuna (Rotebro site)

Sverige


Legal registrerad adress för innehavaren av godkännandet på tillverkningstillståndet:

Linde AG

Geschäftsbereich Linde Gas,

Seitnerstr. 70,

82049 Pullach

Tyskland


Med fabrik:
Linde AG, Betriebsstaette Leuna

Spergauer Straße 1a

06237 Leuna
Tyskland


Linde Gas Therapeutics Benelux B.V
De Keten 7, 5651 JG te Eindhoven
Nederländerna


Information lämnas av:

Linde Healthcare (division inom AGA AB)

Tel: 08-731 10 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-05-15

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Säkerhetsanvisningar

 • Kopplas endast till anslutning avsedd för medicinskt bruk

 • Håll flaskan ren och torr och fri från olja och fett.

 • Stäng av utrustningen när den inte används.

 • Vid brand- stäng av utrustningen.

 • Tryckregulatorn måste öppnas sakta och försiktigt.

 • Lung test gas CO/He AGA skall endast användas i utrymmen med god ventilation

 • När flaskan används skall den vara fastsatt på ett lämpligt sätt.

 • Produkten ska inte användas under 5 bars tryck. Detta rest-tryck skyddar flaskan från föroreningar.

 • Efter användning skall flaskventilen stängas med normal handkraft. Tryckavlasta regulatorn eller anslutningen.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av