Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zoriaxiol

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Salva 0,05 mg/g
(vit till benvit salva)

Övriga medel vid psoriasis för utvärtes bruk

ATC-kod: D05AX02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Zoriaxiol

0,05 mg/g salva
kalcipotriol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zoriaxiol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zoriaxiol
3. Hur du använder Zoriaxiol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zoriaxiol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zoriaxiol är och vad det används för

 

Zoriaxiol används på huden för lokal behandling av lätt till måttligt svår psoriasis (psoriasis vulgaris). Psoriasis är när dina hudceller produceras alltför snabbt. Detta ger hudflagning och rodnad. Denna salva hjälper till att återställa hudens produktionshastighet av nya celler till den normala.


Kalcipotriol som finns i Zoriaxiol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Zoriaxiol

Använd inte Zoriaxiol

 • om du är allergisk mot kalcipotriol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se avsnitt 6).

 • om du har svår lever- eller njursvikt

 • om du har problem med kalciummetabolismen eller om kalciumhalten i kroppen är allför hög. Denna salva kan öka kalciumhalten i blodet.

 • om du samtidigt använder andra läkemedel som ökar kalciumhalten.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Zoriaxiol.

 • om patienten är under 18 år, eftersom det inte finns tillräcklig erfarenhet av användning av denna salva hos barn och ungdomar.

 • om du har svår lever- eller njursvikt, eftersom erfarenheten är begränsad.

 • salvan kan orsaka hudirritation. Tvätta händerna när du har applicerat salvan. Tvätta bort salvan om den kommer långt utanför det område du normalt smörjer in.

 • om du använder mer än 60 ml Zoriaxiol under en vecka kan du utveckla höga halter av kalcium i blodet. Detta kan leda till t.ex. svaghet, illamående, aptitlöshet och förstoppning (se också avsnitt 3).

 • om du utsätts för solljus när du använder denna salva. All behandling med konstgjord UV-strålning (däribland solarium) bör först diskuteras med din läkare.

 • om du vet att du har en typ av psoriasis som kallas generaliserad pustulös eller erytrodermisk exfoliativ psoriasis. Fråga din läkare om du är osäker.

Applicera inte salvan i ansiktet.


Täck inte över det behandlade området med vattentätt bandage.


Undvik överdriven exponering för solljus när du använder salvan.

Andra läkemedel och Zoriaxiol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Om du använder denna salva tillsammans med annan behandling för psoriasis (t.ex. kortikosteroider för lokal behandling) kommer din läkare att tala om för dig när du ska använda salvan.


Använd inte kräm eller salva som innehåller salicylsyra på huden där denna salva applicerats eftersom de bryter ner den aktiva substansen i denna salva.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.Zoriaxiol bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Det är inte känt om kalcipotriol går över i bröstmjölk. Din läkare avgör om du kan använda Zoriaxiol under graviditet och amning.


Korttidsanvändning på mindre hudområden förväntas inte påverka det ammade barnet. I alla andra fall rekommenderas amning inte under behandling med kalcipotriol.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen effekt på körförmåga eller användning av maskiner kan förväntas. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zoriaxiol innehåller propylenglykol

Denna salva innehåller propylenglykol, vilket kan ge hudirritation.


3. Hur du använder Zoriaxiol

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering:

Vuxna

Du bör inte applicera mer än 100 g av denna salva under en vecka. Om du använder den tillsammans med kräm eller lösning som innehåller kalcipotriol ska den totala mängden kalcipotriol per vecka inte överstiga 5 mg (t.ex. 40 ml lösning för hårbotten plus 60 g kräm eller salva).


Användningssätt:

Zoriaxiol är avsett för användning på huden (för kutan användning).


Tvätta händerna innan du använder salvan. Ta bort locket och kontrollera att förseglingen inte är bruten innan du öppnar tuben första gången. Om du har en 30 grams eller 120 grams tub måste du bryta förseglingen genom att använda spetsen på lockets baksida. Tryck ut salvan på fingret eller på en fläck med psoriasis. Applicera salvan i ett tunt lager på den angripna huden. Gnid försiktigt in salvan så att den angripna ytan täcks. Applicera inte salvan i ansiktet (se även avsnitt 4).


Tvätta händerna efter att du har applicerat salvan, såvida du inte använder salvan för att behandla psoriasis på händerna. Försök att inte föra över salva från hudområden som du har behandlat till andra ställen på kroppen, särskilt inte till ansiktet.


Om du använder en fuktighetsbevarande kräm ska du lägga på denna först och låta den tränga in i huden innan du använder denna salva.


Omfattningen av användningen:

Som enda behandling:

För att uppnå bäst resultat ska du applicera salvan två gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Beroende på effekten kan din läkare föreslå att du använder salvan en gång om dagen.


Som kombinationsbehandling:

Om du använder denna salva tillsammans med annan behandling mot psoriasis kommer din läkare att tala om för dig hur ofta och när du ska applicera salvan.


Behandlingens längd:

Du kan börja märka en förbättring efter att du har använt salvan i ungefär två veckor. Fjällningen eller flagningen försvinner oftast först. Detta gör att dina psoriasisfläckar känns plattare. Det kommer att ta längre tid för hudrodnaden att förbättras. Den maximala effekten uppnås vanligen efter 4-8 veckor.


Användning för barn och ungdomar

Zoriaxiol rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 år) på grund av att tillräcklig erfarenhet från användning av salvan bland dessa patienter saknas.

Om du använt för stor mängd av Zoriaxiol 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har applicerat mer salva än du ska (mer än 100 gram under en vecka) ska du kontakta din läkare. Sådan användning kan leda till höga halter av kalcium i blodet, vilka t.ex. kan orsaka illamående, aptitlöshet, förstoppning, kräkning, muskelsvaghet, nedsatt medvetande, trötthet och medvetslöshet.

Om du har glömt att använda Zoriaxiol

Om du glömmer att använda salvan vid rätt tidpunkt, applicera den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan som tidigare. Applicera inte mer salva än vanligt för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Zoriaxiol

Rådfråga alltid läkare om du funderar på att avbryta behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Liksom alla läkemedel, kan denna salva orsaka allergiska reaktioner hos vissa patienter (färre än 1 av 10 000 användare). Tecken på allergi inkluderar nässelutslag, svullnad av ansikte, ögonlock, händer, fötter eller svalg. Om du får några av dessa symtom efter att du använt salva ska du genast sluta använda salvan och kontakta din läkare.


Biverkningar kan förekomma hos cirka 25 % av patienterna som behandlas med Zoriaxiol. Dessa reaktioner är vanligtvis lindriga. De vanligaste rapporterade biverkningarna är olika typer av övergående hudreaktioner.


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • hudirritation

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • klåda

 • brännande och stickande känsla i huden

 • torr hud

 • hudrodnad

 • hudutslag.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • kontakteksem

 • eksem

 • försämrad psoriasis.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

 • överkänslighetsreaktioner

 • hyperkalcemi (höga halter kalcium i blodet), hyperkalciuri (höga halter kalcium i urinen)

 • kliande upphöjda utslag (nässelutslag)

 • övergående förändringar av hudfärgen

 • övergående ökad känslighet för solljus

 • hudinflammation i ansiktet och runt munnen.

Om du råkar få salvan i ansiktet kan det ge rodnad eller irritation i ansikte och runt munnen.

5. Hur Zoriaxiol ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på tuben och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


3 månader efter att du har öppnat tuben första gången ska du inte använda innehållet längre.


Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kalcipotriol. Ett gram salva innehåller 0,05 mg (motsvarar 50 mikrogram) kalcipotriol.

 • Övriga innehållsämnen är: makrogolstearyleter, dinatriumedetat, dinatriumfosfatdihydrat, alfa-tokoferylacetat, propylenglykol (E490), lättflytande paraffin, renat vatten och vitt vaselin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Salvan är vit till benvit.

Salvan är förpackad i tuber som innehåller 30 gram, 60 gram, 100 gram och 120 gram.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH, Betriebstätte Osterweddingen, Lange Göhren 3, 39171 Sülzetal, OT Osterweddingen, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-09-29

Hitta direkt i texten
Av