FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Suboxone

Indivior Europe

Resoriblett, sublingual 8 mg/2 mg
(Vita sexkantiga kupade resoribletter på 11 mm märkta med ”N8” på den ena sidan.)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskilt läkemedel

Övriga läkemedel med verkan på nervsystemet, medel vid behandling av beroendetillstånd.

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: N07BC51
Läkemedel från Indivior Europe omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Suboxone

Suboxone 2 mg/0,5 mg sublingual resoriblett, 8 mg/2 mg sublingual resoriblett, Suboxone 16 mg/4 mg sublingual resoriblett
buprenorfin/naloxon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Suboxone är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Suboxone
3. Hur du tar Suboxone
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Suboxone ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Suboxone är och vad det används för

 

Suboxone används för att behandla drogmissbrukare med beroende av opioider (narkotika) som heroin eller morfin, och som har gett sitt medgivande till att behandlas för sitt missbruk.


Suboxone används till vuxna och ungdomar över 15 år som även får medicinskt, socialt och psykologiskt stöd.


2. Vad du behöver veta innan du tar Suboxone

Ta inte Suboxone

 • om du är allergisk mot buprenorfin, naloxon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har allvarliga andningsproblem

 • om du har allvarliga leverproblem

 • om du är alkoholpåverkad eller lider av skakningar, svettningar, ångest, förvirring eller hallucinationer orsakade av alkohol

 • om du tar naltrexon eller nalmefen för behandling av alkohol- eller opiatberoende.

Varningar och försiktighet

Tala med läkaren innan du tar Suboxone om du har:

 • astma eller andra andningsbesvär

 • problem med levern, t.ex. hepatit

 • lågt blodtryck

 • en nyligen inträffad huvudskada eller hjärnsjukdom

 • besvär i urinvägarna (framför allt kopplat till förstorad prostata hos män)

 • någon njursjukdom

 • problem med sköldkörteln

 • problem med binjurarna (t.ex. Addisons sjukdom)

 • depression eller andra tillstånd som behandlas med antidepressiva läkemedel. Om dessa läkemedel används tillsammans med Suboxone kan detta leda till serotonergt syndrom, ett tillstånd som kan vara livshotande (se ”Andra läkemedel och Suboxone”).


Viktigt att tänka på:

 • Kontakta omedelbart akutmottagning vid fall av oavsiktligt intag eller misstanke om intag.


 • Extra uppföljning

  Din läkare kanske vill följa upp dig noggrannare om du är över 65 år.


 • Felanvändning och missbruk

  Detta läkemedel kan vara begärligt för personer som missbrukar receptbelagda läkemedel och ska förvaras på säker plats för att skydda det mot stöld (se avsnitt 5). Ge inte detta läkemedel till någon annan. Det kan leda till dödsfall eller skada.


 • Andningsproblem

  Några personer har dött av andningssvikt (oförmåga att andas) efter att ha felanvänt buprenorfin eller tagit det tillsammans med andra substanser som påverkar centrala nervsystemet, t.ex. alkohol, bensodiazepiner (lugnande medel) eller andra opioider.


  Detta läkemedel kan orsaka allvarlig, eventuellt dödlig andningsdepression (försämrad förmåga att andas) hos barn och hos personer som inte har ett beroende och som av misstag eller med avsikt tar läkemedlet.


 • Sömnrelaterade andningsproblem
  Suboxone kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem såsom sömnapné (andningspauser under sömn) och sömnrelaterad hypoxemi (låg syrehalt i blodet). Symtomen kan vara andningspauser under sömn, uppvaknande på natten på grund av andnöd, svårigheter att fortsätta sova eller uttalad trötthet under dagen. Kontakta läkaren om du eller någon person observerar dessa symtom. Läkaren kan överväga att minska dosen.


 • Beroende

  Detta läkemedel kan vara beroendeframkallande.


 • Abstinenssymtom

  Detta läkemedel kan orsaka symtom på opioidabstinens om du tar det alltför snart efter att ha tagit opioider. Det måste gå minst 6 timmar efter att du använt en kortverkande opioid (t.ex. morfin eller heroin) eller minst 24 timmar efter att du använt en långverkande opioid som metadon.


  Detta läkemedel kan också orsaka abstinenssymtom om du plötsligt slutar att ta det. Se avsnitt 3 ”Om du slutar att ta Suboxone”.


 • Leverskada

  Leverskada har rapporterats efter användning av Suboxone, särskilt om läkemedlet används felaktigt. Leverskador kan också bero på virusinfektioner (t.ex. kronisk hepatit C), alkoholmissbruk, anorexi eller användning av andra läkemedel som kan skada levern (se avsnitt 4). Läkare tar eventuellt blodprover regelbundet för att kontrollera din lever. Tala om för läkaren om du har några leverproblem innan du börjar med Suboxone.


 • Blodtryck

  Detta läkemedel kan få ditt blodtryck att sjunka plötsligt, vilket gör att du kan känna dig yr om du reser dig hastigt från sittande eller liggande.


 • Diagnos av orelaterade medicinska tillstånd

  Detta läkemedel kan dölja smärtsymtom som skulle kunna underlätta diagnostiken av vissa sjukdomar. Du måste berätta för läkaren att du tar detta läkemedel.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn under 15 år. Om du är mellan 15 och 18 år kanske läkaren vill övervaka dig extra noggrant under behandlingen eftersom det inte finns några data om denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Suboxone

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan öka biverkningarna av Suboxone. Dessa kan bli allvarliga. Ta inga andra läkemedel medan du tar Suboxone utan att först tala med läkaren. Detta gäller särskilt:


 • Bensodiazepiner (används för att behandla ångest eller sömnstörningar), t.ex. diazepam, temazepam eller alprazolam. Om du använder Suboxone samtidigt med lugnande medel som bensodiazepiner eller liknande läkemedel kan det öka risken för dåsighet, andningssvårigheter och koma, och det kan vara livshotande. Samtidig behandling ska därför endast övervägas om det inte finns några andra behandlingsalternativ.

  Om läkaren emellertid ordinerar Suboxone tillsammans med lugnande läkemedel ska läkaren begränsa dosen och behandlingstiden för det andra läkemedlet.

  Informera läkaren om alla lugnande medel du tar och följ läkarens ordination mycket noga. Det kan vara bra att informera familj och vänner om att de bör vara uppmärksamma på de tecken och symtom som beskrivs ovan. Kontakta läkaren om du får några sådana symtom.


 • Andra läkemedel som kan göra att du känner dig sömnig som används för att behandla sjukdomar som ångest, sömnlöshet, kramper/anfall eller smärta. Dessa typer av läkemedel minskar din vakenhet och gör det svårare att framföra fordon och använda maskiner. De kan också leda till dämpning av centrala nervsystemet, vilket är mycket allvarligt. Nedan finns en lista med exempel på dessa typer av läkemedel:


  • Andra opioidinnehållande läkemedel, t.ex. metadon, vissa smärtstillande medel och hostdämpande medel.

  • Antidepressiva medel (används för att behandla depression), t.ex. isokarboxazid, fenelzin, selegilin, tranylcypromin och valproat, kan förstärka effekterna av detta läkemedel.

  • Dämpande H1‑receptorantagonister (används för att behandla allergiska reaktioner), t.ex. difenhydramin och klorfenamin.

  • Barbiturater (används för att framkalla sömn eller för lugnande effekt), t.ex. fenobarbital och sekobarbital.

  • Lugnande medel (används för att framkalla sömn eller för lugnande effekt), t.ex. kloralhydrat.


 • Antidepressiva läkemedel som moklobemid, tranylcypromin, citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, duloxetin, venlafaxin, amitriptylin, doxepin eller trimipramin. Dessa läkemedel kan påverka eller påverkas av Suboxone och du kan få symtom som ofrivilliga rytmiska muskelryckningar, även i de muskler som styr ögonens rörelser, upprördhet, hallucinationer, koma, kraftig svettning, darrningar, förstärkta reflexer, spända muskler och kroppstemperatur över 38 °C. Kontakta läkaren om du får sådana symtom.


 • Klonidin (används för att behandla högt blodtryck) kan förlänga effekterna av detta läkemedel.

 • Antiretrovirala medel (används för att behandla hiv), t.ex. ritonavir, nelfinavir och indinavir, kan förstärka effekterna av detta läkemedel.

 • Vissa antimykotika (används för att behandla svampinfektioner), t.ex. ketokonazol, itrakonazol, och vissa antibiotika, kan förlänga effekterna av detta läkemedel.

 • Vissa läkemedel kan minska effekten av Suboxone. Dessa är bland annat läkemedel för behandling av epilepsi (t.ex. karbamazepin och fenytoin) samt läkemedel för behandling av tuberkulos (rifampicin).

 • Naltrexon och nalmefen (läkemedel för behandling av beroende) kan motverka behandlingseffekten av Suboxone. De ska inte tas samtidigt som du behandlas med Suboxone eftersom du då plötsligt kan drabbas av långvariga och kraftiga abstinenssymtom.

Suboxone med mat, dryck och alkohol

Använd inte alkohol medan du behandlas med detta läkemedel. Alkohol kan öka dåsigheten och öka risken för andningssvikt om det används samtidigt med Suboxone. Svälj inte och förtär inte mat eller dryck av något slag innan tabletten har lösts upp fullständigt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel. Riskerna med att använda Suboxone under graviditet är inte kända. Läkaren kommer att bestämma om behandlingen ska fortsätta med ett annat läkemedel.


Om läkemedel som Suboxone tas under graviditet, i synnerhet under den senare delen av graviditeten, kan de orsaka abstinenssymtom och andningsproblem hos det nyfödda barnet. Dessa problem kan uppstå flera dagar efter födelsen.


Amma inte medan du tar detta läkemedel eftersom buprenorfin passerar över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du ska inte köra bil, cykla, använda några verktyg eller maskiner, eller utföra farliga aktiviteter förrän du vet hur det här läkemedlet påverkar dig. Suboxone kan orsaka dåsighet, yrsel eller nedsatt tankeförmåga. Detta kan hända oftare under de första behandlingsveckorna när dosen ändras, men kan också inträffa om du dricker alkohol eller tar andra lugnande läkemedel samtidigt som du tar Suboxone.

Suboxone innehåller laktos och natrium.

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Suboxone

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandlingen ordineras och övervakas av läkare med erfarenhet av behandling av drogberoende.


Läkaren kommer att bestämma vilken dos som passar dig bäst. Under din behandling kan läkaren justera din dos beroende på hur du reagerar på behandlingen.


Behandlingsstart

Den rekommenderade startdosen för vuxna och ungdomar över 15 år är två Suboxone 2 mg/0,5 mg sublinguala resoribletter.


Dosen kan tas högst tre gånger dag 1, beroende på ditt behov.


Du ska känna tydliga tecken på abstinens innan du tar den första dosen Suboxone. Läkaren talar om när det är dags att ta den första dosen.


 • Att börja med Suboxone vid heroinberoende

  Om du är beroende av heroin eller en kortverkande opioid ska du ta den första dosen när du får tecken på abstinens, men det måste ha gått minst 6 timmar sedan du senast använde opioider.


 • Att börja med Suboxone vid metadonberoende

  Om du har tagit metadon eller en långverkande opioid ska metadondosen helst minskas till mindre än 30 mg/dag innan behandlingen med Suboxone börjar. Den första dosen Suboxone ska tas när du får tecken på abstinens, men det måste ha gått minst 24 timmar sedan du senast använde metadon.


Hur du tar Suboxone

 • Ta dosen en gång dagligen genom att placera tabletterna under tungan.

 • Håll tabletterna på plats under tungan tills de har lösts upp helt. Detta kan ta 5–10 minuter.

 • Du får inte tugga på eller svälja tabletterna. Läkemedlet kommer då inte att fungera och du kan få abstinenssymtom.


Ät eller drick inte något förrän tabletterna är helt upplösta.


Så här tar du ut tabletten ur blisterförpackningen


Bild 1

1 - Tryck inte ut tabletten genom folien.


Bild 2

2 - Ta bara bort en del från blisterförpackningen genom att riva utmed perforeringslinjen.


Bild 3

3 - Börja från kanten där förseglingen lyfter, genom att dra folien bakåt på baksidan för att ta ut tabletten.


Kassera tabletten om blisterförpackningen är skadad.


Dosjustering och underhållsbehandling: Under de första dagarna efter behandlingsstarten kan det hända att läkaren ökar dosen Suboxone för att anpassa den efter ditt behov. Tala med läkaren eller apotekspersonalen om du tycker att effekten av Suboxone är för stark eller för svag. Den högsta dagliga dosen är 24 mg buprenorfin.


Efter en period med framgångsrik behandling kan du komma överens med läkaren om att gradvis minska dosen till en lägre underhållsdos.


Om du avbryter behandlingen

Beroende på ditt tillstånd kan Suboxone‑dosen fortsätta minskas under noggrann medicinsk övervakning, tills behandlingen eventuellt kan avslutas helt.


Ändra inte på behandlingen på något sätt och avbryt den inte utan samtycke från den läkare som ansvarar för din behandling.

Om du har tagit för stor mängd av Suboxone

Om du eller någon annan tar för mycket av detta läkemedel måste du/ni omedelbart uppsöka eller föras till akutmottagning eller sjukhus för behandling eftersom en överdos med Suboxone kan orsaka allvarliga och livshotande andningsbesvär.

Symtom på överdosering kan vara sömnighet och okoordinerade rörelser med långsamma reflexer, dimsyn och/eller sluddrigt tal. Du kan ha svårt att tänka klart och din andning kan bli mycket långsammare än normalt.

Om du har glömt att ta Suboxone

Informera läkaren så snart som möjligt om du har glömt en dos.

Om du slutar att ta Suboxone

Ändra inte på behandlingen på något sätt och avbryt den inte utan samtycke från den läkare som ansvarar för din behandling. Om du avbryter behandlingen plötsligt kan du få abstinenssymtom.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Meddela genast din läkare eller sök vård omedelbart om du får biverkningar, t.ex.:

 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg som kan göra det svårt att svälja eller andas, eller ge svåra nässelutslag. Det här kan vara tecken på en livshotande allergisk reaktion.

 • sömnighet och okoordinerade rörelser, dimsyn, sluddrigt tal, svårigheter att tänka klart, eller att andningen blir mycket långsammare än normalt.


Meddela också genast din läkare om du får biverkningar, t.ex.:

 • svår trötthet, eller klåda med gulfärgning av hud eller ögon. Det kan vara tecken på leverskada.

 • ser eller hör saker som inte finns (hallucinationer).

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

sömnlöshet, förstoppning, illamående, kraftig svettning, huvudvärk, drogabstinenssyndrom.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

viktminskning, svullna händer och fötter, dåsighet, oro/ångest, nervositet, stickningar, depression, minskad sexlust, ökad muskelspänning, onormala tankar, ökat tårflöde (rinnande ögon) eller annan störning i tårproduktionen, dimsyn, rodnad, förhöjt blodtryck, migrän, rinnande näsa, halsont och smärta vid sväljning, ökad hosta, orolig mage eller andra magbesvär, diarré, onormal leverfunktion, gasbildning, kräkningar, hudutslag, klåda, nässelutslag, smärta, ledvärk, muskelvärk, kramp i benen, svårighet att få eller behålla en erektion, onormal urin, magsmärtor, ryggvärk, svaghet, infektion, frossa, bröstsmärtor, feber, influensaliknande symtom, allmän olustkänsla, oavsiktlig skada orsakad av minskad uppmärksamhet eller försämrad koordination, svimfärdighet och yrsel.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

svullna lymfkörtlar, upprördhet, darrningar, onormala drömmar, överdriven muskelaktivitet, depersonalisering (man känner sig inte som sig själv), läkemedelsberoende, minnesförlust, ointresse, överdriven känsla av välbefinnande, krampanfall, talproblem, små pupiller, svårighet att urinera, ögoninflammation eller -infektion, snabba eller långsamma hjärtslag, lågt blodtryck, hjärtklappning, hjärtinfarkt, tryck över bröstet, andfåddhet, astma, gäspningar, problem i munnen (sår, blåsor, domningar, stickningar, svullnad eller smärta), missfärgning av eller smärta i tungan, akne, knutor i huden, håravfall, torr eller fjällande hud, ledinflammation, urinvägsinfektion, onormala blodprover, blod i urinen, onormal sädesavgång, menstruationsproblem eller vaginala problem, njursten, protein i urinen, smärta vid urinering eller svårighet att urinera, känslighet för värme eller kyla, värmeslag, aptitförlust, känsla av fientlighet.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

plötsligt abstinenssyndrom orsakat av att Suboxone tagits för tidigt efter användning av otillåtna opioider, drogabstinenssyndrom hos nyfödda, långsam andning eller svårighet att andas, leverskada med eller utan gulsot, hallucinationer, svullnad av ansikte eller svalg eller livshotande allergiska reaktioner, blodtrycksfall som ger yrsel vid ändrad ställning från sittande eller liggande till stående.

Felanvändning genom injicering av läkemedlet kan orsaka abstinenssymtom, infektioner, andra hudreaktioner och potentiellt allvarliga leverproblem (se ”Varningar och försiktighet”).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Suboxone ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och andra medlemmar i hushållet.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar. Suboxone kan dock vara åtråvärt för personer som missbrukar receptbelagda läkemedel. Förvara detta läkemedel på ett säkert ställe för att skydda det mot stöld.


Förvara blisterförpackningen på säker plats.

Öppna aldrig blisterförpackningen i förväg.


Ta inte läkemedlet framför barn.

Kontakta omedelbart akutmottagning vid oavsiktligt intag eller misstanke om intag.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är buprenorfin och naloxon.

  Varje 2 mg/0,5 mg sublingual resoriblett innehåller 2 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 0,5 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

  Varje 8 mg/2 mg sublingual resoriblett innehåller 8 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 2 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

  Varje 16 mg/4 mg sublingual resoriblett innehåller 16 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 4 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).


 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mannitol, majsstärkelse, povidon K 30, vattenfri citronsyra, natriumcitrat, magnesiumstearat, acesulfamkalium och naturligt smakämne från citron och lime.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Suboxone 2 mg/0,5 mg sublingual resoriblett är en vit sexkantig bikonvex tablett om 6,5 mm präglad med ”N2” på ena sidan.

Suboxone 8 mg/2 mg sublingual resoriblett är en vit sexkantig bikonvex tablett om 11 mm präglad med ”N8” på ena sidan.

Suboxone 16 mg/4 mg sublingual resoriblett är en vit rund bikonvex tablett om 10,5 mm präglad med ”N16” på ena sidan.


Förpackade i förpackningar om 7 och 28 förpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Indivior Europe Limited 

27 Windsor Place

Dublin 2

D02 DK44

Irland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Indivior Europe Limited

Tél/Tel: 0800 780 41

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Lietuva

Indivior Europe Limited

Tel: 88003079

e-mail:PatientSafetyRoW@indivior.com

България

Indivior Europe Limited

Teл.: 00800 110 4104

e-mail:PatientSafetyRoW@indivior.com

Luxembourg/Luxemburg

Indivior Europe Limited

Tél/Tel: 800 245 43

e-mail:PatientSafetyRoW@indivior.com

Česká republika

Indivior Europe Limited

Tel: 800 143 737

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Magyarország

Indivior Europe Limited

Tel.: 6800 19301

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Danmark

Indivior Europe Limited

Tlf: 80826653

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Malta

Indivior Europe Limited

Tel: 80062185

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Deutschland

Indivior Europe Limited

Tel: 0 800 181 3799

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Nederland

Indivior Europe Limited

Tel: 0800 022 87 83

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Eesti

Indivior Europe Limited

Tel: 8000041004

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Norge

Indivior Europe Limited

Tlf: 80016773

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Ελλάδα

Indivior Europe Limited

Τηλ: 800 206 281 901

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Österreich

Indivior Europe Limited

Tel: 800 296551

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

España

Indivior Europe Limited

Tel: 900 994 121

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Polska

Indivior Europe Limited

Tel.: 0800 4111237

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

France

Indivior Europe Limited

Tél: 0800 909 972

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Portugal

Indivior Europe Limited

Tel: 800 841 042

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Hrvatska

Indivior Europe Limited

Tel: 0800 222 899

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

România

Indivior Europe Limited

Tel: 800 477 029

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Irland

Indivior Europe Limited

Tel: 1800554156

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Slovenija

Indivior Europe Limited

Tel: 080080715

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Ísland

Indivior Europe Limited

Sími: 8009875

Netfang: PatientSafetyRoW@indivior.com

Slovenská republika

Indivior Europe Limited

Tel: 800110286

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Italia

Indivior Europe Limited

Tel: 800 789 822

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Suomi/Finland

Indivior Europe Limited

Puh/Tel: 0800417489

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Κύπρος

Indivior Europe Limited

Τηλ: 80091515

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Sverige

Indivior Europe Limited

Tel: 020791680

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

Latvija

Indivior Europe Limited

Tel: 800 05612

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Indivior Europe Limited

Tel: 0808 234 9243

e-mail: PatientSafetyRoW@indivior.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-08-30

 

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Hitta direkt i texten
Av