FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Miniderm

ACO Hud Nordic AB

Kutan emulsion 20 %
(Vit kutan emulsion (lotion))

Hudskyddande och uppmjukande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackningar av Miniderm Kutan emulsion 20 % är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Burk 700 gram (vnr 070696)
Inte utbytbart.
Alternativ förpackning.
Startdatum: 2024-05-13
Prognos för slutdatum: 2024-08-30
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Miniderm

20 % kutan emulsion

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får några biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Miniderm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Miniderm
3. Hur du använder Miniderm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Miniderm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Miniderm är och vad det används för

Vad används Miniderm för?

Miniderm används för att behandla torr hud.


Miniderm innehåller 20 % glycerol i en mjukgörande lotion (kutan emulsion). Glycerol har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.2. Vad du behöver veta innan du använder Miniderm

Använd inte Miniderm

- om du är allergisk mot glycerol eller något annat innehållsämne i Miniderm (anges i avsnitt 6).

Graviditet, amning och fertilitet

Miniderm kan användas under graviditet och amnning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Miniderm påverkar inte körförmåga eller användning av maskiner.

Miniderm kutan emulsion innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat

Etyl- och metylparahydroxibensoat kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


3. Hur du använder Miniderm

Doseringsanvisning

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


Lotionen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket lotion som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Miniderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (fler än 1 av 100 användare): lokal övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Miniderm ska förvaras

Förvaras vid högst 25°C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är glycerol 200 mg/g.

- Övriga innehållsämnen är: hydrogenerad rapsolja, medellångkedjiga triglycerider, hårdfett, dimetikon, glycerolmonostearat 40-55, dokosanol, cetylfosfat, xantangummi, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), natriumcitrat, natriumhydroxid, renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: vit lotion (kutan emulsion)

Förpackningsstorlekar: Plastflaska (polyeten) med pump, 350 g och 700 g


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige


Tillverkare

Medgenix Benelux n.v., BelgienDenna bipacksedel godkändes senast den 2014-08-22

Hitta direkt i texten
Av