FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kalcipos-D forte

Viatris

Filmdragerad tablett 500 mg/800 IE
(Vit, oval, präglad R150,8,5 x 19 mm)

Mineralämnen

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: A12AX
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackningar av Kalcipos-D forte Filmdragerad tablett 500 mg/800 IE är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Burk 90 tablett(er) (vnr 076888)
Utbytbara läkemedel:
För närvarande finns restanmälda förpackningar för D-Calsor, Kalcium/Kolekalciferol Evolan.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV.
D-Calsor (Filmdragerad tablett 500 mg/20 mikrogram (800 IE)) Burk 90 tablett(er) (vnr 185938) (restanmäld)
Alternativ förpackning.
Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp.
Ytterligare information:
Delleveranser förekommer under restperioden.
Startdatum: 2023-10-31
Prognos för slutdatum: 2024-01-05
Burk 180 tablett(er) (vnr 076897)
Utbytbara läkemedel:
För närvarande finns restanmälda förpackningar för D-Calsor, Kalcium/Kolekalciferol Evolan.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV.
Recikalc-D forte (Filmdragerad tablett 500 mg/800 IE) Burk 180 tablett(er) (vnr 099990)
Alternativ förpackning.
Startdatum: 2023-11-21
Prognos för slutdatum: 2023-12-29
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Kalcipos-D forte

500 mg/800 IE filmdragerade tabletter
kalcium/kolekalciferol (vitamin D3)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kalcipos-D forte är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D forte
3. Hur du använder Kalcipos-D forte
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kalcipos-D forte ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kalcipos-D forte är och vad det används för

 

Kalcipos-D forte används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D3 hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos) då brist på kalcium och vitamin D3 föreligger eller misstänks.


Kalcipos-D forte innehåller kalcium och vitamin D3 som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.


Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D forte

Använd inte Kalcipos-D forte

 • om du har hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).

 • om du har njursten.

 • om du har förkalkning i njurvävnaden.

 • om du har hypervitaminos D (ett överskott av vitamin D i blodet).

 • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion/njursvikt.

 • om du är allergisk mot kalcium, kolekalciferol (vitamin D) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kalcipos-D forte

 • om du lider av sarkoidos (en speciell typ av bindvävssjukdom som bl. a. drabbar lungor, hud och leder). Då bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kalcipos-D forte börjar.

 • om du använder andra läkemedel som innehåller kalcium eller vitamin D.

 • om du har nedsatt njurfunktion eller hög benägenhet för att få njursten. Då bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kalcipos-D forte börjar.

 • om du blir sängliggande eller stillasittande och är benskör, kontakta din läkare

Barn och ungdomar

Kalcipos-D forte tabletter är inte avsedda för behandling av barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Kalcipos-D forte

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit andra läkemedel eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten av Kalcipos-D forte kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;


 • högt blodtryck (tiaziddiuretika)

 • hjärtproblem (hjärtglykosider som t.ex. digoxin)

 • höga blodfetter (kolestyramin)

 • förstoppning (laxermedel som t.ex. flytande paraffin)

 • epilepsi (fenytoin eller barbiturater)

 • inflammatoriska tillstånd/nedsatt immunitet (kortison).

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

 • benskörhet (bisfosfonater)

ska du ta dessa preparat minst tre timmar före intag av Kalcipos-D forte.


Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

 • infektion (kinoloner)

ska du ta dessa preparat två timmar före eller sex timmar efter intaget av Kalcipos-D forte.


Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

 • infektion (tetracykliner),

ska du ta dessa två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos-D forte.


Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

 • karies (natriumfluorid)

ska du ta dessa preparat minst tre timmar före intag av Kalcipos-D forte.


Om du samtidigt använder läkemedel mot;

 • hypotyreodism (levotyroxin)

ska du låta det gå minst fyra timmar mellan intaget av Kalcipos-D forte och levotyroxin.


Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Kalcipos-D forte.


Om du behandlas med orlistat (medel mot fetma) kan upptaget av fettlösliga vitaminer påverkas (t.ex. vitamin D3).

Kalcipos-D forte med mat och dryck

Upptaget av kalcium i kroppen kan hämmas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsprodukter). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcipos-D forte.

Fertilitet, graviditet och amning

Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE (15 mikrogram) vitamin D3. Kalcipos-D forte är därför inte rekommenderat under graviditet. Kalcipos-D forte kan å andra sidan användas under graviditet vid påvisad brist på kalcium och vitamin D.


Kalcipos-D forte kan användas under amning. Kalcium och vitamin D3 passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Kalcipos-D forte har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Kalcipos-D forte innehåller sackaros

En tablett Kalcipos-D forte innehåller 1,8 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Kalcipos-D forte

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. 

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen är vanligen 1 eller 2 tabletter dagligen.

Tabletterna kan sväljas hela, delas eller krossas.


Kalciummängden i en tablett av Kalcipos-D forte är lägre än det vanligen rekommenderade intaget. Kalciumintaget från kosten bör beräknas av förskrivande läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos-D forte

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom vid för hög dos av Kalcipos-D forte är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.

Om du har glömt att ta Kalcipos-D forte


Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Kalcipos-D forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Kalcipos-D forte och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter


Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 1000): Hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) och/eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).

Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000): Förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).

Mycket sällsynta(förekommer hos färre än 1 patient av 10 000): Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett´s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Allvarliga allergiska (överkänslighets-) reaktioner som svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg (angioödem eller strupödem).


Särskild patientgrupp

Patienter med nedsatt njurfunktion löper risk för höga värden av fosfat i blodet, njursten och förkalkning av njurvävnaden.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Kalcipos-D forte ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Tillslut burken väl. Ljus- och fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är kalciumkarbonat 1300 mg motsvarande kalcium 500 mg och kolekalciferol 20 mikrogram motsvarande 800 IE vitamin D3 .

 • Övriga innehållsämnen är maltodextrin, kiseldioxid, medellångkedjiga triglycerider, natriumaskorbat, sackaros 1,8 mg, natriumstärkelseoktenylsuccinat (E1450), all-rac-alfa-tokoferol, kroskarmellosnatrium, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, paraffin. Se även avsnitt 2 ’Kalcipos-D forte innehåller sackaros’ samt ’Natriuminnehåll’

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kalcipos-D forte är en filmdragerad tablett som är vit, oval, graverad med R150.

Förpackningsstorlekar: 30, 90 och 180 tabletter i plastburk.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare

Rottapharm Ltd

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15

Irland


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-12-20

Hitta direkt i texten
Av