Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tandemact

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Takeda Pharma

Tablett 30 mg/4 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Vit till benvit, rund, konvex och märkt med ”4833 G” i relief på ena sidan och ”30/4” på den andra.)

Diabetesmedel, kombinationer av orala blodglukossänkande läkemedel

Aktiva substanser:
ATC-kod: A10BD06
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Tandemact

30 mg/2 mg, 30 mg/4 mg, 45 mg/4 mg tabletter
pioglitazon/glimepirid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tandemact är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Tandemact
3. Hur du tar Tandemact
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tandemact ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tandemact är och vad det används för

 

Tandemact innehåller pioglitazon och glimepirid som är läkemedel mot diabetes och används för att kontrollera blodsockernivån.


Läkemedlet används till vuxna när metformin inte är lämpligt för behandling av diabetes mellitus typ 2 (icke-insulinberoende diabetes). Denna typ 2 diabetes uppkommer vanligtvis i vuxen ålder då kroppen antingen inte producerar tillräckligt med insulin (ett hormon som kontrollerar blodsockernivåerna) eller inte effektivt kan använda det insulin som den producerar.


Tandemact bidrar till att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2-diabetes genom att öka mängden tillgängligt insulin och hjälpa kroppen att utnyttja det bättre. 3 till 6 månader efter att du har startat behandlingen kommer din läkare att undersöka om Tandemact fungerar för dig.


2. Vad du behöver veta innan du tar Tandemact

Ta inte Tandemact:

 • om du är allergisk mot pioglitazon, glimepirid, andra sulfonylureaföreningar eller sulfonamidföreningar eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har hjärtsvikt eller har haft hjärtsvikt tidigare

 • om du har någon leversjukdom

 • om du har diabetisk ketoacidos (en diabeteskomplikation med snabb viktnedgång, illamående eller kräkningar)

 • om du har svåra njurproblem

 • om du har eller tidigare har haft cancer i urinblåsan

 • om du har blod i urinen som din läkare inte har undersökt närmare

 • om du har insulinberoende diabetes (typ 1)

 • om du har diabeteskoma

 • om du är gravid

 • om du ammar

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tandemact (se även avsnitt 4)

 • om du har problem med hjärtat. Vissa patienter med långvarig typ 2-diabetes och hjärtsjukdom eller tidigare stroke som behandlades samtidigt med pioglitazon och insulin utvecklade hjärtsvikt. Tala om för läkaren snarast möjligt om du upplever tecken på hjärtsvikt som t.ex. ökad andfåddhet eller snabb viktuppgång eller lokala svullnader (ödem).

 • om du samlar på dig vatten (vätskeretention) eller har hjärtsviktsproblem, speciellt om du är över 75 år. Tala om för din läkare om du tar antiinflammatoriska mediciner som kan orsaka att du samlar på dig vätska och svullnar.

 • om du har en speciell typ av ögonsjukdom pga diabetes som kallas för makulaödem (svullnad i bakre delen av ögat), tala med din läkare om du märker någon synförändring.

 • om du har problem med levern. Innan du börjar ta Tandemact tas ett blodprov för att kontrollera din leverfunktion. Denna kontroll ska upprepas med jämna mellanrum. Tala om för läkaren så snart som möjligt om du får symtom som tyder på problem med levern (som oförklarligt illamående, kräkningar, magont, trötthet, aptitlöshet och/eller mörk urin) eftersom din leverfunktion då bör kontrolleras.

 • om du har cystor på äggstockarna (polycystiskt ovariesyndrom). Då kan det finnas en ökad risk för att bli gravid eftersom du kan få ägglossning igen när du tar Tandemact. Om detta gäller dig ska du använda lämpligt preventivmedel för att undvika risken för en oplanerad graviditet.

 • om du redan tar andra mediciner för behandling av diabetes.

 • om du har problem med ett enzym som kallas för glukos-6-fosfodehydrogenas eftersom det kan minska antalet av röda blodkroppar.


Du kan också få blodbrist (anemi). Läkaren tar eventuellt blodprov för att kontrollera dina blodvärden och din leverfunktion.


Hypoglykemi

När du tar Tandemact kan ditt blodsocker falla under den normala nivån (hypoglykemi). Om du får symtom på hypoglykemi såsom kallsvettning, trötthet, huvudvärk, snabba hjärtslag, hungersmärtor, irritabilitet, nervositet eller illamående, ska du äta något sött för att höja blodsockernivån igen. Be läkaren eller apotekspersonalen om mer information om du inte är säker på hur du känner igen detta. Det rekommenderas att du har med dig sockerbitar, godis, kex eller fruktdrycker som innehåller socker.


Benbrott

Ett större antal benfrakturer sågs hos patienter, framförallt hos kvinnor som tog pioglitazon. Läkaren tar hänsyn till detta vid behandling av din diabetes.

Barn och ungdomar

Användning till barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte.

Andra läkemedel och Tandemact

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det måste du göra eftersom vissa läkemedel kan öka eller minska effekten av Tandemact på din blodsockerhalt.


Följande läkemedel kan öka den blodsockersänkande effekten hos Tandemact. Detta kan leda till en risk för hypoglykemi (lågt blodsocker):

 • gemfibrozil och fibrater (för att sänka högt kolesterol)

 • insulin, metformin eller andra läkemedel för behandling av diabetes mellitus

 • fenylbutazon, azopropazon, oxyfenbutazon, acetylsalicylsyraliknande läkemedel (för behandling av smärta och inflammation)

 • långverkande sulfonamider, tetracykliner, kloramfenikol, flukonazol, mikonazol, kinoloner, klaritromycin (för behandling av bakterie- eller svampinfektioner)

 • anabola steroider (stödjer muskeluppbyggnad) eller ersättningsbehandling med manligt könshormon

 • fluoxetin, MAO-hämmare (för behandling av depression)

 • angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare), sympatolytika, disopyramid, pentoxifyllin, kumarinderivat som t.ex. warfarin (för behandling av hjärt- eller blodproblem)

 • allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon (för behandling av gikt)

 • cyklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid (för behandling av cancer)

 • fenfluramin (för viktminskning)

 • tritokvalin (för behandling av allergier)


Följande läkemedel kan minska den blodsockersänkande effekten hos Tandemact. Detta kan leda till en risk för hyperglykemi (högt blodsocker):

 • östrogener, progestogener (kvinnliga könshormoner)

 • tiaziddiuretika och saluretika, kallas även för urindrivande tabletter (för behandling av högt blodtryck)

 • levotyroxin (för stimulering av sköldkörteln)

 • glukokortikoider (för behandling av allergier och inflammation)

 • klorpromazin och andra fenotiazinderivat (för behandling av svåra psykiska störningar)

 • adrenalin och sympatomimetika (för ökning av hjärtslagen, för behandling av astma eller nästäppa, hosta och förkylning eller används vid livshotande akuta tillstånd)

 • nikotinsyra (för behandling av högt kolesterol)

 • långtidsanvändning av laxermedel (för behandling av förstoppning)

 • fenytoin (för behandling av krampanfall)

 • barbiturater (för behandling av oro och sömnproblem)

 • azetazolamid (för behandling av ökat tryck i ögat, kallas även för glaukom)

 • diazoxid (för behandling av högt blodtryck eller lågt blodsocker)

 • rifampicin (för behandling av infektioner, tuberkulos)

 • glukagon (för behandling av mycket lågt blodsocker)


Följande läkemedel kan öka eller minska den blodsockersänkande effekten hos Tandemact:

 • H2-antagonister (för behandling av magsår)

 • betablockerare, klonidin, guanetidin och reserpin (för behandling av högt blodtryck eller hjärtsvikt). Dessa kan även dölja tecken på hypoglykemi varför speciell försiktighet behövs när man tar dessa läkemedel


Tandemact kan antingen öka eller försvaga effekterna av följande läkemedel:

 • kumarinderivat som t.ex. warfarin (för att minska eller stoppa blodets koagulering)


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar någon av dessa. Ditt blodsocker kommer att kontrolleras och din Tandemact-dos kan behöva ändras.

Tandemact med alkohol

Undvik alkohol när du tar Tandemact eftersom alkohol kan öka eller minska den blodsockersänkande verkan hos Tandemact på ett oförutsägbart sätt.

Graviditet och amning

Ta inte Tandemact om du är gravid. Du måste tala om för din läkare om du är, tror att du kan vara, eller planerar att bli gravid. Läkaren kommer att råda dig att sluta med detta läkemedel.


Använd inte Tandemact om du ammar eller planerar att amma (se avsnitt ”Ta inte Tandemact).

Körförmåga och användning av maskiner

Glimepirid kan försämra uppmärksamhet och reaktionstid p.g.a. för lågt eller för högt blodsocker, speciellt i början av behandlingen, efter en förändring av behandlingen eller om Tandemact inte tas regelbundet. Detta kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.


Var uppmärksam om din syn är försämrad pga läkemedlet.

Tandemact innehåller laktosmonohydrat

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Tandemact.


3. Hur du tar Tandemact

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är en tablett som tas en gång dagligen kort före eller med det första huvudmålet. Läkaren kommer att tala om för dig vilken dos du ska ta eller om du behöver att ändra till en annan dos. Du ska svälja tabletterna med ett glas vatten.


Om du tycker att Tandemact verkar ha för svag effekt ska du tala med din läkare.


Om du följer en speciell diabetesdiet ska du fortsätta med den medan du tar Tandemact.


Kontrollera vikten regelbundet och informera din läkare om vikten ökar.


Din läkare kommer att be dig att regelbundet lämna blodprov under behandlingen med Tandemact.

Om du har tagit för stor mängd av Tandemact

Om du av misstag tar för många tabletter, eller om någon annan eller ett barn tar ditt läkemedel, ska du omedelbart tala med läkare eller apotekspersonalen. Ditt blodsocker kan sjunka under den normala nivån. Symtom kan vara t.ex. kallsvettning, trötthet, huvudvärk, snabba hjärtslag, hungersmärtor, irritabilitet, nervositet, illamående, koma eller kramper. Blodsockernivån kan höjas genom att du får i dig socker. Du bör alltid ha med dig några sockerbitar, sötsaker, kex eller fruktjuice med socker.

Om du har glömt att ta Tandemact

Ta Tandemact-tabletterna dagligen enligt ordination. Om du ändå glömmer en dos, hoppa över den glömda dosen och fortsätt bara med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Tandemact

Tandemact ska användas varje dag för att verka på rätt sätt. Om du slutar att ta Tandemact kan ditt blodsocker öka. Tala med din läkare innan du slutar med denna behandling.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


I synnerhet har patienter upplevt följande allvarliga biverkningar:


Blåscancer har förekommit i mindre vanliga fall (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) hos patienter som tagit Tandemact. Tecken och symtom är bland annat blod i urinen, smärta när man kissar eller plötsligt behov av att kissa. Om du upplever något av detta ska du tala med din läkare så snart som möjligt.


Hypoglykemi (lågt blodsocker) har rapporterats i mindre vanliga fall (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) hos patienter som tagit Tandemact. Symtomen kan vara bland annat kallsvettning, trötthet, huvudvärk, snabba hjärtslag, hungersmärtor, irritabilitet, oro eller illamående. Det är viktigt att veta vilka symtom man kan förvänta när hypoglykemi (lågt blodsocker) uppträder. Be din läkare eller apotekspersonalen om mer information om du inte är säker på hur du känner igen detta och vad du ska göra om du upplever symtomen.


Minskat antal blodplättar (vilket ökar risken för blödning eller blåmärken), röda blodkroppar (vilket gör huden blek och gör dig svag eller andfådd) och vita blodkroppar (vilket gör det mer troligt att du får infektioner) har rapporterats i sällsynta fall hos patienter som tagit Tandemact (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer). Om du upplever dessa biverkningar ska du tala med din läkare så snart som möjligt. Dessa problem blir i allmänhet bättre när du slutar ta Tandemact.


Lokal svullnad (ödem) har också förekommit i vanligt fall (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) hos patienter som tagit Tandemact i kombination med insulin. Om du upplever denna biverkning ska du tala med din läkare så snart som möjligt.


Det har varit vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) att kvinnliga patienter som tagit Actos har rapporterat benbrott. Benbrott har även rapporterats hos manliga patienter som tagit Actos (förekommer hos ett okänt antal användare). Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.


Dimsyn på grund av svullnad (eller vätska) i ögats baksida (makulaödem) har också rapporterats hos patienter som tagit Tandemact (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data). Om du upplever detta symtom första gången ska du tala med din läkare så snart som möjligt. Om du redan har dimsyn och symtomen blir värre ska du också tala med din läkare så snart som möjligt.


Allergiska reaktioner har rapporterats med ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) hos patienter som tar Tandemact. Om du får en allvarlig allergisk reaktion såsom nässelfeber eller att ansiktet, läpparna, tungan eller halsen svullnar, vilket kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja, sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart.


Vissa patienter upplever följande biverkningar medan de tar pioglitazon och sulfonylureaföreningar, inbegripet glimepirid:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

 • viktökning

 • yrsel

 • väderspänning

 • luftvägsinfektion

 • domningar


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • huvudvärk

 • bihåleinfektion (sinuit)

 • svindel

 • onormal syn

 • svettningar

 • trötthet

 • sömnsvårigheter (insomni)

 • sänkt blodsocker

 • socker i urinen

 • proteiner i urinen

 • ökad aptit

 • förhöjt enzym som kallas för laktatdehydrogenas (LDH)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

 • märkbara blodförändringar


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

 • leversjukdom

 • allergiska reaktioner inklusive allergichock

 • illamående (nausea), kräkningar och diarré

 • magont

 • ökat buktryck

 • mättnadskänsla i buken

 • ljuskänslighet

 • minskade saltnivåer (natrium) i blodet


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • förhöjning av leverenzymer

 • hudklåda

 • upphöjda och kliande utslag (nässelutslag)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Tandemact ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är pioglitazon och glimepirid.
  Varje Tandemact 30 mg/2 mg tablett innehåller 30 mg pioglitazon (som hydroklorid) och 2 mg glimepirid.
  Varje Tandemact 30 mg/4 mg tablett innehåller 30 mg pioglitazon (som hydroklorid) och 4 mg glimepirid.
  Varje Tandemact 45 mg/4 mg tablett innehåller 45 mg pioglitazon (som hydroklorid) och 4 mg glimepirid.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, hydroxypropylcellulosa, laktosmonohydrat (se avsnitt 2 ”Tandemact innehåller laktos”), magnesiumstearat och polysorbat 80.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 • Tandemact 30 mg/2 mg tabletterna är vita till benvita, runda, konvexa och märkta med ”4833 G” i relief på ena sidan och ”30/2” på den andra.

 • Tandemact 30 mg/4 mg tabletterna är vita till benvita, runda, konvexa och märkta med ”4833 G” i relief på ena sidan och ”30/4” på den andra.

 • Tandemact 45 mg/4 mg tabletterna är vita till benvita, runda, plana och märkta med ”4833 G” i relief på ena sidan och ”45/4” på den andra.


Tabletterna är förpackade i aluminium/aluminium-tryckförpackningar med antingen 14, 28, 30, 50, 90 eller 98 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Danmark.


Tillverkare:

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Irland

Delpharm Novara S.r.l., Via Crosa, 86, 28065 Cerano (NO), Italien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda UAB

Tel: +370 521 09 070

lt-info@takeda.com

България

Такеда България

Тел.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234722722

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel: +361 2707030

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 11 11

Malta

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Takeda GmbH

Tel: 0800 825 3325

medinfo@takeda.de

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel: +31 23 56 68 777

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel: +372 617 7669


Norge

Takeda AS

Tlf: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Τηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H

Tel: +43(0)800 20 80 50

España

Takeda Farmacéutica España S.A.

Tel: +34 917 14 99 00

spain@takeda.com

Polska

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 608 13 00

France

Takeda France

Tél: +33 1 46 25 16 16

Portugal

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o
Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Takeda Products Ireland Limited

Tel: +353 (0) 1 6420021

Slovenija

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

Tel: + 386 (0) 59 082 480

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 (2) 20 602 600

Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος

Takeda Pharma A/S

Τηλ: +45 46 77 11 11

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: +371 67840082

United Kingdom

Takeda UK Ltd

Tel: +44 (0)1628 537 900Denna bipacksedel ändrades senast september 2018

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/


Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av