Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Strattera

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Lilly

Kapsel, hård 10 mg
(vit, märkt Lilly 3227/10 mg)

Medel vid ADHD

Aktiv substans:
ATC-kod: N06BA09
Läkemedel från Lilly omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Atomoxetinhydroklorid motsvarande 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg eller 100 mg atomoxetin.

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Atomoxetin är en substans med effekter på nervsystem och hjärta. Innehållet i kapslarna kan ge frätskador eller bestående vävnadsskador på ögonen. Normal hantering av den färdigberedda produkten anses inte innebära någon hälsorisk.

Skyddsåtgärder vid hantering

Undvik direktkontakt och hand-till-ögonkontakt med kapselinnehållet.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Kasserade läkemedel skall uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner.

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Tvätta huden med tvål och vatten. Vid hudirritation, kontakta läkare.

  • Ögonkontakt: 

    Håll ögonlocken brett isär. Skölj genast och mycket noga med vatten i 15 minuter. Kontakta ögonläkare eller annan läkare omedelbart. Omedelbar sköljning kan förebygga bestående skada.

  • Inandning: 

    Frisk luft. Om andningssvårigheter, kontakta läkare.


VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2018-02-01