Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Furosemid Hexal

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Tablett 40 mg
(vit, rund tablett, något konvex med brytskåra på en sida)

Sulfonamider.

Aktiv substans:
ATC-kod: C03CA01
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Furosemid Hexal

40 mg Tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

• Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

• Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

• Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

• Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Furosemid Hexal och vad används det för?
2. Innan du använder Furosemid Hexal
3. Hur du använder Furosemid Hexal
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Furosemid Hexal
6. Övriga upplysningar

Vad innehåller Furosemid Hexal?

Den aktiva substansen är furosemid.

En tablett innehåller 40 mg furosemid.


Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse och natriumstärkelseglykolat.

Innehavare av godkännande för försäljning

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark.

Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto von Guericke Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

1. VAD ÄR FUROSEMID HEXAL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Furosemid Hexal tabletter är runda, vita, lätt välvda och med brytskåra på ena sidan.

Läkemedelsgrupp

Furosemid Hexal är ett urindrivande läkemedel, dvs. ett läkemedel som ökar urinutsöndringen.

Vad används Furosemid Hexal för?

Furosemid Hexal används för att behandla:

svullnader orsakade av vätskeansamling i vävnaderna, hos patienter med

- hjärtsjukdom

- leversjukdom

- njursjukdom.

Detta innefattar även en njursjukdom med omfattande proteinförluster, förhöjda fettnivåer och svullnad på grund av vätskeansamling. Om du har denna specifika njursjukdom ska den behandlas i första hand.

svullnad i lungorna på grund av vätskeansamling

högt blodtryck.


Furosemid som finns i Furosemid Hexal kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER FUROSEMID HEXAL

Använd inte Furosemid Hexal

• är allergisk mot

- furosemid

- läkemedel med liknande kemisk struktur som furosemid, så kallade sulfonamider, vilka används mot bakterieinfektioner, diabetes, förhöjt tryck i ögonen eller för att öka urinutsöndringen

- eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

• har njursvikt med otillräcklig urinproduktion, som inte svarar på behandling med furosemid.

• har en allvarlig leversjukdom med episoder av medvetslöshet, förknippad med hjärnskador.

• har kraftigt minskad kalium- eller natriumnivå i blodet.

• har minskad blodvolym eller är uttorkad.

Om något av dessa två tillstånd uppträder under behandlingen kan läkaren avbryta behandlingen med Furosemid Hexal och behandla dessa.

• ammar.

Var särskilt försiktig med Furosemid Hexal:

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Furosemid Hexal om något av följande gäller dig:

• Problem med urinflödet t.ex. på grund av prostataförstorning, eller minskade urinmängder. Läkaren kommer att kontrollera din urinutsöndring noga.

• Lågt blodtryck.

Risk för kraftigt blodtrycksfall.

Diabetes.

Oupptäckt diabetes kan bli uppenbar, alternativt kan du behöva använda mer insulin. Regelbundna kontroller av blodsockret rekommenderas.

Gikt.

Regelbundna kontroller av urinsyranivån rekommenderas.

• Nedsatt njurfunktion, gäller även patienter med leversjukdom, kallat hepatorenalt syndrom.

Läkaren kan behöva ändra dosen av Furosemid Hexal.

• Nedsatt proteinnivå i blodet.

Läkaren kommer att ställa in dosen av Furosemid Hexal noggrant.

• För tidigt födda barn.

Läkaren kommer att kontrollera njurfunktionen. Specialistvård krävs under de första levnadsveckorna för för tidigt födda barn med vissa andningssvårigheter.

• Risk för låga mineralhalter, onormal syra-basbalans i blodet.

Generellt kontrollerar läkaren regelbundet ditt blod avseende mängden mineraler, urinsyra, glukos och kreatinin, och särskilt hos högriskpatienter. Rubbningar i mineralmängden och syra-basbalans måste korrigeras. Läkaren kan komma att avbryta behandlingen med Furosemid Hexal tillfälligt.

• Långtidsbehandling med Furosemid Hexal.

Kaliumrik kost rekommenderas, t.ex. potatis, bananer, tomater, spenat och torkad frukt. Ibland kan läkaren rekommendera att du även tar kaliuminnehållande läkemedel, eller byta ut Furosemid Hexal mot ett lämpligt alternativ.

• Användning av andra läkemedel.

Se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Furosemid Hexal”.

• Om du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon annan sjukdom  som medför risk för sänkt blodtryck.

Intag av Furosemid Hexal med mat och dryck:

Undvik att äta stora mängder lakrits när du tar Furosemid Hexal.

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet

Ta endast Furosemid Hexal under graviditet om läkaren anser att det är absolut nödvändigt. Furosemid Hexal rekommenderas dock inte om graviditeten är orsaken till svullnaden eller det höga blodtrycket.

Under tiden du använder Furosemid Hexal kommer läkaren att noga kontrollera

  • mineralhalter

  • andelen blodkroppar i blodet

  • tillväxten hos ditt ofödda barn.

Amning

Du ska inte ta Furosemid Hexal om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner:

Furosemid Hexal har liten eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Det kan dock hända att din psykiska vakenhet försämras du tar Furosemid Hexal. Om du känner att din uppmärksamhet är nedsatt ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Furosemid Hexal:

Furosemid Hexal innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Användning av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Furosemid Hexal:

Läkemedel mot inflammation och smärta, t.ex. acetylsalicylsyra och indometacin.

Läkemedel för att stärka hjärtats pumpförmåga, t.ex. digitoxin, digoxin och metyldigoxin.

• Läkemedel som kan framkalla en viss typ av onormala hjärtslag, så kallad QT-förlängning, t.ex.

- terfenadin, ett läkemedel mot allergier

- vissa läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm.

Läkemedel mot infektioner, t.ex.

- läkemedel med en aktiv substans vars namn börjar med ”cef”

- kanamycin, gentamycin, tobramycin

- polymyxin.

• Andra läkemedel som kan skada hörseln.

Läkemedel mot högt blodtryck, t.ex.

- andra läkemedel som ökar urinutsöndringen

- läkemedel med en aktiv substans vars namn slutar med ”pril”

- läkemedel med en aktiv substans vars namn slutar med ”sartan”.

Läkaren kan behöva justera dosen av blodtryckssänkande läkemedel när du samtidigt tar Furosemid Hexal. Dosen Furosemid Hexal ska minskas eller behandlingen avbrytas minst tre dagar innan du använder läkemedel vars aktiva substans slutar på ”pril” eller ”sartan”.

Litium, ett läkemedel mot depression och psykiska sjukdomar.

Läkaren kommer att kontrollera litiumhalten i blodet noga och vid behov justera litiumdosen.

Risperidon, ett läkemedel mot psykiska sjukdomar.

Läkaren kommer att göra en mycket noggrann bedömning av risker och fördelar med samtidig behandling med Furosemid Hexal. Detta gäller särskilt äldre patienter med demens.

Kloralhydrat, ett läkemedel mot sömnbesvär.

Undvik att använda Furosemid Hexal om du tar kloralhydrat.

Sukralfat, ett läkemedel mot sår i magsäck och tarmar.

Det måste gå minst 2 timmar mellan intaget av Furosemid Hexal och sukralfat.

Läkemedel mot diabetes.

• Läkemedel för att höja blodtrycket och öka pulsen vid vissa chocktillstånd, t.ex. adrenalin och noradrenalin.

Teofyllin, ett läkemedel mot astma och andra andningsproblem.

• Vissa muskelavslappnande läkemedel med aktiva substanser vars namn slutar på ”kuronium” eller ”kurium”.

Cisplatin, ett läkemedel mot cancer.

Läkaren kommer att skriva ut lägsta möjliga dos av Furosemid Hexal och positiv vätskebalans rekommenderas.

Fenytoin, ett läkemedel mot epilepsi och vissa smärttillstånd.

Karbamazepin, ett läkemedel mot epilepsi, vissa smärttillstånd och stadier av upprymdhet/depression.

Aminoglutetimid, ett läkemedel mot bröstcancer och sjukdomen Cushings syndrom, som yttrar sig som runt, månformat ansikte.

Kortikosteroider, läkemedel mot inflammation eller för att förhindra avstötning av transplanterade organ, till exempel kortison.

Karbenoxolon, ett läkemedel mot sår och inflammation i matstrupen.

Läkemedel som inandas eller injiceras för att vidga luftvägarna, t.ex. salbutamol, terbutalin, sameterol, formoterol och bambuterol.

läkemedel mot förstoppning.

Reboxetin, ett läkemedel mot depression.

Amfotericin, ett läkemedel mot svampinfektioner.

Probenecid, ett läkemedel mot gikt.

Metotrexat, ett läkemedel mot svåra ledinflammationer, cancer och psoriasis.

Ciklosporin, ett läkemedel för att förhindra avstötning av transplantat samt för att behandla svåra hudsjukdomar och svåra ögon- och ledinflammationer.

• Kontrastmedel, läkemedel som används vid röntgen av inre organ eller blodkärl.


3. HUR DU ANVÄNDER FUROSEMID HEXAL

Doseringsanvisning

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ta tabletterna minst en halvtimme före en måltid, med ett glas vatten.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Läkaren kommer att justera dosen just för dig tills en effektiv dos har uppnåtts.

Rekommenderad dos för vuxna och äldre är:


Svullnad på grund av vätskeansamling i vävnaderna

Startdos:

- ½ till 1 tablett till patienter med hjärt- eller leversjukdom

- 1 tablett till patienter med njursjukdom.


Om behandlingen inte ger tillfredsställande resultat kan läkaren rekommendera att du tar upp till 2 tabletter efter 6 timmar. Efter ytterligare 6 timmar kan en extra dos om 4 tabletter tas om resultatet fortfarande inte är tillfredsställande.

Patienter med nedsatt njurfunktion kan behöva högre dos.


Underhållsdos: 1 till 2 tabletter dagligen.


Högt blodtryck

Vanlig dos:

• 1 tablett en gång dagligen.

I allvarliga fall kan läkaren öka dosen till 1 ½ tablett dagligen.

Läkaren skriver ut ytterligare läkemedel för att sänka blodtrycket om behandlingsresultatet inte är tillfredsställande.


Användning till barn under 18 år

Startdos: beräknas av läkaren och baseras på barnets kroppsvikt.

När det har gått minst 6 8 timmar kan läkaren öka dosen om behandlingen med den tidigare dosen inte gett önskat resultat.

Maxdos: 1 tablett dagligen.


Nedsatt leverfunktion

Läkaren kan justera dosen om din leverfunktion är måttligt eller allvarligt försämrad. Se även avsnitt 2, ”Ta inte Furosemid Hexal”, tredje punkten på listan.


Behandlingslängd

Bestäms av behandlande läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Furosemid Hexal

Kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart för lämplig behandling.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Furosemid Hexal:

Ta tabletten samma dag så snart du kommer ihåg det, eller ta nästa dos som vanligt nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Effekter som kan uppträda när behandling med Furosemid Hexal avslutas:

Sluta inte att ta Furosemid Hexal utan läkarens tillstånd. Det kan skada dig allvarligt och minska behandlingens effekt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar kan förekomma med följande frekvens:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

• rubbningar i mineralmängden

• uttorkning och minskad blodvolym

• ökad koncentration av triglycerider (ett fettämne) i blodet

• lägre blodtryck än normalt

• cirkulationsproblem, särskilt när du reser dig upp.

Dessa cirkulationsproblem kan även innebära cirkulationskollaps.

• ökad halt kreatinin i blodet.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

• ökad koncentration av blodkroppar på grund av vätskeförlust

• minskad halt av kalium, natrium och klorid i blodet

• ökad halt av urinsyra i blodet, gikt

• ökad koncentration av kolesterol (ett fettämne) i blodet

• hjärnskada på grund av allvarligt försämrad leverfunktion

• ökad urinmängd.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

• minskat antal blodplättar

• allergiska reaktioner i hud och slemhinnor

• högre blodsockernivå

• hörselproblem, oftast tillfälliga och främst hos patienter med försämrad njurfunktion eller låg proteinhalt i blodet

• dövhet (ibland irreversibel)

• illamående

klåda

nässelutslag, hudutslag

• hudinflammation

• svår inflammation i hud och slemhinnor, med tecken såsom blåsbildning och feber (bullös erythema multiforme, pemfigoid, exfoliativ dermatit)

• röda eller lila fläckar i huden

• ökad ljuskänslighet.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

• minskat antal vita blodkroppar

• ökat antal av en viss typ av vita blodkroppar, så kallade eosinofila granulocyter

• allvarliga allergiska reaktioner, t.ex. livshotande allergisk chock

• känselrubbningar som myrkrypningar, stickningar, brännande känsla eller domningar

inflammation i blodkärlen

• kräkningar, diarré

• njurinflammation, påverkar vätskan som omger njurkanalerna

• feber.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

• brist på röda blodkroppar på grund av ökad nedbrytning

• kraftigt minskat antal blodkroppar på grund av otillräcklig produktion

• kraftigt minskat antal av en viss typ av vita blodkroppar, så kallade granulocyter

• ringningar eller susningar i öronen

inflammation i bukspottkörteln

• minskat gallflöde på grund av nedsatt produktion av galla

• ökning av vissa leverenzymer, så kallade transaminaser.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

• lägre kalcium- eller magnesiumnivå i blodet

• för högt pH i kroppen (basiskt)

• blodpropp som kan täppa till ett blodkärl

• allvarliga hudreaktioner med tecken som blåsor, fjällning och feber, som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska symtom), inklusive akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (akut febrilt läkemedelsutslag)

• yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av lågt blodtryck)

• ökad natrium- eller kloridhalt i urinen

• ökad halt urinämne i blodet

• urineringsproblem, kan utvecklas till akut urinretention (oförmåga att tömma urinblåsan helt)

• inlagring av kalciumsalter i njurarnas kärl och vävnader och/eller urinstenar i njurarna hos för tidigt födda barn

• ökad risk för att blodkärlet som förbinder lungartär och aortabåge inte sluts om Furosemid Hexal ges till för tidigt födda barn under de första levnadsveckorna.


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. FÖRVARING AV FUROSEMID HEXAL

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Blister

Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Plastburk

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:


Blister

Tabletterna finns i blisterförpackning innehållande 10, 12, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 100 eller 250 tabletter.


Plastburk

Tabletterna finns förpackade i plastburkar innehållande 100 eller 250 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2016-08-31

Hitta direkt i texten
Av