Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

ProQuad

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
MSD

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Före beredning är pulvret en vit till svagt gul kompakt kristallin kaka och spädningsvätskan en klar färglös vätska.)

Vacciner, vacciner mot virusinfektioner

ATC-kod: J07BD54
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

ProQuad

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund och varicella (levande).

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn vaccineras. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ProQuad är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får ProQuad
3. Hur du använder ProQuad
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ProQuad ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad ProQuad är och vad det används för

 

ProQuad är ett vaccin innehållande mässling-, påssjuke-, röda hund- och varicellavirus (vattkoppor) som har försvagats. När vaccinet ges till en person kommer immunsystemet (kroppens naturliga försvarssystem) att tillverka antikroppar mot mässling- påssjuke-, röda hund-, och varicellavirus. Antikropparna hjälper till att skydda mot sjukdomar orsakade av dessa virus.


ProQuad ges till ditt barn för att skydda mot mässling, påssjuka, röda hund och varicella (vattkoppor). Vaccinet kan ges till personer från 12 månaders ålder.


ProQuad kan även ges till barn från 9 månaders ålder under speciella förhållanden (t.ex. för att följa nationella vaccinationsscheman, utbrottssituationer eller resa till ett område med hög förekomst av mässling).


Även om ProQuad innehåller levande virus, är de för svaga för att kunna orsaka mässling, påssjuka, röda hund eller varicella (vattkoppor) hos friska människor.


2. Vad du behöver veta innan du får ProQuad

Använd inte ProQuad

 • om personen som ska vaccineras är allergisk mot någon av beståndsdelarna i detta vaccin (inklusive neomycin eller något annat innehållsämne som anges i avsnitt 6).

 • om personen som ska vaccineras har en blodsjukdom eller någon typ av cancer som påverkar immunförsvaret.

 • om personen som ska vaccineras får behandling eller tar någon medicin som kan försvaga immunsystemet (utom lågdosbehandling med kortikosteroider mot astma eller ersättningsbehandling).

 • om personen som ska vaccineras har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom (inklusive AIDS).

 • om personen som ska vaccineras eller familjen har en medfödd eller ärftlig immundefekt, om det inte visats att denna person har tillräckligt immunförsvar.

 • om personen som ska vaccineras har aktiv obehandlad turbekulos.

 • om personen som ska vaccineras har någon sjukdom med feber som överstiger 38,5°C; låg feber är dock inte ensamt en anledning att skjuta upp vaccination.

 • om personen som ska vaccineras är gravid (graviditet ska dessutom undvikas 1 månad efter vaccination, se Graviditet och amning).

Varningar och försiktighet

Om personen som ska vaccineras har känt av något av följande, tala med läkare eller apotekspersonal innan ProQuad ges:


 • En allergisk reaktion mot ägg eller mot något som innehöll ägg.

 • Har haft allergier eller krampanfall, eller om någon i familjen har haft detta.

 • En biverkning efter vaccination mot mässling, påssjuka eller röda hund (som enkelvaccin eller kombinationsvaccin, såsom mässling-, påssjuke- och röda hundvaccin tillverkat av Merck & Co., Inc. eller ProQuad) i form av blåmärken eller längre blödningstid än normalt.

 • En hivinfektion utan att visa symptom på hiv‑sjukdom. Vaccination kan då vara mindre effektiv än för icke infekterade personer (se Använd inte ProQuad).


Om du lider av en koagulationsrubbning eller lågt antal blodplättar i blodet, kommer injektionen att ges under huden.


Efter vaccineringen bör personen som vaccinerats i upp till 6 veckor, om möjligt, försöka undvika nära kontakt med följande individer:


 • individer med sänkt motståndskraft mot sjukdomar.

 • gravida kvinnor som inte har haft vattkoppor eller som inte har vaccinerats mot vattkoppor.

 • nyfödda barn vars mödrar inte har haft vattkoppor eller som inte har vaccinerats mot vattkoppor.


Tala om för din läkare om det finns någon som faller in under en av dessa kategorier och förväntas komma i kontakt med personen som vaccinerats, efter vaccination.


Som med andra vacciner kanske inte ProQuad ger fullständigt skydd för alla personer som vaccinerats. Dessutom, om personen som ska vaccineras redan har utsatts för mässling-, påssjuke-, röda hund-, eller varicellavirus, utan att redan ha blivit sjuk, kanske inte ProQuad kan förhindra sjukdomen från att bryta ut.

Andra läkemedel och ProQuad

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar eller nyligen har tagit andra läkemedel (eller andra vacciner).


ProQuad kan ges samtidigt som andra barnvacciner såsom Prevenar och/eller hepatit A-vaccin, eller vacciner innehållande difteri, tetanus, acellulärt pertussis, Haemophilus influenzae typ b, inaktiverat poliomyelit eller hepatit B. Olika injektionsställen kommer att användas för varje vaccin.


Läkaren kan skjuta upp vaccineringen i åtminstone 3 månader efter en blod- eller plasmatransfusion eller administrering av immunoglobulin (IG), eller varicella zoster immunoglobulin (VZIG). Efter vaccination med ProQuad, ska IG eller VZIG inte ges förrän efter 1 månad, om inte din läkare säger något annat.


Om tuberkulinprov ska utföras, bör det göras antingen före, samtidigt med, eller 4 till 6 veckor efter vaccination med ProQuad.


Tala om för din läkare om ditt barn nyligen har vaccinerats eller ska vaccineras inom den närmaste framtiden. Läkaren kommer att avgöra när ProQuad ska ges.


Användning av salicylater (t ex acetylsalisylsyra, en substans som ingår i många smärtlindrande och febernedsättande mediciner) bör undvikas i 6 veckor efter vaccination med ProQuad.

Graviditet och amning

ProQuad skall inte ges till gravida kvinnor. Kvinnor i barnafödande ålder bör tillämpa nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika graviditet i 1 månad efter vaccinationen.


Kvinnor som ammar eller som har för avsikt att amma, bör tala om det för sin läkare. Läkaren kommer att avgöra om ProQuad bör användas.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta vaccin.

ProQuad innehåller sorbitol.

Om din läkare har talat om för dig att du eller ditt barn inte tål vissa sockerarter, bör du tala med läkaren innan du eller ditt barn får detta läkemedel.


3. Hur du använder ProQuad

ProQuad ska injiceras i muskeln eller under huden antingen på utsidan av låret eller på överarmen.


Vid injektion i muskeln är vanligtvis låret lämpligt hos mindre barn, medan överarmen är ett lämpligt injektionsställe hos äldre individer.


Om den individ som ska vaccineras lider av en koagulationsrubbning eller har ett lågt antal blodplättar, ska vaccinet ges under huden eftersom blödning kan förekomma om det ges i en muskel.


ProQuad ska inte injiceras direkt i ett blodkärl.


ProQuad ges genom injektion enligt följande:

 • Barn mellan 9 och 12 månaders ålder:ProQuad kan ges från 9 månaders ålder. För att säkerställa optimalt skydd mot vattkoppor och mässling ska två doser av ProQuad ges med minst tre månaders mellanrum.

 • Individer från 12 månaders ålder och äldre:För att säkerställa optimalt skydd mot vattkoppor ska två doser av ProQuad ges med minst en månads mellanrum.


Lämplig tidpunkt och antal injektioner bestäms av din läkare i enlighet med officiella rekommendationer.


Spädningsinstruktioner avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal är inkluderade i slutet av denna bipacksedel.

Om du har glömt att ta ProQuad

Din läkare kommer att bestämma när den missade dosen ska ges.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla vacciner och läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allergiska reaktioner (nässelfeber) kan förekomma. Vissa av dessa reaktioner kan vara allvarliga och kan innebära svårigheter att andas eller att svälja. Om du eller ditt barn får en allergisk reaktion, tala med läkare omedelbart.


Andra biverkningar har rapporterats efter administrering av ProQuad och vissa av dessa är allvarliga, dessa är:

 • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): feberkramper.

 • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer): bronkiolit (andningssvårigheter med eller utan hosta); ostadig gång.


Följande övriga biverkningar har rapporterats vid användning av ProQuad:

 • Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer): symtom från injektionsstället inklusive smärta/ömhet, rodnad, feber (38,9°C eller högre).

 • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): symptom från injektionsstället inklusive svullnad eller blåmärke; irritabilitet, utslag (inklusive mässlingsliknande utslag, vattkoppsliknande utslag och utslag på injektionsstället); infektion i övre luftvägarna; kräkning och diarré.


Andra biverkningar har rapporterats vid användning av minst ett av följande vacciner: ProQuad, tidigare beredningar av kombinerat mässling-, påssjuke- och röda hundvaccin eller beredningar med de enskilda vaccinbeståndsdelarna tillverkat av Merck & Co., Inc., eller levande varicellavaccin (Oka/Merck). Dessa biverkningar omfattar:

 • Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 personer): hosta.

 • Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 personer): hudinfektion, varicella (vattkoppor).

 • Har rapporterats (förekommer hos okänt antal personer): onormal blödning eller blåmärken i huden, svullnad av testiklarna, stickningar i huden, herpes zoster (bältros), hjärninflammation (encefalit), hjärnhinneinflammation som inte orsakats av bakterieinfektion (aseptisk meningit), allvarlig hudsjukdom, stroke, kramper utan feber, ledsmärta och/eller svullnad (som kan vara övergående eller kronisk), lunginflammation (pneumoni/pneumonit).


Läkaren har en mer komplett lista över biverkningar av ProQuad och av vaccinkomponenterna i ProQuad (mässling-, påssjuke-, röda hund- och varicellavaccinet tillverkat av Merck & Co., Inc. och levande varicellavaccin (Oka/Merck)).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur ProQuad ska förvaras

Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras och transporteras kallt (2ºC – 8ºC).


Får ej frysas.


Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Efter beredning innehåller en dos (0,5 ml):

De aktiva substanserna är:


Levande försvagat mässlingvirus1, stam Enders Edmonston inte mindre än 3,00 log10 CCID50*

Levande försvagat påssjukevirus1, stam Jeryl LynnTM (B nivå) inte mindre än 4,30 log10 CCID50*

Levande försvagat rubellavirus2, stam Wistar RA 27/3 inte mindre än 3,00 log10 CCID50*

Levande försvagat varicellavirus3, stam Oka/Merck inte mindre än 3,99 log10 PFU**


* 50 % cell culture infectious dose

** plaque-forming units


(1) Framställt i kycklingembryocellkultur.

(2) Framställt i humana diploida lungfibroblaster (WI-38).

(3) Framställt i humana diploida (MRC-5) celler.


Övriga innehållsämnen är:


Pulver

Sackaros, hydrolyserat gelatin, urea, natriumklorid, sorbitol, mononatriumglutamat, natriumfosfat, natriumbikarbonat, kaliumfosfat, kaliumklorid, medium 199 med Hanks salter, MEM, neomycin, fenolrött, saltsyra, natriumhydroxid


Spädningsvätska

Vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vaccinet är ett pulver till injektionsvätska, i en endos injektionsflaska, vilket ska blandas med spädningsvätskan som medföljer injektionsflaskan med pulver.


ProQuad tillhandahålls i förpackningar om 1 st och 10 st. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning: MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Frankrike


Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats: Merck Sharp and Dohme, B.V., Waarderweg, 39, NL-2031 BN Haarlem, Nederländerna


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370.5.2780.247

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД 

тел. + 359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s. r. o.

Tel: +420.233.010.111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft,

Tel.: + 36.1.888.5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited., Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48.22.549.51.00

msdpolska@merck.com

France

MSD VACCINS

Tel:+ 33 (0)1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: +385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L

Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme s. r. o. Tel: +421.2.58282010 

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371.67364.224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com 


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-11-12

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Instruktioner för beredning


Före blandning med spädningsvätskan är vaccinpulvret en vit till svagt gul kompakt kristallin kaka. Efter blandning är vaccinet en klar svagt gul till ljusrosa vätska.


Dra upp all spädningsvätska i en spruta. Injicera hela innehållet i sprutan i injektionsflaskan med pulver. Skaka försiktigt för fullständig upplösning. Dra upp hela innehållet av det färdigberedda vaccinet från injektionsflaskan med samma spruta, injicera hela volymen.


Det rekommenderas att vaccinet administreras omedelbart efter beredning för att minimera aktivitetsförlust. Kassera färdigberett vaccin om det inte har använts inom 30 minuter.


Det färdigberedda vaccinet ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och/eller avvikande utseende före administrering. Om något avvikande upptäcks ska vaccinet kasseras.


Ej använt läkemedel eller avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.


Se också avsnitt 3 Hur du använder ProQuad

Hitta direkt i texten
Av