Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nixacid

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Enterokapsel, hård 30 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (ogenomskinlig, vit, hård gelatinkapsel som innehåller pellets med enterodragering)

Protonpumpshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BC03
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nixacid

30 mg enterokapslar, hårda
lansoprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller

  även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nixacid är och vad det används för
2. Innan du använder Nixacid
3. Hur du använder Nixacid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nixacid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD NIXACID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Det aktiva innehållsämnet i Nixacid är lansoprazol, som är en protonpumpshämmare. Protonpumpshämmare minskar mängden syra som produceras i magsäcken.


Nixacid används för tillfällig behandling av halsbränna och sura uppstötningar. Kontakta läkare om symtomen inte försvunnit efter 14 dagar eller vid ofta återkommande besvär.


Läkaren kan även ordinera Nixacid för följande indikationer:

 • Behandling av sår i magsäck och tolvfingertarm

 • Behandling av inflammation i matstrupen (refluxesofagit)

 • Förebyggande av refluxesofagit (inflammation i matstrupen)

 • Behandling av infektioner orsakade av bakterien Helicobacter pylori när det ges i kombination med antibiotikabehandling

 • Behandling eller förebyggande av sår i magsäck eller tolvfingertarm hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling (NSAID-behandling används mot smärta eller inflammation)

 • Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.

 

Lansoprazol som finns i Nixacid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER NIXACID

Använd inte Nixacid

 • om du är allergisk mot lansoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tar ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen atazanavir (används för behandling av HIV).

Varningar och försiktighet

Om du har allvarlig leversjukdom, rådgör med läkare innan du använder Nixacid.


Om diarré uppkommer under behandlingen med detta läkemedel, ska du omedelbart kontakta läkare, eftersom lansoprazol har förknippats med en något ökad förekomst av smittsam diarré.


Användning av protonpumpshämmare som Nixacid och särskilt om du använder Nixacid i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.


Tala med läkare innan du tar Nixacid om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Nixacid som minskar magsyran. Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Nixacid. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


Tala med läkare innan du tar detta läkemedel om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

Andra läkemedel och Nixacid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du tar läkemedel som innehåller någon av följande aktiva substanser, eftersom Nixacid kan påverka det sätt på vilket dessa läkemedel verkar:

 • ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (används för behandling av infektioner)

 • digoxin (används för behandling av hjärtproblem)

 • teofyllin (används för behandling av astma)

 • takrolimus (används för att förhindra avstötning av transplantat)

 • fluvoxamin (används för att behandla depression och andra psykiatiska sjukdomar)

 • antacida (syraneutraliserande medel som används för att behandla halsbränna eller sura uppstötningar)

 • sukralfat (används för att läka magsår)

 • johannesört (Hypericum perforatum) (används för att behandla lindrig depression).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar såsom yrsel, svindel, trötthet och synstörningar förekommer ibland hos patienter som tar Nixacid. Om du får sådana biverkningar ska du vara försiktig, eftersom din reaktionsförmåga kan vara nedsatt.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.


Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.


Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nixacid innehåller sackaros

Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER NIXACID

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tillfällig behandling av halsbränna och sura uppstötningar hos vuxna

1 kapsel vid behov. Ta inte mer än 1 kapsel per dygn. Om symptomen inte har försvunnit efter 14 dagars behandling, bör du kontakta läkare, eftersom dina besvär kan ha en annan orsak. Det är också mycket viktigt att du kontaktar läkare vid ofta återkommande besvär.

Användning för barn och ungdomar

Nixacid får ej användas av barn och ungdomar under 18 år utan läkares ordination.


Användning av detta läkemedel

Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Om du tycker att det är svårt att svälja kapslarna, rådfråga läkare eller apotekspersonal om andra sätt att ta läkemedlet. Du får inte krossa eller tugga dessa kapslar eller innehållet i en tömd kapsel, eftersom detta hindrar dem att fungera som de ska.


Om du tar Nixacid en gång per dag, ska du försöka ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag. Du kan få bästa resultat om du tar Nixacid genast på morgonen. För att uppnå bästa resultat med läkemedlet ska du ta Nixacid minst 30 minuter före intag av föda.

Om du tar Nixacid två gånger per dag, ska du ta första dosen på morgonen och andra dosen på kvällen.

Om du har använt för stor mängd av Nixacid

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta ditt läkemedel och kontakta omedelbart din läkare eller akutmottagningen på närmaste sjukhus, om du observerar någon av följande allvarliga biverkningar:

 • AngioödemDu ska omedelbart uppsöka läkare om du får symtom på angioödem, såsom svullet ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

 • Mycket allvarliga hudreaktioner med rodnad, blåsbildning, allvarlig inflammation och hudavfall.

 • Allvarliga överkänslighetsreaktioner inklusive chock. Symtom på en överkänslighetsreaktion kan omfatta feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.

 • I mycket sällsynta fall kan detta läkemedel orsaka minskat antal vita blodkroppar så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i hals/svalg/mun eller vattenkastningsbesvär skall du omedelbart uppsöka läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera om antalet vita blodkroppar har minskat (agranulocytos).

Andra möjliga biverkningar är:


Följande biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk, yrsel

 • trötthet

 • diarré, förstoppning, magsmärtor, illamående, kräkningar, gaser, muntorrhet eller ont i mun eller hals

 • hudutslag, klåda

 • förändrade värden från leverfunktionsprov

 • godartade polyper i magsäcken.

Följande biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • depression

 • led- eller muskelsmärta

 • höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott) (se avsnittet ”Varningar och försiktighet” ovan)

 • vätskeansamling eller svullnad

 • förändrat antal blodkroppar.

Följande biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • feber

 • rastlöshet, dåsighet, förvirring, hallucinationer, sömnlöshet, synstörningar, svindel

 • smakförändringar, aptitförlust, inflammation i tungan (glossit)

 • hudreaktioner såsom brännande eller stickande känsla under huden, blåmärken, rodnad och överdriven svettning

 • ljuskänslighet

 • håravfall

 • myrkrypningar (parestesier), darrning

 • anemi (blekhet)

 • njurproblem

 • bukspottkörtelinflammation

 • leverinflammation (kan yttra sig som gulfärgning av hud eller ögon)

 • bröstsvullnad hos män, impotens

 • candidainfektion (svampinfektion, kan drabba hud eller slemhinnor)

Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • inflammation i munnen (stomatit)

 • kolit (inflammation i tarmen)

 • förändrade testvärden såsom natrium-, kolesterol-, och triglyceridnivåer

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • om du använder detta läkemedel i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

 • hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

 • synhallucinationer


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR NIXACID SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter EXP eller Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är lansoprazol.

En hård enterokapsel innehåller 30 mg lansoprazol.


Övriga innehållsämnen är: Sockersfärer (majsstärkelse och sackaros), natriumlaurylsulfat, meglumin, mannitol, hypromellos, makrogol 6000, talk, polysorbat 80, titandioxid, metakrylsyra-etylakrylatkopolymer (1:1, 30-procentig dispersion).

Kapselskal: Gelatin, titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nixacid 30 mg hård enterokapsel är ogenomskinlig, vit, hård gelatinkapsel som innehåller vit eller nästan vit pellets med enterodragering.


Nixacid 30 mg finns i receptfria blisterförpackningar med 2, 7, 10 och 14 kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Denna bipacksedel godkändes senast den 2018-02-06

Hitta direkt i texten
Av