FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Glucosine

Astimex Pharma

Filmdragerad tablett 625 mg
Avregistreringsdatum: 2020-12-31 (Tillhandahålls ej) (Vit till beige tablett, oblong, 8,5 x 19 mm.)

Icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AX05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Glucosine

625 mg filmdragerade tabletter
glukosamin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar tala med apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 1 månad

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glucosine är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Glucosine
3. Hur du tar Glucosine
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glucosine ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glucosine är och vad det används för

 

Glucosine innehåller glukosamin, som är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

Glucosine används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledförslitning).


Glukosamin som finns i Glucosine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Glucosine

Ta inte Glucosine

  • om du är allergisk (överkänslig) mot glukosamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du är allergisk mot skaldjur, eftersom den aktiva substansen glukosamin utvinns ur skaldjur.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Glucosine:

  • om du har diabetes, blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

  • om du lider av astma. Du kan utveckla en allergisk reaktion med försämring av dina symptom när du börjar med Glucosine.

Barn och ungdomar

Glucosine ska inte användas av personer som är under 18 år ålder.

Andra läkemedel och Glucosine

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  • vissa typer av läkemedel som används för att förebygga blodproppar (t.ex. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol och fluindion). Effekten av dessa läkemedel kan förstärkas när de används tillsammans med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför kontrolleras extra noga när glukosaminbehandling inleds eller avslutas,

  • tetracykliner (antibiotika).

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan användas tillsammans med glukosaminsulfat.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar skall du inte använda Glucosine.

Körförmåga och användning av maskiner

Glucosine har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Försiktighet rekommenderas om du får huvudvärk, blir sömnig, trött, yr eller får synstörningar.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Glucosine innehåller natrium

Glucosine innehåller 78 mg natrium per tablett. Detta ska beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du tar Glucosine

Ta alltid detta läkemedel enligt apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.


Startdos är 1 tablett 2 gånger dagligen, helst i samband med måltid. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen.

Glucosine är inte avsett för behandling av akuta smärtsymtom.

Vid symtomlindring kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen.


Symtomlindring (speciellt smärtlindring) kanske inte upplevs förrän efter flera veckors behandling och i vissa fall ännu längre. Glucosine ska inte användas i mer än 1 månad utan att läkare konsulterats.

Om du tagit för stor mängd av Glucosine

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, förvirring, ledvärk, illamående, kräkning, diarré eller förstoppning. Sluta ta glukosamin vid tecken på överdosering.

Om du har glömt att ta Glucosine

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Glucosine och kontakta omedelbart läkare om du upplever symtom på angioödem så som: svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårt att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): Huvudvärk, dåsighet, matsmältningsbesvär, magsmärta, diarré, förstoppning, illamående, gaser i magen, buksmärta.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): Hudutslag, klåda, rodnad.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): allergisk reaktion (överkänslighet), astma/förvärrad astma, kräkning, nässelutslag, svullnad/ödem av anklar, ben och fötter, yrsel, otillräcklig diabeteskontroll, svängningar i blodets koagulationsförmåga (INR-värde), förhöjd mängd leverenzym, gulsot.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Glucosine ska förvaras

Förvaras vid högst 25°C. Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum, som anges på förpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är glukosaminsulfat-natriumklorid motsvarande 625 mg glukosamin.

Övriga innehållsämnen är povidon, vattenfri citronsyra, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), makrogol 6000, hypromellos och paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glucosine filmdragerad tablett är en vit till beige tablett, oval, 8,5 x 19 mm.

Förpackningsstorlekar: 60, 90 och 180 tabletter i plastburk med skruvlock.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

RPH Pharmaceuticals AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro


Tillverkare

Recipharm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro


Lokal företrädare

Astimex Pharma AB

Isafjordsgatan 36

164 40 Kista

Tel. 08-5151 1535

info@astimex.seDetta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under följande namn:

Glucosine (Sverige)


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-05-28

Hitta direkt i texten
Av