FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tiger Balsam Vit

Evolan

Salva
(Vit salva med fast konsistens och kraftig doft av mentol.)

Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor

ATC-kod: M02A
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Tiger Balsam Vit

Salva
Delvis avmentoliserad myntaolja, kajeputolja, racemisk kamfer, levomentol, kryddnejlikolja

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tiger Balsam Vit  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tiger Balsam Vit
3. Hur du använder Tiger Balsam Vit
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tiger Balsam Vit  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tiger Balsam Vit  är och vad det används för

 

Tiger Balsam Vit är en salva som används för:

 • behandling av tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar.

 • lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett.

 • lindring av symtom i de övre luftvägarna vid förkylning.

 • lindring av besvär vid spänningshuvudvärk.

Det är inte helt klarlagt hur Tiger Balsam Vit verkar. Kamfer, levomentol och eteriska oljor antas lokalt öka blodflödet och utöva en svag smärtstillande effekt. Initialt fås en kylande effekt som åtföljs av en värmekänsla, vilket indirekt kan avleda smärta och värk.


2. Vad du behöver veta innan du använder Tiger Balsam Vit

Använd inte Tiger Balsam Vit

 • om du är allergisk mot kamfer, levomentol, kajeputolja, avmentoliserad myntaolja, kryddnejlikolja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • Tiger Balsam Vit är endast avsett för utvärtes bruk.

 • Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och andra känsliga områden.

 • Tiger Balsam Vit ska inte användas i ansiktet, i näsborrar, på öppna sår eller skadad hud och inte heller tillsammans med täta förband.

 • Tiger Balsam Vit kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud. Pröva på en liten yta innan behandling påbörjas.

Andra läkemedel och Tiger Balsam Vit

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel, eller föda är inte studerad.

Graviditet, amning och fertilitet

Användning under graviditet och amning rekommenderas inte och läkemedlets inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Tiger Balsam Vit har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.3. Hur du använder Tiger Balsam Vit

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn över 8 år:

Tillfälliga muskelsmärtor och insektsbett: Tiger Balsam Vit masseras in i det smärtande eller stela området 3-4 gånger per dag.


Vid förkylningssymptom: Tiger Balsam Vit ingnides på bröst, hals eller rygg efter behov 3-4 gånger dagligen.


Spänningshuvudvärk:

Tiger Balsam Vit ingnides på tinningarna eller pannan med cirklande rörelser. Upprepa vid behov efter 30 minuter och 1 timme. Används högst 4 gånger per dag. Gnid inte in nära ögonen. Tvätta genast händerna efteråt.

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 8 år.

Om du använt för stor mängd av Tiger Balsam Vit  

Observera att barn har en ökad känslighet för kamfer, levomentol och eteriska oljor. Det finns risk för allvarlig förgiftning om medlet används felaktigt.


Om läkemedlet av misstag intas genom munnen eller appliceras felaktigt skall omedelbart kontakt tas med läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid kraftig överdosering kan symtom såsom illamående, yrsel, förvirring och kramper förekomma. Framkalla inte kräkning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Enstaka fall av hudreaktioner har förekommit. Kontakta läkare om du misstänker att Tiger Balsam Vit har gett dig allvarliga biverkningar.
Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Tiger Balsam Vit  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på burkens och ytterkartongens botten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna i 1 gram salva är delvis avmentoliserad myntaolja 160 mg , kajeputolja 130 mg, racemisk kamfer 110 mg, levomentol 80 mg, och kryddnejlikolja 15 mg.

 • Övriga innehållsämnen är gult vaselin och fast paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit salva med fast konsistens och kraftig doft av mentol.

Sexkantig glasburk med metallock innehållande 19,4 gram salva.

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Telefon: 08– 544 960 30


Tillverkare

Evolan Pharma AB

Svärdvägen 19

182 33 Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-07-28

Hitta direkt i texten
Av