FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tiger Balsam Soft

Evolan

Salva
(Blekgul salva med halvfast konsistens och kraftig doft av mentol.)

Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor

ATC-kod: M02A
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Tiger Balsam Soft

Salva
Kajeputolja, levomentol, racemisk kamfer, kryddnejlikolja

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tiger Balsam Soft  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tiger Balsam Soft
3. Hur du använder Tiger Balsam Soft
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tiger Balsam Soft  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tiger Balsam Soft  är och vad det används för

 

Tiger Balsam Soft är en salva som används för:

 • behandling av tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar.

 • lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett.

 • lindring av symtom i de övre luftvägarna vid förkylning.

Det är inte helt klarlagt hur Tiger Balsam Soft verkar. Kamfer, levomentol och eteriska oljor antas lokalt öka blodflödet och utöva en svag smärtstillande effekt. Initialt fås en kylande effekt som åtföljs av en värmekänsla, vilket indirekt kan avleda smärta och värk.


2. Vad du behöver veta innan du använder Tiger Balsam Soft

Använd inte Tiger Balsam Soft

 • om du är allergisk mot kamfer, levomentol, kajeputolja, kryddnejlikolja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • Tiger Balsam Soft är endast avsett för utvärtes bruk.

 • Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och andra känsliga områden. Tiger Balsam Soft ska inte användas i ansiktet, i näsborrar, på öppna sår eller skadad hud och inte heller tillsammans med täta förband.

 • Tiger Balsam Soft kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud. Pröva på en liten yta innan behandling påbörjas.

Andra läkemedel och Tiger Balsam Soft

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Effekten av samtidig användning av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Graviditet, amning och fertilitet

Användning under graviditet och amning rekommenderas inte och läkemedlets inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Tiger Balsam Soft har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Tiger Balsam Soft

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn över 8 år:

Tiger Balsam Soft masseras in i det smärtande eller stela området 3-4 gånger per dag.


Vid förkylningssymptom: Tiger Balsam Soft ingnides på bröst, hals eller rygg efter behov 3-4 gånger dagligen.

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 8 år.

Om du använt för stor mängd av Tiger Balsam Soft  

Observera att barn har en ökad känslighet för kamfer, levomentol och eteriska oljor. Det finns risk för allvarlig förgiftning om medlet används felaktigt.

Om läkemedlet av misstag intas genom munnen eller appliceras felaktigt skall omedelbart kontakt tas med läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid kraftig överdosering kan symtom såsom illamående, yrsel, förvirring och kramper förekomma. Framkalla inte kräkning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Enstaka fall av hudreaktioner har förekommit. Kontakta läkare om du misstänker att Tiger Balsam Soft har gett dig allvarliga biverkningar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Tiger Balsam Soft  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på burkens etikett samt ytterförpackningens botten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna i 1 gram salva är kajeputolja 130 mg, levomentol 120 mg, racemisk kamfer 100 mg och kryddnejlikolja 15 mg.

 • Övriga innehållsämnen är vitt vaselin, fast paraffin och doftäme TSF 2250.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Blekgul salva med halvfast konsistens och kraftig doft av mentol.

Sexkantig plastburk med lock av metall innehållande 25 gram eller 50 gram salva.

Rund glasburk med plastlock innehållande 25 g salva.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Telefon: 08– 544 960 30


Tillverkare

Evolan Pharma AB

Svärdvägen 19

182 33 Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-07-28

Hitta direkt i texten
Av