Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Medicinsk Oxygen AGA

Förmånsstatus
AGA

Medicinsk gas, komprimerad 100 %
(Färglös utan lukt och smak)

medicinska gaser, syre

Aktiv substans:
ATC-kod: V03AN01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Medicinsk Oxygen AGA 100%

Medicinsk gas, komprimerad
syrgas

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Medicinsk Oxygen AGA är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Medicinsk Oxygen AGA 
3. Hur du använder Medicinsk Oxygen AGA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Medicinsk Oxygen AGA ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Medicinsk Oxygen AGA är och vad det används för

 

Vad Medicinsk Oxygen AGA är

Medicinsk Oxygen AGA innehåller syrgas som används för inandning. Den är färg-, lukt- och smaklös och tillhandahålls i gasflaska som har en tryckregulator för att minska gasens tryck. Gasflaskan innehåller endast ren syrgas.


Medicinsk Oxygen AGA ökar innehållet av syre i blodet (ökad syremättnad). Medicinsk Oxygen AGA medför att mer syre transporteras ut till kroppens alla vävnader.


 

Vad Medicinsk Oxygen AGA används för

Under normalt tryck används Medicinsk Oxygen AGA:

 • för behandling av akut eller kronisk hypoxi (låga nivåer av syrgas i blodet).

 • som en del av gasflödet vid allmän narkos, och intensivvård.

 • till att driva en nebulisator under inandning av inhalerade läkemedel.

 • som första hjälpen-behandling med 100 % syrgas i samband med dykolyckor.

 • för behandling av akut attack av Hortons huvudvärk.

Medicinsk Oxygen AGA under normalt tryck kan användas i alla åldersgrupper utom hos barn som inte ska behandlas med Medicinsk Oxygen AGA vid en akut attack av Hortons huvudvärk.


Under högt tryck kan Medicinsk Oxygen AGA användas i så kallade tryckkamrar för att:

 • Öka innehållet av syrgas i blodet och andra vävnader för att minska risken för skada orsakad av:

  • dykarsjuka, gas eller luftbubblor i blodkärl.

 • Behandla kolmonoxidförgiftning

 • Behandla infektioner i vävnader (clostridium-myonekros, gasgangrän)

Medicinsk Oxygen AGA i tryckkammare, kan användas i alla åldersgrupper (se också avsnitt 2).


2. Vad du behöver veta innan du använder Medicinsk Oxygen AGA 

 

Informera din läkare så att han/hon är medveten om alla medicinska tillstånd du har eller kan tänkas ha före användning av Medicinsk Oxygen AGA.

Medicinsk Oxygen AGA ska inte användas i tryckkammare om du har:

 • en obehandlad skada på lungsäcken, så kallad pneumothorax.

 • genomgått kirurgi eller har skador på kroppen, eftersom dessa händelser kan bilda gasbubblor i kroppen.

Varningar och försiktighet

 • Tala med en läkare om du lider av kronisk lungsjukdom som t ex astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL.)

 • Nyfödda speciellt för tidigt födda spädbarn, är mer känsliga för syrgas än vuxna. Tillför endast den mängd syrgas som du blivit anvisad av din sjukvårdspersonal.

 • Om du har ordinerats behandling i tryckkammare (hyperbar syrgasbehandling) ska risken kopplad till skador på lungsäcken (s k pneumothorax) beaktas.

Barn och ungdomar

Medicinsk Oxygen AGA ska inte användas för behandling av en akut attack av Hortons huvudvärk hos barn och ungdomar.

Erfarenhet av Medicinsk Oxygen AGA under högt tryck hos nyfödda, barn och ungdomar är begränsad.

Nytta/riskförhållandet bör utvärderas för varje enskild patient.

Andra läkemedel och Medicinsk Oxygen AGA

Tala om för din läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Om du använder eller har ordinerats:

bleomycin, cisplatin eller doxorubicin (medicin för att behandla cancer), amiodaron (medicin för att behandla hjärtsjukdom), furadantin (nitrofurantoin) eller liknande antibiotika (medicin för att behandla infektion), disulfiram (medicin för att behandla alkoholmissbruk) och kemikalier som parakvat, informera din läkare innan du tar dessa läkemedel, eftersom det finns en risk att behandlingen kan öka risken för lungskador.

Graviditet, amning och fertilitet

Medicinsk Oxygen AGA under normalt tryck

Medicinsk Oxygen AGA kan användas under graviditet och vid amning. Behandling med Medicinsk Oxygen AGA har inga kända negativa effekter på fertilitet.


Medicinsk Oxygen AGA under högt tryck

Om du har ordinerats behandling med Medicinsk Oxygen AGA i tryckkammare så tala om för din läkare om du är gravid eller misstänker att du är gravid, eftersom det finns en möjlig risk för skada på fostret utlöst av syrgasstress.

Det finns inga kända biverkningar vid amning då Medicinsk Oxygen AGA används i tryckkammare. Amning ska dock undvikas under själva behandlingen eftersom det finns en risk att det nyfödda barnet utsätts för trycket och kompressionen i tryckkammaren. Det är säkert att amma före och efter behandling i tryckkammare.

Effekten på fertilitet då Medicinsk Oxygen AGA används i tryckkammare har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan köra efter använding av Medicinsk Oxygen AGA förutsatt att läkare anser att du är i stånd till det.


3. Hur du använder Medicinsk Oxygen AGA

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare om du är osäker. Ändra inte dosen utan att först rådfråga en läkare. Om du använder denna medicin i hemmet så kommer du få instruktion vid den första leveransen, om hur du använder Medicinsk Oxygen AGA och utrustningen.

Medicinsk Oxygen AGA används för inhalation. Man andas vanligen genom en näsgrimma eller mask. Antingen andas man själv – man ”spontanandas” eller så får man hjälp att andas av en respirator/ventilator.

Läs noga bruksanvisningen/patientinstruktionen för aktuell andningsutrustning!

 • Den rekommenderade dosen bestäms individuellt för dig, grundat på ditt medicinska tillstånd.
  Vanlig dos för vuxna för att behandla eller förebygga akut syrebrist under normalt tryck är 2-6 liter per minut vid användning av näsgrimma, eller 5-10 liter per minut med ansiktsmask och 10-15 liter per minut med en reservoarmask.

 • För dosering i övriga fall rådgör med läkare.

Användning i barn och ungdomar

Medicinsk Oxygen AGA under normalt tryck

Barn i alla åldrar kan behandlas med Medicinsk Oxygen AGA, men man måste ta speciell hänsyn till nyfödda. Se också avsnitt 2.


Medicinsk Oxygen AGA under högt tryck

Barn i alla åldrar kan behandlas med Medicinsk Oxygen AGA i tryckkammare. Behandlingens längd och hur ofta ditt barn ska ha Medicinsk Oxygen AGA bestäms av din läkare.

Om du använt för stor mängd av Medicinsk Oxygen AGA

Du kan få symtom på överdosering om du använder mer Medicinsk Oxygen AGA än vad du ordinerats. För mycket av denna medicin kan:

 • orsaka smärta, torrhosta och andnöd

 • påverka lungfunktionen och i sällsynta fall (t ex hos en del patienter som lider av kroniska lungsjukdomar) orsaka andningsdepression och medvetslöshet.

Om du märker dessa tecken på överdosering av Medicinsk Oxygen AGA, kontakta alltid läkare. Om du upplever allvarliga symtom uppsök läkare eller sjukhus omedelbart.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

Säkerhetsanvisningar

 • Rökning och öppen eld får inte förekomma i rum där Medicinsk Oxygen AGA används, eftersom det ökar risken för brand.

 • Medicinsk Oxygen AGA är endast avsett för medicinskt bruk.

 • Koppla endast flaskan till anslutning avsedd för medicinsk oxygen.

 • Syrgasen (behållare och flaskor) skall endast användas i utrymmen med god ventilation.

 • Tryckregulatorn skall öppnas långsamt och försiktigt för att undvika antändning.

 • Använd aldrig fett, olja el dylikt för att smörja gängor som kärvar eftersom det finns risk för självantändning i kontakt med Medicinsk Oxygen AGA under högt tryck.

 • Hantera ventiler och utrustningen som hör till med rena och fettfria händer (dvs ingen användning av handkräm etc).

 • Använd ej brödrost, hårfön eller liknande elektriska apparater under behandling med Medicinsk Oxygen AGA.

 • Lägg aldrig en syrgasmask eller näsgrimma direkt på textilier när behandling pågår – textilier som blivit syrgasmättade kan bli mycket lättantändliga/brandfarliga. Om detta ändå skulle inträffa skaka och vädra ur sådana textilier ordentligt.

 • Vid brand – stäng av utrustningen.

 • Gasflaskor ska föras i säkerhet vid brandfara.

 • Stäng av utrustningen när den inte används.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Medicinsk Oxygen AGA orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar ses vanligen vid hög koncentration (över 70 %) och efter längre tids behandling (minst 6 - 12 timmar).


Medicinsk Oxygen AGA behandling under normalt tryck

Den mest allvarliga biverkningen som kan uppträda är svårighet att andas, så kallad akut lungsvikt/respiratory distress syndrome (som kan leda till lungfibros). Om du upplever svårigheter att andas, sluta ta medicinen och sök omedelbart läkarhjälp.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Torra slemhinnor i näsa och mun på grund av att gasen är torr. Smärta vid andning, torrhosta och andnöd.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Hos nyfödda barn exponerade för höga syrgaskoncentrationer: Skada på ögat vilket kan leda till nedsatt syn.

Andningsdepression


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Svårigheter att andas akut lungsvikt/respiratory distress syndrome. Brännskada


Om du får någon av dessa biverkningar, sluta med behandlingen och kontakta läkare.


Medicinsk Oxygen AGA behandling underhögt tryck

De mest allvarliga biverkningarna är förvirring och kramper (epilepsi). Medicinsk personal är alltid närvarande när du behandlas med Medicinsk Oxygen AGA underhögt tryck. Din läkare kommer vidta åtgärder om du märker av några av dessa biverkningar.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Tryckkänsla i mellanörat, sprucken trumhinna


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Tryckkänsla eller smärta i näsan


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Oro, nedsatt syn, baro-trauma (vävnadsskada på grund av tryckeffekten), förvirring, medvetslöshet och kramper (epilepsi).


Ytterligare biverkningar hos barn

Medicinsk Oxygen AGA behandling under normalt tryck

Speciell hänsyn måste tas när nyfödda behandlas eftersom de är känsligare för vissa biverkningar än andra patientgrupper.


De mest allvarliga biverkningarna hos nyfödda är skada på ögat (retrolental fibroplasi) som kan orsaka nedsatt syn och lungskada (s k bronko-pulmonell dysplasi).

Om du misstänker att ditt barn har fått någon av dessa biverkningar, avbryt behandlingen och kontakta din läkare omedelbart.

Förutom dessa nyss beskrivna allvarliga biverkningar, så finns det inga andra kända biverkningar hos barn än de rapporterade hos vuxna.


Medicinsk Oxygen AGA behandling underhögt tryck

Det finns inga andra kända biverkningar orsakade av Medicinsk Oxygen AGA i tryckkammare än de som är rapporterade hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Medicinsk Oxygen AGA ska förvaras

Förvara denna medicin utom syn- och räckhåll för barn.

 • Förvara flaskan på en väl ventilerad plats där den inte utsätts för stark värme.

 • Håll flaskan ren och torr.

 • Se till att gasflaskorna inte utsätts för stötar och fall.

 • Förvaras åtskilt från brännbara ämnen.

 • Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

 • Använd inte detta läkemedel om gasflaskan inte har en intakt försegling när den levereras till dig.

 • Måste förvaras och transporteras med stängd ventil samt påsatt skyddspropp och kåpa där sådan förekommer.

 • Flaskan ska returneras till leverantören.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är oxygen (syrgas) 100 %. (Kemisk beteckning: O2).

 • Inga övriga innehållsämnen ingår i Medicinsk Oxygen AGA.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gasflaskans skuldra är märkt med vit färg för syre (oxygen). Gasflaskans kropp är vit (medicinsk gas).


Förpacknings-storlekar i liter

1

1,1

1,2

2

2,5

3

4

4,7

5

6

10

15

20

21,3

50

2x21,3

10x50

12x50


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

AGA AB

SE-181 81 Lidingö

Sverige

Tillverkare:

AGA AS

Gamle Leirdals vei 2
NO-1081 Oslo
Norge
(Leirdal-site)

AGA SIA

Linde Healthcare

Putnu iela 2

Ropazu region,

Zakumuiza,

LV-2133

Lettland

AGA Gas AB

Rotevägen 2

SE-192 78 Sollentuna

Sverige

ISAGA ehf

Breidhöfda 11

ICE-110 Reykjavik

Island


Oy AGA Ab

Agantie 2

FI-11310 Riihimäki

Finland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark- CONOXIA

Estland- CONOXIA

Finland- CONOXIA

Island- CONOXIA

Lettland- CONOXIA 

Litauen- CONOXIA 

Norge- CONOXIA

Sverige- Medicinsk Oxygen AGA


Övriga informationskällor

Information lämnas av: Linde Healthcare (division inom AGA AB)

Tel: 08-731 1000

Information om detta läkemedel finns tillgängligt på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.seDenna bipacksedel godkändes senast den 2017-08-24

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av